Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

tématické rovina (@@20121019-14:00:37@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Brno : Matice moravská, 2009
907 s. : il., barev. portréty ; 24 cm

ISBN 978-80-86488-57-8 (váz.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Německá resumé
000176066
Petr Fiala -- Historik na Moravě Několik osobních a institucionálních postřehů k životnímu jubileu Jiřího Malíře -- Libor Vykoupil -- „Portrét umělce v dospělých letech" -- Hana Ambrožová Lenka Janošova -- Bibliografie prací Jiřího Malíře -- Průhledy z 19. století -- Tomáš Borovský -- Historie a sen, text a obraznost -- Geschichte und Traum, Text und Bildhaftigkeit -- Zdeněk Beneš -- Řád humanitního myšlení proč a k čemu je -- Die Ordnung des humanitären Denkens warum und wofür diese steht -- Jiří Štaif -- Historie a alternativní konstrukce elit. Několik úvah na dané téma -- Geschichte und alternativě Konstruktionen der Eliten. Einige Bemerkungen zu dieser Thematik -- Martin Nodl -- Národní a zemské zájmy v interpretacích „dekretu kutnohorského" -- (Palacký Tomek Helfert Hófler) -- Nationale und Landesinteressen in den Interpretationen des „Kuttenberger Dekrets" (Palacký Tomek Helfert Hófler) -- Tomáš Knoz ---
Kázání patera Eduarda Domluvila o Karlu starším ze Žerotína -- K historickým aktualizacím a proměnám vnímání osobnosti v dějinách -- Predigten Eduard Domluvils uber Karl den Álteren von Zerotin. Zu den historischen Aktualisierungen und Veranderungen bei der Wahrnehmung der Persónlichkeit in der Geschichte -- Josef Válka -- Ideáltypy mladých mužů napoleonské a restaurační doby -- Idealtypen junger Mánner in der Napoleonischen kra und der Restaurationszeit -- Eduard Maur -- Poznámky k provenienci Palackého koncepce českých dějin -- Anmerkungen zur Provenienz von Palackýs Konzeption der tschechischen Geschichte -- Richard Pražák -- František Palacký a maďarská historiografie před rokem 1867 -- František Palacký und die ungarische Historiographie vor dem Jahre 1867 -- Karel Mlateček Marie Mlatečková -- František Nosek jako historik -- František Nosek als Historiker -- Drahomír Jančík ---
„Skládaje štěstí své budoucnosti do rukou Vaší Excelence -- O vztahu žáka Karla Engliše k učiteli Albínu Bráfovi -- „leh lege das Glúck meiner Zukunft in die Hánde Eurer Exzellenz " Uber das Verháítnis des Schúlers Karel Engliš zum Lehrer Albín Bráf -- Jiří Pešek -- Ernst Spáth: z moravské kovárny do čela vídeňské university a Rakouské -- akademie věd -- Ernst Spáth: Aus der mahrischen Schmiede an die Spitze der Wiener Universitat und der Ósterreichischen Akademie der Wissenschaften -- Jiří Němec -- Malá úvaha o zájmu a nezájmu německých historiků v prvorepublikovém Československu o soudobé dějiny aneb 19. století jako Zeitgeschichte? -- Kurze Reflexionen uber Interesse oder Desinteresse deutscher Historiker in der ersten Tschechoslowakischen Republik an der aktuellen Geschichte oder das 19. Jahrhundert als Zeitgeschichte? -- Ladislav Hladký -- Příspěvek k dějinám české historické balkanistiky. Tradice tzv. brněnskéhc ---
střediska -- Ein Beitrag zur Geschichte der tschechischen Balkanistik. Die Tradition des sog. Brůnner Zentrums -- Malá země, velká politika -- Martin Wihoda -- Moravská mise biskupa Wolfgera z Erly -- Die mdhrische Mission BischofWolfgers von Erla -- Robert Antonín -- Formování moravské zemské obce a souboj o český trůn -- v letech 1306-1310 -- Die Herausbildung der mahrischen Landesgemeinde und das Duell um den bóhmischen Thron in den Jahren 1306-1310 -- Libor Jan -- Jan Sokol z Lamberka ve službách byzantského císaře aneb -- O žoldnéřské cti -- Johann Sokol von Lamberg in Diensten des byzantinischen Kaisers oder Von der Sóldnerehre -- Karel Hrůza -- „Unsere beiden Lánder Ósterreich und Máhren sollen kúnftig friedlich gegeneinander stehen". Vier Urkunden der Jahre 1405,1414 und 1415 zu máhrisch-ósterreichischen Landfrieden aus dem Haus-, Hof -- und Staatsarchiv zu Wien ---
„Obé naše země Rakousko a Morava nechť spolu v budoucnu vycházejí mírumilovně’’. Čtyři listiny z let 1405, 1414 a 1415 týkající se moravsko-rakouského landfrýdu, které jsou uloženy v Rakouském státním archivu ve Vídni -- Martin Čapský -- „A tak jest, že Vaší pravdě věří všechna moravská země". Vratislav a její -- komunikace s moravskými městy v husitském období -- „Und so sei es, dass alle mdhňschen Ldnder Eurer Wahrheit Glauben schenken’. Breslau und seine Kommunikation mit den máhrischen Stddten in der Hussitenzeit -- Dalibor Janiš -- Čtyři otázky Oldřicha z Rožmberka -- Vier Fragen Ulrichs von Rosenberg -- Pavel Boček -- Gosudar vší Rusi a litevská velkokněžna. Ivan III. Vasiljevič -- a Helena Ivanovna -- Der „Zar aller Rufterí’ und die litauische Groflfiirstin. Iwan III. Wasiljezvitsch und Helena Iwanowna -- Jaroslav Pánek -- Zpravodajství z Polska na Moravu a do Čech na prahu novověku ---
Die Nachrichtenůbermittlung von Polen nach Máhren und nach Bóhmen an der Schwelle zur Fruhen Neuzeit -- Václav Bůžek -- Sebeprezentace křesťanského rytíře ve výzdobě císařského sálu -- v Bučovicích -- Die Selbstdarstellung des christlichen Ritters in der Ausschmúckung des Kaisersaals in Bučovice -- Zdeňka Stoklásková -- „Mor revoluce". Obava z šíření revolučních myšlenek na Moravě -- 1791-1805 -- „Pest der Revolution". Furcht vor der Verbreitung von Ideen der Franzósischen Revolution in Máhren 1791-1805 -- Svatava Raková -- Ukvapená vzpoura: Hartfordské sněmování a pojetí loajality -- v raném 19. století -- A silly revolt? The Hartford Convention and the issue ofloyalty in the early 19th century -- Martin Markel -- Počátky klasifikace vín a organizace trhu vínem na Znojemsku v 19. století -- (aneb k hospodářské politice na Moravě) ---
Die Anfánge der Klassifizierung von Weinen und die Organisation des Weinhandels in der Region Znaim im 19. Jahrhundert (oder: Zur Wirtschaftspolitik in Máhren) -- Jaroslav Vaculík -- K české sociálněekonomické emigraci ve druhé polovině 19. století -- Die tschechische sozialókonomische Emigration in der zweiten Hdlfte des 19. Jahrhunderts -- Jiří Kořalka -- Moravanství katolických vystěhovalců z olomoucké arcidiecéze -- do Porúří na přelomu 19. a 20. století -- Das Mahrertum katholischer Emigranten aus der Erzdiózese Olmutz im Ruhrgebiet an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert -- Lukáš Fasora -- „Dělnická aristokracie" a „subproletariát" jako koncepční pojmy pro analýzu vzájemných vztahů měšťanstva a dělnictva v českých -- zemích v pozdním 19. století ---
Die „Arbeiteraristokratie" und das „Subproletariát" als konzeptionelle Begriffe far die Analyse der gegenseitigen Beziehungen zwischen Bůrgertum und Arbeiterschaft in den bóhmischen Landern im spdten 19. Jahrhundert -- Stanislavo Pijaj -- Problém spolupráce českých a polských poslanců ve vídeňské říšské radě -- v letech 1874-1879 -- Das Problém der Zusammenarbeit zwischen tschechischen und polnischen Abgeordneten im Wiener Reichsrat in den Jahren 1874-1879 -- Lothar Hóbelt -- Kleine Ursachen, grofie Wirkungen? Der Schwenk der Máhrischen Mittel -- partei 1883/84 -- Malé příčiny, velké následky? Obrat moravské strany středu v letech 1883/84 -- Luboš Velek -- Návštěva F. L. Riegra v Olomouci 1885 a jeho snaha o smír moravských frakcí. Příspěvek k poznání role Vůdce národa, integraci českého národa -- a k participaci žen na veřejném dění ---
Der Besuch F. L. Riegers in Olmutz 1885 und seine Bemůhungen um eine Aussóhnung zwischen den máhrischen Fraktionen. Ein Beitrag zur Analyse der Rolle des Fůhrers der Nation, der Integration der tschechischen Nation und zur Partizipierung der Frauen am óffentlichen Leben -- Aleš Vyskočil -- Radnice a okresní úřad na Moravě na sklonku monarchie -- Rathaus und Bezirksamt in Mdhren am Ende der Monarchie -- Pavel Cibulka -- Instalace pomníku Josefa II. před Německým domem v Brně -- Die Errichtung des Standbilds Josephs II. vor dem Deutschen Haus in Brůnn -- Peter Urbanitsch -- „Máhrische Exzesse" im Oktober und November 1899 und das offizielle -- Wien -- „Moravské excesy" v říjnu a listopadu 1899 a oficiální stanovisko Vídně -- Rudolf Jaworski -- Máhrische Akzente im nationalen Bildrepertoire der Tschechen -- um 1900 -- Moravské akcenty v národním obrazovém repertoáru Cechů okolo roku 1900 -- Kristina Kaiserová ---
Všeněmecký svaz a jeho působení v příhraničních oblastech českých -- zemí -- Der Alldeutsche Verband und sein Wirken in den Grenzregionen der bóhmischen Lánder -- Milan Hlavačka -- Národní kolek na Moravě -- Die nationale Stempelmarke in Máhren -- Robert Luft -- Eine verlorene máhrische Generation? Zu politischen Generationen -- und politischer Kultur in der Habsburgermonarchie nach 1900 -- Ztracená moravská generace? K politickým generacím a politické kultuře v habsburské monarchii po roce 1900 -- Zdenek Kárník -- Nový pokus českých Němců o založení komunistické strany v severních -- Cechách (podzim 1919) -- Ein neuer Versuch der bóhmischen Deutschen zur Grůndung einer Kommunistischen Partei in Nordbóhmen (Herbst 1919) -- Pavel Marek -- Moravští „političtí" živnostníci v letech 1918-1938 -- Moravian "political" small traders in the years 1918 to 1938 -- Vladimír Gonec ---
„Zahraniční politika" prostřednictvím Československé akademie -- zemědělské? -- „Foreign policy" through Czechoslovak Agricultural Academy? -- DetlefBrandes -- Slowenische Exilpolitik zwischen Jugoslawien und Mitteleuropa -- 1941-1945 -- Slovinská exilová politika mezi Jugoslávií a střední Evropou v letech 1941-1945 -- Tomáš Dvořák -- Otázka zemského zřízení a samosprávy Moravy v pracovních poradách zemského národního výboru v Brně v letech 1945-1948 -- Die Frage der Landesordnung und Selbstverwaltung in Mdhren aufden Arbeitssitzungen des Landesnationalausschusses in Brúnn in den Jahren 1945-1948 -- Zdi vší

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC