Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2004
661 s. : il.

objednat
ISBN 80-7286-064-X (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, poznámky, resumé německy a anglicky
Benešov-oblast - dějiny - sborníky
Česko - dějiny - sborníky
Petráň, Josef (historik čes., 1930-) - život a dílo - sborníky
000119919
OBSAH // i. // HISTORIK A JEHO ŘEMESLO Historian and His Craft Historiker und sein Handwerk // Jaroslav Pánek // Historik a učitel Josef Petráň...13-129 // Úvodem... // Zakotvení v podblanické krajině...16 // Studia univerzitní, táborová a tovární...26 // „Apolitický kabinetní pracovník "...34 // Vysokoškolský učitel...50 // Seminář Josefa Petráně...59 // Struktura díla...68 // Od regionálních dějin ? mikrohistorii...84 // Závěrem...97 // Poděkování pořadatele sborníku...99 // Příloha i Seznam diplomových prací ze semináře Josefa Petráně // na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze...100 // Příloha II. Bibliografie díla Josefa Petráně...105 // Professor Josef Petráň - Historiker und Universitätslehrer // Eva Procházková // Josef Petráň a dčjiny Podblanicka...131-143 // Josef Petráň und die Regionalgeschichte // Jiří Pešek // Kulturní dčjiny raného novověku: koncept ? zamyšlení...145-157 // Überlegungen zur Kulturgeschichte der frühen Neuzeit // Zdenčk Beneš // Mezi pragmatikou a konceptualizací (Dčjiny československé // Josefa Pekaře jako historický text)...159-176 // Zwischen Pragmatik und Konzeptualismus (J. Pekařs „Tschechoslowakische Geschichte“ als ein historischer Text) // 657 // ?. // OD STŘEDOVĚKU NA PRÁH NOVÉ DOBY From the Middle Ages to the Threshold of Modern Era Seit dem Mittelalter bis zur Schwelle der Neuzeit // Dušan Třeští ? // ? založení pražského biskupství
v letech 968-976: pražská a řezenská tradice... // Zur Gründung des Prager Bistums in den Jahren 968-976: die Prager und die Regensburger Tradition // František Šmahel // Studie o cestě Karla IV. do Francie 1377/1378 // III. Celkové výdaje francouzské komory... // Studien zur Reise Karls IV. nach Frankreich 1377/1378 III. Gesamtausgaben der französischen Kammer // Petr Čorncj // Zapomenutá oběť bouřlivého roku 1422... // Ein vergessenes Opfer des stürmischen Jahres 1422 // Miloslav Polívka // „Uber Tewtonicorum des Ausgebens " - pramen ? financování // válek proti husitům z let 1428 až 1431... // „Liber Tewtonicorum des Ausgebens"-QuqWq zur Finanzierung der Kriege gegen die Hussiten aus den Jahren 1428 bis 1431 // Václav Bůžek // Manželky a děti Jana mladšího Popela z Lobkovic (1510-1570) ... Die Ehefrauen und Kinder Johanns des Jüngeren Popel von Lobkowicz (1510-1570) // Václav Ledvinka // Dobové ocenění a realita příměstského hospodářství příslušníků // nej vyšší aristokracie v okolí Prahy na sklonku 16. století. // Die zeitgenösssische Bewertung und Realität stadtnaher Wirtschaftsunternehmen von Angehörigen der höchsten Kreise der Aristokratie in der Umgebung Prags am Ende des 16. Jahrhunderts // 179-196 // 197-214 // 215-230 // 231-259 // 261-283 // 285-304 // 658 // Bohumír R o e d I // Knihy svédomí jako pramen k dějinám kultury...305-318 // Die Libri testimonium als Quelle zur Kulturgeschichte // Marie ?
o 1 d i n s k á // Mariánská úcta v díle Kryštofa Haranta („Barokní zbožnosť4 a problém konfesijní sebeidentifikace předbělohorského // intelektuála)...319-332 // Die Marienverehrung im Werk des Christoph Harant („Barocke Frömmigkeit“ und das Problem der konfessionellen Selbstidentifikation eines Intellektuellen aus der Zeit vor 1620) // Antonín K o s 11 á n // Jan Oršinovský z Fürstenfeldu ve světle svého „alba amicorum“...333-343 // Johann Oršinovský von Fürstenfeld im Lichte seiner „album amicorum“ // Petr V o r e 1 // Zkoušky kvality kutnohorských stříbrných rud a kyzů v roce 1615 .345-370 // Die Überprüfung der Qualität des Kuttenberger Silbererzes und Kieses im Jahre 1615 // Marie R y a n t o v á // Urbáře vysokochlumeckého panství v první polovině 17. století...371-386 // Urbarien aus der Herrschaft Hochchlumetz in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts // Petr Maťa // Polyxena Lobkovická z Pernštejna na cestě do barokního nebe // (K projevům karmelitánské zbožnosti v českých zemích)...387-406 // Polyxena von Lobkowicz, geb. von Pernstein, auf dem Weg // in den barocken Himmel (Ein Beitrag zu den Formen // der karmelitischen Frömmigkeit in den böhmischen Ländern) // Kateřina Valentová-Bobková // Jezuitské konsvetudináře. Hledání rovnováhy mezi unifikací // a partikularizací...407-422 // Die jesuitischen Consuetudines. Die Suche nach einem Ausgleich zwischen Unifizierung und Partikularismus
// 659 // Svatava Raková // Rolník v tradiční americké kultuře: novoanglický venkov kolem // roku 1650...423-446 // Peasant in Traditional American Culture: The New England Countryside about 1650 // Jan H á j e ? // Návrhy na usplavnéní českých řek v 17. ? 18. století // (S přihlédnutím k jejich vlivu na krajinu středního Povltaví)...447.472 // Entwürfe für eine Schiffbarmachung der böhmischen Flüsse im 17. und 18. Jahrhundert (Unter Berücksichtigung der Landschaft im Mittellauf der Moldau) // Martina Ondo-Grečenková // Ve službách „obecného blaha“. Vzdčlanostní a profesní itinerář // osvícenských úředníků...473-494 // In Diensten des „Allgemeinwohls“. Bildungs- und Berufsitinerar von Beamten in der Zeit der Aufklärung // Lubomír Sršeň // Oslavné portréty profesora Vincence Julia Krombholze...495-529 // Glorifizierende Porträts des Prof. Vincenz Julius Krombholz // Vít VI nas // „Ta píseň vašich kuruců“ (Co nedaly naše země Evropč a lidstvu).531-549 // „Das Lied Eurer Kurutzen“ (Was die böhmischen Länder Europa und der Menschheit nicht gegeben haben) // Eva Semotanová // Cimelio v Mapové sbírce Historického ústavu Akademie véd // České republiky... 551-569 // Zimelien in der Kartensammlung des Historischen Instituts der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik // 660 // III. // NÁVRATY DO RODNÉHO KRAJE Returns to Home // Die Rückkehr in die Region des Geburtsortes Aleš Pořízka
// Odpustková listina z roku 1435 pro benešovský farní kostel.573-579 // Ein Ablaßbrief aus dem Jahre 1435 fiir die Beneschauer Pfarrkirche // Eduard Šimek // Dvě poznámky ? hodnocení mincovního nálezu z poloviny // 17. století z Líšna, okres Benešov...581-592 // Zwei Bemerkungen zur Schätzung des MUnzfundes aus der Hälfte des 17. Jhs. aus Líšno, Bezirk Benešov // Jiří M i k u 1 ec // Barokní bratrstva na území Podblanicka...593-605 // Barocke Bruderschaften auf dem Territorium des Podblanicko -Kreises // Eduard Maur // Ve službách rytíře Dohalského. Ze vzpomínek jihočeského // lokaje Hansla Komendy (1716-1776)...607-620 // Im Dienste des Ritters Dohalský. Aus den Erinnerungen des südböhmischen Lakaien Hansel Komenda (1716-1776) // Bohumil J i ro u še ? // Mladá léta budoucího rybníkáře (Josef Šusta starší před vstupem // do služeb Schwarzenbergů)...621-633 // The youth of a future pisciculturist (Josef Šusta the elder before he took service with the Schwarzenberg family) // Lydia Soukupová // Stôl kamenný v světnici (Přemítání o tradicích)...635-650 // Der steinerne Tisch in der Stube (Ein Nachdenken Uber Traditionen) // SEZNAM ZKRATEK...651 // SEZNAM MAP A VYOBRAZENÍ...653 // 661

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC