Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

politika německa (@@20120504-15:28:30@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:19x 
BK
2. aktualizované vyd.
V Praze : C. H. Beck, 2009
xxxiv, 630 s. : il. ; 25 cm

ISBN 978-80-7400-011-9 (váz.)
Beckova edice ekonomie
Obsahuje tabulky, grafy a poznámky pod čarou
Bibliografie na s. 571-624, rejstřík
000175872
ČÁST I -- Vymezení rozpočtu Evropské unie -- 1. Charakteristika rozpočtu Evropské unie -- 1.1 Struktura rozpočtu EU -- 1.1.1 Finanční perspektiva EU -- 1.1.2 Vnitřní struktura rozpočtu EU -- 1.2 Rozpočtové zásady -- 1.3 Rozpočtová procedura -- 1.4 Rozpočtová kontrola -- Shrnutí -- ČÁST II -- Příjmy rozpočtu Evropské unie -- 2. Vývoj, charakteristika a hodnocení příjmů rozpočtu EU -- 2.1 Vývoj systému vlastních zdrojů -- 2.1.1 Lucemburská dohoda -- 2.1.2 Od Lucemburku k Fontainebleau -- 2.1.3 Dohoda z Fontainebleau -- 2.1.4 Bruselská dohoda Delors I -- 2.1.5 Dohoda z Edinburgu Delors II -- 2.1.6 Dohoda z Berlína Agenda 2000 -- 2.1.7 Dohoda o revizi -- 2.2 Charakteristika a hodnocení vlastních zdrojů rozpočtu -- 2.2.1 Tradiční vlastní zdroje -- 2.2.2 Zdroj založený na DPH -- 2.2.3 Zdroj založený na HNP/HND -- 3. Závěr k příjmové straně rozpočtu Evropské unie -- ČÁST III -- Výdaje rozpočtu Evropské unie ---
4. Výdajové politiky a jejich vazba na rozpočet Evropské unie -- 5. Konkurenceschopnost pro hospodářský růst a zaměstnanost -- 5.1 Podpora výzkumu a technologického rozvoje -- 5.1.1 Historický vývoj podpory vědy a výzkumu v rámci evropského integračního procesu -- 5.1.2 Srovnání základních parametrů výzkumu a vývoje v EU a v konkurenčních ekonomických centrech -- 5.2 Podpora udržitelných sítí EU pro dopravu a energii -- 5.2.1 Transevropské sítě -- 5.2.2 Program Galileo -- 5.2.3 Program Marco Polo -- 5.3 Zlepšování kvality vzdělávání a odborné přípravy -- 5.3.1 Program celoživotního vzdělávání -- 5.3.2 Program Erasmus Mundus -- 5.4 Konkurenceschopnost a inovace -- 5.4.1 Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace -- 5.5 Program sociální politiky, který má evropské společnosti pomoci přijímat a zvládat změny -- 5.5.1 Vazba politiky zaměstnanosti a sociálních věcí -- na rozpočet EU ---
5.5.2 Historie vývoje sociální politiky a politiky zaměstnanosti na evropské úrovni -- 5.6 Další opatření a programy -- 5.6.1 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci -- 5.6.2 Vyřazování z provozu a likvidace jaderných zařízení -- 5.6.3 Daně 2013 a Cla 2013 -- 5.6.4 Další opatření a programy -- 5.7 Decentralizované agentury -- 5.7.1 Výkonné agentury -- 5.7.2 Agentury Společenství -- Shrnutí -- Soudržnost pro růst a zaměstnanost -- 6.1 Historický vývoj politiky hospodářské a sociální soudržnosti -- 6.1.1 Ekonomická krize a první období koordinace regionální politiky (1975-1988) -- 6.1.2 Delors I, období po reformě strukturálních fondů (1989-1992) -- 6.1.3 Delors II, období po Maastrichtu a pokračující posilování politiky HSS (1993-1999) -- 6.1.4 Agenda 2000: programovací období 2000-2006 -- 6.1.5 Současné programovací období politiky hospodářské -- a sociální soudržnosti (2007-2013) ---
6.2 Vymezení území pro alokaci prostředků pomoci politiky soudržnosti -- 6.3 Cíle politiky soudržnosti v programovacím období 2007-2013 -- 6.4 Cíle a další formy pomoci politiky soudržnosti v předchozích programovacích obdobích -- 6.4.1 Národní iniciativy cíle -- 6.4.2 Iniciativy Společenství, technická pomoc a inovační akce -- 6.4.3 Shrnutí vývoje -- 6.5 Zásady politiky soudržnosti -- 6.6 Nástroje politiky soudržnosti -- 6.6.1 Strukturální fondy -- 6.6.2 Fond soudržnosti -- 6.7 Oblasti intervencí -- 6.8 Proces přidělování prostředků systém závazků a plateb -- 6.9 Budoucnost politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU -- 6.9.1 Pozice České republiky -- Shrnutí -- Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi -- 7.1 Zemědělství -- 7.1.1 Vznik, počáteční vývoj a přístup zemí k SZP -- 7.1.2 Základní principy a regulační mechanismy SZP -- 7.1.3 Reformy SZP -- 7.1.4 Charakteristika zemědělského sektoru EU ---
7.1.5 Finanční rámec SZP -- 7.1.6 Mezinárodní srovnání zemědělských politik -- 7.1.7 Dílčí závěr -- 7.2 Rozvoj venkova -- 7.2.1 Vývoj politiky rozvoje venkova a vliv reforem SZP -- 7.2.2 Charakteristika venkovských oblastí EU -- 7.2.3 Financování a kontrola politiky rozvoje venkova -- 7.2.4 Dílčí závěr -- 7.3 Rybolov a námořní záležitosti -- 7.3.1 Cíle, vývoj a reformy SRP -- 7.3.2 Fungování a řízení SRP -- 7.3.3 Financování společné rybolovné politiky -- 7.3.4 Charakteristika rybolovného sektoru v EU -- 7.3.5 Dílčí závěr -- 7.4 Životní prostředí -- 7.4.1 Cíle a vývoj environmentální politiky EU -- 7.4.2 Zhodnocení fungování současného programu pro ŽP -- 7.4.3 Klimatické změny a Kjótský protokol -- 7.4.4 Financování environmentální politiky -- 7.4.5 Dílčí závěr -- 7.5 Decentralizované agentury -- 7.5.1 Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu -- 7.5.2 Evropská agentura pro námořní bezpečnost ---
7.5.3 Evropský úřad pro bezpečnost potravin -- 7.5.4 Odrůdový úřad Společenství -- 7.5.5 Evropská agentura pro životní prostředí -- Shrnutí -- 8. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo -- 8.1 Vazba na primární legislativu obecné pojetí politik -- 8.2 Prostor svobody, bezpečnosti a práva -- 8.2.1 Schengenský systém -- 8.2.2 Jednotný evropský akt -- 8.2.3 Smlouva o Evropské unii -- 8.2.4 Amsterodamská smlouva -- 8.2.5 Dokumenty navazující na Amsterodamskou smlouvu -- 8.2.6 Smlouva z Nice -- 8.2.7 Vývoj v oblasti justice a vnitra po Smlouvě z Nice -- 8.2.8 Lisabonská smlouva -- 8.3 Občanství -- 8.4 Financování okruhu Občanství, svoboda, bezpečnost a právo -- 8.4.1 Solidarita a řízení migračních toků -- 8.4.2 Bezpečnost a ochrana svobod -- 8.4.3 Základní práva a spravedlnost -- 8.4.4 Decentralizované agentury podokruhu 3a) -- 8.4.5 Další opatření a programy podokruhu 3a) ---
8.4.6 Zabezpečení přístupu k základnímu zboží a základním službám -- 8.4.7 Podpora evropské kultury a rozmanitosti -- 8.4.8 Média 2007 -- 8.4.9 Nástroj rychlé reakce a připravenosti na mimořádně závažné události -- 8.4.10 Informovanost o evropské politice a lepší komunikace -- s občany -- 8.4.11 Decentralizované agentury podokruhu 3b) -- 8.4.12 Další opatření a programy podokruhu 3b) -- Shrnutí -- 9. EU jako globální partner -- 9.1 Přehled elementů vnějších vztahů Evropské unie -- 9.2 Nástroj pro předvstupní pomoc -- 9.3 Nástroj evropského sousedství a partnerství -- 9.4 Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci -- 9.5 Finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými vysoce příjmovými zeměmi a teritorii -- 9.6 Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva -- 9.7 Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti -- 9.8 Nástroj pro stabilitu -- 9.9 Nástroj makroekonomické pomoci ---
9.10 Nástroj humanitární pomoci -- 9.11 Společná zahraniční a bezpečnostní politika -- 9.12 Výdaje na činnost decentralizovaných agentur -- 9.13 Garanční fond za úvěrové operace a Rezerva pro mimořádnou pomoc -- Shrnutí -- 10. Administrativa -- 10.1 Struktura administrativního rozpočtu -- 10.2 Personální náklady a personální struktura v institucích EU -- 10.2.1 Druh a flexibilita služebního nebo pracovního poměru -- 10.2.2 Počet pracovníků -- 10.2.3 Platová úroveň -- 10.3 Daně a systém sociálního zabezpečení -- 10.4 Analýza administrativních nákladů vybraných institucí -- 10.4.1 Evropská komise -- 10.4.2 Evropský parlament -- 10.4.3 EUROPOL -- Shrnutí -- 11. Závěr k výdajové straně rozpočtu EU -- 12. Rozpočtové bilance členských států -- Shrnutí -- ČÁST IV -- Reforma rozpočtu Evropské unie -- 13. Fiskální federalismus a rozpočet EU -- 13.1 Hodnocení naplňování funkcí veřejných financí rozpočtem EU ---
14. Reforma příjmů rozpočtu Evropské unie -- 14.1 Současný systém vlastních zdrojů -- 14.1.1 Tradiční vlastní zdroje -- 14.1.2 Zdroj založený na DPH -- 14.1.3 Zdroj založený na HNP/HND -- 14.2 Alternativní zdroje rozpočtu Evropské unie -- 14.2.1 Daň z příjmu osob nebo rodin -- 14.2.2 Zdanění úrokových příjmů z úspor -- 14.2.3 Daň z příjmu nebo zisku obchodních společností -- 14.2.4 Spotřební daně -- 14.2.5 Environmentální daně -- 14.2.6 Telekomunikační daně -- 14.2.7 Výnosy z ražebného Evropské centrální banky -- 14.3 Zhodnocení možností reformy příjmů rozpočtu Evropské unie -- 14.4 Model financování rozpočtu EU po reformě příjmů -- 15. Reforma výdajů rozpočtu Evropské unie -- 15.1 Zhodnocení stávajících výdajů rozpočtu EU -- 15.1.1 Hodnocení politik pro udržitelný růst -- 15.1.2 Hodnocení politik pro ochranu přírodních zdrojů -- a hospodaření s nimi ---
15.1.3 Hodnocení politik pro zajištění občanství, svobody, bezpečnosti a práva -- 15.1.4 Hodnocení politik pro zajištění role EU jako globálního partnera -- 15.1.5 Administrativa -- 15.2 Návrh změn výdajů rozpočtu EU -- 16. Závěr k reformě rozpočtu EU -- Závěr

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC