Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, 2008
268 s. : il., grafy ; 21 cm

ISBN 978-80-01-04261-8 (brož.)
Obsahuje tabulky
Souběžný anglický a německý úvod
Bibliografické odkazy
Čeká, anglická a německá resumé
000133238
ÚVOD / INTRODUCTION / EINLEITUNG -- Jiří SEMRÁD -- MOŽNOSTI VZÁJEMNÉHO OVLIVŇOVÁNÍ TECHNICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD S DŮRAZEM NA PRŮNIK SPOLEČENSKÝCH ASPEKTŮ DO TECHNICKÉHO MYŠLENÍ -- THE POSSIBILITY OF MUTUAL INFLUENCE BETWEEN THE TECHNICAL SCIENCES AND HUMANITIES, WITH EMPHASIS ON HOW ASPECTS OF THE HUMANITIES PENETRATE INTO TECHNICAL THINKING -- MÖGLICHKEITEN ZUR WECHSELSEITIGEN BEEINFLUSSUNG DER TECHNISCHEN UND GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN MIT NACH-DRUCK AUF INFILTRATION DER GESELLSCHAFTLICHEN ASPEKTEN IN TECHNISCHES DENKEN -- Miroslav SEDLÁČEK -- POKUS O VÝZNAMOVOU ANALÝZU INŽENÝRSKÉHO A INŽENÝRSKO-PEDAGOGICKÉHO STUDIA -- AN ATTEMPT ON A MEANING ANALYSIS OF ENGINEERING AND ENGINEERING PEDAGOGICAL EDUCATION -- VERSUCH EINER BEDEUTUNGSANALYSE DES INGENIEURSTUDIUMS UND DES INGENIEUR-PÄDAGOGISCHEN STUDIUMS -- Jaromír JANOUŠEK -- K OTÁZKAM PROFESNÍ A VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY TECHNIKŮ ---
ON ISSUES OF PROFESSIONAL AND UNIVERSITY PREPARATION OF ENGINEERS -- ZUR FRAGE DER BERUFS UND HOCHS CHUL VORBILDUNG DER TECHNIKER -- Jana ŠAFRÁNKOVÁ -- PEDAGOGICKÁ PŘÍPRAVA TECHNIKŮ NA UČITELSKÉ PROFESE V NĚMECKU A KOMPARACE S PRAXÍ V ČR -- PEDAGOGICAL TRAINING OF ENGINEERS FOR TEACHING PROFESSIONS IN GERMANY, AND A COMPARISON WITH THE CZECH PRACTICE -- PÄDAGOGISCHE VORBILDUNG DER TECHNIKER ZUM LEHRERBERUF IN DEUTSCHLAND UND KOMPARATION MIT DER PRAXIS IN DER TSCHECHISCHE REPUBLIK -- Jarmila VOBOŘILOVÁ -- OD AKTIVIZAČNÍCH METOD K AKTIVIZAČNÍM KONCEPCÍM V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ V ZAHRANIČÍ (ZKUŠENOSTI ZE SRN, ŠVÉDSKA A FRANCIE) -- ACTIVATING METHODS IN THE TRAINING OF SPECL4LIZED SUBJECT TEACHERS ABROAD (EXPERIENCE FROM GERMANY, SWEDEN AND FRANCE) -- AKTIVIERUNGSMETHODEN IN DER VORBILDUNG DER LEHRER FÜR BERUFSFÄCHER IM AUSLAND (ERFAHRUNGEN AUS DER BRD, SCHWEDEN UND FRANKREICH) -- Jiří SEMRÁD, Milan ŠKRABAL ---
KOMPARACE UČITELSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH UNIVERZITÁCH -- COMPARISON OF TEACHER TRAINING AT SELECTED AGRICULTURAL UNIVERSITIES -- KOMPARATION DER LEHRERAUSBILDUNG AN DEN AUSGEWÄHLTEN LANDWIRTSCHAFTSUNIVERSITÄTEN -- Dana LINHARTOVÁ, Pavel MÁCHAL -- K ANALÝZE HODNOTOVÝCH ORIENTACÍ A KOMPETENCÍ STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE -- ON THE ANALYSIS OF VALUE ORIENTATIONS AND COMPETENCES OF THE CZECH TECHNICAL UNIVERSITY’S STUDENTS AND GRADUATES -- ZUR ANALYSE DER WERTORIENTIERUNG UND KOMPETENZEN DER STUDENTEN UND ABSOLVENTEN DER ČVUT -- Eduard ENTLER. Tomáš MAČINA -- RIADENÉ SEBAVZDELÁVANIE V PRÍPRAVE UČITEĽOV-INŽINIEROV -- CONTROLLED SELF-EDUCATION IN THE PREPARATION OF TEACHERS ENGINEERS -- GEFÜHRTE SELBSTAUSBILDUNG BEI VORBILDUNG DER LEHRERINGENIEUERE -- Jan KOSTELNÍK -- POJETÍ OBOROVÉ DIDAKTIKY VE VÝUCE DPS NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH -- SPECIAL DIDACTICS CONCEPT IN COMPLETION PEDAGOGICAL STUDY (CPS) AT PEDAGOGICAL FACULTIES ---
KONZEPTION ZUR FACHBEREICHDIDAKTIK IM DPS-UNTERRICHT AN DEN PÄDAGOGISCHEN FAKULTÄTEN -- Věra RAUDENSKÁ -- INOVACE V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ TECHNICKÝCH OBORŮ Z HLEDISKA ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ PRO GYMNÁZIA A PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ -- INNOVATIONS IN THE TRAINING OF TECHNICAL SUBJECT TEACHERS WITH RESPECT TO THE IMPLEMENTATION OF NEW CURRICULUM DOCUMENTS FOR GRAMMAR SCHOOLS AND SPECIALIZED SECONDARY SCHOOLS -- ERNEUERUNGEN BEI VORBILDUNG DER LEHRER TECHNISCHER FÄCHER AUS SICHT DER EINFÜHRUNG VON NEUEN KURIKULÄREN DOKUMENTEN FÜR GYMNASIEN UND MITTLERES FACHSCHULWESEN -- Jana RYMEŠOVÁ -- SPECIFICKÁ ÚLOHA DIDAKTIKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ -- V PŘÍPRAVĚ TECHNIKŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ A ŘÍZENÍ LIDÍ -- V PODMÍNKÁCH INTEGRUJÍCÍ SE EVROPY -- SPECIFIC ROLE OF SPECIALIZED SUBJECT DIDACTICS IN ENGINEERS’ PREPARATION FOR EDUCATION AND PEOPLE MANAGMEMENT IN INTEGRATING EUROPE’S CONDITIONS ---
SPEZIFISCHE ROLLE DER DIDAKTIK FACHMÄNNISCHER FÄCHER IN DER VORBILDUNG DER TECHNIKER ZUR AUSBILDUNG UND MENSCHENFÜHRUNG UNTER DEN BEDINGUNGEN DES SICH ZU INTEGRIERENDEN EUROPAS -- Ladislav CHMELA -- VĚDOMOSTNÍ ZÁKLAD PEDAGOGICKÉ KOMPETENCE TECHNIKŮ (STUDENTŮ UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ) -- KNOWLEDGE FOUNDATION OF PEDAGOGY COMPETENCY OF TECHNICIANS (STUDENTS OF TEACHING PROFESSIONAL SUBJECTS) -- WISSENSGRUNDLAGE DER PÄDAGOGISCHEN KOMPETENZ DER TECHNIKER (DER STUDENTEN DES LEHRSTANDES FÜR FACHMÄNNISCHE FÄCHER) -- Jiří SEMRÁD, Milan ŠKRABAL -- PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ELEKTRONICKÉHO UČENÍ PSYCHOLOGICAL ASPECT OF E-LEARNING -- PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE BEIM ELEKTRONISCHEN LERNEN -- Dana DOBROVSKÁ -- ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ELEKTRONICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ČVUT V KONTEXTU S NEJNOVĚJŠÍMI POZNATKY A PROSAZUJÍCÍMI SE TRENDY INTEGRUJÍCÍ SE EVROPY ---
ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION IN E-LEARNING AT THE CZECH TECHNICAL UNIVERSITY (CTU) IN THE CONTEXT OF THE LATEST FINDINGS AND TRENDS PREVAILING IN INTEGRATING EUROPE -- ANALYSE ZUM HEUTIGEN ZUSTAND DER ELEKTRONISCHEN AUSBILDUNG AN DER ČVUT IM ZUSAMMENHANG MIT DEN NEUESTEN ERKENNTNISSEN SOWIE DEN SICH DURCHSETZENDEN TRENDS DES ZU INTEGRIERENDEN EUROPAS -- Pavel ANDRES -- ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ A VE SPOLEČNOSTI -- MODERNÍ TRENDY THE ICT ROLE IN EDUCATION AND SOCIETY MODERN TRENDS -- DIE ICT-ROLLE IN DER AUSBILDUNG UND GESELLSCHAFT-MODERNE TRENDS -- David VANĚČEK

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC