Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Průšek hovory (@@20120528-11:15:05@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(54) Půjčeno:54x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2009
471 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-200-1789-5 (váz.)
Galileo ; sv. 36
Obsahuje bibliografii na s. 460-462 a rejstřík
000176384
1 O MÝTU, FILOSOFII, VĚDĚ A DĚJINÁCH -- Vědění, věda a ne-věda 15, Tři stadia poznání? 16, -- Vývoj vědomí? 17, Filosofie a mýtus 19, Filosofie a věda 20 -- 1.1 PROBLÉMY S URČENÍM FILOSOFIE -- Schéma odnoží řecké filosofie v Evropě a okolí 23, Otázky žánru 24 -- 1.2 PROBLÉMY S DĚJINAMI FILOSOFIE -- 1.3 PERIODIZACE A LOKALIZACE ANTICKÉ FILOSOFIE -- 2 HORIZONT DĚJIN (Od mýtů k mudrcům) -- Řecko v rané archaické době 33 -- 2.1 MYTICKÝ VZTAH KE SVĚTU -- 2.2 EPIKA A MYTOLOGIE -- 2.3 LYRIKA -- 2.4 MYTOGRAFOVÉ -- 2.5 ORFIKA -- 2.6 SEDM MUDRCŮ -- 3 MYSLITELÉ KONCE ARCHAICKÉ DOBY (Raní předsokratici) -- Dvě větve vzniku filosofie i přírodovědy 50 -- 3.1 MÍLÉTSKÉ ZKOUMÁNÍ -- Thalés z Mílétu 53, Anaximandros z Mílétu 56, Anaximenés z Mílétu 59, Hekataios z Mílétu 61 -- 3.2 PYTHAGOREJCI ARCHAICKÉ DOBY -- Pythagoras 63, Nauky pythagorejské školy 66, Akúsmata 68, Ostatní pythagorejci archaické doby 69 -- 3.3 ARCHAIČTÍ LÉKAŘI Alkmaión z Krotónu 71 -- 3.4 XENOFANÉS Z KOLOFÚNU -- 3.5 HÉRAKLEITOS Z EFESU -- Logos a probuzení 77, Nezjevný soulad přirozenosti 79, Hérakleitův odkaz 82 -- 4 MYSLITELÉ RANĚ KLASICKÉ DOBY (Pozdní předsokratici) -- 4.1 ELEATÉ -- Parmenidés 85, Zénón Elejský 89, Melissos ze Samu 91 -- 4.2 FILOSOFIE PŘÍRODY PO ELEATECH METAFORA MÍŠENÍ -- 4.2.1 Empedoklés -- 4.2.2 Anaxagorás a jeho žáci -- Archeláos 100, Métrodóros z Lampsaku 102 -- 4.2.3 Atomy a prázdno (Leukippos
a Démokritos) Démokritos z Abdér 103 -- 4.3 PYTHAGOREJCI KLASICKÉ DOBY -- Hiketás ze Syrákús 107, Filoláos z Krotónu 107, Theodóros z Kyrény 109, Archýtás z Tarentu 109, Ekfantos 110, Xúthos 111, Inspirace pythagorejskými poznatky 111 -- 4.4 LÉKAŘI RANÉ KLASIKY Diogenes z Apollónie 112, Hippón z Rhégia 113, Hippokratés z Kóu 114 -- 4.5 SOFISTÉ Gorgiás 117, Prótagorás 118, Antifón 120 -- 5 KLASICKÁ ŘECKÁ FILOSOFIE -- (Sokrates, Platón, Aristoteles) -- Kulturní novinky klasické doby 122 -- 5.1 SÓKRATÉS Hledání Sokrata 124, Sokratův život legenda 125, Sokratova filosofie hypoteticky 128 -- 5.2 SOKRATOVI ŽÁCI Kynici 131, Kyrénská škola 131, Megarská škola 132 -- 5.3 PLATÓN Platónův život 134, Platónovo dílo 135, Dialog 136, Filosofie a mýtus 138, Podobenství o jeskyni 139, Filosofie jako péče o duši 140, Co je filosofie 141, Podobenství o Slunci 142, Idea a druh 143, Rozdělení skutečnosti (podobenství o úsečce) 145, Filosofické poznání 148, -- Duše a rozpomínání 149, Erós a filosofie 151, Umění a politika 152, Vesmír 153, Teologie 154, Akademie 154, Platónův odkaz 155 -- 5.4 ARISTOTELES -- Život a dílo 157, Logické Organone, Filosofie a věda 160, Poznávání indukcí 162, Metafyzika 162, Příčiny 164, Fyzika a teologie 165, Duše a etika 166, Lykeion 167 -- 6 HELÉNISTICKÁ FILOSOFIE A VĚDA -- (Stoici, epikúrejci, skeptici a věda) -- 6.1 STOICKÁ FILOSOFIE -- Zénón z Kitia 171, Kleanthés z Assu
172, Chrýsippos 172, Fyzika (Vanutí a hmota) 173, Logika 176, Etika 177, Alegorie 177, Dědictví stoiků 178 -- 6.2 EPIKÚROS A JEHO ŠKOLA Etika 179, Fyzika 180, Epikúrovo dědictví 181 -- 6.3 SKEPTICKÁ FILOSOFIE Pyrrhón z Élidy 183, Skeptici v Akademii 183, Dědictví skeptiků 184 -- 6.4 HELÉNISTICKÁ VĚDA A JEJÍ FILOSOFICKÉ SOUVISLOSTI Alexandrie 185, Gramatici a básníci 186, Matematici a astronomové 187, Eukleidés 188, Archimédés ze Syrákús 188, Eratosthenés z Kyrény 190, Aristarchos ze Samu 191, Hipparchos z Níkaie 192, Ptolemaios 192, Hérón z Alexandrie 193 -- 7 PROLÍNÁNÍ SVĚTŮ V DOBĚ ŘÍMSKÉ -- 7.1 PROMĚNY AKADEMIE A STOIKŮ, ŘECKÁ EKLEKTICKÁ FILOSOFIE -- Poseidónios 196 -- 7.2 FILOSOFIE V ŘÍMĚ -- Římské náboženství 197, Přirozenost, kultura a nadpřirozené 198, Autorita a právo 198, Příchod filosofie 199, Lucretius Carus 200, Cicero 200, Stagnace římské filosofie 201, Římští básníci 203 -- 7.3 HELÉNISTIČTÍ ŽIDÉ Falza 204, Filón Alexandrijský 206 -- 7.4 NOVÍ PYTHAGOREJCI Apollónios z Tyany 208, Núménios z Apameie 209 -- 7.5 STŘEDNÍ PLATONICI Plútarchos z Chairóneie 211, Milovníci krásy a starobylostí 213 -- 7.6 ŘECKÝ HERMETISMUS -- Corpus Hermeticum 215, Helénistická alchymie 218 -- 7.7 KŘESŤANSTVÍ A FILOSOFIE Nový zákon 221, Gnose 223 -- 7.8 ZAČÁTKY FILOSOFIE U KŘESŤANŮ lústínos Filosof 225, Bez filosofie 226, Kléméns Alexandrijský 227 -- 7.9 ZAČÁTKY FILOSOFIE U LATINSKÝCH
KŘESŤANŮ Tertullianus 230, Lactantius 231 -- 8 NOVOPLATONICI (Rozloučení s antikou) -- Žáci Ammónia Sakky 232 -- 8.1 NOVOPLATONISMUS PROTI KŘESŤANSTVÍ -- Plótínos 234, Porfyrios 236, lamblichos 237, Poslední řečtí filosofové 237, Proklos 238 -- 8.2 NOVOPLATONISMUS ŘECKÝCH KŘESŤANŮ Órigenés 241, Grégorios z Nyssy 244, Pseudo-Dionýsios Areopagíta 245 -- 8.3 NOVOPLATONISMUS U LATINSKÝCH KŘESŤANŮ Aurelius Augustinus 247, Protiskeptické argumenty 248, Iluminace 249, Vůle 250, Filosofie dějin 251, Augustinovo dědictví 251 -- 8.4 POSLEDNÍ ŘÍMANÉ -- 8.5 SOUMRAK BOHŮ -- 9 STŘEDOVĚK, VLÁDA METAFYZIKY -- Pojem „křesťanská filosofie" 258, Co je to metafyzika 259, Metafyzika a náboženství 262, Křesťanství 263, Teologie 264, Středověká metafyzická filosofie 267 -- 10 FILOSOFIE U BYZANTSKÝCH KŘESŤANŮ -- Maximos Vyznavač 269, Jan z Damašku 272, Michael Psellos 272 -- 11 LATINSKÁ FILOSOFIE OD TEMNÝCH STOLETÍ DO USTAVENÍ SCHOLASTIKY -- Latinští historici a encyklopedisté 274, Latinské mnišství 275, Irské a britské mnišství 276 -- 11.1 KAROLINSKÁ RENESANCE -- Alkuin 278, Fredegisus z Tours 278, Rhabanus Maurus 279 -- 11.2 JAN SCOTUS ERIUGENA -- 11.3 USTAVENÍ SCHOLASTIKY -- 11.4 SPOR O DIALEKTIKU -- 11.5 SPOR O UNIVERZALIA -- 11.6 ANSELM Z CANTERBURY -- Důkazy boží existence 288, Ontologický důkaz 290, Realismus a racionalismus 291, Anselmovo dědictví 292 -- 12 STŘEDOVĚKÁ FILOSOFIE U ARABŮ A ŽIDŮ -- 12.1
ALFARABI -- 12.2 AVICENNA -- 12.3 AVERROES -- 12.4 OSTATNÍ PROUDY ARABSKÉ FILOSOFIE -- 12.5 ARABSKÁ PŘÍRODOVĚDA -- 12.6 STŘEDOVĚKÁ ŽIDOVSKÁ FILOSOFIE -- Avicebron 303, Maimonides 304 -- 13 ŠKOLY A MYSTICI RENESANCE 12. STOLETÍ -- Překladatelé 306, Dominik Gundisalvi 306 -- 13.1 ŠKOLA V CHARTRES -- Bernard z Chartres 308, Vilém z Conches 309, Gilbert de la Porrée 311, Theodorich z Chartres 311, Bernard Silvestris 314, Žáci chartreských mistrů 314 Jan ze Salisbury 315 -- 13.2 ALAIN Z LILLE -- 13.3 PAŘÍŽSKÁ ŠKOLA A PETR LOMBARDSKÝ -- 13.4 PETR ABÉLARD A MOTIVY DIALEKTIKY -- Abélard a spor o univerzália 319, Abélardovo dialektické nadšení 321, Dialektika a scholastická metoda 322 -- 13.5 MYSTICKÁ ANTIDIALEKTIKA BERNARDA Z CLAIRVAUX Pokora, láska, kontemplace, extáze 324, Nadpřirozená etika 326, Bernardovi žáci 327 -- 13.6 HUGO OD SV. VIKTORA -- 13.7 FILOSOFIE V POKUSECH O REFORMU CÍRKVE -- Amalrich z Beny 332, Jáchym (Joachim) z Fiore 332 -- 14 VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA (Via antiqua, 13. století) -- Univerzity 335, Překlady, zákazy a přijetí Aristotela 337, David z Dinantu 338, Latinský averroismus 339, Siger z Brabantu 339 -- 14.1 FRANTIŠKÁNSKÁ ŠKOLA -- 14.1.1 Bonaventura Cesta člověka k Bohu 342, Poznání empirické a poznání osvícením 343, Bůh a svět 344, Člověk 345, Poznání Boha 346, Metafyzika a mystika světla 346, Po Bonaventurovi 347 -- 14.1.2 PetrOlivi -- 14.2 DOMINIKÁNSKÁ ŠKOLA -- 14.2.1 Albert Veliký Albertův
aristotelismus 350, Albertova scholastická metoda 351, Albertovo dědictví 352 -- 14.2.2 Tomáš Akvinský Teologie a filosofie 354, Důkazy boží existence 356, Esence a existence 358, Látka a forma 358, Univerzália 360, Tomáš a přírodní věda 360, Tomášovo dědictví 361 -- 14.3 OXFORD A EMPIRISMUS 13. STOLETÍ -- 14.3.1 Robert Grosseteste -- 14.3.2 Roger Bacon -- 14.4 PŘÍRODOVĚDA A ZÁKAZ AVERROISMU ROKU 1277 -- 14.5 POSLEDNÍ GENERACE STARÉ SCHOLASTIKY Albertisté 376, Raymundus Lullus 377 -- 14.6 JAN DUNS SCOTUS Teologie a filosofie, víra a rozum 378, Intuice a abstrakce, jednotlivé a obecné 378, Quidditasa haecceitas379, Vůle 380, Scotismus 380 -- 15 KRITICI A MYSTIKOVÉ (Via moderna, 14. a začátek 15. století) -- Via antiqua a via moderna 384, Matematická kritika 385, Počátky nové kritické filosofie v Paříži 386 -- 15.1 VILÉM OCKHAM -- Teologie, filosofie, logika 388, Ockhamova břitva 388, Intuice a abstrakce 389, Univerzália 389, Etika 390, Fyzika 390 -- 15.2 OCKHAMOVO DĚDICTVÍ -- Jan Buridan 392, Mikuláš z Oresme 392 -- 15.3 NOVÁ MYSTIKA -- 15.3.1 Mistr Eckhart -- Na pomezí panteismu 394, Cesta k Bohu 395, Filosofické aspekty Eckhartovy nauky 396, Eckhartovi následovníci 396 -- 15.3.2 Devotio moderna -- 15.4 REFORMNÍ REALISMUS -- Jan Wyclif 398, Jan Hus 399 -- 16 PESTRÝ SVĚT VELKÉ RENESANCE -- 16.1 MIKULÁŠ KUSÁNSKÝ -- Na rozhraní věků 404, Vědoucí nevědomost 405, Jednota protikladů 406, Bůh a svět 406, Jednota
nad protiklady 407, Člověk a poznání 408, Svět a přírodní věda 408, Kusánského dědictví 409 -- 16.2 RENESANCE ANTICKÝCH FILOSOFICKÝCH ŠKOL -- 16.3 RENESANČNÍ PLATONICI -- 16.3.1 Gemistos Pléthón -- 16.3.2 Marsilio Ficino -- Platón, hermetická tradice a křesťanská zvěst 412, Duše 413, Světlo a láska; Bůh, svět a člověk 414 -- 16.4 GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA -- 16.5 RENESANČNÍ ARISTOTELICI -- 16.6 OBNOVA STOICKÉ FILOSOFIE -- 16.7 RENESANČNÍ SKEPTICKÁ FILOSOFIE Michel de Montaigne 417 -- 16.8 HUMANISMUS -- Leonardo da Vinci 419, Filologové a literáti 420, Erasmus Rotterdamský 421, Thomas More 422 -- 16.9 VELKÁ CÍRKEVNÍ REFORMACE -- 17 POZDNÍ RENESANCE (Manýrismus) -- Přirozená kultura 424, Přirozené náboženství 424, -- Přirozený zákon 425, Filosofie v protestantském prostředí 425, -- Humanistická katolická teologie 426 -- 17.1 DRUHA SCHOLASTIKA -- Renesance tomismu 427, Jezuité 427, Francisco Suárez 428 -- 17.2 MYSTIKA POZDNÍ RENESANCE JAKOB BÖHME -- 17.3 RENESANČNÍ ALCHYMIE -- Faustovský mýtus 432, Paracelsus 433, Michal Sedziwój 433 -- 17.4 RENESANČNÍ ASTROLOGIE -- 17.5 FILOSOFIE A PŘÍRODOVĚDA Mikuláš Koperník 436 -- 17.6 POZDNĚ RENESANČNÍ PŘÍRODNÍ FILOSOFIE Bernardino Telesio 437, Giordano Bruno 438 -- 17.7 JOHANNES KEPLER -- 17.8 GALILEO GALILEI -- 17.9 FRANCIS BACON -- Věda pro praxi 444, Empirie a indukce 444, Iluze poznání 445, Rozdělení vědy 445, Baconovo dědictví 446 -- 18 OD
PRAHU BAROKA DÁLE DO NOVOVĚKU -- (Proměna Evropy i filosofie) -- Posun a vývoj filosofické terminologie 449, Terminologické ohlédnutí 451 -- 19 DĚJINY FILOSOFIE A PŘIROZENÝ SVĚT -- Dovětek: Přirozenost a přirozený svět 455, Příšerný konec nejen Fabiův 458 -- Literatura -- Citovaní překladatelé 460, Antika 460, Středověk 461, -- Renesance 462 Ediční poznámka Rejstřík osob

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC