Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2002
229 s.

objednat
ISBN 80-247-0347-5 (brož.)
Obsahuje rejstřík
Bibliografie: s. 211-213
Zdravotnictví - Česko - po. r. 1989 - zprávy
000125068
OBSAH // Seznam použitých zkratek ... 9 // Předmluva ... 11 // 1. Úvod ... 15 // 2. Hlavní změny v systému zdravotní péče v ČR po roce 1989 17 // 2.1 Základní charakteristika období a hlavních změn ... 17 // 2.2 Přípravy k reformě a její začátky ... 19 // 2.3 Zavedení všeobecného zdravotního pojištění a vznik zdravotních // pojišťoven ...20 // 2.4 Privatizace ve zdravotnictví ...26 // 2.5 Vznik a růst ekonomických problémů ...33 // 2.6 Snahy o nápravu ...36 // 2.7 Snahy o restrukturalizaci lůžkové péče ...39 // 2.8 Časté střídání ministrů zdravotnictví a jejich náměstků ...42 // 3. Růst výdajů na zdravotní péči, hlavní příčiny rostoucí nerovnováhy mezi zdroji a jejich potřebou ...45 // 3.1 Současná situace ...45 // 3.2 Deficit finančních prostředků ...45 // 3.3 Rozpor mezi pomalým růstem příjmů a rychlým růstem výdajů ...50 // 4. Zkušenosti některých západoevropských států ...53 // 43 Společné problémy ...53 // 4.2 Systém zdravotní péče v Belgii ...54 // 4.3 Systém zdravotní péče ve Francii ...58 // 4.4 Systém zdravotní péče v Holandsku ...63 // 4.5 Systém zdravotní péče v Německu ...68 // 4.6 Systém zdravotní péče v Rakousku ...74 // 4.7 Systém zdravotní péče ve Švýcarsku ...80 // 4.8 Systém zdravotní péče ve Spojeném království Velké Británie a Severního // Irska (dále jen Velká Británie) ...85 // 4.9 Některé pro nás významné závěry ...91
// 5. Zhodnocení aktuální situace českého zdravotnictví ...95 // ©1 Přetrvávající problémy systému ...96 // 5.2 Silná rezistence systému zdravotní péče vůči změnám ... 101 // 6. Východiska a cíle pokračování reformy ... 107 // 6.1 Základní východiska ... 107 // 6.2 Hlavní cíle koncepce ... 107 // 6.3 Cílový stav zdravotnického systému ... 108 // 7. Role hlavních subjektů systému zdravotní péče ... 109 // 7.1 Státní správa a samospráva ... 109 // 7.2 Zdravotní pojišťovny ... 112 // 7.3 Poskytovatelé ... 113 // 7.4 Občan ... 113 // 7.5 Úloha dalších účastníků systému ... 114 // 8. Finanční zdroje systému ... 115 // 8.1 Struktura finančních zdrojů zdravotnictví ... 115 // 8.2 Zdroje ze zdravotního pojištění ... 117 // 8.3 Zdroje plynoucí z rozpočtů státu, regionu, obcí ... 120 // 8.4 Platby občanů ... 121 // 9. Úpravy zdravotního pojištění ... 123 // 9.1 Pojistné, jeho výše, skladba a solidární fondy ... 123 // 9.2 Individualizace vztahu mezi pojištěncem a pojišťovnou ... 124 // 9.3 Úprava skladby pojistného a definování prostoru pro individualizaci // jeho výše ... 124 // 9.4 Diferenciace nabídky pojistných produktů ... 125 // 9.5 Posílení prvku solidarity vytvořením speciálních fondů ... 125 // 9.6 Neplatiči pojistného ... 129 // 9.7 Výběr pojistného ... 129 // 10. Zdravotní pojišťovny ... 131 // 10.1 Organizační formy, charakter a nerovnoprávné postavení zdravotních
pojišťoven ... 131 // 10.2 Nevýhody současného stavu ... 131 // 10.3 Východiska z nepříznivé situace ... 132 // 10.4 Agentura zdravotního pojištění ... 134 // 11. Poskytovatelé a formy úhrady jejich péče ... 137 // 11.1 Primární péče ... 137 // 11.2 Ambulantní specializovaná péče ... 141 // 11.3 Nemocniční péče ... 143 // 11.4 Sledování kvality poskytované péče ... 148 // 11.5 Dostupnost péče a utváření sítě zdravotnických zařízení ... 150 // 12. Pracovníci ve zdravotnictví ... 153 // 12.1 Přizpůsobení profesní struktury potřebám občanů ... 154 // 12.2 Odměňování lékařů ... 155 // 12.3 Výchova lékařů po promoci ... 156 // 12.4 Otevřené problémy ... 157 // 12.5 Vhodné úpravy ... 157 // 13. Léky a léková politika státu ... 161 // 13.1 Úvod ... 161 // 13.2 Registrace’léčivých přípravků a regulace jejich vstupu na trh ... 162 // 13.3 Tvorba a regulace cen ... 163 // 13.4 Tvorba a regulace úhrad ... 165 // 13.5 Poznámky ke kategorizaci léčiv ... 167 // 13.6 Seznam nezbytných léčiv ... 168 // 13.7 Pozitivní listy nemocnic ... 168 // 13.8 Antibiotická politika ... 169 // 13.9 Ekonomicky mimořádně náročná onemocnění ... 169 // 13.10 Další regulační (a pomocná) opatření ... 170 // 14. Občan a jeho účast v systému ... 173 // 14.1 Možnosti volby ... 174 // 14.2 Garantovaná péče ... 174 // 14.3 Solidarita ... 178 // 14.4 Spoluúčast ... 178 // 15. Řízená péče ... 181
15.1 Řízení zdravotní péče ve Spojených státech ... 181 // 15.2 Řízení zdravotní péče v Evropě ... 182 // 15.3 Řízená péče v České republice ... 184 // 16. Předpoklady a nástroje podmiňující úspěšné fungování navrhovaného systému ... 189 // 16.1 Zřetelně definované vlastnictví a odpovědnost ... 189 // 16.2 Legislativní a smluvní rámec vztahů mezi prvky systému ... 189 // 16.3 Dostupnost informací a jejich zveřejňování ... 189 // 16.4 Motivace k vyšší kvalitě péče K k vyšší efektivnosti systému ... 192 // 16.5 Harmonizace s požadavky Evropské unie ... 193 // 17. Strategie postupné implementace navrhovaných úprav systému .. 195 // 17.1 Základní transformační kroky ... 195 // 17.2 Harmonogram legislativních změn reformy veřejného zdravotního // pojištění ... 197 // 17.3 Strategie implementace DRG ... 199 // 17.4 Relativnost navrhované strategie úprav systému ...206 // 18. Závěr ...207 // 19. Literatura ...211 // Příloha č. 1 Seznam členů týmu expertů ...215 // Příloha č. 2 Přehled vybraných právních norem (od roku 1990) ... 216 // Rejstřík ...223

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC