Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:4x 
SE
Seriál, periodikum
Praha : Česká botanická společnost, [1980]-
sv. ; 21 cm
Externí odkaz    Online verze: http://cbs.ibot.cas.cz/materialy.htm 

1212-3323 * 1212-5258 (chyb.) * 0009-0662 (chyb.)
1x ročně
Zprávy České botanické společnosti, ISSN 0009-0662
Popsáno podle: roč. 2, Materiály 2 (1981)
Součástí podnázvu je pořadové číslo
Některé svazky mají ISBN
Jednotlivé svazky mají rozlišující názvy
Ročníkování se vztahuje k časopisu : Zprávy české botanické společnosti
Botanika - seriály
80-86632-11-3 (43/2008 ; brož.) 978-80-86632-24-7 (44/2009 ; brož.)
000131872
MATERIÁLY 43/2008 :   3 Předmluva - Preface // 7 van Diggelen R. : Restoration ecology and ecological restoration - Ekologie obnovy a ekologická obnova // 13 Prach K. : Ekologie obnovy jako mladý obor a uplatnění botaniky v něm - Restoration ecology as a young field and role of botany in it // 23 Kovář P. : Ekologie obnovy poškozené krajiny - Restoration ecology of damaged landscape // 39 Květ J. : Obnova funkcí ekosystémů - Restoration of ecosystem functions // 47 Fanta J. : Ekologická obnova lesů - současná situace v Evropě a v České republice - Ecological restoration in forests - present situation in Europe and the Czech Republic // 59 Rybka V. : Obnova populací ohrožených druhů - úskalí a možnosti - Restoration of the populations of endangered species - difficulties and possibilities // 65 Frouz J. : Interakce rostlin, půdy a půdních živočichů a jejich vliv na sukcesi rostlinných a živočišných společenstev na disturbovaných územích - Interaction of plants, soil and soil invertebrates and their effect on succession of plant and animal communities in disturbed areas // 73 Jongepierová I. & Poková H. : Praktické a organizační aspekty při realizaci projektů obnovy druhově bohatých trvalých travních porostů (na příkladu Bílých Karpat) - Practical and organisational aspects of species-rich grassland restoration projects (on the example of the White Carpathian Mts) // 89 Tichý L. : Diverzita vápencových lomů a možnosti jejich rekultivace s využitím přirozené sukcese na příkladu Růženina lomu - Diversity of limestone quarries and possibilities of their reclamation with using natural succession on example of ‘Růženin lom’ quarry // 105 Novák J. : Variabilita sukcesních změn vegetace v čedičových lomech Českého středohoří - Variability of vegetation succession in basalt quarries in the České středohoří Hills //
(43/2008 pokr.) 111 Chuman T. : Příspěvek k poznaní přirozené obnovy granodioritových lomů na Skutečsku - Natural restoration of abandoned granodiorite quarries near the town of Skuteč // 117 Koutecká V. & Koutecký T. : Sukcese na antropogenních stanovištích hornické krajiny Ostravsko-karvinského revíru - Plant succession on the anthropogenic habitats of mining landscape of Ostrava-Karviná coal-mining district // 125 Řehounková K. : Spontánní sukcese vegetace ve štěrkopískovnách: možnost pro ekologickou obnovu - Spontaneous vegetation succession in gravel-sand pits: a chance for ecological restoration // 135 Konvalinková P. : Spontánní sukcese vegetace na těžených rašeliništích: možná cesta obnovy? (předběžné sdělení) - Spontaneous revegetation of mined peatlands: a possible tool of restoration? (preliminary results) // 141 Skácelová O. : Osídlení nově vzniklých biotopů na výsypce Sokolovského uhelného revíru sinicemi a řasami - Cyanobacteria and algae inhabiting new biotopes on spoil heaps (Sokolov coal-mining district) // 151 Prášil K., Kubátová A. & Váňová M. : Mikroskopické houby - pionýrské organizmy narušených půd - Microfungi: pioneer organisms in anthropogenic soils // 155 Marková J. : Parazitické houby na dominantních druzích rostlin osidlujících toxické substráty Chvaletického odkaliště - Parasitic fungi on dominant plant species colonizing toxic substrates near Chvaletice // 159 Kovářová M. : Role fenolických látek v koloběhu dusíku a jejich vliv na průběh obnovy vegetačního krytu - Role of phenolics in nitrogen cycle and its effect on restoration of plant cover // 167 Duras J., Hejzlar J., Chocholoušková Z. & Kučera T. Č. : Vodní nádrže - nové příležitosti pro uplatnění vodních makrofyt (a botaniků) - Water reservoirs - new opportunities for aquatic macrophytes (and botanists) //
(43/2008 pokr.) 173 Prausová R. : Záchranný program pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus) - Conservation programme for Potamogeton praelongus // 181 Bufková I. : Revitalizace šumavských rašelinišť - Peatland restoration in the Šumava Mts // 193 Prausová R. : Obnova vodních a mokřadních ekosystémů v národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník a rybník Matka (okres Pardubice) - Restoration of aquatic and wetland ecosystems in the National Nature Reserve ‘Bohdanečský rybník a rybník Matka’ (Pardubice region) // 199 Doležal J., Šmilauerová M. & Lepš J. : Obnova druhové bohatých společenstev na opuštěných polích - evropské projekty CLUE a TLinks - Restoration of species rich communities on ex-arable land — European projects CLUE and TLinks // 209 Vojta J. & Kopecký M. : Vegetace sekundárních lesů a křovin Doupovských hor - Vegetation of secondary forests and shrubs in the Doupovské hory hills // 227 Vávrová E., Cudlín P. & Šerá B. : Trendy přirozené obnovy klimaxových smrčin Krkonoš - Trends in natural regeneration of climax spruce forests in the Krkonoše Mts // 239 Jonášová M. : Dynamika vegetace a přirozené obnovy v uschlých horských smrčinách na Šumavě - Dynamics of vegetation and natural regeneration in dead mountain spruce forests in the Šumava Mts // 247 Vránová V., Vavříček D. & Formánek P. : Vztah mezi přirozenou obnovou a formami nadložního humusu Národní přírodní rezervace Kněhyně - A relationship between natural regeneration and forest humus forms of National Nature Reserve Kněhyně // 255 Společnost pro ekologickou obnovu
MATERIÁLY 44/2009 :   3 Hédl R., Roleček J., Boublík K., Douda J. & Svoboda M. : Prohlášení České botanické společnosti aneb deset témat pro českou lesnickou politiku - Declaration of the Czech Botanical Society or ten ideas for Czech forestry policy // 9 Fanta J. : České lesnictví v evropských souvislostech - Czech forestry in a European context // 19 Souček J. : Přestavby smrkových monokultur na stanovištích přirozených smíšených porostů - Norway spruce stand transformations on sites naturally covered with mixed stands // 25 Härtel H. : Management národních parků: ochrana stavu versus ochrana procesů - Management of national parks: conservation of status quo versus protection of processes // 35 Prach K. : Sukcese dřevin na nelesní půdě - pokus o shrnutí - Succession of woody species in unforested land: an attempt to summarize // 45 Břízová E. : Dynamika vývoje lesní vegetace na Českomoravské vrchovině z pohledu palynologie - Dynamics of forest vegetation in the Bohemian-Moravian Uplands from a palynological point of view // 59 Ujházy K., Krizová E., Murin M. & Ondruš M. : Krátkodobé zmeny vegetácie jedľových bu£ín Dobročského pralesa - Short-term changes in the vegetation of fir-beech forests in the Dobročský prales virgin forest // 79 Vávrová E. & Cudlín P. : Dynamika přízemní vegetace v klimaxových horských smrčinách Krkonoš v různém stadiu rozpadu během období po výrazném snížení imisí SO2 - Dynamics of ground vegetation in climax spruce forests in the Krkonoše Mts in different stages of decline during a period after a considerable reduction in SO2 pollution // 93 Tydlitátová K., Sklenář P. & Adámek M. : Diverzita přirozených lesních společenstev Českého středohoří - Diversity of natural forest communities in the České středohoří Mts //
(44/2009 pokr.) 101 Řepka R. & Maděra P. : Diverzita vyšších cévnatých rostlin lužního lesa ve vztahu k jeho věku - Vascular plant diversity of floodplain forests in relation to stand age // 111 Řepka R. : Druhová diverzita vyšších rostlin versus lesnický management v evropsky významné lokalitě (EVL) Hodonínská Doubrava - Vascular plant species richness versus forest management in the SCI Hodonínská Doubrava // 121 Petřík P., Černý T., Kolbek J., B oublík K. & Kopecký M. : Změny lesní vegetace v závislosti na vlivu zvěře v CHKO a BR Křivoklátsko - Changes in forest vegetation induced by game impact in the Křivoklátsko Biosphere Reserve (Czech Republic) // 137 Višňák R. : Jizerskohorské bučiny - fytocenologie, porostní struktura, management - Jizerskohorské bučiny - phytosociology, stand structure and management of mountain beech forests

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC