Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.2) Půjčeno:28x 
BK
Praha : Maxdorf, 2004
256 s. : il. ; 28 cm

objednat
ISBN 80-7345-017-8 (váz.)
Jessenius
"Věnováno památce prof. MUDr. Milana Doskočila"--Tit. s.
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
000125013
OBSAH // PŘEDMLUVA... 6 // ÚVODEM... 7 // 1 OBECNÁ ANATOMIE KLOUBU... 16 // Arlikulující kosti...  // Kloubní chrupavka... // Kloubní pouzdro... jg // Kloubní vazy... 20 // Kolemkloubní svalstvo... 2 i // Přídatná zařízení kloubní a šlachová... 22 // Cévní zásobení kloubu... 23 // Artikulující kosti... 23 // Vazivový aparát... 23 // Svalové úpony... 24 // Inervace kloubu... 24 // Literatura... 25 // 2 PRENATÁLNÍ VÝVOJ KONČETIN A KLOUBŮ...26 // Ontogenetický vývoj končetin... 26 // Embryonální fáze... 27 // Struktura a růst končetinového pupenu... 27 // Vývoj jednotlivých tkání a orgánů... 28 // Vývoj kloubů... 29 // Fetální fáze... 31 // Vyzrávání jednotlivých systémů... 33 // Mechanismy vývoje a jejich řízení... 34 // Mechanismy vývoje... 33 // Klinické poznámky... 3g // Řízení a regulace vývojových pochodů... 36 // Látkové vlivy... 3g // Mechanické vlivy... 3g // Literatura... 37 // 3 OSIFIKACE A RŮST KOSTÍ... 38 // Rozdělení kostí... 3g // Prenatální vývoj a osifikace... 33 // Anatomie růstových struktur dlouhé kosti... 39 // Epifýza...’39 // Apofýza... 4Q // F>’za...IIIIIII40 // Makroskopický tvar fýzy... 4I // Mikroskopická stavba fýzy... 42 // Bipolární fýza... 43 // Metafýza... 44 // Obvodové růstové struktury... 44 // Ranvierův osifikační žlábek... 44 // Lacroixův osifikační (perichondrální) prstenec...45 // Periost a perichondrium... 45 // Endost... 43 // Architektonika
sítě kolagenních vláken... 45 // 9 // OBSAH // Klinické poznámky...47 // Růst kosti...47 // Růst dlouhé kosti...47 // Růst epifýzy...47 // Růst dlouhé kosti do délky...48 // Růst dlouhé kosti do šířky...49 // Obvodový růst fýzy...50 // Celkový přehled funkcí růstových struktur...50 // Uzávěr fýzy dlouhých kostí...52 // Harrisovy linie...53 // Literatura...54 // 4 CÉVNÍ ZÁSOBENÍ DLOUHÉ KOSTI...55 // Cévní zásobení epifýzy...55 // Cévní zásobení fýzy...56 // Cévní zásobení diafýzy...57 // Přehled přívodných cévních systémů...57 // Systém arteria et vena nutricia...57 // Periostální cévy...58 // Metafyzární cévy...59 // Cévní zásobení kompakty diafýzy...59 // Cévní zásobení kompakty prehaverské kosti...59 // Cévní zásobení kompakty haverské kosti...61 // Klinické poznámky...64 // Literatura...64 // 5 VÝZNAM MECHANICKÝCH FAKTORŮ PRO VÝVOJ, RŮST A HOJENÍ KOSTI...65 // Faktory ovládající vývoj pohybové soustavy...65 // Účelnost stavby kosterní soustavy...65 // Funkční adaptace...66 // Wolffův transformační zákon...66 // Význam mechanických sil pro vývoj vazů...66 // Význam mechanických sil pro vývoj kloubní chrupavky...67 // Řízení růstu dlouhé kosti do délky mechanickými vlivy...67 // Síly ovládající růstovou ploténku...67 // Reakce fýzy na mechanické zatížení...68 // Charakter sil...68 // Ovlivnění tempa a směru růstu fýzy po změně zatížení...69
// Řízení apozice a resorpce kostní tkáně...70 // Mechanismy funkční adaptace kosti...70 // Osteoblasty...70 // Osteoklasty...71 // Procesy funkční adaptace kosti...72 // Tvorba trubkovité diafýzy...72 // Modelace metafýzy...73 // Laterální drift...73 // Zakřivení kosti...74 // Tvorba a přestavba spongiózy...74 // Haverská remodelace...75 // Úloha mechanických faktorů při hojení zlomenin...76 // Hojení svalkem...77 // Vývoj svalku...77 // Mechanické faktory při vývoji svalku...78 // Proliferace...78 // Diferenciace...78 // 10 // OBSAH // Osifikace... ?? // Modelace a remodelace... ?? // Dynamická komprese svalku... ?? // Cévní vlivy při hojení svalku... 30 // Hojení přímé (primární, kontaktní)...30 // Stress-shielding (protecting) fenomén...gO // Hojení štěrbinové (primárně angiogenní osteogeneze)...gO // Trakční osteogeneze... gO // Literatura... // 6 RAMENNÍ KLOUB - ARTICULATIO HUMERI...g3 // Artikulující kosti... g3 // Scapula... g3 // Humerus... g // Korakoakromiální oblouk... g3 // Vazivový aparát... g3 // Labrum glenoidale... g3 // Kloubní pouzdro... g6 // Glenohumerální vazy...;... g // Povrchové a extrakapsulární vazy... gg // Klinické poznámky... gg // Kolemkloubní svaly... gg // Poznámky ? vývoji... g3 // Osifikace... g3 // Scapula... g3 // Humerus... g // Cévní zásobení... g // Průběh jednotlivých cév... g // Cévní zásobení artikulujících kostí... g6 // Cévní zásobení vazivových
struktur... gy // Nervové zásobení... gg // Průběh jednotlivých nervů... gg // Inervace kloubního pouzdra... gg // Klinické poznámky... gg // Biomechanika... gg // Literatura...  01 // 7 LOKETNÍ KLOUB - ARTICULATIO CUBITI... 103 // Artikulující kosti...  q3 // Humerus...  q3 // Radius... JQ4 // Ulna...105 // Vazivový aparát... ?? // Kloubní pouzdro... 105 // Zesilující vazy... ?7 // Kolemkloubní svaly... HO // Popis jednotlivých svalů... HO // Poznámky ? vývoji... ? 3 // Osifikace... H3 // Humerus... ?? // Radius... ? ? // Ulna... n 5 // Cévní zásobení... Hg // Průběh jednotlivých cév... 116 // Cévní arkády... 117 // 11 // OBSAH // Cévní zásobení artikulujících kostí...117 // Nervové zásobení...117 // Průběh jednotlivých nervů...117 // Inervace kloubního pouzdra...119 // Biomechanika...119 // Flexe - extenze...119 // Pronace - supinace...119 // Literatura...119 // 8 KLOUBY ZÁPĚSTÍ - ARTICULATIONES CARPI... 121 // Artikulující kosti...121 // Popis jednotlivých kostí...121 // Celkový tvar kloubních ploch...124 // Vazivový aparát...125 // Obecné poznámky...125 // Vazy distálního radioulnárního kloubu...125 // Triangulární fibrokartilaginózní komplex...125 // Kapsulární vazy...127 // Palmární radiokarpální vazy...127 // Ulnokarpální vazy...127 // Palmární mediokarpální vazy...128 // Dorzální radiokarpální a mediokarpální vazy...129 // Interoseální vazy...129 // Interoseální vazy proximální
karpální řady...129 // Interoseální vazy distální karpální řady...130 // Kloubní dutiny...130 // Kolemkloubní svaly...130 // Palmární skupina...131 // Dorzální skupina...131 // Canalis carpi...133 // Guyonův kanál...133 // Foveola radialis...135 // Poznámky ? vývoji...135 // Osifikace...136 // Radius...136 // Ulna...137 // Karpální kosti...137 // Cévní zásobení...137 // Průběh jednotlivých cév...137 // Popis cévních oblouků...137 // Palmární cévní oblouky...138 // Dorzální cévní oblouky... 138 // Cévní zásobení kostí karpu a TFC komplexu...138 // Cévní zásobení jednotlivých kostí...139 // Cévní zásobení TFC komplexu...140 // Nervové zásobení...140 // Průběh jednotlivých nervů...140 // Inervace kloubního pouzdra...140 // Biomechanika...140 // Distální radioulnární kloub...141 // Radiokarpální a mediokarpální kloub...141 // Kinematika...141 // Stabilita a přenos tlaku...143 // Literatura...143 // 12 // OBSAH // 9 KYČELNÍ KLOUB - ARTICULATIO COXAE... 146 // Artikulující kosti...146 // Acetabulum...146 // Femur...147 // Struktura proximálního konce femuru...149 // Prostorová orientace proximálního konce femuru... 150 // Vazivový aparát...151 // Komplex labrum acetabulare...151 // Kloubní pouzdro...152 // Vazy pouzdra...152 // Membrana synovialis a retinakula...154 // Kolemkloubní svaly... 156 // Flexory... 156 // Extenzory... 157 // Krátké zevní rotátory... 157 // Adduktory... 157 // Abduktory...
157 // Poznámky ? vývoji... 159 // Osifikace a růst po narození... 159 // Acetabulum a pánev...159 // Acetabulum...160 // Věkové změny...163 // Femur...163 // Klinické poznámky...166 // Cévní zásobení...167 // Obecné schéma cévního zásobení...167 // Průběh jednotlivých cév...167 // Cévní zásobení acetabula...169 // Cévní zásobení proximálního femuru...169 // Cévní zásobení během růstu...170 // Cévní zásobení v dospělosti...172 // Klinické poznámky...172 // Nervové zásobení...174 // Průběh jednotlivých nervů...174 // Inervace kloubního pouzdra...176 // Biomechanika...176 // Kinematika... 176 // Statika a dynamika...176 // Literatura...178 // 10 KOLENNÍ KLOUB - ARTICULATIO GENUS...181 // Artikulující kosti...181 // Femur...181 // Tibia... 183 // Patella...184 // Vazivový aparát... 185 // Kloubní pouzdro... 185 // Vazy... 186 // Zkřížené vazy... 186 // Kapsulární vazy... 188 // Menisky...191 // Vazy menisků... 193 // Kolemkloubní svaly... 194 // Extenzní aparát... 194 // 13 // OBSAH // Flexory... // Burzy... // Poznámky k vývoji... // Osifikace... // Femur... // Tibia... // Patella... // Cévní zásobení... // Průběh jednotlivých cév... // Cévní zásobení jednotlivých kostí... // Cévní zásobení vazivových struktur... // Nervové zásobení... // Průběh jednotlivých nervů... // Inervace kloubního pouzdra... // Biomechanika... // Flexe - extenze... // Rotace... // Klinické poznámky...
Literatura... // 11 HLEZENNÍ KLOUB - ARTICULATIO TALOCRURALIS // Artikulující kosti... // Tibia... // Fibula... // Talus... // Vazivový aparát... // Kloubní pouzdro... // Vazy tibiofibulárního spojení... // Systém postranních vazů... // Kolemkloubní svaly... // Extenzory... // Peroneální svaly... // Hluboké flexory... // Povrchové flexory... // Poznámky ? vývoji... // Osifikace... // Tibia a fibula... // Talus... // Cévní zásobení... // Průběh jednotlivých cév... // Cévní zásobení pouzdra, tibie a fibuly... // Cévní zásobení talu... // Cévní zásobení Achillovy šlachy... // Nervové zásobení... // Průběh jednotlivých nervů... // Inervace kloubního pouzdra... // Biomechanika...v... // Literatura... // 12 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH MONOGRAFIÍ... // 13 SUMMARY... // 14 REJSTŘÍK... // 195 // 198 // 199 // 200 201 201 202 202 202 // 203 // 204 // 205 // 205 // 206 207 // 207 // 208 208 208 // .211 // .211 .211 .212 .213 ,.213 ,.213 ..214 ..217 ..218 ..218 ..219 ..219 . 220 . 222 . 223 . 223 . 224 ,. 225 .. 225 .. 226 .. 226 .. 227 .. 228 .. 228 .. 228 .. 228 .. 229 // .. 231 .. 237 .. 246 // 14

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC