Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(26) Půjčeno:26x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2009
226 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-246-1656-8 (brož.)
Bibliografie na s. [211]-224, bibliografické odkazy
Anglický abstrakt
Vydavatel: Univerzita Karlova
000176451
Úvod -- Jana Dlouhá -- Proč píšeme? O čem píšeme? -- Část první příroda jako horizont výchovného působení -- Část druhá jaká ekologie pro vzdělání? -- Část třetí oborové přístupy jako cesta rozumu -- Část čtvrtá jak na to v pedagogice -- Část pátá úvahy kritické a závěrečné -- 1. PŘÍRODA JAKO HORIZONT VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ -- Filosofie účasti. Holistický pohled na vzdělání -- Jana Dlouhá Vzdělání a všeobecná náprava Celek vědění -- Synkritická metoda Závěr -- Co je to ekologická etika? -- Erazim Kohák -- Skromnost jako vstup do autentického vztahu ke skutečnosti -- Wendy Drozenová -- Estetický postoj k přírodě a krajině -- Karel Stibral Estetický postoj ke krajině a jeho historie Souvisí krása krajiny s její biologickou hodnotou? Shrnutí -- Etika a past pravidel -- Jan Sokol Společenský mrav Morálka Etika -- Past pravidel Shrnutí -- 2. JAKÁ EKOLOGIE PRO VZDĚLÁNÍ? ---
Environmentální právo -- Václav Mezřický -- Pochybnosti o stavu přírody aneb proč ji vlastně chránit -- David Storch Biodiverzita a její ohrožení K čemu je nám příroda? -- Environmentální vzdělávání jako reflexe environmentální reality -- Martin Braniš Úvod -- Výchozí předpoklady a koncepty pro environmentální vzdělávání Člověk a prostředí -- Posun environmentálních paradigmat -- Proměny environmentálních kurikul Názory a postoje -- Koncepce moderní ochrany přírody -- Výzvy a úkoly ochrany přírody Závěr -- Ekologie péče o harmonii na světě -- Radim Palouš -- 3. OBOROVÉ PŘÍSTUPY JAKO CESTA ROZUMU -- Cesty rozvoje mezioborových vztahů ve vědě a jejich sociální zdroje -- Karel Müller -- Sociální a historický kontext formování mezioborových vztahů ve vědě -- Měnící se vztahy mezi vědními obory pohled sociálních studií vědy a techniky -- Institucionální proměny vztahů mezi vědními obory ---
Ekonomie a životní prostředí -- Hana Brůhová-Foltýnová a Jan Brůha Koncept užitku Mezigenerační užitky -- Základní koncepty ekonomie životního prostředí -- Tmavě zelení. Hlubinná a sociální ekologie jako dva proudy ekologie radikální -- Arnošt Novák -- Na rozhraní mezi vědou a ideologií? Hlubinná ekologie Sociální ekologie -- Radikální ekologie v množném čísle -- Ekopsychologie a environmentální chování -- Jan Krajhanzl -- Úvodem, role a poslání psychologie -- Cesty k poznání environmentálního chování -- Vztah k přírodě a životnímu prostředí -- Vliv vlastností a hodnot osobnosti na životní prostředí -- Od změn prostředí ke změnám chování -- Závěrem, o rozvoji ekopsychologie -- Dynamická psychologie a environmentální výchova -- Pavel Skála -- 4. JAK NA TO V PEDAGOGICE -- Transdisciplinarita jako metodologická otázka -- David Krámský Vzdělání jako kompetence Vědění a transcendence ---
Starost a péče o celek globální výchova -- Hana Horká Globální pohled na Zemi Jedinec v globálním světě Globalizace a výchova Koncepce globální výchovy -- Základní principy globální výchovy Proměny cílově obsahové orientace výchovy Globální výchova ve škole Závěr -- Prožitek jako bod obratu -- Jan Činčera Úvod -- Prožitek, zážitek, zkušenost -- Práce s prožitkem v jednotlivých pedagogikách -- Behaviorálně orientované modely -- Konstruktivistické modely -- Modely prožitkové pedagogiky -- Kritické a sociálně konstruktivistické modely Závěr -- Příběh jako zdroj inspirace i povzbuzení. Úvod do environmentální naratologie -- Kateřina Jančaříková Vztah „vyprávění věda´´ v kulturním a historickém kontextu Stručná historie vyprávění Obecné přínosy a cíle narativního vyučování Kontext narativní environmentální výchovy Východiska, cíle a potenciál narativní environmentální výchovy ---
5. ÚVAHY KRITICKÉ A ZÁVĚREČNÉ -- Nosnost vyprávění -- Jakub Češka -- Prostory pro společné dílo -- Zuzana Svobodová Příslušenství a prostředky Zapleteni do rukojemství Bezprostřední komunikace -- Ekologie a ekofilie? -- Aleš Prázný -- Závěrečné shrnutí -- Jana Dlouhá -- Souhrnný seznam literatury -- Abstract Knowledge and participation

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC