Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.5) Půjčeno:25x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2002
447 s.

ISBN 80-7178-714-0 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje předmluvy, úvod, rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 417-444
Komunikace masová - pojednání
Masmédia - komunikace - texty studijní
000118158
Obsah // Předmluva k českému vydání...15 // Předmluva ke třetímu vydání...20 // 1 Úvod: vznik prostředků masové komunikace 21 // Význam masových médií...21 // Média a společenské vztahy...22 // Základní rozdíly v přístupu...23 // Rozdílné typy teorií...24 // Věda o komunikaci a studium masové komunikace...26 // Roviny komunikace...27 // Typy sítí...28 // Rozdílné tradice analýzy: strukturální, behaviorální, kulturální...29 // Jak definovat masovou komunikaci...30 // Masová média jsou instituce...32 // Rozvoj médií: kořeny pojetí médií...33 // Tištěná média...33 // Film...37 // Vysílání (broadcasting)...38 // Hudební nahrávky...39 // Nová elektronická média...41 // Rozdíly mezi médii...43 // Svoboda a řízení...43 // Otázky využití a přijímání...46 // Změny ve společnosti...47 // Internacionalizace ...47 // Informatizace...47 // Vznik postmoderní kultury...48 // Individualizace...48 // Změny v médiích...49 // Závěr: důsledky pro veřejný zájem uplatňovaný v médiích ...50 // PRVNÍ ČÁST: TEORIE // 2 Pojmy a modely 55 // Rané pohledy na média a společnost...55 // Moc masových médií ...55 // Komunikace a společenská změna ...56 // Potenciální výhody masové komunikace...57 // Pojem „masa“...57 // Proces masové komunikace...59 // Masové publikum ...60 // Masová kultura a běžná kultura...62 // TEORIE MASOVÉ KOMUNIKACE // Definice a rozpory...62 // Dynamika kulturních forem...63
// Vznik dominantního paradigmatu v teorii a výzkumu...64 // Vidina dobré společnosti...64 // Vědecká východiska ...65 // Jednostrannost paradigmatu...66 // Orientace na účinky...66 // Alternativní paradigma...68 // Odlišný pohled na média a společnost...68 // Jiné zdroje alternativních pohledů...69 // Postavení alternativního paradigmatu ...70 // Důsledky pro studium komunikace ...71 // Čtyři modely komunikace...72 // Přenosový model...72 // Rituálový čili výrazový model ...73 // Komunikace jako předvádění se a upoutávání pozornosti: propagační // model...74 // Kódování a dekódování mediálního diskurzu: příjmový model...75 // Srovnání...77 // Nová schémata v toku informací...77 // Projev (alokuce) ...78 // Konverzace...79 // Konzultace ...79 // Registrace...79 // Integrovaná typologie...80 // Nové teoretické náhledy na média a společnost ...81 // Informační věk...81 // Postmodernismus...82 // Závěr: důsledky pro teorii masové komunikace ...83 // 3 Teorie médií a teorie společnosti 84 // Média, společnost a kultura: styčné body a třecí plochy...84 // Typologie vztahů mezi kulturou a společností ...85 // Neprůkazný výsledek ...87 // Masová komunikace jako celospolečenský proces: // zprostředkování společenských vztahů ...87 // Koncept zprostředkování (mediace) ...88 // Metafory spojené se zprostředkováním...88 // Náhledy na propojení médií se společností...90 // Typy teorií
o vztahu médií a společnosti...91 // Média, moc a nerovnost...92 // Média, sociální integrace a identita ...94 // Dvojí pohled na média...94 // Rozpornost v pojímání sociální integrace...95 // Rozdílné typy a úrovně integračního účinku médií ...96 // Masová komunikace a společenská změna ...97 // Teorie masové společnosti...97 // OBSAH // Marxismus a masová média ...99 // Klasický prístup...100 // Neomarxistické prístupy...100 // Funkcionalistická teorie médií a společnosti...101 // Konceptuálni východiska ...102 // Společenské funkce médií...102 // Užití a zneužití funkcionalismu...103 // Média a sociální integrace...104 // Kritická politická ekonomie...106 // Teorie médií a vývoje: vzestup a pád...108 // Komunikačné technologický determinismus...109 // Torontská škola ...109 // Technologie a ideologie...110 // Interaktivita a její možnosti...111 // Informační společnost: nová teorie vazeb mezi médii a společností...Ill // Pojmová východiska...112 // Logika změny...112 // „Videotopie“ a její kritika...113 // Pokrokový, či konzervativní směr?...114 // Sklon ke globalizaci...115 // Závěr: střet versus soulad, mediocentrický versus sociocentrický přístup ... 116 // Masová komunikace a kultura 118 // Vymezování pohledu: kulturální přístup...118 // Komunikace a kultura...119 // Jak definovat kulturu...119 // Výzkumná témata... 120 // Počátky: Frankfurtská škola a kritická teorie
...121 // Hegemonie...123 _ // Další vývoj kritické kulturální teorie: Birminghamská škola...124 // Rod (gender) a masová média...126 // „Vykoupení“ masové kultury...127 // (Sémiotická) moc lidu...128 // Vazby k postmodernismu ...129 // Nezodpovězené otázky...130 // Komercializace...131 // Komunikační technologie a kultura ...132 // McLuhanův přístup ke kulturní změně ...132 // Model technologie a kulturní změny...133 // Mediální logika a „sklony“ komunikace ...133 // Kultivace a zprostředkování identity ...135 // Posouvání hranic společenského prostoru ...136 // Globalizace kultury...137 // Strukturní tendence k nadnárodní kultuře ...137 // Nadnárodní mediální tok jako proces ...138 // Účinky globalizace: pro a proti...138 // Různá pojetí kulturní identity ...139 // TEORIE MASOVÉ KOMUNIKACE // Kulturní invaze: odpor a rozvrat ...141 // Směřujeme ke globální mediální kultuře?...142 // Závěr: čas, prostor a média...143 // DRUHÁ ČÁST: STRUKTURY // 5 Normativní teorie chování médií 147 // Vazby mezi médii a společností...147 // Postavení normativní teorie ...148 // Rozličné teorie tisku a ostatních médií: společenská odpovědnost ...149 // Počátky...149 // Americká Komise pro svobodu tisku z roku 1947 ... 150 // Kodexy chování médií...151 // Myšlenka veřejnoprávního vysílání ...152 // Čtyři teorie tisku...153 // Indeterministická teorie a svoboda tisku ...154 // Libertariánský
ideál...154 // Otázky týkající se svobody tisku...155 // Svoboda vyjadřování a svoboda vlastnictví...156 // Za hranicemi „teorií tisku“ ...157 // Rozvojová teorie médií...157 // Demokraticko-participační teorie médií...158 // Další modely...159 // Omezení teorie tisku... 159 // Proměny médií: potřebuje nová doba novou normativní teorii? ...160 // Koncepce „veřejného zájmu“ v médiích...161 // Otázky zkoumané sociální teorií médií...163 // Koncentrace a monopol... 163 // Kvalita zpravodajství...163 // Bezpečnost a společenský pořádek ...164 // Morálka a slušnost...164 // Komercializace...164 // Témata týkající se kultury...165 // Reakce na tyto problémy...165 // Principy struktury a jednání: interpretativní přehled ...166 // Svoboda médií...166 // Kritéria svobody médií...168 // Přínos svobody médií...168 // Rovnost médií ...169 // Rozmanitost médií...170 // Požadavky na rozmanitost médií...171 // Výhody rozmanitosti médií...171 // Informační kvalita...172 // Pojetí objektivity...172 // Výhody objektivity ... 173 // Rámec pro výzkum a teorii objektivity...173 // Hlavní požadavky na kvalitu informací...174 // r\\ // OBSAH // Hranice objektivity...175 // Společenský řád a solidarita ...175 // Očekávání a normy vztahující se k řádu ...177 // Kulturní řád ...178 // Normy kulturních kvalit ... 178 // Rozsah uplatnění normativní teorie médií ...179 // Závěr: změny normativního
prostředí...180 // 6 Mediální struktury a instituce 181 // Média jako „zvláštní odnož podnikání“...181 // Alternativní pohledy na mediální instituci ...182 // Hlavní okruhy bádání ...182 // Základní struktura médií a roviny analýzy...184 // Některé ekonomické principy mediální struktury ...185 // Různé mediální trhy a zdroje příjmu...186 // Inzerce versus tržby od spotřebitelů - důsledky...186 // Dosah a rozmanitost mediálního trhu...187 // Soupeření o tržbu...188 // Struktura nákladů médií...189 // Vlastnictví a kontrola ...189 // Vliv vlastnictví...190 // Soutěž a koncentrace...191 // Horizontální versus vertikální koncentrace ...191 // Jiné důsledky koncentrace...192 // Stupně koncentrace ...192 // Transnacionalizace...193 // Vznik politických problémů ...194 // Význačné rysy ekonomiky médií...195 // Dynamika mediální struktury...196 // Regulace masových médií: alternativní modely ...198 // Model svobodného tisku...198 // Model vysílání („broadcasting“)...199 // Model veřejného doručovatele...199 // Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi: společenská a kulturní specifika // mediálních systémů...200 // Struktura mezinárodní komunikace...203 // Nadnárodní vlastnictví a kontrola médií ...204 // Mezinárodní závislost médií ...206 // Mezinárodní regulace médií ...208 // Závěr ...209 // TŘETÍ ČÁST: ORGANIZACE // 7 Mediální organizace a jejich kontext 213 // Problémy
a východiska ...213 // Organizační vlivy na obsah ...214 // Alternativní způsoby analýzy...214 // TEORIE MASOVÉ KOMUNIKACE // Počátek výzkumné tradice ...215 // Roviny analýzy ...216 // Mediální organizace na poli společenských sil ...218 // Vztahy ke společnosti ...220 // Cíle mediálních organizací...221 // Vnitřní různorodost cílů...222 // Úloha novináře: angažovanost, nebo neutralita?...223 // Profesionalismus ...225 // Dilemata mediálních profesí ...226 // Vnitřní různorodost cílů komunikátora...227 // Latentní konflikty...227 // Charakteristiky masových komunikátorů...229 // Ženy ve zpravodajských organizacích...231 // Nátlakové a zájmové skupiny...233 // Vztahy k vlastníkům, klientům a dodavatelům ...234 // Vliv vlastníků...234 // Vliv inzerentů...236 // Vztahy k publiku...237 // Nepřátelství vůči publiku...237 // Alternativní pohled...238 // Izolace a nejistota...238 // Představy o publiku . ...239 // Závěr...239 // 8 Produkce mediální kultury 240 // Činnost mediálních organizací: výběr a zpracování ...240 // „Gatekeeping“ jako výběr obsahu...241 // Ideologické a organizační faktory při výběru zpráv...241 // Alternativní přístup ke studiu výběru zpráv...242 // Lidé a výběr...243 // Místo a výběr ...244 // Čas a výběr...246 // Otázka „předpojatosti“ výběru ...249 // Společnost a přístup do médií...249 // Úplnost autonomie médií...250 // Opravdovost obsahu
jako třecí plocha ...250 // Vztahy ke zdrojům...252 // Plánování zásob...253 // Asymetrické vztahy a asimilace...253 // Public relations a zpravodajství...254 // Činnost mediálních organizací: zpracování a prezentace ...255 // Vnitřní zpracování informací...256 // Alternativní model výběru ...257 // Znovu otázka předpojatosti ...258 // Standardizace a organizační logika...259 // Logika mediální kultury ...260 // Alternativní modely rozhodovacích procesů ...261 // Závěr: na prvním místě je získání pozornosti ...263 // 10 // OBSAH // ČTVRTÁ ČÁST: OBSAH // 9 Témata, pojmy a druhy diskurzu 267 // Proč zkoumat obsah médií?...267 // Kritické otázky a alternativní diskurzy ...268 // Kulturní text a jeho významy...269 // Pojetí textu...269 // Diferenční (usměrňující) kódování...270 // Otevřené versus uzavřené texty...271 // Vyprávění...272 // Serialita...273 // Realismus...273 // Usměrňované „čtení“ textů ...274 // Mediální texty formované na základě rodu (gender) ...275 // Studium zábavy pro široké publikum ...276 // Strukturalismus a sémiologie ...276 // K vědě o znacích...277 // Konotace a de notace...278 // Užití sémiologie ...279 // Mediální obsah jako informace ...280 // Informační teorie ...280 // Využití při studiu obsahu...281 // Hodnotící rozměr informace...282 // Diskurz o jednání (performanci) médií ...283 // Svoboda a nezávislost...284 // Rozmanitost obsahu...285
// Objektivita ve zpravodajství...285 // Odraz, nebo zkreslení reality ? ...287 // Kritika normy odrazu reality...288 // Shrnutí...289 // Kritický pohled na obsah...290 // Marxistické přístupy...290 // Komercialismus ...291 // K otázce kulturní kvality ...292 // Kritika vycházející z rodového (gender) principu...293 // Závěr...294 // 10 Žánry a metody jejich analýzy 295 // Mediální žánry a formáty ...295 // Definování žánru...295 // Dva příklady žánru: filmové westerny a televizní soap-opeiy...296 // Mediální formát a mediální logika ...297 // Rámce mediálního obsahu...298 // Vizuální jazyk...298 // Zpravodajství jako žánr...299 // Co je zpravodajství?...299 // Zpravodajství a „příběhy ze života“...301 // Zpravodajská hodnota a struktura zpravodajství...302 // TEORIE MASOVÉ KOMUNIKACE // Zpravodajská předpojatost...303 // Forma zprávy...303 // Příběhy versus faktické referování...305 // Dvě verze zpravodajského postupu...306 // Problematika výzkumných metod...306 // Kde je význam?...307 // Znovu dominantní versus alternativní paradigma ...307 // Tradiční obsahová analýza ...308 // Základy ...308 // Meze obsahové analýzy...309 // Srovnání kvantitativní a kvalitativní analýzy ...309 // Smíšené metody jsou možné...310 // Závěr ...312 // PÁTÁ ČÁST: PŘÍJEMCI // 11 Tradice teorie a výzkumu 315 // Původ a rozmanitost publik...315 // Minulost, současnost a budoucnost mediálního publika...316
// Příchod čtenářské veřejnosti...317 // Rané pojetí publika jako masy ...317 // Od masy k trhu...319 // Dualita publika...320 // Typologie...321 // Srovnání a kontrasty...323 // Důsledky příchodu nových médií pro pojetí publika...323 // Konec publika?...324 // Nebo únik publika? ...325 // Změna, ale nikoli revoluce...326 // Tři tradice výzkumu publika...326 // Strukturální tradice výzkumu publika...326 // Behavioristická tradice...327 // Sociokulturální tradice a analýza příjmu ...328 // Problematika struktury publika ...330 // Typy publika...330 // Vysvětlení struktury a složení publika...332 // Tok a utváření publika ...333 // Faktoty na straně publika... 333 // Proměnné na straně médií...334 // Model procesu utváření publika...335 // Teorie očekávané hodnoty...335 // Závěr: multikanálová budoucnost...337 // 12 Sociální charakter zážitků publika 338 // Publikum jako aktivní sociální skupina ...338 // Sociabilita v užívání médií ...339 // Sociální užívání médií...339 // 19. // OBSAH // Normativní rámec užívání médií...340 // Raná kritika mediální „narkomanie“...340 // Normy týkající se obsahu...341 // Provinilá publika...342 // Náklonnost a závislost...343 // Užívání médií v závislosti na rodu (gender) ...344 // Vztahy publika a podavatele...345 // Otázka aktivity publika...346 // Pět způsobů aktivity...347 // Kulhající pojem ...349 // Užívání a uspokojení...349
// Základní předpoklady ... 349 // Sociální a psychologické zdroje ...350 // Přehodnocení ...350 // Vtažení publika a zábava ...352 // Různé modely pro různé druhy obsahu?...353 // Odezva publika a zpětná vazba...354 // Zpětná vazba vyvolaná médii ...354 // Odezva ve jménu publika...354 // Spontánní zpětná vazba...355 // Závěr...355 // ŠESTÁ ČÁST: ÚČINKY // 13 Procesy krátkodobé změny 359 // Předpoklad mediálního účinku ...359 // Vývoj výzkumu a teorie mediálních účinků: čtyři fáze...360 // Fáze 1: všemocná média...360 // Fáze 2: teorie mocných médií vystavena zkoušce ...361 // Fáze 3: znovuobjevení mocných médií ...362 // Fáze 4: „dohodnutý“ vliv médií...363 // Moc médií se může měnit v čase...364 // Úrovně a druhy účinku...365 // Procesy účinku médií: typologie ...367 // Individuální odezva a individuální reakce ...370 // Model podnětu a odezvy...370 // Zprostředkující podmínky ...371 // Účinky a vztahy mezi zdrojem a příjemcem...373 // Model účinků na chování...374 // Účinky kolektivní reakce...376 // Panika a fámy ...377 // Občanské nepokoje...377 // Média a terorismus ...378 // Nákaza a nápodoba ... 378 // Kampaň...379 // Základní rysy...379 // Filtrující podmínky ...380 // TEORIE MASOVÉ KOMUNIKACE // Rozmanitost účinků, kampaně ...381 // Ohlasy kampaně...381 // Osobní vliv a průběh kampaně...382 // Závěr...383 // 14 Dlouhodobější a nepřímá
změna 384 // Síření informací v kontextu rozvoje...384 // Distribuce znalostí...385 // Šíření zpráv a získávání znalostí ze zpravodajství...385 // Modely šíření ...386 // Dozvídání se a porozumění ...386 // Nastolování témat (agenda-setting) ...388 // Vědomostní propasti (knowledge gaps)...389 // Model dlouhodobé neplánované změny...391 // Socializace...392 // Definování a konstrukce reality ...393 // Spirála mlčení: formování názorových klimat...394 // Strukturování reality a bezděčná předpojatost...395 // Kultivace...397 // Teorie ...397 // Ověřování teorie...398 // Pochybnosti a otázky ...398 // Sociální kontrola a formování vědomí...399 // Utvrzování konsenzu: selektivní pozornost a opomíjení...400 // Konstrukce konformity...401 // Moc médií: v čí prospěch?...401 // Účinky na ostatní společenské instituce...403 // Vyznění událostí ...404 // Média a kulturní změna ...405 // Závěr ...405 // 15 Na závěr: směry vývoje 406 // Masová komunikace trvá...406 // Budoucnost teorie ...406 // Různé logiky masové komunikace...408 // Média jako (vadný) stroj na významy...410 // Sféry významu ...410 // Moc, vliv a účinek ...412 // Mají je vůbec média ? ...412 // Na čí straně stojí média?...412 // Sláva a proslulost...413 // Otázky kultury ...414 // Závěrem...415 // Literatura 417 // Rejstřík 445

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC