Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.9) Půjčeno:37x 
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989

objednat
ISBN 80-04-22937-9
000124709
Rekat.
OBSAH // Předmluva 5 Obsah 7 // Kapitola 1: JAZYK // 1.1.1 Jazyk jako pojem a slovo 10 // 1.1.2 Jazyková znalost 14 // 1.1.3 Jazyk jako systém znaků 15 // 1.1.3.1 Znak 15 // 1.1.3.2 Vymezení pojmu systém pro jazyk 19 // 1.1.4 Co je význam? 21 // 1.2.1 Jazyk a komunikace 27 // 1.2.2 Vnímání (percepce) a porozumění 31 // 1.2.2.1 Percepce 32 // 1.2.2.2 Porozumění 33 // 1.3.1 Jazyk a psychika 35 // 1.3.2 Jazyk a myslení 36 // 1.4.1 Ontogeneze jazyka 37 // 1.4.2 Fylogeneze jazyka 40 // 1.4.3 Jazyk a společnost 43 // 1.5 Jazyk přirozený a umělý // (formální) 45 // Kapitola 2: LINGVISTIKA // 2.1 Lingvistika jako vědní disciplína 52 // 2.1.1 Vědecké principy v lingvistice 53 // 2.1.2 Obecná lingvistika 55 // 2.2 Pojmy model a teórie v lingvistice 57 // 2.3 Jazyk lingvistiky 62 // 2.3.1 Slovník jazyka lingvistiky 63 // 2.3.2 Standardní části lingvistických textů 65 // 2.3.3 Druhy lingvistických textů 67 // Kapitola 3: STAVBA JAZYKA // 3.0 Stavba jazyka 70 // 3.0. 1 Výskyt a pozice 70 // 3.0. 2 Paradigmatické a syntagmatické // vztahy 76 // 3.0.3 Procedury vymezující paradigmatické a syntagmatické vztahy 81 // 3.1 Elementární neznakové jednotky (fonémy a hlásky) 91 // 3.1.1 Segmenty 92 // 3.1.2 Změny zvukových segmentů v řeči 96 // 3.1.3 Suprasegmentální jazykové jevy 101 // 3.1.4 Základní pojmy větné prozódie 104 // 3.2.1 Elementární znaky (morfémy) 106 // 3.2.2 Vzorce morfémů 115 // 3.2.3 Paradigmatické vztahy mezi morfémy 119 // 3.3.1 Složené znaky na úrovni slova 122 // 3.3.1.1 Slovo a slovní tvar 122 // 3.3.1.2 Vymezení slova 124 // 3.3.1.3 Slovo a pojem 128 // 3.3.1.4 Variace termínů slova 130 // 3.3.1.5 Typy slov z hlediska pojmenování objektů 131 // 3.3.1.6 Vztahy mezi signifikacemi lexémů 133 // 3.3.1.7 Nevlastní užití signifikace 136 // 3.3.2 Vzorce slov 138 // 3.3.3 Paradigmatika slov 148 // 3.4.1 Věta 155 //
3.4.1.1 Problémy určení věty 155 // 3.4.1.2 Komunikačně dispoziční charakter věty 157 // 3.4.1.3 Znakový charakter věty 157 // 3.4.1.4 Role jednotlivých částí věty 158 // 3.4.2 Větné vzorce 173 // 3.4.3 Paradigmatické vztahy mezi // větami 189 // 3.5 Text 202 // 3.5.1 Zajištění souvislosti na základě // reference výrazů 204 // 3.5.2 Zajištění souvislosti na základě spojovacích výrazů 207 // 3.5.3 Řečové akty 208 // 3.5.4 Aktuální členění 213 // Kapitola 4: KATEGORIE // Gramatické a přirozené kategorie 216 // 4.1 Původ pojmu kategorie 216 // 4.2 Pojem gramatických a přirozených kategorií 217 // 4.3 Deiktické kategorie 218 // 4.4 Číslo 220 // 4.5 Rod 221 // 4.6 Pád 224 // 4.7 Čas 226 // 4.8 Způsob/modalita 230 // 4.9 Vid a aspekt 232 // 4.10 Diateze — slovesný rod 235 // 4.11 Slovní druhy 237 // 4.12 Prázdné kategorie 239 // Kapitola 5: POSTUPY A PŘÍSTUPY LINGVISTIKY // 5.1 Pojetí základních oblastí jazyka 243 // 5.1.1 Druhy gramatik 243 // 5.1.2 Části gramatiky 245 // 5.1.3 Druhy slovníků 247 // 5.1.4 Druhy jazykových příruček 249 // 5.2 Lingvistické disciplíny 249 // 5.3 Některé směry lingvistiky XIX. a XX. stol. 252 // 5.4 Lingvistika marxisticky orientovaná 263 // Stručný přehled genealogické klasifikace // jazyků 265 // Literatura 269 // Rejstřík věcný a jmenný 277

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC