Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Beletrie
V Praze : František Řivnáč, 1868
1710 s. ; 26 cm
Externí odkaz    Digitalizovaný dokument 

000176121
Rekat.
ČTRNÁCTÉ STOLETÍ // Úlomek legendy o XII apoštolích (S. Jan) ...1 // Legenda o desíti tisících rytířích: Když po božiem umučení ...5 // O sv. Dorotě : Ó Doroto, panno čistá ...17 // Píseň k nejsvětější Svátosti : Jezu Kriste, ščedrý kněže! ...21 // O Těle božím : Otče Bože všemohúci ...23 // Hvězda mořská : Zdráva, matko přežádúcie! ...25 // Maria spomocnice: Divná milost božie ...27 // Mistr Lepič : Slýchal-li kto práv při vieře ...29 // Úlomek hry divadelné na umučení Páně ...31 // PATNÁCTÉ STOLETÍ // Dvě Kroniky o Stilfridovi a Bruncvíkovi: // O Stilfridovi: V České zemi jeden pán a kníže bieše ...39 // O Bruncvíkovi: Když bieše po smrti Štilfridově ...55 // Historie Trojanská : Knihy čtvrté. Kapitola druhá : Gvido vypisuje čas podletní, v němžto králi a vévody Řecké vypravili sú se k městu Trojanskému ...75 // Knihy páté : O ustavení města nového a převelikého Troje nazvaného od krále Priama, syna Laumedonty krále Trojanského ...85 // Kapitola druhá: O rodu Priama krále Trojanského ...86 // Kapitola třetí : O ustavení města Troje nového a hradu v něm, a o osazení jeho měšťany a řemeslníky, a o hrách tu v městě vymyšlených 88 // Šesté knihy: O radě krále Priama s syny svými, rytieri i městany, coby mělo míněno býti, a o mnohém návěští, aby Paris nejezdil na pomstu do země Řecké // Knihy sedmé: O výpravě Parida a Deifoba s valným vojskem do země Řecké na pomstu // Knihy osmé: O radě Řeckých králóv a kniežat, kterak by sě pomstili nad Trojanskými únosu Eleny královny, lúpeže chrámu a mordu lidí // Desáté knihy: Kterak Řekové poslali posly slavné s velikými obětmi k bohu Apollo nazvanému, aby byl otázán, kterak sě jim má ta vojna zdařili //
Knihy jedenácté: O radě Kalchanta, tajného zrádce Trojanských, Řekóm vydané, o pohnutí a plynutí vojska Řeckého // Knihy devatimezcietmé: O rokování mezi Řeky a Trojanskými, na kterémžto rokování jednána jest zrada a úklad toho slavného města // Třidcáté knihy : O dobytí, nébrž zrádném ztečení města slavného Trojanského, a o zboření, zlúpení a vypálení jeho, o zmordování krále i všech jeho téměř dvořan i měšían atd // Jan Hájek z Hodětína: České zřízení vojenské // Úlomek biblí české písma hlaholského: Z knihy přísloví kap. 4 // M. Jan Hus : I. Postilla : Předmluva: Aby ktož budeš Čisti // Milosrdný spasitel, pán všemohúci // Čtenie neděle prvé v Advent // Neděle čtvrtá u puostě // Poznamenání (od dhist. Dra. Jana Fabiána, jakožto censora) // II. Dcerka aneb o poznání cesty pravé k spasení : Úvod: Slyš, dcerko! a viz // Kapitola prvnie // K. třětie ...// K. desátá ...// III. Listové ze žaláře : Suánka // 1. Mistr Jan Hus, v naději kněz // 2. Bóh s vámi rač býti // 3. Mistr Jan Hus, v naději sluha boží // Jeronýma Pražského list panu Lackovi z Kravař, dán u vězení v Konstancí dne 22 Září 1415 ...227 // Počátkové husitství : Sluší každému věděli ...229 // Zbarvení mnichové : Vlka poznáš po srsti ...235 // Žaloby na Husity: I. Všichni poslúchajte ...239 // II. Slyšte, Čechové! cot sě nynie děje ...245 // III. Když Lev umřel pravú túhú ...249 // Úlomky z rýmované kroniky české, z r. 1419 a 1420 : 1. Ale oni na Beránku ...251 // 2. Lid z Prahy i s Vyšehradem ...254 // O smrti kněze Jana z Želiva ...257 // Žižkovo tažení válečné do Uher 1. 1423 ...265 // Řád vojenský Jana Žilky a spojencův jeho ...271 // Listové Jana Žižky z Kalichu : // 1. Pán Buoh všemohúci rač býti s vámi ...277 // 2. Pozdravenie vám od boha Otce ...279 //
3. Bože dejž, byste se navrátili ...279 // 4. Milosť Ducha svátého račiž přebývali ...281 // Píseň válečná Táborův (složená od Bohuslava z Čechtic) : Kdož jste boží bojovníci ...283 // Vácslav, Havel a Tábor, čili rozmlúvánie o Čechách roku 1424: Když čas bieše léta od nar. syna bož ...285 // Bitva před Ústím léta 1426 dne 16 Června: Slušiť Čechuom spomínali ...303 // O zajetí Sigmunda Korybuta v Praze dne 17 Dubna 1427 : Z dobrého jména Čechové ...311 // Práva Starého města Pražského: Léta od navozenie Syna božieho 1310, Února měsiece, ten úterý před S. Blažejem, těmito dary jest město Staré Pražské obdarováno od krále Jana atd ...315 // Zápisy Starého města Pražského: A. Soukromé: 1. 1418, 18 Května. Smlouva o napsání biblí ...347 // 2. V Ostrově 1419,29 Únoru. Klášter Ostrovský směňuje s Janem Korkyní a s jeho bratřími zboží své, Horany, za zboží jich, Oboru a Kamenná vrata atd ...349 // 3. 1422, 1 Července. Veliké a Nové města Pražská zapisují Mikšovi Tkaničkovi, měštěnínu svému, ves Dobroviz za služby jeho v poselství ? knězi velikému Litevskému ...350 // 4. Na hradě Pražském 1427, 16 Listop. List osvědčení úředního Mikšovi z Lojovic v příčině zboží jeho ...351 // 5. 1428, 30 Dubna. Staré město Pražské přijímá Mariina mlynáře Nelahozevesského, hrdla i statku odsouzeného, na milost ...353 // 6. 1429, 26 Listop. Purkmistr a konšelé města nějakého žádají purk- o mistra města Praž. za naučení v jisté při ...355 // 7. V Praze, 1430, 14 Listop. Ondřej Stuk z Kamenice postupuje Václavovi Štukovi z Cholpic a Václavovi z Miletína, purkrabímu Hasištýnskému, sboží svého v Kamenici, v Skuhři, v Olešovicích a j. v dluhu ...358 // 8. 1433, 3 Prosince. List posledního poručenství Šimona od Bílého lva, měštěnína St. m. Praž ...360 //
9. 1435, 5 Září. Nález mezi mistry řemesla střelcovského a mezi lanieri o prodávání samostřílů ...365 // Obecné: 1. 1420, 26 Července. Obec Pražská všecka sboží a statky měštan z Prahy uteklých a obci nevěrných k obci potahuje ...365 // 2. 1421, 21 Července. Výnos obce Veliké Pražské, učiněný v pondělí před sv. Maří Magdaleně 1. 1421 ....367 // 3. 1422, 5 Února. Výpověď rozsudčí mezi Pražany Staroměstskými a Novoměstskými ...369 // 4. 1422, 28 Máje. Výnos obce veliké atd ...375 // 5. 1429, 30 Ledna. Výpověď úmluvčí ve při a v záští vzniklém mezi Starým a Novým městy Pražskými ...377 // Zápisy sněmovní: // 1. 1415, 5 Září, v Praze. Zápis velikého sněmu pánův Českých i Moravských, v Praze o S. Jiljí ...379 // 2. 1421, 7 Června, v Čáslavi. Zápis velikého sněmu Čáslavského proti králi Sigmundovi ...384 // 3. 1423, 1 Listop., v Praze. Zápis velikého sněmu v Praze, jímžto předešlý (neznámý) sněm Kolínský se potvrzuje atd. ...391 // Pašije dle Sv. Marka : Bieše Veliká noc a Priesnosť po dvií dní ...401 // M. Jan z Příbrami : Tuto sě vypisuje život kněží Táborských od jich počátku až do tohoto léta (1429) ...409 // M. Prokop z Plzně : Veřejné napomenutí k Čechům i Moravanům, aby námluvy se sborem Basilejským učiněné přijali a jich dokonali, I. 1435 ...431 // Král Přemysl Otakar a Záviš: Král Přemysl když králem bieše ...437 // Píseň o Štemberkovi: Račte poslúchali, co vám chci spievali ...443 // Léčitelství : Všeliká múdrost od pána boha jest ...445 // Herbář : Počínají se knihy o mocech rozličného kořenie, a to pořadem abecedy 453 // Ranné lékařství Rkezasovo: Předmluva ...457 // Kapitola prvá : O ráně ....460 // K. druhá: O ráně hlavné bez šitie ...463 // K. třetie: O otoku hlavy bez rány ...464 // K. čtvrtá: O ráně s zlomením Ibi ...465 //
K. pátá: O zlomení velikém Ibi a ráně úzké zcela ...467 // K. šestá : O rozštiepení Ibi ...469 // Solfernus (Život Adama a Evy) ...471 // Belial ...497 // Život Alexandra Velikého, krále Macedonského : Kap. 59. Tuto Dariáš, sebrav lid, vytrhl jest polem proti Alexandrovi 529 // K. 60. Tuto Dariáš přijev do města Susis i padl na sieni a plakal ...531 // K. 61. Dariáš posielá Alexandrovi, aby mu máteř a ženu vrátil ...532 // K. 62. Tuto poslové Dariášovi dali list Alexandrovi, a jim z úst odpověď dal ...533 // K. 63. Tuto Alexander rozbil stany podlé řeky řečené Grankus ...533 // K. 64. Tuto opět Dariáš strojí se s Alexandrem bojovali ...534 // K. 65. Dariáš posielá Porovi Indickému, žádaje pomoci ...535 // K. 66. Tuto dva rytieře Dariášova zabili krále Dariáše ...535 // K. 67. Alexander vjel do města Susis, i nalezl Dariáše, an ssečen . 536 // Kap. 68. Tuto Dariáš mluví s Alexandrem i pusti duši v rukú jeho ...537 // K. 69. Alexander vrátiv se s pohřbu i sedl na stolici Dariášově divné 540 // K. 70. Tuto Alexander kázal všem Persidským a vladařóm všecky obeslali ...541 // K. 71. Tuto kázal mordéře Bysso a Onobrazantes stínali ...542 // K. 72. Tuto Alexander pojal dceru Dariášovu sobě za ženu Roxanu 543 // Million Marka Pavlova: Kterak a proč pan Mikuláš Pavluov z Benátek, a pan Matúš brali sú sě do krajin na východ slunce. Knih prvých kap. 1 ...545 // Kterak krále velikého Taterského došli sú. Kap. 2 ...547 // Kterak je ten král poslal k Římskému papežovi. Kap. 4. ...548 // Kterak sú čekali v Benátkách volení papeže. Kap. 5 ...550 // Kterak sú sě vrátili k Taterskému králi. Kap. 6 ...550 // Kterak sú od něho přijati. Kap. 7 ...552 // Kterak Markus, syn pana Mikuláše, rostl u milosti před králem. Kap. 8. 552 // Kterak po mnoho časích obdrželi sú od krále, aby sě domuov navrátili. Kap. 9 ...553 //
Kterak sě do Benátek vrátili. Kap. 10 ...554 // Popsánie vlastí na vzchod slunce, a prvé o Menší Armenii. Kap. 11. ...555 // O Tureckej vlasti. Kap. 12 ...556 // O jednom ukrutníku, jenž slove Stařec. Kap. 28 ...556 // O smrti toho Starce a o zrušení města. Kap. 29 ...558 // O městu Karokoram Kap. 51 ...559 // O prvniem králi Taterském, jenž slul Chinchiš. Kap. 52 ...560 // O bití Tateruov s tím králem. Kap. 53 ...560 // O číslu a o porážce Taterských. Kap. 54 ...562 // O druhém velikém hodu Únoru měsiece. Knih II, kap. 15 ...563 // O zšlechtilém městě Singuj tu píše. Kap. 64 ...565 // 0 divném městu Kvinsaj tuto píše sě. Kap. 65 ...565 // O úžitcích, jenž béře veliký kám (z) Kvinsaj a vlasti Mangi. Kap. 66. . 570 // O vlasti Buskej nebo o Rusích. Knih III, kap. 53 ...572 // M. Vavřinec z Březové: a) Snář ...573 // b) Z kroniky o Římských císařích: // Liberius ...579 // Mauricius ...581 // Fokas ...583 // Eraklius ...584 // Konstantin ...586 // c) Z cesty Jana Mandevilly ’: // Předmluva 1, li, III ...587 // Rozdiel prvý o řasu výjezdy tohoto ctného rytieře z Nižších zemí ...590 // Druhý rozdiel praví cestu do Konstantinopole, o Dunaji a o tom městu, // a o mosazném obrazu Justiniana ciesaře ...590 // Třetí rozdiel o svátosti, kteráž jest v Konstantinopoli atd ...592 // Čtvrtý rozdiel o korunách božích, a o hrobu, o kopí a o svátých tělech, ježto leží v Konstantinopoli ...594 // Pátý rozdiel o položení města Konstantinopole, o Troji, o krajinách // Řeckému císaři poddaných, o tělu Aristotyle atd ...596 // Šestý rozdiel o paláci neb domu ciesaře Konstantinopolského, o mrtvém těle divného proroka ...597 // Sedmý rozdiel O vieře Řecké a proč pod papeže neslušejí ...598 // Osmý rozdiel praví cestu z Konstantinopole do Jerusaléma ...599 //
Devátý rozdiel o Ipokrasově dceři v draková tvárnost kúzlem proměněné, a o dvá rytieřá, jenž sú pro ni zahynuli . ...600 // O Machometovi a jeho přiebytku, o pústevníkovi jeho milostníku, o zákoně a o smrti Machometově ...602 // Petr Chelčický: a) Z repliky proti Mikulášovi biskupovi Táborskému o večeři páně . . 605 // b) Z výkladu na pašijí sv. Jana ...609 // c) Z Postily : Předmluva ...621 // Neděle 1 po sv. Trojici ...625 // Písně světské: // 1. Přečekaje vše zlé stráže ...639 // 2. Ach neštastná žalosti! ...641 // 3. Stratilat sem milého ...641 // 4. V Strachotíně hájku ...641 // 5. Paní milá! k tvé milosti ...642 // 6. Panno milá! pomni na to ...643 // 7. Služba, tužba ...643 // 8. Milovali a nemieti ...643 // 9. Miluji tě, to věz ...643 // 10. Kdo chce mnohé lúhy zbýti ...644 // 11. Milovánie bez vídánie ...644 // 12. Kto miluje nevěda ...644 // 13. Milost nic jiného nenie ...644 // 14. Bych měl to, což nemám ...644 // 15. Klož v tvář pěkně ...644 // 16. Kdež sě žena muže nebojí ...645 // 17. Ach má prenezčaslná jiezda ...645 // 18. Klož sě večer opic ...645 // 19. Detrimentum putior ...646 // Rozumové mudrcův ...647 // Seneky spis o mravích ...649 // O čtyřech ctnostech stěžejných: O spravedlnosti ...653 // M. Vácslav Koranda: Poselstvie krále Jiřího do Říma k papeži ...663 // Hilarius Litoměřický : Z traktátu proti Jiříkovi z Poděbrad, Janovi z Rožmberka svědčícího, rozdíl 1 ...715 // Jošt z Rosenberka, biskup Vratislavský: List královně Johaně, 1. 1467 ...723 // Třinácte šprochuov vajovských ...727 // Odpověď na šprochy Klímovy z Prudovic: Třinácte nešprochóv vajovských ...728 // O spravedlnosti a nespravedlnosti, spis téhož Jošta ...730 // Odpověď: Povahy křestanské spravedlnosti ...730 //
M. Jan z Rokycan : a) List proti Pikartóm, t. proti Bratřím českým, po Čechách i Moravě // I. 1468 rozeslaný ...733 // b) Z Postilly (Luk. 13, 31.) ...737 // M. Pavel Pražský, příjmím Žídek : /Ze Zpravovny: Králi Jiřímu připiš ...745 // Karel Čvrtý ...768 // Václav Třetí (IV) ...770 // Zigmund ...772 // Albrecht ...774 // Fridrich Třetí ...774 // Jiří z Poděbrad ...776 // Rada králi Jiřímu o zlepšení kupectví v Cechách ...777 // Lubor Tovačovský z Cimburka: a) Z hádaní Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich (Kap. 1, 2, 7, 8, 9) 793 // b) Z knihy Tovačovské: Předmluva // Když pán umře země, a země osiří ...806 // Připiš listu, když země osiří ...807 // Připiš listu k lantfrídu ...808 // Připiš lantfrídu, když země bez pána jest ...809 // Kde se kladú lantfrídní listové a přiznávající ...811 // O dědicích po smrti krále zóstalých11aneb volení nového krále ...812 // Připiš listu, když král jest vybrán a zvolen za krále ...812 // Rozdiel mezi králem zóstalým dědičným a znovu zvoleným ...813 // O sjezdu všie země do Brna neb jinam ...816 // Přísaha královská neb markrabina, kterúž udělal král Mathiáš ...818 // S jaké poctivostí dsky mají vzaty býti od kapitoly Olomúcké v Olomúci, a z Brněnské v Brně ...819 // Při dskách kto v šranciech býti mají ...820 // Z které příčiny dsky psány počaty česky ...820 // O spolcích ...821 // Když se spolkové vložie, a hajtman ven vystúpi ...821 // Kterak se ve dskách hledá a výpisové z desk dávají ...822 // Kterak se ve dsky vkládá ...822 // O vkladu i vymazání z desk ...826 // O dědičných zbožích panských ...827 // O prodeji zbožie dědičného některé paní ...828 // O válce s Uhry 1. 1468—1474 : // Potom hned téhož léta ...831 // 0 sněmu Kutnohorském po smrti krále Jiřího 1. 1471 ...849 //
Smlúva o pokoj, učiněná 1. 1478 mezi králem Matyášem a Vladislavem, a královstvími Českým a Uherským ...863 // Zpráva o knězi Michalovi 1. 1480 ...879 // ZAlbertána: O přátelství ...889 // Rozprávky nábožné: // O jedné panně rozprávka velmi krásná, a ta panna bieše dnu zlámána atd. 897 O jednom mládenci, ježto byl upadl’u veliké hriechy, a kterak pán bóh // jemu ty hřiechy divně odpustil ...899 // Opět o jednom mládenci divná rozprávka ...901 // O jednom rytieri rozprávka ...902 // Rozprávka o jednom mládenci velmi pěkná ...903 // Rozprávka velmi pěkná o sv. Krištofom ...904 // O jedné babě čarodějné, jenž bieše horšie než čert, a ta jest manžely // dobré v nenávist uvedla ...906 // Ze života sv. Františka Assisského ...907 // Příklady světské z kronik Římských : // Morovid ...909 // Svíce míru ...911 // Moudrý rytíř ...912 // Fóka kovář ...915 // Tři pravdy .... 920 // O čem kdo neví, na to nedbá ...922 // Tři hádanky ...924 // Skutky a mravy dávních mudrcov: Tales ...¦ ...927 // Solon ...929 // Philo ...931 // Sokrates ...932 // Plato ...940 // Virgilius poeta ...946 // Bajky Esopovy: // O zlém a ještě o horším ...947 // O vlcích, o ovcích a o psích ...949 // O muži a o sekeře ...949 // O kramáři a o voslu ...950 // O lišce a o hrozních ...951 // O vlku, pastýři a o myslivci ...951 // O pávu, bohyni řečené Juno, a o slavíčkovi ...952 // O koni, o jelenu a o myslivci ...953 // O nemocném oslu a o vlku ...954 // O člověku a lvu ...955 // Nové fabule: Slavíček a krahujec ...955 // Liška ...956 // Pes a vlk ...956 // Mravenec a holubice ...957 // // Ptáčník a skřivánek // Vosové a koroptvy ...957 // Hlemejžď a vorel // Lev a vlk // Fabule Anianovy: O jedli a o šípku ...959 // O plačícím dítěti a o lakomém zloději ...960 // O větru a dčbánu ...960 // O vlku a o kozlátku ...961 //
Fabule Adelphonsovy: O penězích, kteréž byly dány k věrné ruce schovali ...962 // O sedláku, vlku, lišce a o sejm ...965 // Fabule Pogiova: O lišce, o kohautu a o slepici ...968 // Fabule Šebestiána Branta : Saudce, kterýž pocty béře, ten nespravedlivě saudí ...969 // Lichevník, kterýž neprávě pokání činí, v horší upadá ...970 // Dvorská odpověď Minatia k jednomu sedláku ...971 // Rada zvířat: Lev ...973 // Liška ...976 // Jelen, srna a laně ...979 // Vorel ...981 // Jestřáb, raroh, krahulec, sokol a jiné ptactvo laupežné ...988 // Sova, kalaus, vajr a netopýr ...991 // Ptactvo drobné ...994 // Slavík, laštovice, žežhulka, skřivánek, strnad, dedek, křepelice ...995 // Vrána ...997 // Vácslava Vlčka z Cenová naučení ku králi Vladislavovi, kterak se mají šikovati jízdní, pěší i vozy ...999 // Kabátníkova cesta do Jerusaléma a do Egypta ...1015 // Viktorin Kornelius ze Všehrd : a) Z knihy o napravení padlého: Připiš ...1039 // b) Z kněh o právích země České : Předmluva ...1049 // Knihy O sádu zemském, jak má osazen býti. Počátek 1 ...1055 // O rozličnosti póhonóv. Hlava 21 ...1062 // Kde jeden a kde trój pohon. Hlava 22 ...1065 // Knihy IV. O prodávajíciem. Hlava 4 ...1068 // Knihy IX. Co jest při dskách a súdu změněno. Hlava 10 . . . 1075 // ŠESTNÁCTÉ STOLETÍ. // Zřízení zemské království českého za krále Vladislava 1. 1500 vydané: Úvod ...1087 // Kterak v saudu zemském sedají ...1090 // O saudu ...1091 // Matouš z Chlumčan : Předmluva na zřízení privilegií koruny a království Českého ...1101 // Registrum privilegií v 10 truhlicích na Karlštejně složených ...1106 // Jan z Lobkovic : Putování k hrobu božímu. (O výjezdu z Čech a o pobytí v Benátkách.) 1109 // Z Kancionálu bratrského 1. 1505 : 1. Vesele zpievajme ...1137 // 2. Kristus přiklad .pokory ...1139 // 3. Jestit psáno dávným rokem ...1141 //
4. Umučenie našeho pána Jezu Krista ...1143 // 5. Radostně boha chvalme ...1148 // 6. Z té milosti nesmierne ...1150 // 7. V moci múdrosti dobrého . 1152 // 8. Smrt se blíží každému ...1154 // Vácslav Písecký: Připiš Řehořovi Hrubému ...1157 // Spis Izokrata k Demonikovi napomenutedlný ...1160 // Řehoř Hrubý z Jelení : Bohuslava z Lobkovic a z Hasenšteinu list Petrovi z Rozenberka (počátek) ...1175 // Erasma Roterodamského Chvála bláznovství ...1182 // Mikuláš Konáč z Hodištkova: Z Kroniky české Aenea Sylvia : O vojště do čech skrze Martina V papeže uloženém a o poražení Němčilo. Kap. 48 1189 // O začetí Bazilského sněmu a povolání Čechuo na ten sněm, aby své víry duovod oznámili. Kap. 49. ...1194 // Řeč Juliána kardinála k českým poslom a odpověď týchž. Kap. 50 ...1195 // O vítězství Čechuv německé strany a poražení i o smrti Prokopa a jiných bratří K. 51 ...1198 // Hra Hus v Čechách 1. 1512 ...1205 // List pánův a rytířstva ze sněmu Beneševského Pražanům i jiným městům Království Českého 1. 1516 ...1207 // Smlúva Svatováclavská 1. 1517 ...1217 // Potupná píseň Táborských na vyšší stavy zemské a zvláště na p. Ladislava ze Šternberka, 1. 1520 ...1245 // Odpověď na tauž píseň ...1247 // Viléma z Pernšteina listové : 1. Sigmundovi 1, králi Polskému. Sebe i syny své jemu do milosti poroučí, připomínaje i služby, které někdy bratru jeho, Vladislavovi II, Uherskému i Českému králi, činíval. V Pardubicích 1520, 13 Aug ...1249 // 2. Ludvíkovi I, králi Českému a Uherskému. Zakazuje se věrností svati a napomíná krále, aby k uvedení zemí svých v lepší řád užil rady strýce svého, krále Polského atd. V.Prostějově 1520, 26 Mart. ...1251 //
3. Témuž králi, když pro mor v Čechách panující do Brna přijeti nemohl, napomínání činí, aby království svého Českého vždy předce pilen byl a mohutně v něm kralovali hleděl. V Prostějově 1520, 4 Oct. 1254 // 4. Témuž králi, stár jsa, radu dává, kterak sobě ve zhaubných roztržkách stavfiv K. Č. počínali má. Ve Hranicích 1520, 10 Dec. ...1255 // 5. Panu Adamovi Polickému a Vilémovi Prusinovskému : aby k tomu vedli na sněmu stavův Moravských, aby Uherským pánům v Moravě na pomezí Uherském osazovali se dovoleno nebylo. V Prostějově 1520, 3 Mart. ...1258 // 6. Všem třem stavům K. Č. zdáni své píše, jakový způsob v nastávajícím jednání s králem JMtí od stavův zachován býti by měl. V Pardubicích, 1 Jun. ...1260 // 7. Panu Ladislavovi ze Šternberka, nejv. kancléři K. Č.: napomíná jeho, aby zpletkům v K. Č. vzešlým, zvláště o dluhy královské, konec učinili hleděl. V Pardubicích, 2 Sept ...1261 // 8. Stanislavovi Turzovi, biskupu Olomúckému : horlí proti úmyslu některých, bráti privilegia královská do Moravy po Uherskou pečetí. V Hranicích, 11 Nov ...1266 // 9. P. Petrovi z Žerotína : důvěrné naříkání nad obecnými zmatky, kteří v Moravě počali. V Prostějově 1521, 16 Febr ...1267 // Z kněh pamětních archivu městského v Praze: 1. O založení špitálu S. Pavla za Poříčskou branou v Praze ...1269 // 2. O spojení Starého a Nového měst Pražských v město jedno, 1. 1519 1273 // 3. O rozdělení jednoty měst Pražských 1. 1528 ...1275 // Bratr Matěj poustevník: List mistru Havlovi Caherovi, administrátoru pod obojí, 1. 1525 ...1281 // Bartoš písař: Z Kroniky Pražské, knihy III, kap. 7 : V níž se vypisuje, jak Pražané svati vysoce stavějí a skrze arcibiskupa Ostřehomského mnoho provozují. Dále jak Turek škody v Uherské zemi činil, Bělehradu dobyl, a jak král Ludvík žalostivě,
aby Čechové mu pomoc dali, prosí. Při tom, kteří a jak táhnou, se jmenují, a jak král Ludvík17zahynul . . 1299 // Kap. 8. V níž se vypravuje a na rozum dává, jak přítel v potřebě poznán bývá. Přitom když sau Turci Budína dobyli, co sau tam pôsobili. // Přitom život a dobrota krále Ludvíka se vypravuje, a ta ho zavedla 1307 // Radslav Berkovský z oehířova: List králi Ferdinandovi, 1529, 18 Června, v příčině nařízeného sněmu Budějovického ...1313 // Brikcí z Zlicska: Předmluva na Práva městská, 1. 1536 ...1317 // Vácslav Hájek z Libočan : Z Kroniky České: L. 1003 (o knížeti Jaromírovi a o Vršovcích na Velize) ...1325 // L. 1009 (o hradě Přímdě) ...1331 // Historijí dvanácte o bratru Janovi Palečkovi ...1337 // Nejmenovaný mnich řádu S. Františka: a) Charakteristika pana Bohuslava ze Švamberka a paní Magdaleny Švamberské, rozené z Šellenberka ...1349 // b) Píseň k sv. Kateřině: // Vím já jeden kvítek pěkný ...1357 // Artikulové sněmu obecního, kterýž držán byl na hradě Pražském // 1. 1547 1359 // M. Mikuláš Šud z Semanína: Předmluva k Pranostice nové od r. 1541 až do konce 1550 ...1373 // Sixt z Ottersdorfu : Z knihy památné čili historie oněch dvou nepokojných let v Čechách 1546 a 1547 ...1379 // Zprávy ze sněmů Bratří českých: Léta páně 1512 po sv. Mariině v Brandýse // Z sněmu, na’němž bylo rozjímáno, odkud pochází oblevení // Zpráva předloženým // Zprávcům zemských věcí // O práci skutečné // Zpráva při saudu // Při trestání // Zpráva úředníkům // Z. saudcím světským // Z. jdaucího k saudu // // Z. při rychtářství a konšelství // Z. řečníkům // Z. svědkům // Z. na vojnu jdaucím // Z. urozeným // Z. poddaným // O snášení křivd v trpělivosti // Zpráva pánův k čeledi // Z. pánův k poddaným // Z. bohatým // Z. chudým zase // Z. zprávcům duchovním //
O samotnosti kněze // Bratří pomocníci ustavení nad zbořeni které věci na péči mají miti // Napomenutí hospodářův z sněmu starého // Z. z sněmu jiného // Z. po domích // Zpráva hospodáře o manželku // Z. hospodáře k dětem // Z. hospodáře při čeledi // Z. hospodáře k ? přístavným // Napomenutí manželek, a nejprv k svým manželům // Napomenutí samy při sobě // Napomenutí při dítkách // Napomenutí při čeledi // Napomenutí synům a dcerám // Napomenutí čeledi ...1423 // Sluhám naučení ...1424 // Zdrželivým ...1224 // Pannám ...1425 // Vdově a vdovci ...1425 // Mládencům a mladicím ...1425 // Zpráva postaveným k radě těm, jenž by stav proměnili chtěli ...1426 // Z. při svatbách z sněmu starého ...1427 // Příčiny svatby činění ...1427 // Zprávcím nad almužnami ...1428 // Zpráva almužny dávajícím ...1428 // „ almužny beránčím ...1429 // Z sněmu léta 1500: Míra živnosti, řemesl nebo obchodů ...1429 // O oděvu zpráva z sněmu 1506 ...1430 // Jiná zpráva při živnostech ...1431 // Zpráva při obchodích .... 1432 // Z. řemeslníkům ...1432 // O opovídání jdaucích přes pole ...I433 // Z téhož sněmu při posvíceních ...I434 // O chození na jarmarky ...1434 // Zpráva vandrovním ...1434 // Z. Při vaření piv ...I435 // Z. při kupectví ...1435 // Z. při nemocných ...1435 // Léta p. 1538: Věci zapověděné všechněm bratřím ...1438 // Léta p. 1546, o knize zpráv kněžských ...1439 // Doplnění v Přerově 1. 1566 ...1441 // Jan Blahoslav: a) Z života Jana Augusty ...1443 // b) Předmluva k České grammatice ...1461 // Práva a zřízení zemská království Českého 1. 1549 : Artikulové o důstojenství, mocnosti a saudu Jeho Milosti Královské (K. IV—IX) // O osazování saudu zemského většího (K. X —XXIV) ...1471 //
Pavel Vorličný: Flavius Josefus o válce Židovské. Z knihy VII : O šturmování ke zdi, a o zapálení chrámu. Kap. 9 ...1481 // Jak chrám zapálen jest proti vôli Titově. Kap. 10 ...1485 // O kněžích a o pokladnici, i o ambitu. Kap. 11. ...1488 // Oldřich Prelát z Vlkanova: Z cesty do Palestiny : O plavení pautníkuov od země Svaté portu Jafu zas k ostrovu Cypru, a o šarvátce, kterauž sme s Turky na moři měli na té cestě mezi zemí Svatati a ostrovem Cyprem, v kteréž několik osob postřeleno a zbito. Kap. 66 ...1491 // O bauři mořské veliké, kterak se při ní od počátku až do konce děje. Kap. 80 ...1506 // Martin Kuthen ze Šprinsberka : Kronika velmi pěkná o urozeném a statečném rytíři Janovi Žižkovi, Čechu, pravdy boží horlivém milovníku ...1511 // Jan Táborský z Klokotské Hory : a) Z vypsání orloje Pražského: Chvála orloje Pražského, a jaké věci divné v něm zavříny jsau. Kap. 1 . 1523 // Čeho tento orloj a jakého zprávce potřebuje. Kap. 2 ...1528 // b) Z Kancionálu Žlutického (Úvod) ...1529 // Arcikníže Maximilian II v peleší loupežnické ve Španielske zemi ...1531 // Pavel Slánský: Zpráva o vysvobozeni dvau synův, Vratislava i Ferdinanda, uroz. p. Floriána Kryspeka od zamordování v Paříži 1. 1572 dne 24 Srpna ...1535 // Prokop Lupáč z Hlavačova : Historie o císaři Karlovi IV (léta 1342— 1349) ...1539 // Pavel Kristián z Koldína na Martinicích : Předmluva na Práva městská, 1. 1579 1549 Artikulové práv městských: O spravedlnosti a právu (K. I—III) ...1553 // Jan Mirotický: Z obyčejův, práv, řádův aneb zvyklostí všech národftv atd. : O zemi Moravské ...1557 // Matouš Hosius: Z Kroniky Moskevské : O náboženství národu Moskevského i jiných všech Rusův ...1567 // O postu ruském, a jaký spňsob při něm zachovávají ...1578 // O zpovědi ...1579 // O užívání velebné svátosti večeře páně ...1580 //
O manželství ...1582 // Vácslav Dobřenský:. Ze spisu: Vrtkavé štěstí: Příkladové proměny všech věcí ...1585 // Naučení mravné ...1588 // Příběh o jistém saudci, kterýžto mezi bohatým a chudým člověkem spravedlivý nález učinil ...1589 // Daniel Adam z Veleslavína : a) Život Eneáše Sylvia ...1593 // b) List Poggia Florentského k Leonhardovi Aretinskému, o odsauzení a upálení M. Jeronýma Pražského na sněmu Konstanském. Dán v Konstanci 30 dne Máje 1416 ...1603 // c) Kalendář historický (1 den Ledna) ...1615 // Vavřinec Leander Kvačevský : Masopust. Výpisky z artikulu pátého : O saudu Masopusta s Quadragesimau, a výpovědi, kteráž se mezi nimi stala ...1621 // Jan Stelcar Želetavský z Želetavy: Ze spisu : O stvoření světa : Předmluva ...1637 // Příkladové moudrých a rozšafných žen ...1646 // Příkladové zlých a nehodných žen ...1649 // Jan Kocín z Kocinétu : Z Historie církevní Eusebia Pamfila : Připiš p. Petrovi Vokovi z Rožmberka ...1657 // Jiří Strejc a Jakub Meduna (Melissaeus) Krtský: Překladové Žalmův S. Davida : Žalm I ...1667 a 1675 // Žalm LXX ...1669 a 1676 // Žalm LXXX1 ...1670 a 1677 // Žalm XCI ...1671 a 1679 // Žalm CX ...1673 a 1681 // Žalm CXXXVII ...1674 a 1682 // Matyáš Gryl z Grylova: O řízení a opatrování božském: Nic nemám s vámi, aniž kdy chci míti ...1683 // Píseň o ráně morové z r. 1599 ...1689
(OCoLC)85075043
cnb001283931

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC