Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:26x 
BK
1. vyd.
Praha : Kernberg Publishing, 2007
431 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-903962-4-1 (váz.)
Informatika studium
Obsahuje bibliografii na s. 424-425 a rejstřík
Informatika - učebnice vysokošk.
000121672
Poděkování -- Věnování -- Proč číst tuto knihu? -- Jak číst tuto knihu? -- Úvod -- Množiny -- Naivní (intuitivní) vymezení pojmu množina -- Zápis množin -- Operace s množinami -- Paradoxy naivní teorie množin -- Axiomatické teorie množin -- Alternativní teorie množin -- Zobrazení -- Mohutnost množiny -- Fuzzy množiny -- Relace, grafy, operace, struktury -- Relace -- Relace s obecně různými doménami -- Relace na množině -- Binární relace a uspořádání -- Vlastnosti binárních relací -- Ekvivalence -- Relace preferencí a pořadí -- Způsoby popisu relací -- Dimenze částečného uspořádání -- Preference s relací nerozlišitelnosti -- Fuzzy relace -- Grafy -- Pojem grafu Orientované a neorientované grafy -- Některé základní charakteristiky grafu -- Kreslení grafu, isomorfismus grafu -- Ohodnocené grafy -- Sledy, tahy a cesty -- Některé speciální grafy -- Reprezentace grafů daty pro výpočet ---
-Operace -- Struktury -- Obecný pojem struktury -- Isomorfismus a homomorfismus struktur -- Struktury s preferencemi a skládáním -- Algebry -- Teorie -- Koncepty -- Měření -- Měření jako formální popis výseku světa -- Nejčastější typy měřicích stupnic -- Absolutní typ měřicí stupnice -- Poměrový typ měřicí stupnice -- Intervalový typ měřicí stupnice -- Ordinální typ měřicí stupnice -- Nominální typ měřicí stupnice -- Některé další typy měřicích stupnic -- Reprezentační věty -- Existence měření ordinálního typu -- Existence měření poměrového typu -- Různá slučování na temže slabě uspořádaném nosiči -- Matematická logika -- Výroková logika -- Neformální úvod do výrokové logiky -- Skládání výroků -- Formální syntaxe výrokové logiky -- Sémantický důsledek -- Tautologická ekvivalence formulí -- Úplné systémy logických spojek ---
-Booleovské funkce více proměnných, normální formy -- Predikátová logika -- Neformální úvod do predikátové logiky -- Formální syntaxe predikátové logiky -- Sémantika predikátové logiky Interpretace formulí -- Tautologie, kontradikce a splnitelnost v predikátové logice -- Logické odvozování -- Neformální úvod do logického odvozování -- Základní dedukční pravidla výrokové a predikátové logiky -- Přirozená dedukce -- Vztah mezi sémantickým a logickým důsledkem -- Resoluční princip -- Vícehodnotové logiky -- Troj hodnotová logika -- Fuzzy logiky -- Intuicionistické logiky -- Informace, data, kódy -- Pojem informace -- Sémantická teorie informace -- Základy Shannonovy teorie informace -- Data a jej ich interpretace -- Kódování informací a dat -- Nadbytečnost a zabezpečení dat -- Lineární kódy -- Šifrování dat a kryptografie -- Monoalfabetické šifry -- Polyalfabetické šifry ---
-Asymetrické šifry -- Hybridní kryptosystémy -- Formální jazyky a gramatiky -- Abeceda, slovo a jazyk -- Abeceda -- Slovo -- Jazyk -- Gramatiky -- Chomského hierarchie gramatik -- Gramatika typu -- Gramatika typu -- Gramatika typu -- Gramatika typu -- Stromy odvození (derivační stromy) -- Formální modely výpočtu -- Konečné automaty a j ej ich modifikace -- Mealyho automat -- Moorův automat -- Nedeterministický konečný automat -- Nerodova věta -- Regulární výrazy a jazyky -- Zásobníkový automat -- Deterministický zásobníkový automat -- Nedeterministický zásobníkový automat -- Turingův stroj -- Rozhodování a rozpoznávání jazyků Turingovým strojem -- Teorie vyčíslitelnosti -- Rekurzivní a částečně rekurzivní funkce -- Algoritmicky neřešitelné problémy -- Postův korespondenční problém -- RASP-stroje -- Petriho sítě -- Výpočetní složitost -- Účinnost j ako charakteristika j akosti softwaru ---
-Časová a prostorová složitost Praktický a teoretický pohled -- Asymptotické odhady růstu funkcí Symboly O, o a -- Typické třídy výpočetní složitosti algoritmů -- Teoretický pohled na složitost -- Praktický pohled na složitost -- Pesimistická a průměrná složitost -- Ukázka, jak úprava algoritmu může ovlivnit jeho časovou složitost P-těžké, NP-těžké a NP-úplné problémy -- Deterministická a nedeterministická složitost problémů -- NP-úplné problémy -- Některé nejznámější prakticky důležité NP-úplné problémy -- Paradigmata tvorby softwaru -- Lambda-kalkul a funkcionální paradigma -- Neformální definice lambda-kalkulu -- Formální definice lambda-kalkulu -- Operace lambda-kalkulu -- Formální datové typy a operace lambda-kalkulu -- Rekurze v lambda-kalkulu -- Složené datové struktury -- Funkcionální programovací jazyky -- Imperativní paradigma -- Datové prvky a struktury ---
-Strukturované paradigma -- Modulární paradigma -- Objektové paradigma -- Objekt jako abstraktní datový typ -- Struktura objektově orientovaného programu -- Objektově orientované programovací jazyky -- Návrhové vzory -- Co to je návrhový vzor -- Příklady návrhových vzorů -- Logické paradigma -- Jazyk Prolog, jeho historie a princip syntaxe -- Databáze Prologu -- Výpočet v Prologu, rekurze a práce se seznamy -- Analýza některých algoritmů -- Princip rozděl a panuj -- Vyhledávání a zařazování -- Řazení -- Adresové algoritmy řazení -- Asociativní algoritmy řazení -- Hybridní algoritmy řazení -- Základní algoritmy lineární algebry -- Maticová algebra -- Soustavy lineárních rovnic -- Inverze matice -- Optimalizační úlohy -- Úloha lineárního programování -- Princip horolezce -- Metoda nej většího spádu -- Úloha o batohu -- Optimalizační úlohy na grafech -- Problém nejkratší cesty v grafu ---
-Problém minimální kostry souvislého grafu -- Problém maximálního toku v síti -- Problém párování a problém minimální souvislosti grafu -- Problém obchodního cestujícího -- Netradiční výpočetní postupy -- Heuristiky -- Prořezávání stromu -- Heuristika pro problém hamiltonovské cesty -- Heuristika pro úlohu o batohu -- Evoluční algoritmy -- Neuronové sítě -- Stručná historie -- Biologický a umělý neuron -- Propojení neuronů do sítě -- Proces učení sítě -- Použití neuronových sítí -- Vysoce paralelní a jiné netradiční výpočty -- Kvantové počítače -- DNA počítače -- Analogové a hybridní počítače -- Rejstřík -- Rejstřík anglických ekvivalentů termínů užitých v českém rejstříku -- Literatura -- Seznam některých často užívaných symbolů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC