Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:38x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2004
252 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 80-247-0375-0 (brož.)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 229-243 a rejstříky
000118880
OBSAH // PŘEDMLUVA...11 // 1. STUDIUM KOGNITIVNÍCH PROCESŮ V PSYCHOLOGII 20. STOLETÍ. . 13 // 1.1 Pojmoslovná a terminologická poznámka...13 // 1.2 Kognitivní výzkum v evropské psychologii na přelomu 19. a 20. století // a v průběhu 20. století...13 // 1.2.1 Charakteristika evropského psychologického výzkumu poznávacích // procesů v první polovině 20. století...13 // 1.2.2 Kognitivní výzkum v evropské psychologii v druhé polovině // 20. století - výčet charakteristik...19 // 1.3 Výzkum kognitivních procesů v americké psychologii 20. století...22 // 1.3.1 Výzkum kognitivních procesů v americké psychologii první // poloviny 20. století...22 // 1.3.2 Kognitivní hnutí v americké psychologii první poloviny 20. století... 24 // 1.4 Informačně a procesuálně zakotvená kognitivní psychologie...25 // 1.4.1 Vznik kognitivní psychologie...25 // 1.5 Vývojově orientovaná kognitivní psychologie...33 // 1.6 Kognitivní věda...33 // 1.7 Konekcionismus...35 // 1.8 Další vývoj kognitivního hnutí: diferenciace informačního paradigmatu ... 38 // 1.8.1 Paradigma reprezentacionismu...39 // 1.8.2 Paradigma prezentacionismu...39 // 2. MENTÁLNÍ REPREZENTACE: PROCESUÁLNÍ ANALÝZA...43 // 2.1 Uvedení do problematiky studia reprezentace a mentální reprezentace: // předpoklady vzniku jejího studia...43 // 2.1.1 Terminologická poznámka...43 // 2.1.2 Filosofická východiska mentální reprezentace...45 // 2.1.3 Psychologické vymezení
mentální reprezentace...48 // 2.2 Vlastnosti mentální reprezentace...52 // 2.2.1 Formy reprezentace...53 // 2.3 Dispoziční mentální reprezentace...61 // 2.4 Mody mentální reprezentace...65 // 2.5 Úrovně (instance), řády mentální reprezentace...65 // 2.6 Mentální stavy, možnosti jejich reprezentace v kognitivní psychologii // akonekcionismu...66 // 2.7 Charakteristika výzkumů mentální reprezentace...67 // 2.7.1 Výzkumy forem mentální reprezentace...69 // 2.7.2 Paiviova hypotéza dvojího kódování...69 // 2.7.3 Mortonova koncepce jednotek...71 // 2.7.4 Shepardova mentální rotace představ...71 // 2.7.5 Výzkum mentálních map...72 // 2.7.6 Výzkum prototypů... // 2.7.7 Výzkumy jazyka... // 2.7.8 Výzkum mentálních modelů... // 2.7.9 Výzkumy procedurální paměti... // 2.7.10 Výzkumy reprezentace kognitivně nespecifických jevů... // 2.8 Modely mentální reprezentace... // MENTÁLNÍ REPREZENTACE: OBSAHOVÁ ANALÝZA... // 3.1 Terminologická a pojmoslovná poznámka... // 3.2 Uvedení do psychologického studia psychického obsahu... // 3.2.1 Procesuálni a obsahová analýza v obecné psychologii... // 3.2.2 Systémový přístup ke studiu psychického obsahu... // 3.2.3 Kontextový charakter psychického obsahu a pojetí jeho jednotek // (elementů)... // 3.2.4 Vrstvy psychického obsahu... // 3.2.5 Druhy psychického obsahu... // 3.3 Mentalízajako nástroj fixace psychického obsahu... // 3.3.1 Mentalíza a vnitřní řeč... //  A
1 9 ? V ’ N/ • V ? V V // 3.3.2 Vnitrní a vnejsi ree... // 3.4 Psychické jako jednota prezentační a reprezentační stránky: kritéria vymezení hranic mezi prezentační a reprezentační stránkou psychiky . . . . // 3.4.1 Znaky identifikace prezentační a reprezentační stránky psychiky . . // 3.5 Shrnutí... // PSYCHICKÝ OBSAH: KATEGORIE ZNAKU A VÝZNAMU... // 4.1 Pojmoslovná a terminologická poznámka... // 4.2 Ke vzniku studia o znacích... // 4.3 Základní sémiotické termíny... // 4.3.1 Semióza... // 4.3.2 Obecný model komunikace... // 4.3.3 Vymezení znaku... // 4.3.4 Funkce znaku... // 4.3.5 Klasifikace znakových systémů... // 4.4 Reprezentace znaku v psychice... // 4.5 Kategorie významu... // 4.5.1 Sémiotické pojetí významu jako východisko psychologického // vymezení významu... // 4.5.2 Psychologické vymezení významu: atributy... // 4.5.3 Psychologické vymezení (pojetí) sémantického významu... // 4.5.4 Psychologické klasifikace významů... // MENTÁLNÍ MODEL: JEHO STUDIUM V KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGII... // 5.1 Uvedení do problematiky psychologického studia mentálních modelů . . . . // 5.1.1 Terminologická a pojmoslovná poznámka... // 72 // 72 // 73 73 73 73 // 77 // 77 // 78 // 78 // 79 // 81 // 86 // 86 // 88 // 90 // 91 // 92 94 99 // 101 // 101 // 103 // 105 // 105 // 106 106 109 109 1 15 115 // 115 // 117 // 118 118 // 123 // 123 // 123 // 5.2 Pojetí mentálního modelu v psychologii...126 // 5.2.1 Pojetí mentálního
modelu v inženýrské psychologii...126 // 5.2.2 Pojetí mentálního modelu v kognitivní psychologii: základní práce . . 127 // 5.2.3 Mentální model v kognitivní psychologii: jeho druhy a vlastnosti . . . 129 // 5.2.4 Modelování v kognitivní psychologii a v psychologii vývojově // zakotvené...133 // 5.2.5 Pokus o vymezení mentálního modelu: Návrh definice // mentálního modelu...134 // 5.3 Metodologie výzkumu mentálních modelů a charakteristika // výzkumných postupů...135 // 5.3.1 Výčet oblastí studia mentálních modelů a jejich přínos // psychologickému poznání...136 // 5.4 Od mentálních modelů ? teorii mentálních modelů...143 // 5.4.1 Mentální model a schéma...143 // 5.4.2 Studium inferencí jako součást výzkumu mentálních modelů...145 // 5.4.3 Problém mentální logiky...146 // 5.5 Hodnocení výzkumu mentálních modelů...147 // 5.6 Shrnutí...149 // 6. MENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ V RANÉM DĚTSTVÍ: TEORIE MYSLI ... 151 // 6.1 Terminologická poznámka...151 // 6.2 Uvedení do „teorie mysli“ a charakteristika vývoje názorů na její vznik ... 152 // 6.2.1 Teorie mysli v 80. letech 20. století...152 // 6.2.2 Teorie mysli v 90. letech 20. století...153 // 6.2.3 Filosofická východiska teorie mysli...155 // 6.2.4 Psychologická východiska teorie mysli ...157 // 6.2.5 Metodologická východiska teorie mysli a charakteristika // výzkumných postupů...159 // 6.2.6 Terminologické a pojmoslovné problémy teorie mysli...161
// 6.3 Základní rozpory v psychologických přístupech a výkladech teorie mysli ... 163 // 6.3.1 Rozpory ve filosofických a obecněpsychologických východiscích // a přístupech ? teorii mysli ...164 // 6.3.2 Terminologické rozpory...164 // 6.3.3 Rozpory v pojetí mentální reprezentace...166 // 6.3.4 Rozpory v názorech na funkci sociálního prostředí ve vývoji // teorie mysli...168 // 6.3.5 Rozpory v transkulturně orientovaných výzkumech teorie mysli ... 169 // 6.4 Z dílčích výzkumů teorie mysli: hypotézy o vzniku základních složek // teorie mysli...170 // 6.4.1 Dimenze mentální - fyzické jako předpoklad dětského porozumění psychice: interpretace nálezů a zjištění dětského chápání této // dimenze vývojovými psychology...170 // 6.4.2 Výklad pretenze a chování s pretenzí u dětí raného věku...171 // 6.4.3 „Belief4 a „desire“ jako zdroje reflexe psychiky...174 // 176 // 6.5 // 6.6 // Přínos psychopatologického studia teorii mysli... // Vztah teorie mysli ? vymezení stadií vývoje psychiky, zvláště vývoje operování se symboly... // 7. FOLKOVÁ (LAICKÁ) PSYCHOLOGIE...181 // 7.1 Terminologická poznámka...181 // 7.2 Vymezení folkové psychologie v průmětu vědecké reflexe jejího předmětu ..182 // 7.2.1 Obecná charakteristika folkové psychologie...182 // 7.2.2 Paradigma folkové psychologie...183 // 7.2.3 Obsah folkové psychologie...185 // 7.2.4 Vznik folkové psychologie...185 // 7.2.5 Původ informací,
jež jsou součástí folkové psychologie...186 // 7.2.6 Jazyk folkové psychologie...186 // 7.3 Vědecká reflexe folkové psychologie: výzkum témat folkové psychologie. . . 186 // 7.3.1 Předpoklady ontogenetického vývoje laického rozumu...187 // 7.3.2 Pojetí mentálních stavů ve folkové psychologii...188 // 7.3.3 Vymezení folkového modelu...189 // 7.4 Status folkové psychologie...192 // 7.4.1 Postoje diskutujících ? pojetí mentálních stavů ve folkové // psychologii...193 // 7.4.2 Postoje diskutujících ? pojetí folkové psychologie...195 // 7.5 Hodnotící postoje ? folkové psychologii . . .*...199 // 7.5.1 Témata ve folkové a vědecké psychologii...199 // 7.5.2 Vlastnosti folkové psychologie ve srovnání s vlastnostmi vědecké // psychologie...199 // 7.6 Shrnutí...202 // 8. ZHODNOCENI INFORMAČNÍHO A POČÍTAČOVÉHO // PARADIGMATU...203 // 8.1 Kognitivní psychologie v kontextu vývoje psychologického myšlení.204 // 8.1.1 Kritika kognitivní psychologie z pozic neurovědy a marxistické // psychologie...206 // 8.2 Přínos kognitivní psychologie a kognitivní vědy...207 // 8.2.1 Vznik diskurzivní psychologie a její kritika kognitivní psychologie . . 210 // VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ JEDNOTLIVÝCH PROUDŮ KOGNITIVNÍHO HNUTÍ...215 // John R. Anderson ( 1947, Vancouver)...215 // Allan D. Baddeley (1934, Leeds, Anglie)...216 // Donald E. Broadbent ( 1926, Birmingham - 1993, Oxford)...216 // Jerome S. Bruner (1915, New York)...217 // Daniel
C. Dennett ( 1942, Boston)...218 // William K. Estes (1919, Minneapolis)...218 // Jerry A. Fodor (1935, New York)...219 // Noam A. Chomsky (1928, Philadelphia)...220 // Philip N. Johnson-Laird (1936, Rothwell, Anglie)...220 // Stephen M. Kosslyn (1948, Santa Monica, Kalifornie)...221 // DavidC. Marr( 1945, Essex, Anglie-1980, Cambridge, Massachusetts) . . . 222 // James L. McClelland (1948)... 223 // George A. Miller (1920, Charleston, Virginia)...223 // Allan U. Paivio (1925, Thunder Bay, Kanada)...224 // Zenon W. Pylyshyn ( 1937, Montreal)...225 // David Rumelhart...226 // Roger N. Shepard (1929, Palo Alto, Kalifornie)...226 // Endel Tulving (1927, Estonsko)...227 // LITERATURA...229 // REJSTŘÍK VĚCNÝ ...245 // REJSTŘÍK JMENNÝ ...249
(OCoLC)85096200
cnb001304923

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC