Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.8) Půjčeno:70x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1999
447 s.

objednat
ISBN 80-7178-200-9 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 417-444 a rejstřík
Komunikace masová - pojednání
Masmédia - výzkumy sociologické - studie
000118157
Úvod do teorie masové komunikace 4 // Předmluva k českému vydání 15 // Předmluva ke třetímu vydání 20 // 1 Úvod: vznik prostředků masové komunikace 21 // Význam masových médií 21 // Média a společenské vztahy 22 // Základní rozdíly v přístupu 23 // Rozdílné typy teorií 24 // Věda o komunikaci a studium masové komunikace 26 // Roviny komunikace 27 // Typy sítí 28 // Rozdílné tradice analýzy: strukturální, behaviorální, kulturální 29 // Jak definovat masovou komunikaci 30 // Masová média jsou instituce 32 // Rozvoj médií: kořeny pojetí médií 33 // 7Ištěná média 33 // Film 37 // — Vysílání (broadcasting) 38 // Hudební nahrávky 39 // Nová elektronická média 41 // t Rozdíly mezi médii 43 // Svoboda a řízení 43 // Otázky využití a přijímání 46 // Změny ve společnosti 47 // Internacionalizace 47 // Informatizace 47 // Vznik postmoderní kultury 48 // Individualizace 48 // Změny v médiích 49 // Závěr: důsledky pro veřejný zájem uplatňovaný v médiích 50 // PRVNÍ ČÁST: TEORIE // 2 Pojmy a modely 55 // Rané pohledy na média a společnost 55 // Moc masových médií 55 // Komunikace a společenská změna 56 // Potenciální výhody masové komunikace 57 // Pojem „masa“ 57 // Proces masové komunikace 59 // Masové publikum 60 // Masová kultura a běžná kultura 62 // // Definice a rozpory 62 // Dynamika kulturních forem 63 // Vznik dominantního paradigmatu v teorii a výzkumu 64 // Vidina dobré společnosti 64 // Vědecká východiska 65 // Jednostrannost paradigmatu 66 // Orientace na účinky 66 // Alternativní paradigma 68 // Odlišný pohled na média a společnost 68 // Jiné zdroje alternativních pohledů 69 // Postavení alternativního paradigmatu 70 // Důsledky pro studium komunikace 71 // Čtyři modely komunikace r 12 // Prenosový model 72 // Rituálový čili výrazový model 73 //
Komunikace jako předvádění se a upoutávání pozornosti: propagační // model 74 // Kódování a dekódování mediálního diskurzu: příjmový model 75 // Srovnání 77 // Nová schémata v toku informací 77 // Projev (alokuce) 78 // Konverzace 79 // Konzultace 79 // Registrace 79 // Integrovaná typologie 80 // Nové teoretické náhledy na média a společnost 81 // Informační věk 81 // Postmodernismus 82 // Závěr: důsledky pro teorii masové komunikace 83 // 3) Teorie médií a teorie společnosti 84 // Média, společnost a kultura: styčné body a třecí plochy 84 // Typologie vztahů mezi kulturou a společností 85 // Neprůkazný výsledek 87 // Masová komunikace jako celospolečenský proces: // zprostředkování společenských vztahů 87 // Koncept zprostředkování (mediace) 88 // Metafory spojené se zprostředkováním 88 // Náhledy na propojení médií se společností 90 // Typy teorií o vztahu médií a společnosti 91 // Média, moc a nerovnost 92 // Média, sociální integrace a identita 94 // Dvojí pohled na média 94 // Rozpornost v pojímání sociální integrace 95 // Rozdílné typy a úrovně integračního účinku médií 96 // Masová komunikace a společenská změna 97 // Teorie masové společnosti 97 // Marxismus a masová média 99 // Klasický přístup 100 // Neomarxistické prístupy 100 // Funkcionalistická teorie médií a společnosti 101 // Konceptuálni východiska 102 // Společenské funkce médií 102 // Užití a zneužití funkcionalismu 103 // Média a sociální integrace 104 // Kritická politická ekonomie 106 // Teorie médií a vývoje: vzestup a pád 108 // Komunikačné technologický determinismus 109 // Torontská škola 109 // Technologie a ideologie r 110 // Interaktivita a její možnosti 111 // Informační společnost: nová teorie vazeb mezi médii a společností Ill // Pojmová východiska 112 // Logika změny 112 //
„Videotopie“ a její kritika 113 // Pokrokový, či konzervativní směr? 114 // Sklon ke globalizaci 115 // Závěr: střet versus soulad, mediocentrický versus sociocentrický přístup 116 // 4 Masová komunikace a kultura 118 // Vymezování pohledu: kulturální přístup 118 // Komunikace a kultura 119 // Jak definovat kulturu 119 // Výzkumná témata 120 // Počátky: Frankfurtská škola a kritická teorie 121 // Hegemonie 123 // Další vývoj kritické kulturální teorie: Birminghamská škola 124 // Rod (gender) a masová média 126 // „Vykoupení“ masové kultury 127 // (Sémiotická) moc lidu 128 // Vazby k postmodernismu 129 // Nezodpovězené otázky 130 // Komercializace 131 // Komunikační technologie a kultura 132 // CMcLuhanův přístup ke kulturní změně 132 // Model technologie a kulturní změny 133 // Mediální logika a „sklony“ komunikace 133 // Kultivace a zprostředkování identity 135 // Posouvání hranic společenského prostoru 136 // Globalizace kultury 137 // Strukturní tendence k nadnárodní kultuře 137 // Nadnárodní mediální tok jako proces 138 // Účinky globalizace: pro a proti 138 // Různá pojetí kulturní identity 139 // Kulturní invaze: odpor a rozvrat 141 // Směřujeme ke globální mediální kultuře? 142 // Závěr: čas, prostor a média 143 // DRUHÁ ČÁST: STRUKTURY // 5 Normativní teorie chování médií 147 // Vazby mezi médii a společností 147 // Postavení normativní teorie 148 // Rozličné teorie tisku a ostatních médií: společenská odpovědnost 149 // Počátky 149 // Americká Komise pro svobodu tisku z roku 1947 150 // i Kodexy chování médií 151 // Myšlenka, veřejnoprávníl KLuysílání 152 // Čtyři teorie tisku 153 // Indeterministická teorie a svoboda tisku 154 // Libertariánský ideál 154 // Otázky týkající se svobody tisku 155 // Svoboda vyjadřování a svoboda vlastnictví 156 //
Za hranicemi „teorií tisku“ 157 // Rozvojová teorie médií 157 // Demokraticko-participační teorie médií 158 // Další modely 159 // Omezení teorie tisku 159 // Proměny médií: potřebuje nová doba novou normativní teorii? 160 // Koncepce „veřejného zájmu“ v médiích 161 // Otázky zkoumané sociální teorií médií 163 // Koncentrace a monopol 163 // Kvalita zpravodajství 163 // Bezpečnost a společenský pořádek 164 // Morálka a slušnost 164 // Komercializace 164 // Témata týkající se kultury 165 // Reakce na tyto problémy 165 // Principy struktury a jednání: interpretativní přehled 166 // Svoboda médií 166 // Kritéria svobody médií 16S? // Přínos svobody médii 168 // Rovnost médií 169 // Rozmanitost médií 170 // Požadavky na rozmanitost médií 171 // Výhody rozmanitosti médií 171 // Informační kvalita 172 // Pojetí objektivity 172 // Výhody objektivity 173 // Rámec pro výzkum a teorii objektivity 173 // Hlavní požadavky na kvalitu informací 174 // Hranice objektivity 175 // Společenský řád a solidarita 175 // Očekávání a normy vztahující se k řádu 177 // Kulturní řád 178 // Normy kulturních kvalit 178 // Rozsah uplatnění normativní teorie médií 179 // Závěr: změny normativního prostředí 180 // 6 Mediální struktury a instituce 181 // Média jako „zvláštní odnož podnikání“ 181 // Alternativní pohledy na mediální instituci 182 // Hlavní okruhy bádání 182 // Základní struktura médií a roviny analýzy 184 // Některé ekonomické principy mediální struktury 185 // Různé mediální trhy a zdroje příjmu 186 // Inzerce versus tržby od spotřebitelů - důsledky 186 // Dosah a rozmanitost mediálního trhu 187 // Soupeření o tržbu 188 // Struktura nákladů médií 189 // Vlastnictví a kontrola 189 // Vliv vlastnictví 190 // Soutěž a koncentrace 191 //
Horizontální versus vertikální koncentrace 191 // Jiné důsledky koncentrace 192 // Stupně koncentrace 192 // Transnacionalizace 193 // Vznik politických problémů 194 // Význačné rysy ekonomiky médií 195 // Dynamika mediální struktury 196 // Regulace masových médií: alternativní modely 198 // Model svobodného tisku 198 // Model vysílání („broadcasting“) 199 // Model veřejného doručovatele 199 // Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi: společenská a kulturní specifika mediálních systémů 200 // Struktura mezinárodní komunikace 203 // Nadnárodní vlastnictví a kontrola médií 204 // Mezinárodní závislost médií 206 // Mezinárodní regulace médií 208 // Závěr 209 // TŘETÍ ČÁST: ORGANIZACE // 7 Mediální organizace a jejich kontext 213 // Problémy a východiska 213 // Organizační vlivy na obsah 214 // Alternativní způsoby analýzy 214 // Počátek výzkumné tradice 215 // Roviny analýzy 216 // Mediální organizace na poli společenských sil 218 // Vztahy ke společnosti 220 // Cíle mediálních organizací 221 // Vnitřní různorodost cílů 222 // Úloha novináře: angažovanost, nebo neutralita? 223 // Profesionalismus 225 // Dilemata mediálních profesí 226 // Vnitřní různorodost cílů komunikátora 227 // Latentní konflikty 227 // Charakteristiky masových komunikátorů 229 // Ženy ve zpravodajských organizacích 231 // Nátlakové a zájmové skupiny 233 // Vztahy k vlastníkům, klientům a dodavatelům 234 // Vliv vlastníků 234 // Vliv inzerentů 236 // Vztahy k publiku 237 // Nepřátelství vůči publiku 237 // Alternativní pohled 238 // Izolace a nejistota 238 // Představy o publiku 239 // Závěr 239 // 8 Produkce mediální kultury 240 // Činnost mediálních organizací: výběr a zpracování 240 // „Gatekeeping“ jako výběr obsahu 241 // Ideologické a organizační faktory při výběru zpráv 241 //
Alternativní přístup ke studiu výběru zpráv 242 // Lidé a výběr 243 // Místo a výběr 244 // Čas a výběr 246 // Otázka „předpojatosti“ výběru 249 // Společnost a přístup do médií 249 // Úplnost autonomie médií 250 // Opravdovost obsahu jako třecí plocha 250 // Vztahy ke zdrojům 252 // Plánování zásob 253 // Asymetrické vztahy a asimilace 253 // Public relations a zpravodajství 254 // Činnost mediálních organizací: zpracování a prezentace 255 // Vnitřní zpracování informací 256 // Alternativní model výběru 257 // Znovu otázka předpojatosti 258 // Standardizace a organizační logika 259 // Logika mediální kultury 260 // Alternativní modely rozhodovacích procesů 261 // Závěr: na prvním místě je získání pozornosti 263 // ČTVRTÁ ČÁST: OBSAH // 9 Témata, pojmy a druhy diskurzu 267 // Proč zkoumat obsah médií? 267 // Kritické otázky a alternativní diskurzy 268 // Kulturní text a jeho významy 269 // Pojetí textu 269 // Diferenční (usměrňující) kódování 270 // Otevřené versus uzavřené texty 271 // Vyprávění 272 // Serialita 273 // Realismus 273 // Usměrňované „čtení“ textů, 274 // Mediální texty formované na základě rodu (gender) 275 // Studium zábavy pro široké publikum 276 // Strukturalismus a sémiologie 276 // К vědě o znacích 277 // Konotace a denotace 278 // Užití sémiologie 279 // Mediální obsah jako informace 280 // Informační teorie 280 // Využití při studiu obsahu 281 // Hodnotící rozměr informace 282 // Diskurz o jednání (performanci) médií 283 // Svoboda a nezávislost 284 // Rozmanitost obsahu 285 // Objektivita ve zpravodajství 285 // Odraz, nebo zkreslení reality ? 287 // Kritika normy odrazu reality 288 // Shrnutí 289 // Kritický pohled na obsah 290 // Marxistické přístupy 290 // Komercialismus 291 // К otázce kulturní kvality 292 //
Kritika vycházející z rodového (gender) principu 293 // Závěr 294 // 10 Žánry a metody jejich analýzy 295 // Mediální žánry a formáty 295 // Definování žánru 295 // Dva příklady žánru: filmové westerny a televizní soap-opery 296 // Mediální formát a mediální logika 297 // Rámce mediálního obsahu 298 // Vizuální jazyk 298 // Zpravodajství jako žánr 299 // Co je zpravodajství? 299 // Zpravodajství a „příběhy ze života“ 301 // Zpravodajská hodnota a struktura zpravodajství 302 // Zpravodajská předpojatost 303 // Forma zprávy 303 // Příběhy versus faktické referování 305 // Dvě verze zpravodajského postupu 306 // Problematika výzkumných metod 306 // Kde je význam? 307 // Znovu dominantní versus alternativní paradigma 307 // Tradiční obsahová analýza 308 // Základy 308 // Meze obsahové analýzy 309 // Srovnání kvantitativní a kvalitativní analýzy 309 // Smíšené metody jsou možné 310 // Závěr 312 // PÁTÁ ČÁST: PŘÍJEMCI // 11 Tradice teorie a výzkumu 315 // Původ a rozmanitost publik 315 // Minulost, současnost a budoucnost mediálního publika 316 // Příchod čtenářské veřejnosti 317 // Rané pojetí publika jako masy 317 // Od masy k trhu 319 // Dualita publika 320 // 7ýpologie 321 // Srovnání a kontrasty 323 // Důsledky příchodu nových médií pro pojetí publika 323 // Konec publika? 324 // Nebo únik publika? 325 // Změna, ale nikoli revoluce 326 // Tři tradice výzkumu publika 326 // Strukturální tradice výzkumu publika 326 // Behavioristická tradice 327 // Sociokulturální tradice a analýza příjmu 328 // Problematika struktury publika 330 // Typy publika 330 // Vysvětlení struktury a složení publika 332 // Tok a utváření publika 333 // Faktory na straně publika 333 // Proměnné na straně médií 334 // Model procesu utváření publika 335 // Teorie očekávané hodnoty 335 // Závěr: multikanálová budoucnost 337 //
12 Sociální charakter zážitků publika 338 // Publikum jako aktivní sociální skupina 338 // Sociabilita v užívání médií 339 // Sociální užívání médií 339 // Normativní rámec užívání médií 340 // Raná kritika mediální „narkomanie“ 340 // Normy týkající se obsahu 341 // Provinilá publika 342 // Náklonnost a závislost 343 // Užívání médií v závislosti na rodu (gender) 344 // Vztahy publika a podavatele 345 // Otázka aktivity publika 346 // Pět způsobů aktivity 347 // Kulhající pojem 349 // Užívání a uspokojení 349 // Základní předpoklady 349 // Sociální a psychologické zdroje 350 // Přehodnocení 350 // Vtažení publika a zábava 352 // Různé modely pro různé druhy obsahu? 353 // Odezva publika a zpětná vazba 354 // Zpětná vazba vyvolaná médii 354 // Odezva ve jménu publika 354 // Spontánní zpětná vazba 355 // Závěr 355 // ŠESTÁ ČÁST: ÚČINKY // 13 Procesy krátkodobé změny 359 // Předpoklad mediálního účinku 359 // Vývoj výzkumu a teorie mediálních účinků: čtyři fáze 360 // Fáze 1: všemocná média 360 // Fáze 2: teorie mocných médií vystavena zkoušce 361 // Fáze 3: znovuobjevení mocných médií 362 // Fáze 4: „dohodnutý“ vliv médií 363 // Moc médií se může měnit v čase 364 // Úrovně a druhy účinku 365 // Procesy účinku médií: typologie 367 // Individuální odezva a individuální reakce 370 // Model podnětu a odezvy 370 // Zprostředkující podmínky 371 // Účinky a vztahy mezi zdrojem a příjemcem 373 // Model účinků na chování 374 // Účinky kolektivní reakce 376 // Panika a fámy // Občanské nepolfojé 377 // Média a terorismus 378 // Nákaza a nápodoba 378 // Kampaň 379 // Základní lysy 379 // Filtrující podmínky 380 // Rozmanitost účinků, kampaně 381 // Ohlasy kampaně 381 // Osobní vliv a průběh kampaně 382 // Závěr 383 //
14 Dlouhodobější a nepřímá změna 384 // Šíření informací v kontextu rozvoje 384 // Distribuce znalostí 385 // Šíření zpráv a získávání znalostí ze zpravodajství 385 // Modely šíření 386 // Dozvídání se a porozumění 386 // Nastolování témat (agenda-setting) 388 // Vědomostní propasti (knowledge gaps) 389 // Model dlouhodobé neplánované změny 391 // Socializace 392 // Definování a konstrukce reality 393 // Spirála mlčení: formování názorových klimat 394 // Strukturování reality a bezděčná předpojatost 395 // Kultivace 397 // Teorie 397 // Ověřování teorie 398 // Pochybnosti a otázky 398 // Sociální kontrola a formování vědomí 399 // Utvrzování konsenzu: selektivní pozornost a opomíjení 400 // Konstrukce konformity 401 // Moc médií: v čí prospěch ? 401 // líčinky na ostatní společenské instituce 403 // Vyznění událostí 404 // Média a kulturní změna 405 // Závěr 405 // 15 Na závěr: směry vývoje 406 // Masová komunikace trvá 406 // Budoucnost teorie 406 // Různé logiky masové komunikace 408 // Média jako (vadný) stroj na významy 410 // Sféry významu 410 // Moc, vliv a účinek 412 // Mají je vůbec média ? 412 // Na čí straně stojí média? 412 // Sláva a proslulost 413 // Otázky kultury 414 // Závěrem 415 // Literatura 417 // Rejstřík 445

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC