Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.4) Půjčeno:213x 
BK
Praha : Galén, c2005
xx, 890 s. : il. ; 29 cm

ISBN 80-7262-311-7 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000176436
O bsah // // ODDÍL I. ÚVOD // // Jana Novotná, (odborná konzultace v oblastech buněčné biologie Jaroslav M areš) Ú V O D ...3 V ŠEO B E C N É P R IN C IP Y ... 3 FU N K ČN Í M O R FO LO G IE B U N Ě K ... 10 STR U K TU RA A F U N K C E DNA A R N A ... 20 T R A N SPO R T PŘES B U N ĚČ N O U M E M B R Á N U ... 29 STĚNA K A PIL Á R Y ... 37 IN T ER C E L U L Á R N Í K O M U N IK A C E ... 37 H O M E O S T Á Z A ... 49 S T Á R N U T Í... 49 // // ODDÍL II. FYZIOLOGIE NERVOVÝCH A SVALOVÝCH BUNĚK // // Jan M areš Ú V O D ... 53 NERVOVÉ B U Ň K Y ... 53 EXCITACE A V E D E N Í...55 IONTOVÁ PODSTATA EX CITA CE A V E D E N Í...60 V LA STN O STI SM ÍŠE N Ý C H N E R V Ů ... 61 TY PY A F U N K C E NERVOVÝCH V L Á K E N ... 62 N E U R O T R O FIN Y ...63 G L I E ... 65 // // M artin Vížek Ú V O D ... 67 K O S T E R N Í S V A L ... 67 M O R F O L O G IE ... 67 EL EK TR IC K É JEV Y A PŘESU N Y IO N T Ů ...70 // // VIII // // P ř e lila ! lé k u ř s k é fy z io lo g ie // // K O N T R A K T ILN Í O D P O V Ě D I... 70 ZD RO JE EN ER G IE A M E T A B O L IS M U S ... 75 V LA STN O STI SVALŮ V INTAKTNÍM O R G A N IS M U ... 76 S R D E Č N Í S V A L ...79 M O R F O L O G IE ... 79 EL EK TR IC K É V L A S T N O S T I... 80 M E C H A N IC K É V L A S T N O S T I...8 1 M E T A B O L IS M U S ... 82 PŘEV OD N Í SY STÉM ...82 H L A D K Ý S V A L ...82 M O R F O L O G IE ... 82 Ú TRO BN Í H LA D K Ý S V A L ...83 V ÍC EJEDN
O TK OV Ý H LA D K Ý S V A L ...85 // // Jan M areš Ú V O D ... 87 S Y N A P T IC K Ý P Ř E N O S ... 88 FU N K ČN Í A N A T O M IE ... 88 EL EK TR IC K É D É JE V POSTS’Y N A PTIC K Ý C H N EU RO N ECH ...91 IN H IB IC E A FACILITACE NA S Y N A P S ÍC H ... 93 C H EM IC K Ý PŘEN O S SY N A PT IC K É A K TIV IT Y ... 96 HLAVNÍ N EU R O TR A N SM ITER O V É S Y S T É M Y ... 100 SY N A PTICK Á PLA STIC ITA A U Č E N Í... 115 N E R V O S VA LO V Ý P Ř E N O S ... 1 17 NERVOS VALOVÉ S P O JE N Í... 1 17 NERVOVÁ ZA K O N Č E N Í V H LAD K ÉM A SR D EČ N ÍM S V A L U ... 1 18 DENERVAČNÍ H Y P E R S E N Z IT IV IT A ... 119 // // Pavel M areš Ú V O D ... 121 SM Y SLO V É O R G Á N Y A R E C E P T O R Y ... 121 S M Y S L Y ... 121 ELEK TR IC K É A ION TO V É D ÉJE V REC EPTO RECH ... 123 IONTOVÝ PO D K L A D E X C IT A C E ... 124 »KÓDOVÁNÍ« SM Y SLO V Ý C H IN F O R M A C Í... 125 // // ODDÍL III. FUNKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU // // Pavel M areš Ú V O D ... 131 M O N O SY N A PTIC K É REFLEXY: N APÍNACÍ R E F L E X ... 131 // // O b sa h // // IX // // POLY SY N A PTIC K É REFLEXY: O B R A N N Ý R E F L E X ... 137 O B EC N É V LA STN O STI R E F L E X U ... 138 // // R ichard Rakyta Ú V O D ... 141 D R Á H Y ... 141 D O T Y K ... 145 P R O P R IO C E P C E ... 145 T E PE L N É C l T Í ... 145 B O L E S T ... 146 OSTATNÍ DRUHY C l T Í ... 152 // // A lexandr Cl m i! a! Ú V O D ... 155 A N ATO M ICK É P O Z N Á
M K Y ... 155 M ECH A N ISM U S V ZN IK U O B R A Z U ... 159 M E C H A N ISM U S F O T O R E C E P C E ... 162 O D PO V ĚD I V Z R A K O V É D R Á Z E A V KOROVÝCH O B L A S T E C H ... 167 BA REV N É V ID Ě N Í... 170 JIN É A SPEK TY ZRA K O V Ý CH F U N K C Í... 172 O ČN Í P O H Y B Y ... 174 // // Jan M areš Ú V O D ... 177 A N ATOM ICKÉ P O Z N Á M K Y ... 177 V LÁSK OV É B U Ň K Y ... 181 S L U C H ... 183 V E ST IB U L Á R N Í F U N K C E ... 188 // // A lexandr Chvátal Ú V O D ... 191 C í c h ...1 9 // 1 // // C H U Ť ... 194 RECEPTO RO V É O R G Á N Y A NERVOVÉ D R Á H Y ... 194 // // Pavel M areš Ú V O D ... 199 TH A L A M U S A MOZKOVÁ K Ú R A ... 199 RETIK U LÁ RN Í FO R M A C E A R E T IK U LÁ R N Í AKTIVAČNÍ S Y S T É M ... 199 KOROVÉ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY ... 200 E L E K T R O E N C E F A L O G R A M ... 201 FY Z IO L O G IC K É ZÁ K LA D Y EEG. BD ĚN Í A S P Á N K U ...203 // // X // // P ře h le d lé k a řs k é fy zio lo g ie // // Jan M areš Ú V O D ... 209 O B E C N É P R I N C I P Y ... 209 K O R T IK O S P IN Á L N Í A K O R T IK O B U L B Á R N Í S Y S T É M ...210 A NATOM IE A F U N K C E ... 210 S Y S T É M Y R E G U L U J ÍC Í P O L O H U ... 213 M lS N Í IN T E G R A C E ... 214 PO D ÍL PR O D LO U ŽEN É M ÍC H Y ... 216 PO D ÍL S TŘ E D N ÍH O M O Z K U ...218 PO D ÍL K Ú R Y ...219 B A Z Á L N I G A N G L IA ...219 M O Z E Č E K ... 224 // // R ichard Rokyta Ú V O D
...229 A N ATOM ICKÉ U SPO Ř Á D Á N Í A U TO N O M N ÍC H V Ý S T U P Ů ...229 CH EM ICK Ý PŘ E N O S NA A U TO N O M N ÍC H SPO JEN ÍC H (S Y N A P S ÍC H )...231 O D PO V ĚD I V Ý K O N N Ý C H O R G Á N Ů NA V ZRU CH Y Z A U TO N O M N ÍH O N E R V S T V A 233 // // Jan M areš Ú V O D ... 237 P R O D L O U Ž E N Á M ÍC H A ... 237 H Y P O T H A L A M U S ... 238 A N ATO M ICK É P O Z N Á M K Y ...238 F U N K C E H Y P O T H A L A M U ... 239 VZTAH K A U TO N O M N ÍM F U N K C ÍM ... 239 VZTAH K E S P Á N K U ... 240 VZTAH K BIO LO G IC K Ý M R Y T M Ů M ... 240 H L A D ... 241 ŘÍZEN Í S EK R EC E ZA D N ÍH O LA LO K U H Y P O F Ý Z Y ...246 ŘÍZEN Í S EK R EC E PŘ E D N ÍH O LA LO K U H Y P O F Ý Z Y ... 252 ŘÍZENÍ T É L ESN É T E P L O T Y ...255 // // Pavel M areš Ú V O D ...261 A N ATO M ICK É P O Z N Á M K Y ... 261 F U N K C E LIM B IC K É H O S Y S T É M U ... 262 SEX U Á L N Í C H O V Á N Í... 262 STRA CH A Z U Ř IV O S T ...265 MOTIVACE A N Á V Y K ...266 C H EM IC K É PRO CESY V M O ZK U A CHOVÁNÍ ... 267 // // O bsah // // XI // // 16. » V Y ŠŠ Í NERVOVÁ Č I N N O S T « : P O D M ÍN Ě N É REFLEXY, U Č E N Í A P Ř ÍB U Z N É JE V Y Pavel M areš Ú V O D ... 273 M E T O D Y ...273 UČENÍ A P A M Ě Ť ... 273 N EO K O RTIK Á LN Í F U N K C E ... 279 // // ODDÍL IV. ENDOKRINOLOGIE, METABOLISMUS A REPRODUKČNÍ FUNKCE // 17. E N E R G E T I C K Á B IL A N C E , M E T A B O L IS
M U S A VÝŽIVA Jana Novotná Ú V O D ...287 EN ER G ETICK Ý M E T A B O L IS M U S ... 287 IN TER M ED IÁ R N Í M ETA BO LISM U S ...290 M ETA BO LISM U S C U K R Ů ...293 M ETA BO LISM U S P R O T E IN Ů ... 299 M ETA BO LISM U S T U K Ů ... 306 V Ý Ž IV A ... 318 // // Vratislav Schreiber Ú V O D ...323 A N ATOM ICKÉ Ú D A J E ...323 TV ORBA A SE K R E C E H O RM O N Ů Š T ÍT N É Ž L Á Z Y ... 324 T R A N SPO R T A M ETA BO LISM U S H O R M O N Ů Š T ÍT N É Ž L Á Z Y ...326 Ú ČINKY TH Y R O ID Á L N ÍC H H O R M O N Ů ... 329 REG U LA C E T H Y R O ID Á LN Í S E K R E C E ...332 K LIN ICK É K O R E L Á T Y ...333 // // Vratislav Schreiber Ú V O D ...339 S T R U K T U R A B U N Ě K O S T R Ů V K Ů ... 339 STR U K TU R A . BIO SY N TÉZA A S EK R EC E IN Z U L ÍN U ...340 O SU D SECERN O VA N ÉHO IN Z U L ÍN U ... 341 Ú ČIN K Y IN Z U L ÍN U ...341 M ECH A N ISM U S Ú ČIN K U IN Z U L ÍN U ... 344 N Á SLED K Y N EDOSTATKU IN Z U L ÍN U ... 345 N A D B Y TEK IN Z U L ÍN U ... 350 REG U LA C E S EK R EC E IN Z U L ÍN U ... 351 G L U K A G O N ...354 // // X II // // P ře h le d lé k a řs k é fy z io lo g ie // // OSTATNÍ O STR Ú V K O V É H O R M O N Y ... 356 VLIV JIN ÝCH H O R M O N Ů A N Á M A H Y NA M ETA BO LISM U S S A C H A R ID Ů ...357 H Y PO G LY K ÉM IE A D IA B ETES M ELLITU S U U D Í ... 359 // // Vratislav Schreiber Ú V O D ... 363 M O R F O L O G IE N A D L E D V IN ... 363 D Ř E Ň N A D L
E D V IN ... 364 STR U K TU RA A F U N K C E D ŘEŇ O VÝ CH H O R M O N Ů ...364 REG U LA C E S EK R EC E D Ř E N Ě N A DLED V IN ... 367 K Ů R A N A D L E D V IN ...368 STR U K TU RA A BIO SY N T É ZA A D R EN O K O R TIK Á LN ÍC H H O R M O N Ů ... 368 TRA N SPO RT. M ETA BO LISM U S A E X K R E C E A D R EN O K O R TIK Á LN ÍC H H O R M O N Ů 373 Ú ČIN K Y A D R EN Á LN ÍC H A N D R O G EN Ů A E S T R O G E N Ů ... 375 FY Z IO L O G IC K É Ú Č IN K Y G L U K O K O R T IK O ID Ü ...375 FA R M A K O LO G IC K É A PATOLOGICKÉ Ú ČINKY G L U K O K O R T IK O ID Ü ... 377 REG U LA C E S EK R EC E G L U K O K O R TIK O ID Ü ...378 Ú ČIN K Y M IN E R A L O K O R T IK O ID Ů ...381 REG U LA C E S EK R EC E A L D O S T E R O N U ... 384 Ú LO H A M IN ER A LO K O RTIK O ID Ů V REG U LACI S O L N É R O V N O V Á H Y ... 386 SO U H RN N Á SLED K U A D R E N O K O R TIK Á LN Í H Y PER - A H Y PO FU N K C E U L I D Í ... 386 // // V ratislav Schreiber Ú V O D ... 389 M ETA BO LISM U S VÁPNÍKU A F O S F O R U ... 389 FY Z IO LO G IE K O S T Í... 390 VITAM IN D A H Y D R O X Y C H O L E K A L C IF E R O L Y ...395 PŘ ÍŠTÍTN Á T Ě L ÍS K A ... 397 K A L C IT O N IN ... 400 ÚČINKY JIN ÝCH HO RM O N Ů A H U M O RÁ LN ÍCH FAKTORŮ NA M ETABOLISM US V Á PN ÍK U ...402 // // Vratislav Schreiber Ú V O D ... 403 M O R F O L O G IE ...404 H O R M O N Y S TŘ E D N ÍH O L A L O K U ...405 RŮSTOVÝ H O RM O N (SOM ATOTROPIN. S T H ) ... 406
FY Z IO LO G IE R Ů S T U ...412 H Y PO FY ZÁ R N Í N ED O STA TEČN O ST (IN S U F IC IE N C E )...415 H Y PO FY Z Á R N Í H Y PER FU N K C E U L ID Í ... 416 // // Vratislav Schreiber Ú V O D ... 419 PO H L A V N Í D IF E R E N C IA C E A V Ý V O J ... 419 // // O bsah // // XI II // // CH R O M O SO M O V É PO H L A V Í...419 EM B R Y O LO G IE L ID SK ÉH O R E PR O D U K Č N ÍH O S Y S T É M U ... 421 A B N O R M Á LN Í SEX U Á L N Í D IF E R E N C IA C E ... 422 P U B E R T A ... 425 PŘED ČA SN Á A ZPO ŽD ĚN Á P U B E R T A ...427 M E N O P A U Z A ... 428 H Y PO FY ZÁ RN Í G O N A D O TR O PIN Y A P R O L A K T IN ...429 M U Ž S K Ý R E P R O D U K Č N Í S Y S T É M ...431 S T R U K T U R A ... 431 G A M E TO G E N EZ E A F JA K U L A C E ... 431 EN D O K R IN N Í F U N K C E V A R L A T ...435 ŘÍZENÍ FU N K C E V A RLA T...438 POR U C H Y FU N K C E V A RLA T...439 Ž E N S K Ý R E P R O D U K Č N Í S Y S T É M ... 440 M EN STRUA ČN Í C Y K L U S ...440 VAJECNÍKOVÉ H O R M O N Y ... 445 ŘÍZEN Í FU N K C E V A JE C N ÍK Ů ... 450 POR U C H Y F U N K C E V A JE C N ÍK Ů ...453 T Ě H O T E N S T V Í ... 453 L A K T A C E ...456 // // Vratislav Schreiber Ú V O D ... 459 R E N IN -A N G IO TEN ZIN O V Ý S Y S T É M ... 459 E R Y T R O P O E T IN ... 464 HO RM O N Y SR D C E A JIN É N A TRIU RETICK É F A K T O R Y ... 465 ŠIŠIN K A (E P IF Ý Z A )... 467 // // ODDÍL V. TRÁVICÍ FUNKCE // // M artin Vížek
Ú V O D ...473 S A C H A R ID Y ...473 BÍLKOVINY A N U K LEO V É K Y S E L IN Y ...477 L IP ID Y ... 478 VSTŘEBÁVÁNÍ VODY A E L E K T R O L Y T Ů ... 480 VSTŘEBÁVÁNÍ V ITA M IN Ů A M IN E R Á L Ů ...482 // // O tom ar K ittnar Ú V O D ... 485 O BECN É P O Z N Á M K Y ...485 // // XIV // // P ře h le d lé k a řsk é fy zio lo g ie // // G A STR O IN TE ST IN Á L N Í H O R M O N Y ... 487 Ú STNÍ D U TIN A A J Í C E N ...494 Ža // lu dek // // ... 496 // // E X O K R IN N Í Č Á S T P A N K R E A T U ... 503 JÁTRA A ŽLU Č O V Ý S Y S T É M ...505 T E N K É S T Ř E V O ... 510 T R A Č N ÍK ... 514 // // ODDÍL VI. KREVNÍ OBĚH // // Václav H am pl Ú V O D ... 521 K R E V ... 521 K O STN Í D Ř E Ň ...521 BÍLÉ KRVINKY ...522 IM U N IT A ...526 K REVNÍ D E S T IČ K Y ... 536 ČERVEN É K R V IN K Y ... 537 K REVNÍ S K U P IN Y ... 541 P L A Z M A ...543 H E M O S T Á Z A ... 545 L Y M F A ...549 // // Pavel Bravený Ú V O D ... 551 PŮVOD A SÍŘ EN Í S R D E Č N ÍH O V Z R U C H U ... 551 SR D E Č N Í A R Y T M IE ... 557 E L EK TR O K A R D IO G R A FIC K Ý O B R A Z U JIN Ý C H SR D EČ N ÍC H A SYSTÉM O V Ý CH O N E M O C N Ě N Í...563 // // Pavel Bravený Ú V O D ...567 M E C H A N IC K É D ÉJE BÉH EM SR D EČ N ÍH O C Y K L U ...567 SRD EČN Í V Ý D E J... 571 // // B ohum il Ošťádal Ú V O D ...579 A N ATO M ICK É P O Z N Á M K Y ...579 BIO FY ZIK Á L N I P O Z N Á M K Y ...583 A R TERIÁ
LN Í A A R TE R IO LÁ R N Í C IR K U L A C E ...587 // // O bsah // // XV // // K A PILÁRNÍ C IR K U L A C E ...591 LYMFATICKÁ C IR K U L A C E A O B JEM IN T E R ST IC IÁ L N Í T E K U T IN Y ... 593 VENÓZNÍ C IR K U L A C E ...594 // // Bohum il O štadal Ú V O D ... 597 LO K Á LN Í REG U LA Č N Í M E C H A N IS M Y ...597 LÁTKY VYLUČOVANÉ E N D O T E L E M ... 598 SYSTÉM OVÁ REG U LA C E H O R M O N Y ... 600 SYSTÉM OVÁ REG U LA C E NERVOVÝM S Y S T É M E M ...602 // // Václav H am pl Ú V O D ... 6 1 1 K R E V N Í O B Ě H M O Z K E M ... 6 1 1 AN ATOM ICKÉ P O Z N Á M K Y ... 61 I M O ZK O M ÍŠN Í M O K ...612 HEM A TO EN CEFALICK Á B A R IÉ R A ...614 PRŮ TO K KRVE M O Z K E M ... 616 REG U LA C E O B Ě H U KRVE M O Z K E M ...618 M ETA BO LISM U S M O ZK U A POŽADAVKY NA DODÁVKU K Y S L ÍK U ... 619 K O R O N Á R N Í O B Ě H ... 620 O B Ě H S P L A N C H N IC K O U O B L A S T Í ... 624 K R E V N Í O B Ě H K Ů Ž Í ...625 O B Ě H P L A C E N T O U A F E T Á L N Í O B Ě H ... 626 // // Václav H am pl Ú V O D ... 631 K O M PEN ZA C E V LIV U G R A V IT A C E ...631 TĚLESN Á N Á M A H A ... 633 Z Á N Ě T A H O JEN Í R A N ...636 Š O K ... 637 H Y P E R T E N Z E ... 642 SRD EČN Í S E L H Á N Í... 644 // // ODDÍL VII. DÝCHÁNÍ // // M artin Vížek Ú V O D ...651 VLA STN O STI P L Y N Ú ... 651 ANATOM IE P L I C ... 652 // // XVI // // P ře h le d lé k a řsk é fy zio lo g ie // // M EC H A
N IK A D Ý C H Á N Í...653 V Ý M ĚN A PLYNÜ V P L IC ÍC H ... 663 PLICN Í C IR K U L A C E ... 664 OSTATNÍ F U N K C E R E SPIR A C N ÍH O S Y S T É M U ... 668 // // M ariin Vížek Ú V O D ... 671 TR A N SPO R T K Y S L ÍK U ... 671 T R A N SPO R T O X ID U U H L IČ IT É H O ... 674 // // M ariin Vížek Ú V O D ... 677 NERVOVÁ R E G U L A C E D Ý C H Á N Í... 677 R EG U LA C E R E SPIR A Č N Í A K T IV IT Y ... 679 C H EM IC K Á REG U LA C E D Ý C H Á N Í...679 N E C H EM IC K É V L IV Y NA D Ý C H Á N Í... 684 // // M ariin Vížek Ú V O D ... 687 V LIV T Ě L E SN É N Á M A H Y ... 687 H Y P O X IE ... 689 H Y PO X IC K Á H Y P O X IE ...690 OSTATNÍ FO R M Y H Y P O X IE ...695 LÉČBA K Y S L ÍK E M ...697 H Y PER K A PN IE A H Y P O K A P N IE ... 697 OSTATNÍ POR U C H Y D Ý C H Á N Í... 698 VLIV ZV Ý Š E N É H O BA R O M ETR IC K ÉH O T L A K U ... 699 U M Ě L É D Ý C H Á N Í...701 // // ODDÍL Vlil. TVORBA A VYLUČOVÁNÍ MOČI // // V ladim ír Teplán Ú V O D ...705 FU N K Č N Í A N A T O M IE ...705 REN Á LN Í C IR K U L A C E ...709 G L O M ER U LÁ R N Í F IL T R A C E ...71 1 T U B U L Á R N Í F U N K C E ... 714 VYLUČOVÁNÍ V O D Y ...718 A C ID IFIK A C E M O C l A VYLUČOVÁNÍ H Y D R O G E N K A R B O N Á T U ...724 R EG U LA C E V Y LUČOVÁNÍ N A ’ A C L ...727 // // O bsah // // XVII // // ŘÍZENÍ VYLUČOVÁNÍ K *...728 D IU R E T IK A ...729 NÁSLEDKY PORUCH REN Á LN ÍCH F U N K
C Í... 729 PLNĚNÍ M O ČO V ÉH O M Ě C H Ý Ř E ...731 VYPRAZDŇOVÁNÍ M O ČO V ÉH O M Ě C H Ý Ř E ... 731 // // Vladimír Teplán Ú V O D ... 735 OCHRANA T O N IC IT Y ...735 OCHRANA O B JE M U ... 735 OCHRANA SPEC IFIC K É H O ION TO V ÉH O S L O Ž E N Í... 736 OCHRANA K O N C EN TR A C E H * ... 736 // // PŘÍLOHA // // Jan Hergel OD KA ZY NA L IT E R A T U R U ... 747 N O RM Á LNÍ H O DN O TY A STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ V Ý S L E D K Ů ... 747 Z K R A T K Y A S Y M B O L Y B Ě Ž N É U Ž ÍV A N É V E F Y Z I O L O G I I ...750 // // SAMOSTATNÉ STUDIUM // CÍLE S TU D IA, O B E C N É OTÁZKY, OTÁZKY S V Ý B Ě R E M O D P O // // O D PO V ĚD I NA O B E C N É OTÁZKY A NA OTÁZKY S V Ý B Ě R E M // // REJSTŘÍK // RE JST Ř ÍK // // 811 // //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC