Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Trenčín : Vydavateľstvo F, 2005
viii,300 s. : il.

ISBN 80-88952-28-X (brož.)
Obsahuje tabulky, úvod, slovenské a německé resumé, rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 274-293
Děti - rodiče - vztahy - aspekty psychologické - studie
Rodiče - děti - vztahy - aspekty psychologické - studie
000121024
OBSAH // I. ÚVOD... 9 // II. HISTORICKÝ A BIOGRAFICKÝ KONTEXT VZNIKU TEÓRIE VZŤAHOVEJ VÄZBY. // JOHN BOWLBY A HISTORICKÉ SÚVISLOSTI 12 // III. PSYCHOANALYTICKÉ // A HLBINNE-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY // VÝVINU MALÉHO DIEŤAŤA... 20 // Freud, psychoanalýza a hlbinná psychológia... 20 // Príspevky ďalších psychoanalytikov k orálnej fáze ... 24 // Pojem narcizmu v psychoanalýze... 32 // Narcistické poruchy, koncept H. Kohúta a S. Wolfa... 34 // Koncept primárnej lásky M. Balinta ... 37 // Adlerova škola, „cit pre spoločenstvo“, „my psychológia“ 38 // Jungov pojem materského archetypu a jeho formy manifestácie .. 38 // IV. EVOLUČNÁ BIOLÓGIA, ETOLÓGIA // A BOWLBYHO TEÓRIA VZŤAHOVEJ VÄZBY 40 // Etológia dieťaťa ... 43 // K etologickému a klinickému prístupu k štúdiu interakcie medzi matkou a dieťaťom - príspevok D. Stema ... 54 // V. NEUROBIOLOGICKÉ ASPEKTY // VZŤAHOVEJ VÄZBY... 59 // Separácia (odlúčenie) a izolácia - neurobiologické aspekty 62 // VI. TEÓRIA PRIPÚTANIA (VZŤAHOVEJ VÄZBY) ... 69 // Základné piliere teórie pripútania... 69 // Komponenty pripútavacieho správania a fázy // vo vývine vzťahovej väzby... 71 // Obsah // Vnútorné a vonkajšie podmienky, ktoré regulujú správanie dieťaťa v priebehu vývinových fáz... 73 // Prvé reakcie na osoby... 73 // Zameriavanie sa dieťaťa na jednu osobu... 78 // Hlavné a vedľajšie osoby, na ktoré sa orientuje vzťahová väzba .. 79 // Význam neživých
objektov... 79 // Strach z cudzej osoby... 81 // Typológia pripútania ... 81 // Testová situácia pre určovanie typu vzťahovej väzby... 82 // Typy vzťahových väzieb z longitudinálneho hľadiska... 85 // Determinanty vývinu rôznych typov vzťahových väzieb ... 90 // Psychotraumy, vzťahová väzba a vývin dieťaťa... 93 // Poruchy vzťahovej väzby a trauma... 96 // Riziková gravidita a trauma ... 99 // Rizikový pôrod a trauma... 100 // Interpersonálna dynamika agresie ... 102 // Klinická klasifikácia porúch pripútania a pripútavacieho // správania v detstve... 103 // Objektivizovateľné rizikové a protektívne faktory vo vývine 105 // Resiliencia ... 111 // Vnútorné pracovné modely a reprezentácie vzťahovej // väzby v dospelosti... 112 // K psychodynamike a rodinnej dynamike súvisiacej // so vzťahovou väzbou ... 115 // Patogénne rodičovské správanie... 116 // Vzťahová väzba u dospelých - Adult Attachment // Interview (AAl)... 117 // Popis vzorcov reprezentácií vzťahovej väzby... 118 // Projekt!vny test vzťahovej väzby u dospelých...121 // „Metakognitívna regulácia“, „mentalizácia“, „theory of mind“ 125 // Vymedzenie pojmov zlého zaobchádzania s dieťaťom... 126 // Psychologické a psychopatologické nálezy u týrajúcich a zanedbávajúcich rodičov...127 // Obsah // VII. BOWLBYHO DVE VEĽKÉ TÉMY, DVE VEĽKÉ // TÉMY ČLOVEKA: ODLÚČENIE A STRATA...135 // Reakcia na stratu odlúčením alebo smrťou milovanej
osoby v detstve a v dospelosti...135 // Separačná úzkosť... 137 // Hľadanie koreňov úzkosti, strachu a fóbií ... 148 // Poznámky k zúrivosti... 164 // Žiarlivosť... 166 // Hnev, ambivalencia a úzkosť... 167 // Úzkostná vzťahová väzba a detská fóbia ... 168 // Popretie, „zadržiavanie“ a prekrúcanie rodinného kontextu 171 // Rodina a vývin charakteru... 173 // Strata, smútok a depresia...175 // Strata manžela/ manželky a proces smútenia... 176 // Trvanie procesu smútenia ... 182 // Strata dieťaťa... 183 // Poruchy smútenia ... 186 // Faktory ovplyvňujúce priebeh smútenia... 197 // VIII. ETIOPATOGENÉZA PSYCHICKÝCH // A PSYCHOSOMATICKÝCH PORÚCH Z ASPEKTU TEÓRIE VZŤAHOVEJ VÄZBY...202 // Základné konflikty v prehľade ...208 // Modality správania pri základnom konflikte súvisiacom // s blízkosťou a s ním súvisiace poruchy ...210 // Základný depresívny konflikt a jeho spracovávania...211 // Formy spracovávania základného konfliktu s autonómiou ...217 // Utváranie identity a základný konflikt identity ...218 // IX. „KAŽDODENNOSŤ“ PROBLÉMOV SÚVISIACICH S PRIPÚTANÍM U PACIENTOV S DUŠEVNÝMI PORUCHAMI ...224 // VIII Obsah___ // X. VZŤAHOVÁ VÄZBA A PSYCHOTERAPIA...229 // XI. PREVENCIA, SOCIÁLNA PSYCHIATRIA A SOCIÁLNA PRÁCA Z HĽADISKA // VZŤAHOVEJ VÄZBY...251 // XII. DISKUSIA A PSYCHIATRICKÁ IMAGINÁCIA...254 // SÚHRN...264 // ZUSAMMENFASSUNG...269 // LITERATÚRA...274 // REGISTER...294

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC