Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Znojmo : Správa Národního parku Podyjí, [1998]-
sv. ; 24 cm
Externí odkaz    Online verze: http://www.nppodyji.cz/thayensia-sbornik-vedeckych-praci 

1998-
1212-3560
1x ročně
Popsáno podle: č. 2 (1999)
Jednotlivé svazky mají ISBN
Český a částečně anglický a německý text
Botanika - seriály
Zoologie - seriály
978-80-86974-00-2 (7/ 2007 ; brož.) 978-80-86974-07-1 (8/2011 ; brož.) 978-80-86974-09-5 (9/2012 ; brož.) 978-80-86974-14-9 (10/2013 ; brož.) 978-80-86974-19-4 (11/2014 ; brož.) 978-80-86974-20-0 (12/2015 ; brož.) 978-80-86974-22-4 (13/2016 ; brož.) 978-80-86974-22-4 (14/2017 ; brož.)
000131527
ČÍSLO 6 / 2004 :   Kateřina Sukačová – Fajtová, Vladimír Keršner : Řasová flóra vybraných pramenů Národního parku Podyjí // Jana Táborská : Mapování biotopů v rámci přípravy soustavy Natura 2000 v Národním parku Podyjí // Radmila Šeniglová : Hlenky (Myxomycetes) v Národním parku Podyjí // Robert Stejskal : Historická sbírka Nosatcovitých (Coleoptera: Curculionoidae) v Jihomoravském muzeu ve Znojmě // Pavel Vítek : Vřetenušky a Zelenáčci (Lepidoptera a Zygaenidae) Národního parku Podyjí // Kateřina Marsová : Komentovaná entomologická bibliografie Národního parku Podyjí // Martin Valášek : Druhové složení a změny početnosti avifauny na rybnících u Šafova v průběhu roku // Zdeněk Čižmář : Nová pravěká sídliště z katastru Znojma – Hradiště (příspěvek k poznání pravěkého osídlení severovýchodního kraje Národního parku Podyjí // Jaroslav Šmerda : Kamenný artefakt z výkopu u Mašovic (Znojmo) // Jan Kozdas : Analýza stavebně historického vývoje lesoparků Znojmo – část Karolíniny sady a Rajská zahrada
SUPPLEMENTUM I / 2005 :   Vratislav Drlík, Vít Grulich, Antonín Reiter: Květena Znojemska 1950–1954 = Flora of the Znojmo region, 1950–1954
ČÍSLO 7 / 2007 :   Předmluva // Těžké minerály v uloženínych Dyje a povodeň 2002 // Geomorfologické unikáty NP Podyjí // Výzkum svahových pohybů v NP Podyjí // Vybrané abiotické sarakteristiky krajinně ekologických segmentů // Tři vzácné Cyanobakterialní druhy // Významné nálezy cévnatých rostlin // Jeřáby na Podyjí // Flora a vegetace obnaženého dna // Struktura ekologie doubrav // Biogeografická specifika žlebu ve východní části NP // Sběr a využití rostlinných genetických zdrojů // Repatriace vybraných ohrožených druhů rostlin // Výsledky faunistického průzkumu vážek // Významná nálezy motylů v NP Podyjí a okolí // Výskyt Zmije obecné v NP Podyjí // Starší doba kamenná v Podyjí // Schéma vývoje prezentace krajiny Podyjí // Abstrakta Konference 15 let NP Podyjí
ČÍSLO 8 / 2011 :   L. Kubalíková : Příklady hodnocení geomorfologických lokalit v západní části Národního parku Podyjí ...3 // Z. Máčka, L. Krejčí, B. Loučková : Prostorová distribuce a vlastnosti dřevních akumulací jako indikátory transportu a depozice hrubého říčního dřeva – případová studie z řeky Dyje na česko-rakouském pomezí ...27 // Z. Hradílek, Z. Musil : Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí ...57 // R. Němec, Z. Němcová : Uvěříme původnosti druhu Globularia bisnagarica v Pekle u Šatova? ...69 // J. Běťák : Některé vzácné a málo známé druhy makromycetů nalezené v Národním parku Podyjí v roce 2010 ...77 // K. Holý : Žlabatky (Hymenoptera : Cynipidae) Národního parku Podyjí ...93 // R. Stejskal : Příspěvek k poznání roupců (Diptera : Asilidae) národních parků Podyjí a Thayatal a několika lokalit Znojemska ...101 // M. Škorpík, V. Křivan, Z. Kraus : Faunistika krascovitých (Coleoptera : Buprestidae) Znojemska, poznámky k jejich rozšíření, biologii a ochraně ...109 // P. Vítek : Přástevníci (Lepidoptera : Arctiidae) Národního parku Podyjí ...293 // krátká sdělení // M. Entová : Úhory v Národním parku Podyjí jako možná lokalita pro protěž žlutobílou (Pseudognaphalium luteoalbum) ...311 // R. Stejskal : Mapa jednotné lokalizace nálezových dat v národních parcích Podyjí a Thayatal ...315
ČÍSLO 9 / 2012 :   Stejskal: Projekt Příroda bez hranic // Stejskal: Natur_ohne_Grenzen // Máčka: Monitoring rizikových dřevin // Němec, Žáková: Významné nálezy rostlin polních mokřadů // Šumpich: Motýli NP Podyji - přehled významných druhů // Mikátová, Vlašín: Rozšíření a biologie užovky stromové // Valášek: Druhové složení ptačích společenstev křovin // Reiter, Reiter, Jerabek: Stručný přehled drobných zemních savců v NP Thayatal a Podyjí // Markut, Hepner, Milasowszky: Pavouci a střevlíci suchých trávníků // Hill, Klepsch: Užovka podplamata Natrix tesselata // Übl: Kočka divoká v NP Podyjí a Thayatal
ČÍSLO 10 / 2013 :   Dudek : Geologická stavba Národního parku Podyji // Kuda : Revize speleologické dokumentace pseudokrasových jeskyní Ledové sluje // Vild, Stejskal : Vliv experimentální pastvy na lesní podrost v NP Podyji // Stejskal, Vávra : Zajímavé nálezy brouků v městském parku ve Znojmě // Vávra, Škorpík : Eucnemidae v NP Podyjí a jeho blízkém okolí // Kacetl : Kamenná věž Hláska nad Cornštejnem // Šmerda : Horniny ve zdivu hranolové věže Hláska u hradu Cornštejn // Němec : První nález šalvěje rakouské
ČÍSLO 11 / 2014 :   Němec, Dřevojan, Šumberová : Polní mokřady Znojemska jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin // MAPA: Polní mokřady Znojemska jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin // Běťák, Dvořák : Nové druhy české mykobioty z Národního parku Podyjí // Reiter, Merta, Sychra: Nové nálazy velkých lupenonožců na Znojemsku // Škorpíková : Deset let zimního sčítání vodních ptáků v Národním parku Podyjí // Dudek, Schulmannová : Profesor J. J. Jahn a Vranovská přehrada na Dyji // Němec, Musil : Z historie a současnosti výskytu koukolu polního v Podyjí // Paulič, Němec : Chlupatka srsnatá nový druh flóry České republiky // Stejskal : Nosatec Lixus vilis na Znojemsku
ČÍSLO 12 / 2015 :   P. Novák & J. Koleček : Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí ...3 // J. Kučera, Z. Musil, Z. Hradílek, E. Holá, J. Košnar, S. Kubešová, A. Manukjanová, I. Marková, E. Mikulášková, D. Uhereková Šmelková & E. Vicherová : Mechorosty zaznamenané během exkurzí Bryologicko-lichenologických dnů v Podyjí (duben 2011) ...49 // J. Šoun& R. Němec : Lišejníky rodu Usnea na Znojemsku ...65 // J. Běťák : Reliktní jedlové a smrkové porosty v údolí Dyje - významná refugia horských druhů hub ...79 // J. Běťák & M. Čapoun : Špičatička stepní (Galeropsis desertorum) znovu objevena v České republice ...119 // O. Machač : Pavouci a sekáči pískovny Tasovice u Znojma ...129 // F. Trnka & R. Stejskal : Nosatec Ceutorhynchus moraviensis (Coleoptera: Curculionidae) v České republice ...139 // P. Vítek, J. Liška, J. Sitek, J. Šumpich, P. Potocký & P. Dítě : Význačné nálezy motýlů Znojemska (Lepidoptera) II ...145 // krátká sdělení // P. Dřevojan : Poznámky k nálezu zárazy síťnaté (Orobanche reticulata) na Znojemsku ...169 // T. Popelka : Nový nález kutilky Sceliphron caementarium (Drury, 1773) (Hymenoptera: Sphecidae) v České republice ...173 // D. Svoboda : Povrchový průzkum jDolykuitumí lokality Sobes 2006-2014 ...177

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC