Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:21x 
BK
V Olomouci : Periplum, 2007
445 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-86624-45-7 (váz.)
Studie a analýzy ; sv. 9
"Vydala Právnická fakulta UP Olomouc ve spolupráci s nakl. Periplum a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého" --Rub tit. l.
Obsahuje bibliografii na s. 437-442 a bibliografické odkazy
000176358
ČÁST A: Vývoj veřejné správy od habsburské monarchie -- po první československou právní úpravu správního řízení (1848-1918) -- 1. Historicko-politické souvislosti -- 2. Organizace veřejné správy -- 2.1 Vývoj veřejné správy v Rakousku (1848-1918) -- 2.1.1 Politická správa v letech 1848-1855 -- 2.1.2 Politická správa v letech 1855-1868 -- 2.1.3 Politická správa v letech 1868-1918 -- 2.2 Samosprávné uspořádání po roce 1848 v Rakousku -- 2.2.1 Zemská samospráva -- 2.2.2 Okresní samospráva -- 2.2.3 Obecní samospráva -- 2.3 Vznik ČSR a počátek její veřejné správy -- 2.3.1 Konstituování veřejné správy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku -- 2.3.2 Veřejná správa na Slovensku a na Podkarpatské Rusi -- 2.4 Veřejná správa za první republiky -- 3. Správní řízení -- 3.1 Rakouské správní řízení (do roku 1918) -- 3.1.1 Úvod -- 3.1.2 Charakteristika správního řízení -- 3.1.3 Strany správního řízení ---
3.1.4 Správní úřady -- 3.1.4.1 Pravomoc a příslušnost správních úřadů -- 3.1.4.2 Kompetenční konflikty -- 3.1.4.3 Zastoupení veřejného zájmu -- 3.1.4.4 Povinnosti úředníků -- 3.1.5 Úřední jazyk -- 3.1.6 Řízení v prvním stupni -- 3.1.6.1 Zahajení řízení -- 3.1.6.2 Komisionální jednání -- 3.1.6.3 Dokazování -- 3.1.6.4 Důkazní prostředky -- 3.1.6.5 Rozhodnutí (nálezy a nařízení) -- 3.1.7 Opravné prostředky („Právní prostředky, Rechtsmittel") 3.1.7.1 Účinky řádných opravných prostředků -- 3.1.7.2 Odvolací a stížnostní lhůty -- 3.1.7.3 Právo vyhledávat pomoc proti nálezům správních úřadů tzv. řádným pořadem práva -- 3.1.8 Uvedení v předešlý stav („uvedení v předešlý způsob") -- obnova řízení -- 3.1.9 Prozatímní, předběžné opatření („provisorní opatření") -- 3.1.10 Náklady správního řízení -- 3.1.10.1 Náklady právního zastupování -- 3.1.11 Doručování ---
3.1.12 Výkon rozhodnutí -- 3.1.12.1 Exekuční prostředky -- 3.2 Československé správní řízení (1918-1928) -- 3.2.1 Úvod -- 3.2.2 Příslušnost správních úřadů -- 3.2.3 Zásady správního řízení -- 3.2.4 Strany ve správním řízení -- 3.2.5 Řízení v prvním stupni -- 3.2.6 Tzv. řízení opravné -- 3.2.6.1 Rozklad -- 3.2.6.2 Opravné prostředky -- 3.2.7 Mimořádné opravné prostředky -- 3.2.7.1 Navrácení v předešlý stav (restitutio in integrum) -- 3.2.7.2 Obnova řízení (ob noviter reperta) -- Literatura -- ČÁST B: Vývoj veřejné správy a správního řízení v letech 1918-1967 -- 1. Historicko-politické okolnosti -- 1.1 Období tzv. „První republiky" (28. 10. 1918 až 29./30. 9. 1938) -- 1.1.1 Úvodní poznámky -- 1.1.2 Počátky fungování samostatného československého státu -- 1.1.3 Ústava z roku 1920 Únorová ústava -- 1.1.4 Veřejná moc -- 1.1.5 Vnitřní uspořádání republiky územní charakteristika ---
1.2 Období tzv. „Druhé republiky" (od 30. 9. 1938 do poloviny března 1939) -- 1.2.1 Úvodní poznámky -- 1.2.2 Veřejná moc -- 1.2.3 Expanze fašistického Německa -- 1.2.4 Autonomní požadavky Slovenska a Podkarpatské Rusi získání nezávislosti -- 1.3 Období „Protektorátu Čechy a Morava" (15. 3. 1939-květen 1945) -- 1.3.1 Úvodní poznámky -- 1.3.2 Právní forma zřízení „Protektorátu Čechy a Morava" -- 1.3.3 Ozbrojené sbory protektorátní. Ozbrojené sbory říšské -- 1.3.4 Veřejná moc -- 1.3.4.1 Orgány autonomní správy. Orgány říšské -- 1.3.4.2 Správní reforma v rámci výkonné moci -- 1.3.5 Několik poznámek k územní samosprávě -- 1.3.6 Protektorátní právo -- 1.3.7 Odbojové aktivity v období Protektorátu Čechy a Morava -- 1.3.7.1 Domácí odboj -- 1.3.7.2 Zahraniční odboj. Tzv. „Prozatímní státní zřízení" -- v letech 1939-1945 -- 1.4 Období tzv. „Třetí republiky" (květen 1945-únor 1948) ---
1.4.1 Úvodní poznámky -- 1.4.2 Veřejná moc -- 1.4.3 Samospráva -- 1.5 Období let 1948-1967 -- 1.5.1 Úvodní poznámky -- 1.5.2 Komunistická strana Československa (KSČ) -- 1.5.3 Několik poznámek k ústavnímu vývoji -- 1.5.4 Veřejná moc -- 1.5.5 Samospráva a státní správa -- 2. Organizace veřejné správy -- 2.1 Organizace veřejné správy v Československu podle zákona -- č. 125/1927 Sb. z. a n., o organizaci politické správy (organizačního zákona) -- 2.2 Organizace veřejné správy v období „Druhé" republiky a Protektorátu Čechy a Morava -- 2.3 Organizace veřejné správy letech 1945-1964 -- 3. Právní úprava správního řízení -- 3.1 Právní úprava správního řízení vládním nařízením ze dne 13. ledna 1928 č. 8/1928 Sb. z. a n., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správní řízení) správní řád -- 3.1.1 Systematika správního řádu ---
3.1.2 Několik poznámek k úvodním ustanovením správního řádu -- 3.1.3 Všeobecné řízení správní jako základ právní úpravy správního řízení -- 3.1.3.1 Povšechná ustanovení -- 3.1.3.2 Řízení do vydání závěrečného rozhodnutí první stolice -- 3.1.3.3 Smír -- 3.1.3.4 Rozhodnutí -- 3.1.3.5 Odvolání -- 3.1.3.6 Zrušení a změna rozhodnutí mimo odvolací řízení -- 3.1.4 Vykonávací (exekuční) řízení -- 3.1.5 Společná ustanovení a ustanovení přechodná, různá a závěrečná -- 3.2 Právní úprava správního řízení v období II. Republiky a Protektorátu -- 3.3 Právní úprava správního řízení v letech 1945-1955 (nařízením vlády -- č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech správních správním řádem) -- 3.3.1 Systematika správního řádu -- 3.3.2 Úvodní ustanovení a základní zásady řízení -- 3.3.3 Průběh správního řízení -- 3.3.4 Exekuční řízení ---
3.4 Právní úprava správního řízení v letech 1960-1966 (nařízením vlády -- č. 91/1960 Sb., o správním řízení správním řádem) -- 3.4.1 Systematika správního řádu -- 3.4.2 Úvodní ustanovení o řízení a základní zásady řízení -- 3.4.3 Zahájení a průběh správního řízení -- 3.4.4 Rozhodnutí -- 3.4.5 Přezkoumání rozhodnutí ve správním řízení -- 3.4.5.1 Odvolací řízení -- 3.4.5.2 Přezkoumání rozhodnutí mimoodvolací řízení -- 3.4.5.3 Přezkoumání rozhodnutí na základě protestu prokurátora, -- 3.4.6 Správní exekuce -- Literatura -- ČÁST C: Vývoj veřejné správy a správního řízení v letech 1967-2005 -- 1. Politický vývoj -- 1.1 Politický vývoj československého komunistického systému -- v letech 1968-1989 -- 1.1.1 Reformní hnutí v Československu (leden-srpen 1968) -- 1.1.2 Období normalizace a postupné eroze komunistického režimu (1968-1989) ---
1.2 Transformace československého politického systému v letech 1989-1992 -- 1.2.1 Revoluční období v Československu (1989-1990) -- 1.2.2 Budování demokratického státu a rozpad Československa (1990-1992) -- 1.3 Vývoj politického systému ČR v letech (1993-2004) -- 1.3.1 Stabilizace českého politického systému -- 2. Organizace veřejné správy -- 2.1 Výchozí situace -- 2.1.1 Postavení národních výborů -- 2.1.2 Ústřední státní správa a příprava federativního uspořádání -- 2.2 Organizace veřejné správy od roku 1967 do roku 1990 -- 2.2.1 Základní přehled organizace veřejné správy ve federálním Československu -- 2.2.2 Ústřední státní správa -- 2.2.2.1 Federální ústřední správa -- 2.2.2.2 Ústřední správa republik -- 2.2.3 Místní státní správa -- 2.2.3.1 Národní výbory -- 2.2.3.2 Jiné územní orgány státní správy (orgány -- s dekoncentrovanou působností) ---
2.2.4 Státní správa vykonávaná jinými osobami -- 2.3 Organizace veřejné správy od roku 1990 do roku 2005 -- 2.3.1 Výchozí situace -- 2.3.2 Organizace územní samosprávy od roku 1990 do roku 2000 -- (1. fáze reformy) -- 2.3.2.1 Obce -- 2.3.2.2 Okresy -- 2.3.3 Organizace územní samosprávy od roku 2000 do roku 2005 -- (2. fáze reformy) -- 2.3.3.1 Obce -- 2.3.3.2 Kraje -- 2.3.4 Organizace zájmové samosprávy -- 3. Právní úprava správního řízení -- 3.1 Základní charakteristika obecné úpravy zákona č. 71/1967 Sb -- 3.1.1 Předmět úpravy, forma, rozsah a systematika zákona -- 3.1.2 Působnost zákona, vztah ke zvláštním právním předpisům -- 3.2 Stručná charakteristika jednotlivých částí správního řádu -- 3.2.1 Část první Úvodní ustanovení -- 3.2.2 Část druhá Správní orgány a účastníci řízení -- 3.2.2.1 Příslušnost správních orgánů -- 3.2.2.2 Vyloučení pracovníků nebo členů správního orgánu ---
3.2.2.3 Účastníci řízení -- 3.2.2.4 Zastupování -- 3.2.3 Část třetí Průběh řízení -- 3.2.3.1 Obecná ustanovení -- 3.2.3.2 Podklady pro rozhodnutí -- 3.2.3.3 Zajištění průběhu a účelu řízení -- 3.2.3.4 Rozhodnutí -- 3.2.4 Část čtvrtá Přezkoumávání rozhodnutí -- 3.2.4.1 Odvolání (§ 53 a násl.) -- 3.2.4.2 Rozklad (§61) -- 3.2.4.3 Obnova řízení (§ 62 a násl.) -- 3.2.4.4 Přezkoumávání rozhodnutí mimo odvolací řízení (§ 65 a násl.) -- 3.2.4.5 Protest prokurátora a řízení o něm (§69) -- 3.2.4.6 Přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů soudy (§ 70) -- 3.2.5 Část pátá Výkon rozhodnutí -- 3.2.5.1 Společná ustanovení (§ 71-77) -- 3.2.5.2 Vymáhání peněžitých plnění (§78) -- 3.2.5.3 Vymáhání nepeněžitých plnění (§ 79-80) -- 3.2.6 Část šestá Přechodná a závěrečná ustanovení zákona -- 3.3 Doprovodná opatření -- 3.3.1 Doprovodná legislativní opatření ---
3.3.2 Doprovodná nelegislativní opatření -- 3.3.2.1 Školení úředníků a osvěta -- 3.3.2.2 Konzultační sbor ministerstva vnitra -- 3.3.2.3 Časopis Správní právo a jeho praktické rubriky -- 3.4 Správní řád v dobové odborné literatuře -- 3.5 Novely -- 3.5.1 Přímé novelizace zákona -

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC