Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:39x 
BK
2. aktual. a dopl. vyd.
Olomouc : Anag, 2003
303 s.

objednat
ISBN 80-7263-168-3 (brož.)
Péče sociální - předpisy právní - příručky
Péče sociální - ústavy - Česko - příručky
000128598
Obsah // OBSAH // ÚVOD...9 // Přehled právních předpisů upravujících služby sociální péče...10 // Předpisy související...10 // ČÁST I. - Sociální péče v zařízeních sociální péče pro seniory // a pro zdravotně postižené občany...13 // 1. Základní podmínky poskytování služeb sociální péče // v zařízeních sociální péče...14 // 1.1 Druhy zařízení sociální péče...14 // 1.2 Zřizovatelé zařízení sociální péče...14 // 1.2.1 Obce...14 // 1.2.2 Kraje...15 // 1.2.3 Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ...16 // 1.3 Nestátní subjekty...16 // 1.4 Sociální hospitalizace...17 // 1.4.1 Postup zdravotnického zařízení...17 // 1.4.2 Postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností...18 // 1.4.3 Úhrada za sociální hospitalizaci...19 // 1.4.4 Přerušení poskytování sociální péče ve zdravotnickém zařízení.20 // 1.5 Podmínka trvalého pobytu...20 // 1.5.1 Trvalý pobyt občanů České republiky...20 // 1.5.2 Trvalý pobyt cizinců...21 // 1.6 Úhrada nákladů sociální péče...21 // 1.7 Povinnosti občanů a dalších subjektů při poskytování // služeb sociální péče...22 // 1.7.1 Povinnosti občanů...22 // 1.7.1.1 Ohlašovací povinnost...22 // 1.7.1.2 Povinnost nahradit výdaje na službu...23 // 1.7.2 Povinnosti zdravotnických zařízení...23 // 2. Řízení o poskytnutí služeb sociální péče...25 // 2.1 Věcná příslušnost...25 // 2.2 Místní příslušnost...25
// 2.3 Funkční příslušnost...26 // 2.4 Žádost o poskytnutí služby sociální péče...26 // 2.5 Postoupení...27 // 2.6 Účastník řízení...27 // 3 // OBSAH // 2.7 Procesní způsobilost...27 // 2.8 Zastoupení...28 // 2.9 Zaháj ení řízení...28 // 2.10 Podklady pro rozhodnutí...29 // 2.11 Přerušení řízení...29 // 2.12 Předběžná otázka...30 // 2.13 Zastavení řízení...30 // 2.14 Rozhodnutí...30 // 2.15 Oprava rozhodnutí...31 // 2.16 Lhůta pro vydání rozhodnutí...32 // 2.17 Oznámení rozhodnutí...32 // 2.18 Doručování rozhodnutí a dalších písemností...32 // 2.19 Odvolání...33 // 2.20 Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí...35 // 2.21 Náklady řízení...35 // 2.22 Přezkoumání rozhodnutí soudem...36 // 2.23 Obnova řízení ...36 // 2.24 Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení...37 // 2.25 Výkon rozhodnutí...38 // 2.26 Ochrana osobních údajů při rozhodování o službách // sociální péče...38 // 3. Ústavy sociální péče...40 // 3.1 Druhy ústavů sociální péče...40 // 3.1.1 Ošetřovatelská oddělení v ústavech...41 // 3.1.2 Diagnostická oddělení v ústavech...41 // 3.2 Charakteristika jednotlivých druhů ústavů...41 // 3.2.1 Ústavy pro tělesně postiženou mládež...41 // 3.2.2 Ústavy pro tělesně postiženou mládež // s přidruženým mentálním postižením...41 // 3.2.3 Ústavy pro tělesně postiženou mládež s více vadami...42 // 3.2.4 Ústavy pro mentálně postiženou
mládež...42 // 3.2.5 Ústavy pro tělesně postižené dospělé občany...43 // 3.2.6 Ústavy pro tělesně postižené dospělé občany // s přidruženým mentálním postižením...43 // 3.2.7 Ústavy pro tělesně postižené dospělé občany s více vadami...43 // 3.2.8 Ústavy pro smyslově postižené dospělé občany...43 // 3.2.9 Ústavy pro mentálně postižené dospělé občany...44 // 3.2.10 Ústavy pro chronické alkoholiky a toxikomany...44 // 4 // Obsah // 3.2.11 Ústavy pro chronické psychotiky a psychopaty...44 // 3.2.12 Domovy důchodců...44 // 3.2.13 Domovy-penziony pro důchodce...44 // 3.3 Rozsah poskytované péče v ústavech...45 // 3.4 Formy pobytu v ústavu...46 // 3.5 Podmínky pro přijetí do ústavu...46 // A. Zdravotní postižení podmiňující přijetí do ústavů...46 // B. Zdravotní postižení vylučující přijetí do Ústavů...48 // 3.6 Řízení o přijetí do ústavu...51 // 3.7 Pořadník čekatelů...52 // 3.8 Nástup do ústavu...53 // 3.9 Pobyt mimo ústav...53 // 3.10 Přemístění obyvatele do jiného ústavu...54 // 3.11 Ukončení pobytu v ústavu...54 // 3.12 Úschova cenných věcí v ústavu...55 // 3.13 Stravování v ústavech...56 // 3.14 Poskytování osobního vybavení, drobných předmětů // osobní potřeby a některých služeb...57 // 3.15 Kulturní a zájmová činnost...58 // 3.16 Pomocné hospodářství a ústavní výroba...58 // 3.17 Pracovní a výchovně-pracovní činnost v ústavech...58
3.18 Výbor obyvatel...59 // 3.19 Kulturní fond...59 // 4. Úhrady za pobyt v ústavech sociální péče...60 // 4.1 Úhrady za pobyt v ústavech sociální péče pro dospělé...60 // 4.1.1 Základní sazby úhrady...60 // 4.1.2 Úhrada za stravu...60 // 4.1.3 Úhrada za bydlení...62 // 4.1.4 Úhrada za nezbytné služby...62 // 4.1.5 Stanovení úhrady za kalendářní měsíc...62 // 4.1.6 Úhrada za pomoc z důvodu bezmocnosti...63 // 4.1.7 Minimální zůstatek...65 // 4.1.8 Stanovení úhrady se zohledněním minimálního zůstatku...65 // 4.1.9 Úhrada za pobyt manželů v ústavu...69 // 4.1.10 Příjmy rozhodné pro stanovení úhrady...72 // 4.1.11 Zjišťování příjmu pro stanovení úhrady...75 // 4.1.12 Úhrada nákladů při pobytu občana mimo ústav...75 // 5 // OBSAH // 4.1.13 Vrácení zaplacené úhrady za dobu pobytu občana // mimo ústav... // 4.1.14 Kalendářní den pobytu mimo ústav... // 4.1.15 Vrácení zaplacené úhrady za pomoc z důvodu // bezmocnosti při pobytu občana mimo ústav... // 4.1.16 Pobyt mimo ústav, který trvá celý kalendářní měsíc.. // 4.1.17 Den pobytu mimo ústav kratší než kalendářní den... // 4.1.18 Vrácení úhrady při pobytu mimo ústav kratším // než kalendářní den... // 4.1.19 Vrácení úhrady po ukončení pobytu v ústavu... // 4.1.20 Kapesné... // 4.1.21 Úhrada nákladů při přechodném pobytu v ústavu... // 4.1.22 Úhrada při pobytu mimo ústav v době // přechodného pobytu...
4.1.23 Vratký úhrady při pobytu mimo ústav // s přechodným pobytem... // Úhrady za pobyt v ústavech sociální péče pro mládež... // 4.2.1 Úhrada z důchodu dítěte... // 4.2.2 Úhrada za pobyt dítěte placená rodiči... // 4.2.3 Výše úhrady za pobyt dítěte... // 4.2.4 Úhrada za kalendářní měsíc... // 4.2.5 Úhrada za stravu v týdenních a denních pobytech... // 4.2.6 Úhrada za pobyt dítěte v ústavu a přídavek na dítě.. // 4.2.7 Úhrada při nařízené ústavní výchově... // 4.2.8 Úhrada za pobyt dítěte svěřeného do pěstounské péče. // 4.2.9 Úhrada hrazená zvláštním příjemcem důchodu... // 4.2.10 Snížení nebo nestanovení úhrady za pobyt dětí v ústavu ., // 4.2.11 Úhrada nákladů při pobytu dítěte mimo ústav pro mládež // 4.2.12 Kapesné vyplácené dětem v ústavu pro mládež... // 4.2.13 Úhrada nákladů při přechodném pobytu // v ústavu pro mládež... // Úhrada za pobyt v domovech-penzionech pro důchodce... // 4.3.1 Základní složky úhrady za pobyt // v domovech-penzionech pro důchodce... // 4.3.2 Obytné jednotky v penzionu... // 4.3.3 Vybavení obytné jednotky... // 4.3.4 Základní péče... // 4.3.5 Výpočet úhrady za ubytování a základní péči... // 4.3.6 Úhrada za ubytování... // 4.3.6.1 Úhrada za podlahovou plochu // 4.3.6.2 Snížení úhrady za podlahovou plochu // 4.3.6.3 Úhrada za vybavení obytné jednotky . // 4.3.7 Úhrada za základní péči... // ,.75 // .76
// „77 // .78 // .79 // .79 // .82 // .82 // .83 // .85 // .85 // .87 // .87 // .88 // .88 // .89 // .89 // .89 // .92 // .93 // .94 // .95 // .98 // 101 // 101 // 102 // 102 // 102 // 103 // 103 // 104 104 // 104 // 105 // 106 107 // 6 // Obsah // 4.3.7.1 Úhrada za vytápění...107 // 4.3.7.2 Úhrada za elektrinu...108 // 4.3.7.3 Úhrada za plyn...108 // 4.3.7.4 Úhrada za dodávku vody a odvádění odpadních vod...108 // 4.3.7.5 Úhrada za praní a žehlení ložního prádla a záclon...109 // 4.3.7.6 Úhrada za další služby základní péče...109 // 4.3.7.7 Úhrada za vymalování nebo // vytapetování obytné jednotky...109 // 4.3.7.8 Úhrada za čtvrtletní úklid obytné jednotky...109 // 4.3.7.9 Úhrada za úklid po malování nebo tapetování...109 // 4.3.8 Úhrada za pomoc z důvodu bezmocnosti...112 // 4.3.9 Úhrada za další služby poskytované v penzionu...112 // 4.3.10 Snížení úhrady při pobytu obyvatele mimo penzion...114 // 4.4 Společné zásady pro stanovení úhrad za pobyt v ústavech sociální péče pro dospělé, pro mládež a v domovech-penzionech pro důchodce...114 // 4.4.1 Splatnost úhrady...114 // 4.4.2 Zaokrouhlování výše úhrady...116 // 4.4.3 Případy, kdy se úhrada nevrací...116 // 4.4.4 Změna rozhodných skutečností pro stanovení výše úhrady...116 // 5. Stravování seniorů a těžce zdravotně postižených občanů...121 // 5.1 Samostatné jídelny s vlastní kuchyní pro důchodce...121 // 5.2 Odběr stravy
z ústavů sociální péče...122 // 5.3 Odběr stravy od jiných subjektů...122 // 6. Kluby důchodců...123 // 7. Zařízení pečovatelské služby...124 // 7.1 Úkony pečovatelské služby a úhrada za ně...125 // 7.2 Zařízení pro denní pobyt (domovinky)...128 // 7.3 Střediska osobní hygieny...128 // 7.4 Prádelny...128 // 8. Domy s pečovatelskou službou...129 // 9. Slevy jízdného poskytované rodičům dětí umístěných // v ústavech sociální péče...131 // ČÁST II. - Vzory správních rozhodnutí...133 // 1. Rozhodnutí o přijetí do domova důchodců...134 // 2. Rozhodnutí o přijetí do ústavu...135 // 3. Rozhodnutí o nepřijetí do domova důchodců...136 // 4. Rozhodnutí o zařazení do pořadníku čekatelů...137 // 5. Rozhodnutí o ukončení pobytu v ústavu...138 // 7 // OBSAH // 6. Rozhodnutí o přemístění do jiného ústavu...139 // 7. Rozhodnutí o úhradě za pobyt v domové důchodců...140 // 8. Rozhodnutí o úhradě za pobyt v ústavu...141 // 9. Rozhodnutí o úhradě za pobyt v ústavu pro dospělé // s týdenním pobytem...142 // 10. Rozhodnutí o úhradě za pobyt v ústavu pro dospělé // s denním pobytem...143 // 11. Rozhodnutí o úhradě za pobyt v ústavu pro mládež // s celoročním pobytem...144 // 12. Rozhodnutí o úhradě za pobyt v ústavu pro mládež // s denním pobytem...145 // 13. Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu...146 // 14. Rozhodnutí o poskytování sociální péče
ve zdravotnickém zařízení // a úhradě občana za její poskytování...147 // 15. Rozhodnutí o povolení výjimky z podmínky trvalého pobytu...148 // 16. Rozhodnutí o poskytování pečovatelské služby...149 // ČÁST III. - Platná znění právních předpisů...151 // Zákon č. 100/1988 Sb., // o sociálním zabezpečení...152 // Zákon č. 114/1988 Sb., // o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení...177 // Vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., // kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení...192 // Vyhláška MPSV č. 82/1993 Sb., // o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče...241 // Vyhláška MPSV č. 83/1993 Sb., // o stravování v zařízeních sociální péče...254 // Vyhláška MPSV č. 310/1993 Sb., // o úhradě za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních...261 // Zákon č. 463/1991 Sb., // o životním minimu...262 // Nařízení vlády č. 333/2001 Sb., // kterým se zvyšují částky životního minima...268 // Zákon č. 482/1991 Sb., // o sociální potřebnosti,...269 // Vyhláška FMPSV č. 149/1988 Sb., ’ // kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení...274 // Zákon č. 71/1967 Sb., // o správním řízení (správní řád)...278 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC