Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:14x 
BK
Vyd. české 1.
Praha : Karolinum, 2003
374 s. : il

objednat
ISBN 80-246-0479-5 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje obrázky, grafy, rejstřík
Bibliografie na s. 362-363
Anesteziologie - učebnice vysokošk.
Resuscitace - učebnice vysokošk.
000124880
OBSAH // ÚVOD ...11 // SEZNAM VELIČIN, SYMBOLŮ A ZKRATEK ...1З // I HISTORIE ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITAČNÍ PÉČE // 1 HISTORIE ANESTEZIOLOGIE V CELOSVĚTOVÉM MĚŘÍTKU A V ČESKOMORAVSKÉM REGIONU ... 21 // 2 MODERNÍ ANESTEZIOLOGICKÁ PÉČE VE FN KRÁLOVSKÉ VINOHRADY ...23 // II ZÁKLADY ANESTEZIOLOGIE // 1 SYMBOLIKA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN A ROVNIC ...25 // 1.1 Fyzikální veličiny a jejich značeni ...25 // 1.2 Jednotky a rovnice ...26 // 2 FYZIKA PLYNŮ A VÝPOČTY V ANESTEZIOLOGII A RESUSCITAČNÍ PÉČI ...29 // 2.1 Veličiny charakterizující plyn a jejich převody ...30 // 2.1.1 Převod mezi objemem plynu a látkovým množstvím ...31 // 2.1.2 Převod mezi hmotností a látkovým množstvím ... 31 // 2.1.3 Převod mezi objemem a hmotností ... 33 // 2.1.4 Vyjadřování složení plynných směsí ... 34 // 2.1.5 Vyjádření tlaku plynu, parciální tlak, Daltonův zákon ... 37 // 2.1.6 Stavové veličiny, stavová rovnice a změny stavu plynu ...40 // 2.2 Jevy při styku plynu s kapalinou ...45 // 2.2.1 Fyzikální rovnováha na rozhraní plynu a kapaliny ...45 // 2.2.2 Rozpustnost plynů v kapalinách ...45 // 2.2.3 Vypařování látek, vlastnosti vlhkého vzduchu ...47 // 2.2.4 Teplo při fázových změnách ... 54 // 2.3 Mechanika tekutin v anesteziologii a resuscitační péči ...55 // 2.3.1 Statická mechanika tekutin ...56 // 2.3.2 Dynamická mechanika tekutin ...59 // 3 ROZTOKY ...67 // 3.1 Vyjadřování složení roztoků ...68 // 3.1.1 Objemový, hmotnostní a molámi zlomek ...68 // 3.1.2 Molámí koncentrace ... 68 // 5 // 3.1.3 Molálni koncentrace ... 68 // 3. i .4 Ekvivalenty a ekvivalentové koncentrace ...69 // 3.2 Rozpouštěni a rozpouštědla ...70 // 3.3 Osntóza a osmotický tlak ...71 // 4 ENERGIE, PRÁCE, VÝKON ...73 // 5 ANESTEZIOLOGIE ...74 // 5.1 Koncepce oboru anesteziologie a resuscitace, základní terminologie ...74 // 5.2 Celková anestezie ...75 //
5.2.1 Inhalační celková anestezie ...76 // 5.2.1.1 Anestetické plyny ...76 // 5.2.1.2 Prchavá (volatilní) anestetika ... 77 // 5.2.2 Nitrožilní celková anestezie ...78 // 5.2.2.1 Nitrožilní anestetika - hypnotika ...79 // 5.2.2.2 Analgetika - anodyna ...81 // 5.2.2.3 Neuroleptika ...83 // 5.2.2.4 Fenothiaziny ...83 // 5.2.2.5 Antidota ...83 // 5.2.3 Anestezie nitrosvalová, rektální a perorální ...84 // 5.2.4 Svalová rclaxancia ...85 // 5.2.5 Anestetický přistroj ...86 // 5.2.6 Jednocestný systém a dýchací okruh ... 89 // 5.2.7 Současné možnosti zajištění průchodnosti dýchacích cest ... 91 // 5.2.7.1 Pomůcky ...91 // 5.2.7.2 Predikce intubačních podmínek ...96 // 5.2.8 Intubačni techniky ...96 // 5.2.8.1 Tracheálni intubace ...96 // 5.2.9 Vedení celkové anestezie ... 101 // 5.2.9.1 Predoperační vyšetření, operační riziko ...101 // 5.2.9.2 Premedikacc ...103 // 5.2.9.3 Úvod do celkové anestezie ... 104 // 5.2.9.4 Vedeni celkové anestezie a její ukončení, pooperační péče ... 104 // 5.3 Místní anestezie ... 105 // 5.4 Kombinovaná anestezie ... 109 // III RESUSCITAČNÍ PÉČE // 1 NALÉHAVÉ DIAGNOSTICKÉ A LÉČEBNÉ POSTUPY ... 111// 1.1 Kardiopulmonální resuscitace (KPR) ... 111 // 1,1.1 Definice, řetězec přežití, děleni KPR na jednotlivé fáze // 1. 1.2 Hodnocení základních životních funkcí a dovednosti KPR ...113 // 1.1.3 Rozšířená kardiopulmonální resuscitace ...120 // 1. 1.3.1 Zajištění volných dýchacích cest s pomůckami ... 120 // 1.1.3.2 Kyslíková terapie a vybaveni pro umělou plicní ventilaci ... 125 // 1.1.4 Alternativní postupy KPR ... 128 // 1.1.5 Zajištění přístupu do oběhu a farmakoterapie při KPR ...129 // 1.1.6 Časná defibrilace a automatizované externí defibrilátory ... 134 // 1.1.7 Kardiopulmonální resuscitace u dětí ... 135 //
1.1.8 Základy kardiopulmonální resuscitace novorozence ... 136 // 1.1.9 Neodkladná resuscitace v těhotenství ...138 // 1.1.10 Selhání vitálních funkcí způsobené elektrickým proudem ...138 // 1.2 Kardiovaskulární systém ... 139 // 1.2.1 Kanylace periferního žilního systému ... 139 // 1.2.2 Centrální žilni kanylace ...140 // 1.2.2.1 Technika centrální žilní kanylace ... 140 // 1.2.2.2 Další postup po úspěšné punkci centrální žíly ...145 // 1.2.2.3 Komplikace centrálních žilních kanylací ...146 // 1.2.2.4 Centrální žilní kanylace u dětí ...147 // 1.2.3 Preparace periferní žíly ... 147 // 1.2.4 Intraoseální kanylace ...148 // 1.2.5 Katetrizace a. pulmonalis, zavedení Swanova-Ganzova katétru ... 148 // 1.2.6 Kanylace tepny ... 151 // 1.2.7 Měření tlaků v kardiovaskulárním systému ... 153 // 1.2.8 Punkce perikardu ...153 // 1.2.9 Pulsní oxymetrie a oxymetrie ...154 // 1.2.10 Sledované parametry hemodynamiky a jejich základní vztahy ... 155 // 1.3 Dýchací systém ...155 // 1.3.1 Poloha „spáěe“ (odpočinková poloha) a stabilizovaná poloha na boku ...156 // 1.3.2 Zavedení ústního a nosního vzduchovodu ... 158 // 1.3.3 Tracheálni intubace ... 158 // 1.3.4 Tracheostomic ...159 // 1.3.5 Krikotyreoidotomie a perkutánní dilatační krikotyroidotomie ... 161 // 1.3.6 Punkce hrudníku, hrudní drenáž ... 161 // 1.3.7 Fibroskopická bronchoskopie ... 163 // 1.3.8 Kapnometrie ... 164 // 1.3.9 Kyslíková terapie ...164 // 1.3.10 Umělá plicní ventilace ...168 // 1.3.10.1 Typy umělé plicní ventilace ... 168 // 1.3.10.2 Základní ventilační režimy ... 170 // 1.3.10.3 Doplňkové techniky umělé plicní ventilace zlepšující výměnu plynů ... 176 // 1.3.10.4 Nastavení parametrů umělé plicní ventilace ...181 // 1.3.10.5 Technická charakteristika ventilátoru ..., ...182 //
1.3.10.6 Nežádoucí účinky umělé plicní ventilace ...183 // 1.3.10.7 Náhlé příhody v průběhu umělé plicní ventilace ... 185 // 1.3.10.8 Odvykání od ventilátoru ... 186 // 1.4 Gastrointestinální systém ...187 // 1.4.1 Zavedení žaludeční sondy ... 187 // 1.4.2 Výplach žaludku ... 189 // 1.4.3 Zavedení Sengstakenovy-Blakemoreovy sondy ... 190 // 1.5 Přístup do močových cest ...191 // 1.5.1 Katetrizace močového měchýře ... 191 // 1.5.2 Metody náhrady ledvinových funkcí a další eliminační metody ... 191 // 1.6 Centrální nervový systém ...194 // 1.6.1 Lumbálni punkce ...194 // 1.6.2 25ajištění vstupu k měření nitrolebečního tlaku, multimodální monitorování mozku ...195 // 1.6.3 Spektroskopie pomocí blízkého infračerveného záření ...196 // 1.6.4 Jugulámí oxymetrie ...196 // 1.7 Metabolické monitorování ...197 // 2 ORGÁNOVÉ A SYSTÉMOVÉ PORUCHY FUNKCE V RESUSCITAČNÍ PÉČI ... 198 // 2.1 Závažné postižení dýchacího systému, selhání rcspirace a ventilace ... 198 // 2.1.1 Některé anatomické a fyziologické údaje ...198 // 2.1.2 Pojmy, veličiny a vztahy spojené s plicní ventilací ...199 // 2.1.3 Dělení respiračního selháni ... 206 // 2.1.3.1 Selhání oxygenace ... 208 // 2.1.3.2 Selhání ventilace ... 208 // 2.1.4 Některé klinické jednotky vyžadující specifický přístup nastavení ventilační podpory 210 // 2.1.4.1 Obstrukce horních dýchacích cest ...210 // 2.1.4.2 Syndrom akutní dechové tísně (ARDS), syndrom akutního plicního postižení (AL1) ... 210 // 2.1.4.3 Status asthmaticus ...212 // 2.1.4.4 Obštrukční choroba bronchopulmonální ... 212 // 2.1.4.5 Ventilační problematika dětského věku ...213 // 2.1.4.6 Nozologieké jednotky spojené nejčastěji s rozvojem respirační nedostatečnosti u dětí. . 216 // 2.2 Oběhová nedostatečnost a poruchy regulace oběhu ...218 //
2.2.1 Fyziologické základy patofyziologické poznámky ...218 // 2.2.2 Šok, oběhová nedostatečnost ...223 // 2.2.2.1 Kardiogcnní šok ...225 // 2.2.2.2 Distribuční šok ...226 // 2.2.2.3 Šok hypovolemický ... 229 // 2.2.2.4 Šok obštrukční ... 231 // 2.2.2.5 lnokonstrikční a inodilatační léčba ...232 // 2.2.3 Antiarytmika a základy léčby závažných poruch rytmu ...235 // 2.2.3.1 Fyziologické poznámky ... 235 // 2.2.3.2 Arytmie z poruch tvorby vzruchu a arytmie z poruch vedení vzruchu ...237 // 2.2.3.3 Základní dělení antiarytmik ... 238 // 2.2.3.4 Antiarytmika nejčastčji používaná v resuscitační péči ...239 // 2.2.4 Hypertenzni krize ... 240 // 2.2.5 Oběhové selhání u dětí ... 241 // 2.3 Neurointenzivní péče ... 242 // 2.3.1 Fyziologické a patofyziologické poznámky ...242 // 2.3.2 Monitorování v neurointenzivní péči ...245 // 2.3.3 Léčebné postupy při edému mozku ... 246 // 2.3.4 Stručná charakteristika některých mozkových postižení ...248 // 2.3.5 Zvláštnosti dětského věku ... 251 // 2.3.6 Křečové stavy ...252 // 2.4 Metabolická odpověď organismu na zátěž a výživa kriticky nemocných ... 253 // 2.4. i Metabolická odpověď organismu na zátěž ...253 // 2.4.2 Zajištění přívodu energie ...258 // 2.4.3 Nutriční substráty parenterální a enterální výživy ...259 // 2.4.4 Parenterální a enterální výživa ...265 // 2.4.5 Přívod vody, elektrolytů, vitaminů a stopových prvků ...267 // 2.5 Poruchy vodní a elektrolytové rovnováhy ...269 // 2.5.1 Regulace objemu tekutin a osmolarity ...270 // 2.5.2 Poruchy elektrolytové rovnováhy ...271 // 2.5.2. i Sodík ... 271 // 2.5.2.2 Draslík ...273 // 2.5.2.3 Vápnik ...275 // 2.5.2.4 Fosfor ...276 // 2.5.2.5 Hořčík ...276 // 2.5.3 Acidobazická rovnováha a její poruchy ...277 //
2.5.3.1 Význam sledování acidobazické rovnováhy v intenzivní a resuscitační péči ...277 // 2.5.4.2 Charakteristika poruch acidobazické rovnováhy ...278 // 2.5.5.3 Poruchy acidobazické rovnováhy u dčtí ... 281 // 2.6 Multiorgánové selhání, multiorgánová dysfunkce ... 281 // 2.6.1 Mechanismy SIRS ...283 // 2.6.2 Definice SIRS/scpse ... 284 // 2.6.3 Orgánové dysfunkce a selhání ...286 // 2.6.4 Léčebné postupy SIRS ... 288 // 2.6.5 Diseminovaná intravaskulámí koagulopatie ...288 // 2.7 Akutní jaterní selhání ...293 // 2.7.1 Selhání jater v dčtském věku ...298 // 2.8 Akutní renální selhání ...299 // 2.8.1 Akutní renální selhání dospělých ...299 // 2.8.2 Zvláštnosti dětského věku ...300 // 2.9 Intoxikace ...301 // 2.9.1 Základní děicní, obecné zásady léčby ... 301 // 2.9.1.1 Látky způsobující slzení ...304 // 2.9.2 Intoxikace v dčtském věku ... 306 // 2.10 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané užíváním psychoaktivních látek ...306 // 2.10.1 Definice jednotlivých poruch, diagnostická kritéria ...306 // 2.10.2 Projevy intoxikací psychotropnimi látkami ... 309 // 2.10.3 Akutní intoxikace psychoaktivními látkami - somatické projevy, léčba ...312 // 2.11 Trauma ... 313 // 2.11.1 Definice, skórovací systémy ... 313 // 2.11.2 Indikace k převozu do traumaccntra ... 315 // 2.11.3 Třídění traumatizovaných (triage) - označení jednotlivých skupin ...317 // 2.11.4 Příjmové místo traumacentra ...317 // 2.11.5 Některá důležitá doporučení se vztahem k algoritmům péče o traumatizované ...319 // 2.11.6 Termické trauma, hypertermic a hypotermie ... 320 // 2.11.7 Traumatologický plán ... 321 // 2.12 Skórovací systémy v intenzivní péči ...321 // 2.13 Zahájení či ukončení resuscitační péče, etické aspekty oboru ... 323 //
2.14 Vztah oboru anesteziologie a resuscitace k transplantačnímu programu ... 326 // IV BOLEST A ZÁKLADY JEJÍ LÉČBY // 1 ÚVOD ... 329 // 2 FYZIOLOGICKÉ A PATOFYZIOLOGICKÉ ZÁKLADY BOLESTI ...330 // 2.1 Periferní mechanismy nocicepcc ...330 // 2.2 Centrální mechanismy nocicepcc ...331 // 2.3 Psychologické faktory ...332 // 3 MĚŘENÍ BOLESTI ... 332 // 4 AKUTNÍ VERSUS CHRONICKÁ BOLEST, BOLEST PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ ...332 // 5 TERAPIE BOLESTI ..." ...333 // 5.1 Analgetika-antipyretika a nesteroidní antiflogistika (NSA) ... 334 // 5.2 Opioidy ...335 // 5.3 Adjuvantní terapie ...337 // 5.4 Lokální blokády a stimulace ... 339 // 5.5 Neurolýzy a ncurochirurgické postupy ...340 // 5.6 Fyzikální terapie, alternativní možnosti léčby bolesti ...341 // 5.7 Manuální terapie v Iéčbč bolesti ...342 // 5.8 Radioterapie a chemoterapie u bolestí při maligním onemoenční ...343 // 5.9 Psychoterapie ...343 // V. PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE // 1 ÚVOD ... 345 // 2 VYMEZENÍ POJMU, TERMINOLOGIE ... 345 // 3 ORGANIZACE ČINNOSTI ZZS, ŘETĚZEC PŘEŽITÍ ... 346 // 4 VÝJEZDOVÉ SKUPINY ZZS ...348 // 4.1 Složení výjezdových skupin ...348 // 4.2 Zdravotnické vybavení výjezdových skupin ... 349 // 5 HROMADNÉ NEŠTĚSTÍ ... 349 // VI. PŘÍLOHY // PŘÍLOHA 1: Klinické výpočty ...351 // PŘÍLOHA 2: Přepočty objemů při přesně definovaných standardizovaných podmínkách 355 // PŘÍLOHA 3: Zákon č. 285/2002 Sb. (Transplantační zákon) - výňatky ...357 // LITERATURA ...362 // REJSTŘÍK ...364

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC