Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.3) Půjčeno:45x 
BK
1. vyd.
Praha : Supraphon, 1989
258 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-7058-073-9
Comenium musicum ; 20
Obsahuje bibliografii a rejstříky
000132983
Rekat.
Obsah // ÚVOD 5 // 1/ PSYCHOLOGIE HUDEBNÍCH SCHOPNOSTÍ 8 Některá teoretická východiska schopností 8 Hudební schopnosti 12 Vztah hudebních vloh a schopností 15 Klasifikace hudebních schopností 19 // Hudební schopnosti ve vztahu ? ostatním druhům uměleckého nadání a obecné inteligence 23 Poruchy hudebních schopností a jejich příčiny 34 Příčiny amúzie 38 // Psychodiagnostika hudebních schopností 40 Faktorová analýza ve výzkumu hudebních sghopností 61 Schopnosti hudebně sluchové 65 // Rozlišování hlasitosti tónů a hudebních útvarů 65 Rozlišování tónové barvy (témbru) 69 Diferenciace tónových výšek 72 Citlivost pro rozlišování výšek tónů 77 Hudební sluch 80 // Tonální cítění (smysl pro tonalitu) 85 // Harmonické cítění (smysl pro harmonii) 90 Rytmické cítění (smysl pro rytmus a časové členění hudby) 96 // Paměť pro hudbu 106 // Hudební představy, představivost 121 // Tvořivé schopnosti 131 Hudební myšlení 140 // 2/ HUDEBNÍ NADÁNÍ, TALENT 15<f // Problém dědičnosti hudebního nadání a talentu 155 Raný výskyt hudebního nadání a hudebně zázračné děti ? pojmu umělecké geniality 163 // 3/ HUDEBNOST ČLOVĚKA JAKO PREDMET PSYCHOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ 169 // 4/ HUDEBNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA (ONTOGENEZE) 179 Periodizace hudebního vývoje 183 // 5/ PSYCHOLOGIE HUDEBNÍCH DOVEDNOSTÍ 202 // Anatomický a neurofyziologický základ hudebních dovedností 205 Psychologie cviku 210 Pohyby
při hře na hudební nástroj 212 Činitelé ovlivňující rozvoj hudebních dovedností 215 // Problém vzestupu hudebních dovedností 225 Negativní vlivy v rozvoji hudebních dovedností 226 // STUDIJNÍ LITERATURA 235 REJSTŘÍK VĚCNÝ 248 REJSTŘÍK OSOB 253 // Rejstřík věcný // abdukce addukce agrafie hudební (poruchy psaní not) alexie hudební (poruchy čtení not) amúzie // — senzorická // — motorická // — příčiny analýza anticipace atonalita automatizace // barva tónu (témbr) bel // bitonalita buňka nervová (neuron) // cent // cítění harmonické (smysl pro harmonii) cítění rytmické (smysl pro časové členění hudby) // — motorický základ // — výchova a rozvoj cítění tonální, // (smysl pro tonalitu) // — výchova // citlivost pro rozlišování // výšky tónu // cvik // čas v hudbě // 213 decibel 66 // 213 dědičnost hudebního // nadání a talentu 155-160 // 37 děje přechodové při // vzniku tónu (nakmitá- // 37 vání, náběhový čas) 70 // 34 dendrid 107 // 35 disonance a konsonance 91, 93. 94 // 37 dodekafonie 87, 89 // 38, 39 dovednosti hudební 202-232 // 135, 146 — anatomický a neuro- // 218, 219 fyziologický základ 205-210 // 87, 89 — motivace 215 // 217, 218 ~ utváření, pozitivní // vlivy 203, 204 // 69 vztah mezi hudebními // 66 dovednostmi a schop- // 87 nostmi 204 // — rozvoj 215-224 // 107 — opakování 215, 216 // — automatizace 217, 218 // 77 — anticipace 218,
219 // - spojení dílčích // 90-96 pohybů 219, 220 // — zpětná vazba a pro- // cesy autoregulační 220, 223 // 96—106 — transfer 223, 224 // 102 — vlivy negativní 226, 227 // 103, 104 — únava a její odstra- // ňování 227-229 // 85-90 — tréma 229-232 // 87, 88 dráha extrapyramidová 206 // dráha pyramidová 205 // 77, 78, 80 // 210-212 elaborace 134 // extenze 213 // 96 extenzita tónu 73 // 248 // fantazie // flexe // flexibilita // fluence // fon // fonémy // formace retikulární formanty // fyziologie představ // genialita umělecká // — teorie // — patologická // — psychoanalytická // — kvalitativní superiority // — kvantitativní superiority // gramodeska digitální gramodeska stereofonní // Hippokampus hladina akustického tlaku // hladina intenzity hluchota pro melodii hra na hudební nástroj a její pohyby hudba a její časový průběh // hudebnost člověka ve světle výzkumů // — vymezení pojmu // — výzkum // — v lidově demokratických státech // — v ČSSR // — pojetí Helfertovo hypothalamus // imaginace // infrazvuk // inspirace // inteligence // — vztahy ? hudebním schopnostem // 137 — teorie jednofaktorová // 213 C. Spearmana 28 // 134 — teorie dvoufaktorová // 134 C. Spearmana 28 // 67 — teorie anarchistická // 75 E. L. Thordika 28 // 108 — teorie hierarchická // 70 C. Buřta a Ph. E. // 122 Vernona 28 // — model Guilfordův 29 // 163—169 — výzkumy hudebních // 165 a
obecných schopností // 165 na maďarských ško- // 166 lách 31 // — inteligence u profesio- // 167 nálních interpretů 33 // — disproporce mezi // 168 hudebními schopnost- // 69 mi a inteligencí 34 // 69 inteligence hudební 148 // integrace 135 // 108 intenzita akustická 66 // intenzita prahová 66 // 66 intuice 136 // 66 izofony (křivka stejné // 36 hlasitosti) 67 // 212 // jazyky témbr o vé 76 // 96 jazyky tonální 76 // 169-178 169, 170 173 // 173 // 173-175 174, 175 108 // 136 73 // 137 // 27 // 28 // koeficient korelační 61 // koncentrace pozornosti 134 // konsonance a disonance 91, 93, 94 // — fyziologie 91 // — vnímání 93, 94 // korekce dynamická 69 // kvalita tónu 74 // kyselina ribonukleová // (RNK) 107 // matice korelační 62 // membrána postsynap- // tická 107 // 249 // metody výzkumu hudeb — dlouhodobá 107,110,111 // nich schopností (psy- — mechanická 111, 112 // chodiagnostika hudeb- — logická 112 // ních schopností) 40 — fenomenální Mozar- // — observační 40-43 tova 112 // — experimentální 43-45 — proces 109 // — projektivní techniky 45, 46 — složky 112 // — explorační 46-61 — sluchová 112 // — faktorová analýza 61-65 — zraková 113 // — trsová analýza R. C. — motorická 113, 114 // Tryona 64 — citová 114, 115 // — testování 48-56 — výzkum 113 // metrum hudební 99, 100 // minimální postřehnutel-ná změna pro frekvenci morfémy motivace 77 75 215 parakusie (falešné
slyšení) podmiňování podmiňování prena- 36 206 // myšlení hudební — při hudbě — o hudbě 140, 141 143 143 tální pohyby při hře na hudební nástroj 104 212-214 // — v hudbě 143 pojmy hudební 147 // — operace — tvořivé (produktivní) 146 135 polytonalita potenciál tvořivý poučka Fourierova 100 132 69 // práh bolesti 66 // nadání hudební 150-155 práh rozdílový 77 // — složka předpokladová 151 práh rozlišovací schop- // — složka aktivační 151 nosti pro hlasitost 68 // — vazby horizontální, pronace 213 // vertikální, diagonální 152 představy hudební // — druhy 153 (představivost) 121-131 // — interpretační 153 — teorie odrazu 122 // — dirigentské 153 — sluchové 124 // — skladatelské 154 — zrakové 124 // — teoretické 154 — motorické 124 // — raný výskyt a hudebně — anticipační 123 // zázračné děti 160-163 — fantazijní 124 // — záměrné a bezděčné 124 // okruhy reverberační 106 — perseveranti 127 // opakování 215, 216 — významové (věcné, // originalita 134 látkové, technické) 125 // — vybavování 124 // paměť pro hudbu 106-121 — asociační zákony 124 // — neurofyziologie 106 — spojení s motorikou // — krátkodobá 107, 110 a kinestetickými // — operativní 110 pohyby 127 // 250 // ? // — výzkumy 127, 129 // — utváření a rozvoj psychodiagnostika (viz 130, 131 // též metody) 40 // — pozorování 40-42 // — introspekce 42,
43 // — experiment přirozený 43, 44 // — experiment umělý 44, 45 // — projektivní techniky 45, 46 // — rozhovor 46, 47 // — dotazník 47, 48 // — testy 48, 49 // rázy (zázněje) 92 // reflex podmíněný regulátor hlasitosti 206, 207 // fyziologický 67 // restrukturace 135 // rozlišování 147 // rozlišování hlasitosti rozlišování tónové 65-68 // barvy (témbru) rozlišování tónových 69-72 // výšek 72-77 // rytmus 97 // rytmus v hudbě rytmy biologické 97-99 // a tempo hudební 102 // senzitiva 132 // schopnosti 8-169 // — teoretická východiska 8-12 // — determinace — dialektika dědičného 9 // a sociálního 10 // — Leonťjevova koncepce 10 // schopnosti hudební 12 // — symbolické funkce — vztah ? hudebním 12 // vlohám 15 // — klasifikace 19 // — Seashorova 20 // — Michelova 21 // — Těplovova 21 // — Sedlákova — vztah ? ostatním 22 // schopnostem a nadání 23 // — ? výtvarnému 24 // — literárnímu 24 // — matematickému 24 // — ? obecné inteligenci 27 // — poruchy (viz amúzie) 34 // — sklony 13 // — hudebně sluchové 65 // — rozlišování hlasitosti 65-68 // — rozlišování tónové 69-72 // barvy (témbru) // — rozlišování tónových 72-77 // výšek 131 // — tvořivé (kreativní) 132 // — v oblasti vědy 132, 133 // — v oblasti umění 133 // — v oblasti hudby // — vztah ? obecné 132 // inteligenci // — rozvoj a výchova 138 // u dětí 72 // sinusoida 93
// slyšení binaurální 80 // sluch hudební 81, 82 // — absolutní // — standardního tónu 83 // (pseudoabsolutní) 83 // — regionální 84 // — relativní 85 // — melodický 85 // — vokální 75 // — fonematický 136 // snění denní 67 // son 108 // soustava endokrinní 93 // splývání (spájení tónů) // Stereotypie dynamická 206 // stopa paměťová // (engram) 106 // — lokalizace 107 // supinace 213 // synapse (zápoj) 107 // syntéza 135, 147 // systémy limbické // a diencefalické 108 // štěrbina synaptická 107 // 251 // talent hudební // (viz nadání hudební) 150-155 // technika seriální 87, 89 // tempo hudební 101 // teorie hudební výšky // dvoukomponentová 73 // testy 48, 49 // — talentu hudebního // C. Seashora 50-53 // — Kwalwasser Dykema 53 // — R. Drakea 53, 54 // — hudební inteligence // H. T. Winga 54, 55 // — vlohového profilu // E. Cordona 55, 56 // — A. Bentleyho 56, 57 // — G. Révésze 57, 58 // — skupinový // L. G. Holmströma 58, 59 // — Gdaňský systém zkou- // mání hudebních // schopností 59, 60 // — význam v diagnostice // hudebních schopností 60, 61 // thalamus 108 // tlak akustický 66 // tón hudební 67 // — čistý (sinusový) 67, 72 // — jeho výška 72, 73 // — referenční 66 // tonalita a její vývoj 86 // tóny složené 69, 72 // tóny harmonické // (alikvotní a parciálni) 69 // tóny subjektivní 36 // transfer 223, 224 // tréma 229-232 // tremolo 72
// učení senzomotorické 203 úkony zautomatizované 203 ultrazvuk 73 // vibrato 71 // vlákno presynaptické 107 // vlohy 15 // — hudební 15 // — anatomický a fyziolo // gický základ 17 // — vztah k hudebním schopnostem 15 // — rozvoj ve všeobecné hudební výchově 18 // vnímání témbrové a harmonické 93 // vývoj hudební člověka (ontogeneze) 179-201 // — podstata 180 // — zákonitosti a hnací síly 181 // — průběh 182 // — periodizace 183 // — období předškolního věku — období nemluvněte a batolete 184-188 // - období návštěvy mateřské školy 189-190 // — mladší školní věk — prepubescence 191-194 // — střední školní věk — puberta 195-197 // — starší školní věk — postpubescence 198-201 // Weber — Fechnerův zákon 66 // zapamatování hudby 115-120 // — spontánní (bezděčné) 115 // — záměrné (úmyslné) 115 // — mechanismy 116 // — proces 116 // — učení 117 // — porozumění hudebního díla 117-118 // zapomínání 117 // — negativní transfer 118 // — proaktivní 118 // — retroakční 118 // zobecňování 147 // zpětná vazba a autoregulační procesy 220-223 // 252 // Rejstřík osob // Abraham, O. 73, 81 Aksarinová, N. M. 185 Aliferis, J. 53, 59 Anaňjev, B. G. 16 Anastazi, A. 165 Anochin, P. K. 207, 209, 221 Aranovskij, M. G. 144, 146 Aristoteles, 32, 165 Arriola, P. 161, 162 Arnold, G. 37 Ashby, V. R. 220 Atanasov, S. 184 // Bach, J. S. 33, 118, 158, 161, 162,
// 164, 165, 201 Bachem, A. 81, 82 Bagadurov, V. A. 190 Barkóczi, I. 139 Bartoň, P. 162 Bartsch, ?. 29 ???, ?. V. 205 // Beethoven, L. van 33, 82, 161, 165 Beljajeva-Ekzempljarská, S. N. 90, 94, 95 // Bell, A. G. 66 Beloborodova, ?. V. 173 Benda, F. 159 // Bentley, A. 5, 13, 18, 53, 56, 57, 58, 79, 80, 121, 172, 184, 190, 194 Bergmanová, T. L. 127 Berlioz, H. 110, 137 Bernštejn, N. V. 221 // Billroth, Th. 171, 172 Bimberg, S. 88, 173, 184, 191 Binet, A. 33 Bizet, G. 201 // Blagonaděžinová, L. V. 78, 95, 125, 126 // Blahoslav, J. 173 // Bláhová, E. 105 // Bojko, E. I. 211 // Bokorová, V. 14 // Borová, M. 190 // Brentano, F. 73 // Bronštejn, A. I. 78 // Bureš, J. 106 // Burešová, O. 106, 107 // Burjanek, J. 142, 144, 145, 146 // Burt, C. L. 28 // Butsch, Ch. 31, 50 // Bücher, K. 97 // Cattell, J. M. 148 Cattell, R. B. 164 Clauss, G. 184 // Cmíral, A. 140, 142, 184, 189 Coffman, A. R. 102, 105 Cooke, J. F. 109 Cooper, G. W. 100 Couperin, F. 158, 159 Coxová, C. M. 164 Cukkerman, V. A. 100 Czeghy, E. 171 // 253 // Čáda, F. 140, 174, 184, 189 Čajkovskí]-, P. I. 33, 82, 137 Čáp, J. 207, 210, 224 Černáček, J. 12 // Dalcroze, E. J. 105 Damborská, M. 185 Danecka-Szopowa, K. 50, 173 Darwin, Ch. 163 Debussy, C. 113 Dési, I. 206 Deutsch, J. A. 106 Diefenbach, H. 50 Dočkal, VI. 150, 151, 154 Dvořák, A. 161 // Drake, R. M. 17, 30, 53, 54, 59, 63, 121 // Drobner, M. 71 Drvota, St 166 Dubská, A. 105 Duncanová, I. 105 Dušek, B. 91, 109, 142 Dykema, P. 30, 53
// Eicke, K. E. 169, 172, 174 Efrussiová, E. 125, 126 Einstein, A. 167 Elizarova, P. 184 Engels, F. 9 Euler, L. 26 Eukleidés, 93 // Farnsworth, P. L. 13, 30, 33, 52, 171 // Farnum, S. 53 // Fechner, G. T. 66 // Feis, D. 24 // Feuchtwanger, E. 35 // Fibich, Z. 161 // Filová, V. 185 // Fischer, H. 31, 50 // Fitts, P. M. 226 Flatau, 187 Fleischer, H. 67 Foerster, H. 34, 35 Foerster, J. B. 24, 159 Porrai, K. 31, 139 Fourier, J. B. 69 Frances, R. 43 Franklin, E. 88 Freud, S. 167 Fúkač, J. 146 // Galton, F. 163, 168 Garber, L. A. 90, 95, 173, 184 Gaľperin, P. J. 146, 151 Garbuzov, N. A. 79 Gesell, A. 184, 185 Gilbert, H. 77 // Gippenrejterová, J. B. 75, 76 Glazunov, A. K. 110 Gordon, E. 55 Gotsdiner, A. L. 146 Griščenková, K. S. 128 Guilford, I. P. 29, 61, 132, 133, 136, 139, 146, 148, 168 Gutzmann, H. 187, 190 // Haecker, V. 14, 24, 120, 157 Haike, A. 34, 35 Hála, B. 34, 187 Hanslick, E. 144 Haydn, J. F. 33, 160, 165 Hegel, G. W. F. 144 Helfert, VI. 174, 175, 176 Helmholtz, H. 26, 69, 73, 90, 91, 92, 93, 109, 125 Händel, G. F. 33 Herbart, J. F. 144 Hess, W. R. 17 Hevnerová, K. 55 // 254 // Heymans, G. 157 // Hiebsch, H. 182, 184 // Highsmith, J. A. 30 // Hlavsa, J. 131, 139 // Höchel, L. 90, 95 // Holmström, L. G. 5, 13, 58, 59, 63 // Horbulewicz, J. 59 // Hornbostel, E. M. 73 // Horneyová, ?. 14 // Hostinský, ?. 174 // Husman, H. 93 // Husson, P. 71, 114, 127 // Hutter, J. 142, 144, 145 // Charvát, J. 104 // Chopin, F. 24, 118, 161, 165, 167, // 200, 201 // Ifjinová,
G. A. 102, 103, 125, 128, 184, 190 // Inhelderová, B. 122, 123 Ivanov, S. M. 106 // Janáček, L. 161 Janczewski, Z. 59 Janeček, K. 99, 101 Janoušek, J. 14 Janžurová, Z. 190 Jellinek, A. 34 Jůzlová, V. 222 // Kant, I. 144 Kapr, J. 89 Karbusický, V. 199 Kasan, J. 199 Katsuki, J. 127 Kaufman, V. I. 78 Khorany, H. G. 160 Kiml, J. 34 // Kiselinčev, A. O. 141, 142 // Klindová, L. 27 Kodály, Z. 121 Kodým, M. 209 Köhler, W. 73, 114, 127 Kokas, K 31 // Komenský, J. A. 19, 32, 174 Kornilov, K. N. 202 Koryzeva, K. N. 184 Kosťuk, A. G. 43 Košč, L. 25 Kotek, J. 199 // Kovalev, A. G. 9, 16, 27, 150 Kratochvíl, F. 176 5 // Krch, F. 189 Kresánek, J. 86, 91, 144 Kries, J. 50, 63, 109, 171 Křička, J. 189 Krutěckij, V. A. 9, 26 Kubelik, J. 200, 219 Kulínský, B. 120, 128, 176 Kulka, J. 32, 135 Kurth, E. 95, 98 Kurth, W. 165 Kwalwasser, J. 30, 53, 173 // Lábová, M. 38 Lange-Eichbaum, W. 165 Laux, W. 34, 36 . // Leonťjev, A. N. 9, 10, 11, 75, 76, 110 114, 122, 151, 182, 184, 186 Lewandowská, K. 13 Linhart, J. 43, 106, 117, 122, 123, 124, 140, 141, 146, 182, 204, 207, 209, 221, 222 // Liszt, F. 34, 110, 118, 161, 165, 200, 201 // Lombroso, C. 165 Lorenz, K. 6 Lowenfeld, V. 132, 133 Lundin, R. W. 30, 52, 81 // 255 // Lurija, A. R. 6, 106, 107, 108, 205 Lýsek, F. 35, 88, 120, 128, 176, 183, 184, 185, 187 // McDougal, W. 102 MacKinnon, D. W. 132 Magoun, H. W. 6, 17, 208 Malceva, E. A. 120, 126, 184 Malmberg, C. 90 // Manturzewska, M. 33, 55, 59, 173 Maslo w, A. H. 14 Martenot,
M. 101 Marx, K. 9, 80 Matulay, K. 17 Mayer, G. 73 Mälzel, J. N. 101, 102 Meissner, H. 77 Melkus, L. 120, 128, 176 Mendelssohn-Bartholdy, F. 164, 201 Meyer, L. B. 100 Meyer, M. F. 50 Mihule, J. 103, 104 Michel, P. 5, 13, 21, 34, 35, 52, 88, 126, 173, 184, 191, 197 Miller, G. A. 209, 221 Millarová, S. 103 Mišurcová, V. 190 Mjasiščev, V. N. 13 Mjön, J. A. 14, 157 Moog, H. 184 // Motte-Haberová, H. de la 13, 172, 160 // Mozart, W. A. 33, 82, 110, 112, 118, 137, 160, 165 Munson, W. 67, 93 Murrozi, ?. 17, 208 Mursell, J. L. 30, 52, 174 Musorgskij, M. P. 165 // Nazajkinskij, J. V. 76, 99, 100, 101 Nejedlý, Z. 174 // Novák, V. 161 Nuttin, J. 62 Nyiregiházi, E. 162 // Oléron, P. 122 Orff, C. 104, 105, 121 Orlov, G. A. 146 Orlova, N. D. 173 Osborn, A. F. 132, 138, 140 Ovčinnikova, ?. V. 75 // Paganini, N. 118, 164, 219 Panneborg, W. A. 24 Pavlov, L P. 5, 173, 206, 228 Penfield, W. 6, 206, 207, 208 Pešinová, H. 27 Peters, W. 151 Pfeifer, R. A. 17 // Piaget, J. 122, 123, 146, 183, 184, // 186, 194, 204, 207, 210 Platón, 26, 32 Pléh, C. 139 , // Poledňák, L 5, 50, 109, 129, 146, 176 Pražák, P. 161 Prey er, W. 184 // Pribram, K. H. 6, 108, 206, 209, 217, 221 // Prokofjev, S. 201 Prószyňskij, J. L. 89 Příhoda, V. 200 Puškin, V. N. 220 // Rachmaninov, S. V. 110 Randlíková, A. 199 Rappoport, S. Ch. 115 Révész, G. 13, 14, 19, 24, 25, 34, 35, 57, 58, 59, 73, 74, 78, 81, 82, 83, 90, 94, 95, 109, 126, 127, 162, // 164, 171, 172, 175, 179 Riemann, H. 98, 125, 144 // 256
// ? // Richter, S. 200 // Rimski j-Korsakov, N. ?. 33, 113, L61 Risinger, ?. 91, 94, 98, 99 Rubinštejn, S. L. 9, 10, 11, 14, 122, 123, 139, 141, 148, 151, 156, 179, 180 // Sachs, C. 101 Saint-Saens, C. 110 Salk, L. 104 // Seashore, C. E. 5, 13, 14, 20, 21, 25, 30, 31, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 69, 71, 77, 78, 79, 91. 102, 109, 121, 125, 158, 171, 172, L79, 184 Sečenov, L M. 106, 127, 221, 228 Sedláček, K. 187 Sedláčková, E. 34, 38 Sedlák, F. 35, 50, 104, 109, 120, 127, 128, 169, 176, 183, 184, 190, 192 Seeman, M. 34, 35, 37, 187 Sherrington, Ch. 107, 221 Shuterová, R. 5, 13, 18, 19, 50, 63, 172, 184, 196 Schin, G. F. 109 Schoen, M. 5, 13, 14, 172, 179 Schönberg, A. 24 Schopenhauer, A. 144 Schrammel, H. E. 50 Schubert, F. 165, 201 Schultze, J. H. 232 Schumann, R. 36, 82, 161, 162, 165 Schiissler, H. 29 Schweitzer, A. 167 // Smetana, B. 24, 36, 82, 110, 161, 165 Skopal, J. 129 // Smirnov, A. A. 15, 118, 122 Sokolov, J. N. 108, 146 Sokolov, O. V. 146 Sovák, M. 34, 187 Spearman, Ch. 17, 28, 63, 148 // Straka, J. 162 Straková, L. 162 // Stumpf, C. 34, 50, 69, 73, 77, 81, 90, 93, 109, L U, 125, 127, 161, 162, 171, 172 // Suk, J. 159, 161, 200 Sychra, A. 187 Szuman, S. 173 // Ščelanov, N. M. 185 Šejkov, M. 221 Ševčík, O. 119, 219 Štěpánková, P. 185 Švancara, J. 103 // Tardy, VI. 156, 164 Taylor, C. W. 139 // Těplov, B. M. 5, 9, 13, 16, 27, 28, 33, 52, 70, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 93, 94, 102, 126, 127, 128, 151, 163, 170, 171, 172, 184 Terman, L. M. 30,
168 Thorndike, E. L. 28 Thurstone, L. L. 30 Tolstoj, L. N. 164 Toscanini, A. 113 Tryon, R. C. 64 // Ungar, R. 117 // Valentine, C. W. 90, 95 Věděnov, A. V. 181 Vernon, Ph. E. 15, 28 Vetlugina, N. A. 173, 184 Volek, J. 91, 96, 97 Vondráček, V. 34, 35 Vrábelová, V. 190 Vygotskij, L. S. 11, 122, 141, 151 // 257 // Wagner, R. 82, 161, 165, 167 // Wallon, H. 182 // Weber, C. M. 138 / // Weber, E. H. 66 Weiss, T. 206, 221 // Wellek, A. 35, 77, 81, 82, 93, 98, 109, 126, 169, 172, 179 Wertheim, N. 34 Wiersma, E. 157 // Wierszytowski, J. 13, 50, 109, 173 Willems, E. 121, 171 // Wing, H. D. 19, 50, 54, 55, 56, 59, 63, 79, 90, 121, 173, 184, 194 Whipple, G. M. 77, 126 // Zaporožec, A. V. 77, 122, 189 Zazzo, R. 182 Zenattiová, A. 90, 91, 184 Zich, O. 43, 125, 144, 145 Ziehen, T. 14, 24, 120, 157 Zinčenko, V. P. 106, 110,112, 194 // 258
(OCoLC)29824206
cnb000532906

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC