Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : České vysoké učení technické, 2008
156 s. : il. ; 30 cm

ISBN 978-80-01-04058-4 (brož.)
Na obálce nad názvem: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Obsahuje bibliografii na s. 154-156
000176430
1 Předmluva -- 2 Úvod do toxikologie -- 2.1 Historie -- 2.2 Rozdělení toxikologie -- 2.3 Základní pojmy -- 3 Účinek -- 4 Škodliviny -- 4.1 Škodliviny s místními účinky -- 4.2 Škodliviny s celkovým účinkem -- 4.3 Škodliviny s opožděním účinkem -- Mutageny -- Karcinogeny -- Škodliviny s reprodukční a vývojovou toxicitou -- Alergeny -- 5 Otrava -- 6 Faktory ovlivňující koncentraci škodliviny v pro středí -- 7 Faktory ovlivňující účinek škodliviny -- 7.1 Látka a její forma -- 7.2 Cesta vstupu do organismu -- 7.3 Dávka -- 7.4 Organismus -- 7.5 Další faktory -- 8 Interakce škodliviny s organismem -- 8.1 Působení škodlivin -- 8.2 Biotransformace -- 8.3 Vylučování -- 9 Metody toxikologického hodnocení látek -- 9.1 Kritéria a přístupy pro testy toxicity -- 9.2 Obecná podoba testů -- 9.3 Testovací organismy -- 9.4 Expoziční systémy -- 9.5 Standardizace testů toxicity -- 9.6 Popis testů toxicity -- Testy akutní toxicity ---
Testy chronické toxicity -- Krátkodobé subletální testy -- Testy s ranými vývojovými stádii -- Testy bioakumulace -- Ostatní testy subletální toxicity -- Biologické expoziční testy -- Testy biodegradability -- Testy vyluhovatelnosti -- 10 Ekotoxikologie nejnebezpečnějších škodlivin -- 10.1 Pesticidy -- Chemická podoba a vlastnosti -- Insekticidy -- Rodenticidy -- Moluskocidy -- Avi repelenty -- Bioracionální insekticidy -- Herbicidy -- Fungicidy -- Chování a osud pesticidů v prostředí -- Vliv pesticidů na organismy -- Toxický účinek na organismy -- Dopad na ekosystém -- 10.2 Ropné látky -- Chemická podoba a vlastnosti -- Osud ropných látek v prostředí -- Vliv ropných látek na organismy -- Toxicita ropných látek -- 10.3 Polycyklické aromatické uhlovodíky -- Chemická podoba a vlastnosti -- Chování a osud PAU v prostředí -- Vliv PAU na organismy -- 10.4 Polychlorované bifenyly -- Chemická podoba a vlastnosti PCB ---
Chování a osud PCB v prostředí -- Vliv PCB na organismy -- Toxicita PCB -- 10.5 Dioxiny -- Osud dioxinů v prostředí -- Toxicita dioxinu -- 10.6 Detergenty -- Mýdlo -- Chemická podoba a vlastnosti syntetických detergentů -- Toxicita detergentů -- 10.7 Těžké kovy -- Vlastnosti těžkých kovů -- Chování a osud těžkých kovů v prostředí a organismech -- Toxické působení na živé organismy -- Významné kovy z hlediska toxikologického účinku -- Arzén -- Berylium -- Cín -- Hliník -- Chróm -- Kadmium -- Mangan -- Měď -- Nikl -- Olovo -- Rtuť -- Zinek -- Další kovy -- 11 Hodnocení rizika -- 11.1 Základy hodnocení rizika -- Určení nebezpečnosti (Hazard identification) -- Vyhodnocení vztahu mezi dávkou a odpovědí (Dose-responce relationship) Hodnocení expozice (Exposure evaluation) -- Charakterizace rizika (Risk charakterization) -- 11.2 Řízení rizika (Risk management) -- 11.3 Vztah mezi hodnocením rizika a jeho řízením ---
12 Legislativa -- 12.1 Zákon 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů -- 12.2 Seznam souvisejících předpisů -- 13 Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC