Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
2., dopl. a upr. vyd.
Plzeň : Fraus, 2009
431 s. : il., mapy, portréty ; 24 cm + 1 CD

ISBN 978-80-7238-891-2 (brož.)
Obsahuje česko-německý a německo-český slovník
"Aktualizované vydání"--Obálka
000176063
Přehled německé fonetiky -- LEKCE 1 Sie sind aber neugierig! -- Wie geht’s? Noch ein Freund -- § 1 Osobní zájmena v 1. pádě § 2 Časování pravidelných sloves v přítomném čase § 3 Časování slovesa „sein" (být) § 4 Člen a podstatné jméno v 1. pádě § 5 Pořádek slov ve větě § 6 Přídavné jméno v přísudku Cvičení -- LEKCE 2 Unsere Familie -- § 7 Podstatná jména ve 4. pádě jednotného čísla-§ 8 Osobní zájmena ve 4. pádě § 9 Časování slovesa „haben" (mít) § 10 Přivlastňovací zájmena § 11 Zápor § 12 Číslovky základní 13 Přítomný čas místo budoucího-§ 14 Bezespojkové věty -- Cvičení -- LEKCE 3 Zu Besuch -- Wir fragen nach dem Weg -- § 15 Skloňování podstatných jmen v jednotném čísle § 16 Skloňování tázacích zájmen „wer" (kdo) a „was" (co) § 17 Skloňování osobních zájmen-§ 18 Předložky s 3. pádem § 19 Rozkazovací způsob § 20 Způsobová slovesa „müssen, können, dürfen" ---
Cvičení -- LEKCE 4 Unsere Deutschstunde -- § 21 Skloňování podstatných jmen v množném čísle § 22 Předložky se 4. pádem § 23 Náhrada českého zvratného zájmena „svůj" § 24 Způsobová slovesa „sollen" a „wollen" § 25 Neurčitý podmět „man" a „es" § 26 Časové údaje -- Cvičení -- LEKCE 6 Karin und Horst ziehen um Im Studentenwohnheim -- § 33 Skloňování přídavných jmen v přívlastku (2. část) § 34 Řadové číslovky § 35 Předložky s 3. a 4. pádem § 36 Neodlučitelné a odlučitelné předpony § 37 Časování slovesa „wissen" § 38 Vazba „es gibt" -- Cvičení -- LEKCE 7 Beim Arzt -- Keine Angst vor Zahnschmerzen! Ein Brief aus Karlovy Vary ---
§ 39 Zvratná slovesa § 40 Časování slovesa „werden" (stát se) § 41 Budoucí čas § 42 Tázací zájmena „welcher" (který) a „was für ein" (jaký) § 43 Nepřímé otázky § 44 Pořádek slov ve větě hlavní po větě vedlejší § 45 Přísudkové sloveso po číslovkách -- Cvičení -- LEKCE 8 Sport treiben oder einkaufen? Im Kaufhaus In einer Boutique -- § 46 Stupňování přídavných jmen § 47 Stupňování příslovcí § 48 Ukazovací zájmena (shrnutí) § 49 Zájmena neurčitá a záporná v zastoupení podstatného jména § 50 Skloňování přídavných jmen po zájmenech a číslovkách -- Cvičení -- LEKCE 9 Ein Telefongespräch Auf der Post Eine SMS-Nachricht -- § 51 Skloňování vlastních osobních a místních jmen § 52 Zeměpisná přídavná jména na-er a jména obyvatel § 53 Vazby sloves § 54 Zájmenná příslovce -- Cvičení -- LEKCE 10 Eine Auslandsreise ---
Ein kleines Quiz über Berlin § 55 Préteritum (souminulý čas) § 56 Zpodstatnělá přídavná jména-§ 57 Věty vztažné § 58 Souřadící spojky (1. část) -- Cvičení -- LEKCE 11 Ernste Musik oder Hock? An der Kasse Ein Kinobesuch -- § 59 Perfektum (minulý čas) § 60 Příčestí minulé v přívlastku § 61 Závislý infinitiv (na podstatném a přídavném jménu) § 62 Tvoření slov -- Cvičení -- LEKCE 12 Am Morgen -- Mein Arbeitstag -- § 63 Minulý čas silných (nepravidelných) sloves § 64 Skupiny silných sloves § 65 Infinitiv závislý na slovesu § 66 Některé věty časové -- Cvičení -- LEKCE 13 Wie war es im Gebirge? Urlaub mit Sport -- § 67 Minulý čas silných sloves (pokr.) § 68 Souřadící spojky (2. část)-§ 69 Směrová příslovce „her" a „hin" a jejich složeniny -- Cvičení -- LEKCE 14 Unterwegs In Deutschland ---
§ 70 Minulý čas silných sloves (dokonč.) § 71 Minulý čas tzv. smíšených sloves § 72 Příčestí minulé silných sloves § 73 Vynechávání členu u podstatných jmen (shrnutí) -- Cvičení -- LEKCE 15 Was machen Sie In Ihrer Freizeit? -- § 74 Vedlejší věty se spojkou „aby" § 75 Krácení vedlejších vět se spojkou „dass" § 76 Krácení vedlejších vět se spojkou „damit" § 77 Použití členu určitého a neurčitého (shrnutí) -- Cvičení -- LEKCE 16 Eine Stadtrundfahrt durch Prag Wissen Sie über Prag Bescheid? -- § 78 Trpný rod § 79 Další číslovky Cvičení -- LEKCE 17 Auslandspraktikum Ein Interview -- § 80 Infinitiv trpného rodu § 81 Příčestí přítomné § 82 Dvojicové spojky souřadící § 83 Stupňované tvary příslovcí bez srovnání -- Cvičení -- LEKCE 18 Eine Rundreise durch Tschechien und die Slowakei Mit dem Reisebüro unterwegs ---
§ 84 Konjunktiv préterita § 85 Užití tvaru konjunktivu préterita a opisného tvaru s „würde" § 86 Rozvitý přívlastek § 87 Určování rodu podstatných jmen rodu ženského podle přípon -- Cvičení -- LEKCE 19 Auf einer Dienstreise Im Hotel -- Auf der Rückreise -- § 88 Věty časové (shrnutí) § 89 Plusquamperfektum (předminulý čas)-§ 90 Infinitivní vazby se „statt zu" § 91 Předpony někdy odlučitelné -- Cvičení -- LEKCE 20 Ein Brief aus dem Urlaub Erlebnis Deutschland -- § 92 Konjunktiv plusquamperfekta § 93 Užití konjunktivu plusquamperfekta v podmínkových souvětích § 94 Souvětí účinkové § 95 Souvětí srovnávací -- Cvičení -- LEKCE 21 Ökologie ein Problem der Fachleute? Auf dem Lande oder in der Stadt? -- § 96 Minulý infinitiv § 97 Osobní vazba slovesa „scheinen" § 98 Způsobové věty s „ohne zu" („ohne dass") § 99 Předložky se 2. pádem (shrnutí) -- Cvičení -- LEKCE 22 Der Terrorismus ---
§ 100 Konjunktiv přítomného, minulého a budoucího času § 101 Nepřímá řeč Cvičení -- Abecední česko-německý slovník -- Abecední německo-český slovník

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC