Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2001
793 s.

ISBN 80-7254-163-3 (váz.)
Další názvový údaj z obálky: proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase
Obsahuje úvod, poznámky, rejstřík, údaje o autorovi a jeho fotografii
Bibliografie: s. 698-763
Antropologie - vývoj - pojednání
Civilizace - vývoj - pojednání
000125475
5 // Obsah // I. díl // Úvod...11 // 1. Kapitola: Archaické základy západní civilizace...13 // Teorie světového systému...15 // Vznik a povaha jádrových civilizací...19 // Povaha archaické kosmologie...22 // Symbolické dimenze kultury...28 // Řád a Chaos...32 // Kronos ankylométés a Kronos megas I basileus...35 // Iniciační komplex...38 // Marginalita, liminarita a communitas...47 // Proměny psychedelické zkušenosti...54 // Pojetí času a eschatologie v západní kultuře...64 // Mahábhárata jako produkt historizace eschatologického mýtu...67 // Soumrak bohů...74 // Bitva u Brávelliru...77 // Druhá bitva u Magh Tuiredh a Bundahišn...79 // Historizace eschatologie ve starém Římě...81 // 2. Kapitola: Svatá válka: kosmologie a kosmografie ve středověku...83 // Západní Eurasie po roce 476...83 // Křesťanská kosmologie v raném středověku...86 // Misijní expanze a biblická geografie...93 // Tajemno a podivno...94 // Kosmologie a kosmografie...97 // „Temný věk“ a „zázrak“ desátého století...98 // Středověká Evropa, Grónsko a Amerika...101 // Člověk putující: fenomén poutnictví...116 // Zaslíbené země středověku...117 // Expanze stepních národů...119 // Člověk bojující: křížové výpravy...120 // Vládce „Tří Indií“...128 // Vzestup kupeckých republik...131 // Mongolská expanze...135 // Mongolský útok na Západ: JSIechme psy, aby pozřeli jeden druhého“...139 // Pax Mongolica...142
Západ potkává Východ...144 // Giovanni di Piano Carpini - „objevitel Asie“...146 // 6 // Svatý Ludvík a mongolská „hra s evangelizací“...148 // Vilém Rubruck a počátek dekosmologizace geografického prostoru...150 // Nestoriáni...153 // Východní misie...155 // Západní misionáři v Cíně...158 // Západní misionáři ve Zlaté hordě, Čagatajské říši a říši ílchánů...161 // Západní misionáři v Indii...162 // Evropští obchodníci v Asii...164 // Marco Polo...169 // Pokus o mongolsko-křesťanskou alianci...172 // Rabban Sauma: smír Západu s nestoriány...175 // Zklamané naděje: konec sbližování ílchána se západním křesťanstvem...176 // Dezintegrace církevních struktur a ústup Západu z Asie ve čtrnáctém století...178 // Středověká Evropa a Afrika: zlato a říše kněze Jana...181 // „Podzim středověku“...190 // Zámořské výpravy a počátky mocenské expanze Západu...192 // Obraz světa na Západě v údobí vrcholného středověku...193 // Mandeville, kosmologie a fantastická literatura...200 // Čínská výzva...201 // Lesk a pád islámské expanze...204 // Portugalské impérium...211 // Dobytí Nového světa...223 // Španělské panství v Novém světě: stříbro, víra a conquistadoři...231 // Pád říše Aztéků...232 // Pád říše Inků...237 // Socioekologický rozvrat indiánské civilizace...240 // „Století conquistadorů“...242 // Evangelizace Nového světa...245 // Bartolomé
de Las Casas a spor ve Valladolidu...249 // „Zkrocení Ameriky“...256 // Ekonomický význam Nového světa...258 // Portugalská Brazílie a karibská oblast...261 // Proměny koloniální společnosti Nového světa...265 // Amerika: zrození utopie...269 // Triumf diachronie: expanze západního pojetí času...276 // 3. Kapitola: Instrumentalizace světa: triumf novověké kosmografie // a biblické antropologie...287 // Technika jako moc: ekonomické a technologické předpoklady // evropské expanze...294 // Znovuobjevení Ríše středu...299 // Krize a pád tordesillaského světového řádu: bellům omnium contra omneš...306 // Puritánský typ kolonizace...316 // Antropologická paradigmata raného novověku: „Jsme šťastnější, // když se naše duše rozšiřuje"...320 // Giambattista Vico a pokus o jednotnou filosoficko-historickou vědu o člověku 329 // Vznik a formování etnografické a etnologické vědy...338 // 7 // Počátky novověké vědy o lidském těle a vznik fyzické antropologie...341 // Antropologické myšlení osvícenství...342 // II. díl // 4. Kapitola: K pramenům autentického bytí: vznik moderního // antropologického myšlení...357 // Zrození antropologie z ducha romantismu...365 // Filosofická antropologie a „zpěv Spinozy“ v díle Johanna // Gottfrieda von Herdera...369 // Wilhelm a Alexander von Humboldtovi: „chrám harmonického kosmu“...374 // Zrození národa: nesnesitelná tíže autentického bytí...383
// Setkání Evropy a Indie: nová orientalistika a poslední dějství // biblické antropologie...387 // Orientální renesance a vzestup „indofóbie“...408 // Sanskrt jako jazyk Ráje“...416 // Mocenská nadvláda Západu...418 // Antropologické myšlení ve Velké Británii v první polovině // devatenáctého století...425 // Patriarchální despocie jako nástroj konzervativní kritiky utilitarismu...428 // Matriarchální utopie...433 // Friedrich Max Müller a zrození árijské rasy...448 // Zrod a triumf rasového myšlení...453 // Darwinistická revoluce...471 // Osudová aliance: vznik a vzestup sociálního darwinismu...480 // Klasický evolucionismus v antropologii...491 // Edward Burnett Tylor: intelektualismus, přežitky a kulturní eugenika...492 // John Lubbock: tvůrce darwinistické antropologie a archeologie...497 // Lewis Henry Morgan: příbuzenský systém a evolucionistická bricolage...499 // Andrew Lang a pokus o rehabilitaci pramonoteismu...510 // James George Frazer: totemismus, exogamie // a magická přitažlivost Zlaté ratolesti...514 // Zlomená Zlatá ratolest: krize Tylorova a Frazerova paradigmatu...532 // Německá fyzická antropologie na přelomu devatenáctého a dvacátého století 540 // Darwinismus a vzestup rasové teorie v Německu...545 // Německé antropologické myšlení tváří v tvář pangermanismu...553 // Německá antropologie a antisemitismus...557 // Antroposociologie jako pokus o „sociologii rasy“...559
// Úzkost z „degenerace“ a nástup eugeniky...563 // Vznik a rozmach neodifuzionismu v Německu a ve Velké Británii...571 // Děti slunce: britská heliolitická škola...586 // Francouzská sociální antropologie...592 // Georges Dumézil a „ideologický determinismus“...599 // Vznik teorie o indoevropské trojčlennosti...603 // Povaha Indoevropanů v díle Georgese Dumézila...606 // Sociologický výklad trojčlennosti...608 // 8 // Gnoseologický obrat padesátých let...610 // Pojetí funkce a struktury v díle Georgese Dumézila...612 // Ideologie v Dumézilově pojetí...614 // Válka funkcí...618 // Typologie a vnitřní morfologie trojčlenného systému...625 // Vnitřní dualismus funkcí trojčlenné ideologie...625 // První funkce trojčlenné ideologie...626 // Varuna - Uranos...631 // Mutilation paradoxalement qualifiante“...632 // Druhá funkce trojčlenné ideologie...634 // Hříchy a triumfy válečníkovy...635 // Třetí funkce trojčlenné ideologie...637 // Symboly překlenující indoevropskou trojčlennost...638 // Ideologie trojčlennosti ve středověké Evropě...644 // Georges Dumézil a totalitarismus...646 // Ohlas díla Georgese Dumézila...648 // Cambridgeská ritualistická škola...650 // Franz Boas: triumf historického partikularismu a pravda jedinečnosti...653 // Na prahu „klasického věku“...668 // Orientační bibliografie a poznámky...671 // Doporučená literatura...698

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC