Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(45) Půjčeno:45x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2003
642 s.

objednat
ISBN 80-246-0525-2 (brož.)
angličtina
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
000131071
OBSAH // 11--- PŘEDMLUVA // 14 PŘEDMLUVA K ČESKÉMU PŘEKLADU // První část - ŽENY A MUŽI: LIŠÍ SE? // 20 1. STUDIUM GENDERU: OBECNÝ PŘEHLED // 22 1.1 Sociologické pohledy na gender // 23 1.1.1 Strukturální funkcionalismus // 28 1.1.2 Paradigmatická revoluce // 30 1.1.3 Feministická sociologie genderu // 36 1.2 Feminismus z historické perspektivy // 36 1.2.1 První vlna feminismu // 39 Komentár 1.1 První feministky // 44 1.2.2 Druhá vlna feminismu // 45 Komentář 1.2 Feminismus ve Velké Británii a západní Evropě // 48 1.3 Současné feministické směry // 50 Komentář 1.3 Muži a emancipace // 52 1.3.1 Budoucnost feminismu: mladé ženy a ženy jiné barvy pleti než bílé // 53 Komentář 1.4 Feminismus v rozvojových a nerozvinutých zemích // 57 1.4 Feminismus jako teoretické stanovisko této knihy // 58 Klíčové pojmy // 59 Doporučená literatura // 59 Poznámky // 61 2. BIOLOGIE, POHLAVÍ A GENDER: INTERAKCE PŘÍRODY A PROSTŘEDÍ // 62 2.1 Pohlavní chromozomy a pohlavní diferenciace // 64 2.1.1 Chromozomální abnormality a gender // 69 2.1.2 Prenatální hormony a gender // 72 2.1.3 Co nám mohou prenatální poruchy říci o genderu? // 75 2.2 Argument pro existenci mužského a ženského mozku // 77 Komentář 2.1 Mozek a sexuální orientace // 80 2.3 „Přinutily mě k tomu hormony“ // 81 2.3.1 Testosteron a gender // 83 2.3.2 Zeny, hormony a chování // 85 Komentář 2.2 Syndrom poporodní deprese // 90 2.4 Vzájemné působení
biologie a kultury // 91 Klíčové pojmy // 91 Doporučená literatura // 92 Poznámky // Druhá část - JAK NÁS UČÍ NAŠE PRÍSLUŠNÉ ROLE // 93 --- 3. GENDEROVÄ SOCIALIZACE V RANÉM DĚTSTVÍ // 9 3--- 3.1 Jak se učíme genderu // 9 4--- 3.1.1 Psychoanalytické teórie // 98 --- 3.1.2 Teorie sociálního učení // OBSAH // 100--- 3.1.3 Kognitivněvývojové teorie // 106--- 3.2 Jak dítě vyrůstá jako dívka či chlapec // 109 --- Komentář 3.1 Kam se poděly dívky aneb o preferencích týkajících se pohlaví dítěte // a „genderocidě" // 111--- 3.2.1 Interakce mezi rodičem a dítětem // 114--- 3.2.2 Genderová socializace a hračky // 117--- 3.2.3 Obrazy genderu v dětské literatuře // 12 0--- 3.3 Raná socializace ve skupinách vrstevníků // 12 1--- 3.4 A když je dítěti pět let // 12 2--- Klíčové pojmy // 12 2--- Doporučená literatura // 12 3--- Poznámky // 12 4--- 4. ŠKOLSTVÍ A GENDER // 12 5--- 4.1 Účast žen a mužů na vzdělávacím systému: historický přehled // 128--- 4.1.1 Ženy. muži a školství ve dvacátém století // 13 2--- 4.2 Vzdělávání dívek a vzdělávání chlapců: základní škola // 133 --- Komentář 4.1 Gender a speciální výuka // 140 --- 4.3 Vzdělávání dívek a vzdělávání chlapců: střední škola // 142--- Komentář 4.2 Zkušenost mladých leseb a gayů na středních školách // 147--- Komentář 4.3 Gender, matematika a počítače // 150--- 4.4 Vzdělávání dívek a vzdělávání
chlapců: vysoké školy // 155--- 4.4.1 Stále nízký počet žen v učitelských i administrativních funkcích // 160--- 4.4.2 Sexuální obtěžování // 164--- 4.5 Utváření pozitivnějších vzdělávacích prostředí // 17 0--- 4.6 Gender, vzdělávání a moc // 17 1--- Klíčové pojmy // 171--- Doporučená literatura // 171--- Poznámky // 173 --- 5. VELCÍ KOMUNIKÁTOŘI: JAZYK A MÉDIA // 17 3--- 5.1 Sexismus a jazyk: Co je skryto ve slově? // 17 4--- Komentář 5.1 Sexismus a jazyk // 17 9--- Komentář 5.2 Rozpoznávání a opravování jazykového sexismu // 18 0--- 5.1.1 Hovoří ženy a muži různým jazykem? // 18 2--- 5.2 Gender a média // 18 3--- 5.2.1 Psané slovo: genderová poselství v novinách a časopisech // 192 --- 5.2.2 Televize: Všudypřítomný mediální socializační činitel // 199--- 5.2.3 Genderová poselství v reklamě - podporuje sexismus prodej? // 203 --- Komentář 5.3 Násilí a média // 205 --- Obrazy genderu v médiích: jak tyto obrazy působí? // 208 --- 5.4 Jazyk a média jako činitele formující gender // 209 --- Komentář 5.4 Stávají se počítače preferovaným komunikačním médiem žen? // 209 --- Klíčové pojmy // 21 0--- Doporučená literatura // 210--- Poznámky // OBSAH // třetí část - JAK NÁS UDRŽUJÍ V NAŠICH PŘÍSLUŠNÝCH MEZÍCH // 212 --- 6. GENDER A INTIMNÍ VZTAHY // 213 ---6.1 Sociologie konstruuje rodinu // 214 --- 6.2 Zhodnocení funkcionalistického pohledu na rodinu // 216 ---
6.2.1 Současná rodina: různorodost a proměnlivost // 218 --- 6.3 Sexualita a svoboda reprodukce // 220 --- 6.3.1 Těhotenství a rození dětí u dospívající mládeže // 222 --- 6.3.2 Svoboda reprodukce // 225 --- 6.3.3 Metody asistované reprodukce // 228 --- 6.4 Podoby intimních vztahů // 228 --- 6.4.1 Heterosexuálnf manželství // 236 --- 6.4.2 Rodiny s jedním rodičem // 243 --- Komentář 6.1 Genderová rozdíly v adaptaci ovdovělých osob // 244 --- 6.4.3 Samostatně žijící osoby a soužití nesezdaných párů // 252 --- Komentář 6.2 Hnutí za práva gayů a leseb // 255 --- 6.5 Násilí v rodinách a intimní vztahy // 255 --- 6.5.1 Týrání partnera v heterosexuálních vztazích // 258 --- 6.5.2 Týrání partnera v homosexuálních vztazích // 260 --- 6.5.3 Týrání dětí // 261 --- Komentář 6.3 Sexuální vykořisťování dětí: dětská prostituce // 262 --- 6.5.4 Týrání starších osob // 263 --- 6.6 Rodiny a intimní partneři: ideál a realita podruhé // 264 --- Klíčové pojmy // 265 --- Doporučená literatura // 265 --- Poznámky // 266 --- 7. GENDER, ZAMĚSTNANOST A EKONOMIKA // 267 --- 7.1 Pracující ženy a muži v USA v historickém kontextu // 272 --- 7.2 Segregace na trhu práce // 281 --- 7.3 Důsledky pracovní segregace na základě pohlaví // 283 --- 7.3.1 Sexuální obtěžování na pracovišti // 286 --- 7.4 Platová diference mezi muži a ženami // 289 --- 7.4.1 Platové rozdíly, chudoba a sociální politika
// 295 --- Komentář 7.1 Gender a bezdomovectví // 297 --- 7.4.2 Vysvětlení platového rozdílu // 300 --- Komentář 7.2 Dilema péče o děti // 308 --- 7.5 Svět práce: ideologie a úloha práva // 308 --- 7.5.1 Genderová stereotypy na pracovišti // 310 --- Komentář 7.3 Rozdělení práce na základě genderu na globálním trhu práce // 315 --- 7.5.2 Legislativa k dosažení rovnoprávnosti na pracovišti // 320 --- 7.6 Průnik domácího a pracovního světa // 322 --- Klíčové pojmy // 323 --- Doporučená literatura // 323 --- Poznámky // OBSAH // 325 --- 8. GENDER, KRIMINALITA A SPRAVEDLNOST // 326 --- 8.1 Ženy a muži jako pachatelé // 330 --- Komentář 8.1 Drogy, kriminalita a gender // 334 --- 8.2 Spravedlnost pro všechny? // 334 --- 8.2.1 Průběh trestního řízení // 341 --- 8.2.2 Odpovídají tresty spáchaným činům? // 347 --- 8.2.3 Gender a nápravná zařízení // 353 --- 8.3 Oběti zločinu: gender, moc a násilí // 355 --- Komentář 8.2 Trestné činy motivované nenávistí vůči skupině obyvatel (hate crimes) // 358 --- 8.3.1 Znásilnění // 365 --- 8.3.2 Pornografie // 369 --- 8.3.3 Institucionaiizované násilí vůči ženám: tradice, nebo zločin? // 369 --- Komentář 8.3 Pornografie na internetu // 370 --- Komentář 8.4 Násilí vůči ženám jako porušování lidských práv // 376 --- 8.4. Moc, kriminalita a spravedlnost // 377 --- Klíčové pojmy // 377 --- Doporučená literatura // 378 --- Poznámky // 380 ---
9. GENDER, POLITIKA, VLÁDA A ARMÁDA // 381 --- 9.1 Genderový rozdíl: politické postoje a aktivity // 387 --- 9.1.1 Gender a politická činnost // 389 --- 9.2 Gender a veřejné funkce // 396 --- 9.2.1 Ženy a muži ve státních a regionálních vládách // 398 --- 9.2.2 Ženy a muži ve federální vládě // 404 --- 9.3 Ženy a muži v armádě // 412 --- Komentář 9.1 „Neptej se, nic neříkej a nikdo se nebude ptát": homosexuálové v ame- // rické armádě // 415 --- 9.4 Politika genderu // 416 --- Klíčové pojmy // 416 --- Doporučená literatura // 416 --- Poznámky // 418 --- 10. GENDER A SPIRITUALITA // 419 --- 10.1 Gender a religiozita // 422 --- 10.2 Bohyně a čarodějnice // 423 --- Komentář 10.1 Představa Boha // 428 --- 10.3 Tradiční náboženská učení o genderu // 429 --- 10.3.1 Judaismus // 435 --- 10.3.2 Křesťanství // 441 --- 10.3.4 Islám // 446 --- 10.4 Náboženství, politika a společenská změna // 446 --- 10.4.1 Křesťanský fundamentalismus a politika genderu a sexuální orientace // 448 --- 10.4.2 Církve minorit: odpor a osvobození // 450 --- 10.5 Výzva náboženskému patriarchátu: feministická spiritualita // 451 --- Komentář 10.2 Ekofeminismus // OBSAH // 455 --- Klíčové pojmy // 455 --- Doporučená literatura // 455 --- Poznámky // 457 --- 11. GENDER A ZDRAVÍ // 458 --- 11.1 Gender a úmrtnost // 460 --- Komentář 11.1 Pohlaví a předpokládaná délka života v ekonomicky nerozvinutých // zemích // 464
--- 11.1.1 Srdeční onemocnění // 468 --- 11.1.2 Rakovina // 468 --- 11.1.3 Pracovní rizika dělníků a dělnic // 471 --- 11.1.4 Další příčiny úmrtí // 473 --- 11.1.5 Syndrom získaného selhání imunity (Acquired Immune Deficiency Syndrome, // AIDS) // 474 --- Komentář 11.2 Prevence AIDS // 477 --- 11.1.6 Ženy, muži a nemocnost // 478 --- 11.2 Sexismus ve zdravotní péči // 485 --- Komentář 11.3 Heterosexistická zdravotní péče // 486 --- 11.2.1 Patriarchální hierarchie zdravotnické práce // 489 --- 11.2.2 Feministická zdravotní péče // 492 --- 11.3 Gender, sport a tělesná kondice // 497 --- 11.4 Politika duševního zdraví a duševní nemoci // 498 --- 11.4.1 Dvojí standard duševního zdraví // 517 --- Komentář 11.4 Normy krásy // 519 --- 11.4.2 Sexismus a péče o duševní zdraví // 521 --- 11.4.3 Feministická terapie // 522 --- 11.5 K zdravější budoucnosti // 523 --- Klíčové pojmy // 524 --- Doporučená literatura // 524 --- Poznámky // 526 --- SLOVNÍČEK POJMŮ // 531 --- BIBLIOGRAFIE // 598 --- ČESKÁ BIBLIOGRAFIE // 608 --- JMENNÝ REJSTŘÍK // 627 --- VĚCNÝ REJSTŘÍK // OBSAH

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC