Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(26.3) Půjčeno:79x 
BK
4., rozš. a přeprac. vyd.
Praha : Portál, 2009
639 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7367-574-5 (váz.)
angličtina
Na obálce uvedeno jako 2., rozš. a přeprac. vyd.
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000135289
První část -- PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY -- 1. Úvod -- Předmět studia -- Struktura knihy -- Témata a otázky masové komunikace -- Členění kapitol -- Jak používat tuto knihu -- Omezení tématu a úhlu pohledu -- Rozdílné typy teorií -- Věda o komunikaci a studium masové komunikace -- Rozdílné tradice analýzy: strukturální, behaviorální, kulturální -- 2. Vzestup masových médií -- Vznik a rozvoj médií -- Tištěná média: kniha a knihovna -- Tištěná média: noviny -- Další tištěná média -- Film jako masové médium -- Vysílací média (broadcasting) -- Hudební nahrávky -- Revoluce v komunikaci: nová versus stará média -- Rozdíly mezi médii -- Závěr -- Druhá část -- TEORIE -- 3. Pojmy a modely -- Rané pohledy na média a společnost -- Pojem „masa" -- Proces masové komunikace -- Masové publikum -- Masová média jsou instituce -- Masová kultura a spotřební kultura -- Vznik dominantního paradigmatu v teorii a výzkumu ---
Alternativní, kritické paradigma -- Čtyři modely komunikace -- Závěr -- 4. Teorie médií a teorie společnosti -- Média, společnost a kultura: styčné body a třecí plochy -- Masová komunikace jako celospolečenský proces: -- zprostředkování společenských vztahů -- Náhledy na propojení médií se společností -- Hlavní témata teorie médií I: Moc a nerovnost -- Hlavní témata teorie médií II: Sociální integrace a identita -- Hlavní témata teorie médií III: Společenská změna a vývoj -- Hlavní témata teorie médií IV: Prostor a čas -- Teorie médií a společnosti I: Masová společnost -- Teorie médií a společnosti II: Marxismus -- Teorie médií a společnosti III: Funkcionalismus -- Teorie médií a společnosti IV: Kritická politická ekonomie -- Teorie médií a společnosti V: Sociální konstrukcionismus -- Teorie médií a společnosti VI: Komunikačně technologický determinismus ---
Teorie médií a společnosti VII: Informační společnost -- Závěr -- 5. Masová komunikace a kultura -- Kulturální přístup -- Komunikace a kultura -- Počátky: frankfurtská škola a kritická teorie -- Vykoupení běžné kultury -- Gender a masová média -- Komercializace -- Komunikační technologie a kultura -- Kultivace a zprostředkování identity -- Globalizace kultury -- Masová média a postmoderní kultura -- Závěr -- 6. Nová média nová teorie? -- Nová média a masová komunikace -- Co je na nových médiích nové? -- Hlavní témata teorie nových médií -- Teorie médií a nová média -- Nové způsoby toku informací -- Počítačem zprostředkované vytváření komunit -- Politická spoluúčast, nová média a demokracie -- Technologie, nebo svoboda? -- Nová rovnoprávnost, nebo nové rozdělení? -- Závěr -- 7. Normativní teorie médií a společnosti -- Zdroje normativních závazků -- Média a veřejný zájem ---
Otázky zkoumané sociální teorií médií -- Počátky teorie: tisk jako „čtvrtý stav" -- Americká komise pro svobodu tisku z roku 1947 -- a teorie společenské odpovědnosti -- Profesionalita a etika médií -- Čtyři teorie tisku a co dál -- Alternativa veřejnoprávního vysílání -- Masová média, občanská společnost a veřejná sféra -- Reakce na nespokojenost veřejné sféry -- Alternativní představy -- Normativní teorie médií: čtyři modely -- Závěr -- Třetí část -- STRUKTURY -- 8. Struktura a jednání médií: principy a odpovědnost -- Svoboda médií -- Rovnost médií -- Rozmanitost médií -- Pravda a informační kvalita -- Společenský řád a solidarita -- Kulturní řád -- Význam odpovědnosti -- Dva alternativní modely odpovědnosti -- Směry a vztahy odpovědnosti -- Rámce odpovědnosti -- Závěr -- 9. Ekonomika a řízení médií -- Média jako „zvláštní odnož podnikání" ---
Základní struktura médií a roviny analýzy -- Některé ekonomické principy mediální struktury -- Vlastnictví a kontrola -- Soutěž a koncentrace -- Význačné rysy ekonomiky médií -- Řízení masových médií -- Regulace masových médií: alternativní modely -- Posuny paradigmatu mediální politiky -- Mediální systémy a politické systémy -- Závěr -- 10. Globální masová komunikace -- Počátky -- Hybné síly: technologie a peníze -- Nadnárodní vlastnictví médií a jejich kontrola -- Rozmanitost globálních masových médií -- Mezinárodní závislost médií -- Kulturní imperialismus -- Proces transnacionalizace médií -- Mezinárodní zpravodajský tok -- Globální obchod v mediální kultuře -- Úvahy o národní a kulturní identitě -- Řízení globálních médií -- Závěr -- Čtvrtá část -- ORGANIZACE -- 11. Mediální organizace: tlaky a požadavky -- Výzkumné metody a perspektivy -- Hlavní otázky -- Roviny analýzy ---
Mediální organizace na poli společenských sil -- Vztahy ke společnosti -- Vztahy k nátlakovým a zájmovým skupinám -- Vztahy k vlastníkům a klientům -- Vztahy k publiku -- Aspekty vnitřní struktury a dynamiky -- Vliv osobních vlastností masových komunikátorů -- Dilemata a střety rolí -- Závěr -- 12. Produkce mediální kultury -- Činnost mediálních organizací: „gatekeeping" jako výběr obsahu -- Faktory působící na výběr zpráv -- Společnost a přístup do médií -- Vliv zdrojů na zprávy -- Činnost mediálních organizací: zpracování a prezentace -- Logika mediální kultury -- Alternativní modely rozhodovacích procesů -- Závěr -- Pátá část -- OBSAH -- 13. Obsah médií: témata, pojmy a metody analýzy -- Proč zkoumat obsah médií? -- Kritický pohled na obsah -- Strukturalismus a sémiologie -- Mediální obsah jako informace -- Diskurz o jednání (performanci) médií -- Objektivita a její měření ---
Otázky výzkumných metod -- Tradiční obsahová analýza -- Srovnání kvantitativní a kvalitativní analýzy -- Závěr -- 14. Mediální žánry a texty -- Mediální žánry a formáty -- Zpravodajství jako žánr -- Strukturování reality: předpojatost a zasazování do souvislostí -- Zpravodajství jako vyprávění -- Televizní násilí -- Kulturní text a jeho významy -- Závěr -- Šestá část -- PŘÍJEMCI -- 15. Tradice teorie a výzkumu -- Publikum jako pojem -- Původ publika -- Od masy k trhu -- Kritické pohledy na publikum -- Cíle výzkumu publika -- Alternativní tradice výzkumu -- Otázky, které znepokojují veřejnost -- Typy publika -- Publikum jako skupina nebo veřejnost -- Publikum jako množina uspokojení -- Publikum určitého média -- Publikum definované kanálem nebo obsahem -- Otázky zasažení publika -- Aktivita a selektivita -- Závěr -- 16. Utváření publika a jeho zkušenosti -- Otázky spojené s užíváním médií ---
Strukturální přístup k utváření publika -- Užívání a uspokojení -- Integrovaný model diváckého výběru -- Veřejná a soukromá sféra užívání médií -- Subkultura a publikum -- Životní styl -- Genderově zabarvená publika -- Sociabilita a užívání médií -- Normativní rámec užívání médií -- Normy publika týkající se obsahu -- Pohled z publika -- Fandovství -- Konec publika? -- Unik publika -- Budoucnost publika -- Znovu pojem publika -- Závěr -- Sedmá část -- ÚČINKY -- 17. Procesy a modely mediálních účinků -- Předpoklad mediálního účinku -- Vývoj výzkumu a teorie mediálních účinků: čtyři fáze -- Typy komunikativní moci -- Úrovně a druhy účinku -- Procesy účinku médií: typologie -- Individuální odezva a individuální reakce: model podnětu a odezvy -- Zprostředkující podmínky -- Účinky a vztahy mezi zdrojem a příjemcem -- Kampaň -- Závěr -- 18. Sociálně-kulturní účinky ---
Model účinků na chování -- Média, násilí a zločin -- Média, děti a mladí lidé -- Účinky kolektivní reakce -- Šíření inovací a rozvoje -- Distribuce znalostí -- Teorie sociálního učení -- Socializace -- Sociální kontrola a formování vědomí -- Kultivace -- Média a dlouhodobá sociální a kulturní změna -- Účinky zábavy -- Závěr -- 19. Zpravodajství, veřejné mínění a politická komunikace -- Získávání znalostí ze zpravodajství -- Šíření zpráv -- Účinky rámování -- Nastolování témat (agenda-setting) -- Účinky na veřejné mínění a postoje -- Pravděpodobnostní model vlivu -- Spirála mlčení: formování názorových klimat -- Strukturování reality a bezděčná předpojatost -- Informování o riziku -- Účinky politické komunikace v demokracii -- Účinky na politické instituce a procesy -- Vliv médií na vyznění událostí -- Propaganda a válka -- Účinky internetového zpravodajství -- Závěr ---
DOSLOV -- 20. Budoucnost masové komunikace -- Různá hlediska -- Kontinuita a změna na obzoru
(OCoLC)428366852
cnb001927130

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC