Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.9) Půjčeno:262x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, 2009
xxi, 871 s. : il., portréty ; 28 cm
Externí odkaz    Obsah 
   http://www.mendelweb.org/MWGerText.html (Plný text Versuche über Pflanzen-Hybriden (1865)) 

ISBN 978-80-210-4852-2 (váz.)
Pokusy s hybridy rostlin
angličtina, němčina
Přeloženo z angličtiny, část. z němčiny
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Pokusy s hybridy rostlin : (předloženo na zasedáních 8. února a 8. března 1865) / Gregor Mendel ; z německého originálu Versuche über Pflanzen-Hybriden ... přeložila a poznámkami doplnila Anna Matalová
000177029
Tři velké milníky genetiky 2 -- MENDEL: GENY A PRAVIDLA DĚDIČNOSTI 2 WATSON A CRICK: STRUKTURA DNA 3 PROJEKT LIDSKÉHO GENOMU: SEKVENOVÁNÍ DNA A KATALOGIZACE GENŮ 4 -- DNA jako genetický materiál 5 -- REPLIKACE DNA: ŠÍŘENÍ GENETICKÉ INFORMACE 5 GENOVÁ EXPRESE: VYUŽITÍ GENETICKÉ INFORMACE 6 MUTACE: ZMĚNA GENETICKÉ INFORMACE 8 -- Genetika a evoluce 9 Úrovně genetické analýzy 10 -- KLASICKÁ GENETIKA 10 MOLEKULÁRNÍ GENETIKA 11 GENETIKA POPULACÍ 11 -- Genetika ve světě: Aplikace genetiky v lidských činnostech 11 -- GENETIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ 11 GENETIKA V LÉKAŘSTVÍ 13 GENETIKA VE SPOLEČNOSTI 14 -- H MILNÍKY GENETIKY: <fí>X174, první sekvenovaný DNA-genom 14 -- Kapitola 2 Rozmnožování buněk a modelové organizmy v genetice 18 -- Dolly 18 -- Buňky a chromozomy 19 -- BUŇKY A JEJICH PROSTŘEDÍ 19 PROKARYOTICKÉ A EUKARYOTICKÉ BUŇKY 19 CHROMOZOMY: MÍSTO, KDE SE NACHÁZEJÍ GENY 22 BUNĚČNÉ DĚLENÍ 23 -- Mitóza 24 -- Meióza 27 -- MEIÓZA I 30 -- MEIÓZA II A VÝSLEDKY ’MEIOTICKÉHO DĚLENÍ 31 -- Genetika v laboratoři: Úvod do problematiky modelových organizmů ve výzkumu 34 -- BAKTERIE ESCHERICHIA COLI 34 -- H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Počítání chromozomů a chromatid 35 -- PEKAŘSKÁ KVASINKA SACCHAROMYCES CEREVISIAE 35 BEZOBRATLÍ: OCTOMILKA DROSOPHILA MELANOGASTER A HLÍSTICE CAENORHABDITIS ELEGANS 36 OBRATLOVCI: MYŠ MUS MUSCULUS A ZEBŘIČKA DANIO RERIO 37 -- ARABIDOPSIS THALIANA, ROSTLINA S KRÁTKOU GENERAČNÍ DOBOU 38 --
HOMO SAPIENS, NÁŠ VLASTNÍ DRUH 39 H MILNÍKY GENETIKY: Kultivace lidských buněk 40 -- Kapitola 3 Základní principy mendelovské dědičnosti 44 -- Vznik genetiky: vědecká revoluce 44 Mendelovo studium dědičnosti 45 -- MENDELŮV POKUSNÝ ORGANIZMUS HRÁCH SETÝ 45 MONOHYBRIDNÍ KŘÍŽENÍ: PRINCIP DOMINANCE A PRINCIP SEGREGACE 45 -- DIHYBRIDNÍ KŘÍŽENÍ: PRINCIP NEZÁVISLÉ KOMBINACE 48 -- Aplikace Mendelových principů 50 -- METODA PUNNETTOVY TABULKY 50 -- METODA VĚTVENÍ 50 -- METODA PRAVDĚPODOBNOSTI 50 -- H ZAOSTŘENO NA: Pravidla pravděpodobnosti 51 -- Testování genetických hypotéz 53 -- TEST CHÍ-KVADRÁT 53 -- Mendelovy principy v genetice člověka 56 -- RODOKMENY 57 -- H ZAOSTŘENO NA: Binomické rozdělení 58 -- MENDELOVSKÁ SEGREGACE V LIDSKÝCH RODINÁCH 58 -- H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Sestavení prognózy z rodokmenu 59 -- H MILNÍKY GENETIKY: Mendelova práce z roku 1866 60 -- GENETICKÉ PORADENSTVÍ 62 -- Kapitola 4 Rozšíření mendelovské dědičnosti 68 -- Genetice se daří i mimo Mendelovu klášterní zahradu 68 -- Aielové varianty a funkce genů 69 -- NEÚPLNÁ DOMINANCE A KODOMINANCE 69 ALELOVÉ SÉRIE 70 SÉRIE ALEL 71 -- TESTOVÁNÍ GENOVÝCH MUTACÍ NA ALELIZMUS 71 ROZMANITOST ÚČINKŮ JEDNOTLIVÝCH MUTACÍ 72 GENY SLOUŽÍ K TVORBĚ POLYPEPTIDŮ 73 -- H ZAOSTŘENO NA: Genetické symboly 74 -- PROČ JSOU NĚKTERÉ MUTACE DOMINANTNÍ A JINÉ RECESIVNÍ? 74 -- Působení genů: Od genotypu k fenotypu 76 -- VLIV PROSTŘEDÍ 76 --
VLIV PROSTŘEDÍ NA EXPRESI GENŮ U ČLOVĚKA 76 PENETRANCE A EXPRESIVITA 77 GENOVÉ INTERAKCE 77 EPISTAZE 77 PLEIOTROPIE 81 -- Inbriding: Jiný pohled na rodokmeny 82 -- DŮSLEDKY INBRIDINGU 82 GENETICKÁ ANALÝZA INBRIDINGU 82 -- H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Od metabolických drah k fenotypovým štěpným poměrům 83 -- B MILNÍKY GENETIKY: Garrodův výzkum vrozených poruch metabolízmu 86 -- MĚŘENÍ GENETICKÉ PŘÍBUZNOSTI 88 -- Kapitola 5 Chromozómové základy mendelovské dědičnosti 95 -- Pohlaví, chromozomy a geny 95 -- Chromozomy 96 -- POČET CHROMOZOMŮ 96 POHLAVNÍ CHROMOZOMY 96 -- Chromozómová teorie dědičnosti 97 -- EXPERIMENTÁLNÍ DŮKAZ SPOJUJÍCÍ DĚDIČNOST GENŮ -- S CHROMOZOMY 98 -- CHROMOZOMY JAKO SKUPINY GENŮ 99 -- NONDISJUNKCE JAKO DŮKAZ CHROMOZÓMOVÉ TEORIE 99 -- CHROMOZÓMOVÝ ZÁKLAD MENDELOVÝCH PRINCIPŮ -- SEGREGACE A NEZÁVISLÉ KOMBINACE 101 -- Geny vázané na pohlaví u člověka 103 -- HEMOFILIE, X-VÁZANÁ PORUCHA SRÁŽLIVOSTI KRVE 103 BARVOSLEPOST, X-VÁZANÁ PORUCHA ZRAKU 104 -- H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Sledování X-vázané a autozomové dědičnosti 105 -- H ZAOSTŘENO NA: Hemofilie 106 -- GENY NA LIDSKÉM CHOMOZOMU Y 107 GENY NA CHOMOZOMU X A Y 107 -- Pohlavní chromozomy a determinace pohlaví 107 -- DETERMINACE POHLAVÍ U ČLOVĚKA 107 DETERMINACE POHLAVÍ U DROZOFILY 109 DETERMINACE POHLAVÍ U JINÝCH ŽIVOČICHŮ 110 -- Kompenzace dávky genů vázaných’na chromozom X 110 -- MILNÍKY GENETIKY: Morganova Fly Room 111
-- HYPERAKTIVACE X-VÁZANÝCH GENŮ U SAMCŮ DROZOFILY 112 -- IN AKTIVACE X-VÁZANÝCH GENŮ U SAMIC SAVCŮ 112 -- Kapitola 6 Změny v počtu a ve struktuře chromozomů 118 -- Chromozomy, zemědělství a civilizace 118 -- Cytogenetlcké techniky 119 -- ANALÝZA MITOTICKÝCH CHROMOZOMŮ 119 -- LIDSKÝ KARYOTYP 121 -- PŘEHLED CYTOG EN ETICKÝCH ZMĚN 122 -- Polyploidie 123 -- STERILNÍ POLYPLOIDI 123 FERTILNÍ POLYPLOIDI 124 -- TKÁŇOVĚ SPECIFICKÁ POLYPLOIDIE A POLYTENIE 125 -- Aneuploidie 127 -- TRIZOMIE U ČLOVĚKA 127 MONOZOMIE 130 -- DELECE A DUPLIKACE ČÁSTI CHROMOZOMU 130 -- H ZAOSTŘENO NA: Amniocentéza a odběr choriových klků 131 -- B ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Sledování původu nondisjunkce pohlavních chromozomů 132 -- Změny ve struktuře chromozomů 134 -- INVERZE 134 TRANSLOKACE 135 -- B MILNÍKY GENETIKY: Tjio a Levan stanovují správný počet lidských chromozomů 136 -- SPOJENÉ CHROMOZOMY A ROBERTSONSKÉ TRANSLOKACE 137 -- Kapitola 7 Vazba, crossing-over a chromozómové mapování u eukaryot 144 -- První chromozómová mapa na světě 144 -- Vazba, rekombinace a crossing-over 145 -- PRVNÍ DŮKAZ VAZBY A REKOMBINACE 145 CROSSING-OVER JAKO FYZICKÁ PODSTATA REKOMBINACE 147 -- DŮKAZ, ŽE CROSSING-OVER JE PŘÍČINOU REKOMBINACE 149 CHIAZMATA A NAČASOVÁNÍ CROSSING-OVERU 149 -- Chromozómové mapování 150 -- CROSSING-OVER JAKO MĚŘÍTKO GENETICKÉ VZDÁLENOSTI 151 -- REKOMBINAČNÍ MAPOVÁNÍ POMOCÍ DVOUBODOVÉHO TESTOVACÍHO KŘÍŽENÍ 151 --
REKOMBINAČNÍ MAPOVÁNÍ POMOCÍ TŘÍBODOVÉHO KŘÍŽENÍ 152 -- H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Využití genetické mapy k předpovědi výsledku křížení 155 -- ČETNOST REKOMBINACE A GENETICKÁ MAPOVÁ VZDÁLENOST 155 -- ČETNOST CHIAZMAT A GENETICKÁ MAPOVÁ VZDÁLENOST 157 -- Cytogenetické mapování 157 -- LOKALIZACE GENŮ POMOCÍ DELECÍ A DUPLIKACÍ 157 GENETICKÁ VZDÁLENOST A FYZICKÁ VZDÁLENOST 159 -- Tetrádová analýza u hub 160 -- DETEKCE VAZBY A MAPOVÁNÍ GENŮ U KVASINEK 161 MAPOVÁNÍ CENTROMER ANALÝZOU USPOŘÁDANÝCH TETRÁD 163 -- Vazbová analýza u člověka 165 Rekombinace a evoluce 167 -- EVOLUČNÍ VÝZNAM REKOMBINACE 167 SUPRESE REKOMBINACE INVERZÍ 167 -- B MILNÍKY GENETIKY: Mapování genů pro Huntingtonovu chorobu 168 -- GENETICKÉ ŘÍZENÍ REKOMBINACE 171 -- Kapitola 8 Genetika bakterií a jejich virů 181 -- Multirezistentní bakterie: časovaná bomba? 181 -- Viry a bakterie v genetice 182 Genetika virů 182 -- BAKTERIOFÁG T4 A LAMBDA 183 MAPOVÁNÍ GENŮ U BAKTERIOFÁGŮ 186 BAKTERIOFÁG T4: LINEÁRNÍ CHROMOZOM A KRUŽNICOVÁ GENETICKÁ MAPA 188 -- Genetika bakterií 190 -- MUTACE GENŮ U BAKTERIÍ 191 JEDNOSMĚRNÝ PŘENOS GENŮ U BAKTERIÍ 191 -- Mechanizmy genetické výměny u bakterií 192 -- TRANSFORMACE 193 KONJUGACE 196 TRANSDUKCE 200 PLAZMIDY A EPIZOMY , 202 -- H ZAOSTŘENO NA: NADMĚRNÉ POUŽÍVÁNÍ ANTIBIOTIK 203 -- F’-FAKTORY A SEXDUKCE 204 -- VYUŽITÍ PARCIÁLNÍCH DIPLOIDŮ K MAPOVÁNÍ TĚSNĚ VÁZANÝCH GENŮ 205 --
H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Mapování genů E. coli s využitím konjugačních údajů 206 -- Evoluční význam genetické výměny u bakterií 207 -- H MILNÍKY GENETIKY: Konjugace u Escherichia coli 208 -- Kapitola 9 DNA a molekulární struktura chromozomů 214 -- Objev nukleinu 214 -- Funkce genetického materiálu 215 -- Důkaz, že genetická informace je uložena v DNA 215 -- DŮKAZ, ŽE DNA ZPŮSOBUJE TRANSFORMACI 215 -- DŮKAZ, ŽE U BAKTERIOFÁGA T2 NESE GENETICKOU INFORMACI -- DNA 216 -- DŮKAZ, ŽE GENETICKÁ INFORMACE NĚKTERÝCH VIRŮ JE ULOŽENA V RNA 218 -- VIROIDY, DĚDIČNÉ INFEKČNÍ HOLÉ MOLEKULY RNA 219 PRIONY, DĚDITELNÉ INFEKČNÍ PROTEINY 219 -- Struktura DNA a RNA 220 -- PODSTATA CHEMICKÝCH PODJEDNOTEK V DNA A RNA 221 STRUKTURA DNA: DVOJITÁ ŠROUBOVICE 222 -- H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Výpočet obsahu bází v DNA 225 -- STRUKTURA DNA: ALTERNATIVNÍ FORMY DVOJITÉ ŠROUBOVICE 225 -- STRUKTURA DNA: NEGATIVNÍ NADŠROUBOVICE IN VIVO 225 Struktura chromozomů u prokaryot a virů 227 Struktura eukaryotických chromozomů 228 -- CHEMICKÉ SLOŽENÍ EUKARYOTICKÝCH CHROMOZOMŮ 228 JEDNA VELKÁ MOLEKULA DNA NA CHROMOZOM 229 TŘI ÚROVNĚ SBALOVÁNÍ DNA V EUKARYOTICKÝCH CHROMOZOMECH 233 CENTROMERY A TELOMERY 237 -- H ZAOSTŘENO NA: Hybridizace in situ 238 -- B MILNÍKY GENETIKY: Dvojitá šroubovice 240 REPETITIVNÍ SEKVENCE DNA 243 -- Kapitola 10 Replikace DNA a chromozomů 248 -- Jsou monozygotní dvojčata identická? 248 Základní rysy replikace DNA
in vivo 249 -- SEMI KONZERVATIVNÍ REPLIKACE 249 H ZAOSTŘENO NA: Techniky centrifugace 250 -- ZVIDITELNĚNÍ REPLIKAČNÍCH VIDLIC AUTORADIOGRAFIÍ 252 -- H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Předpověď způsobu značení chromozomů 3H 253 -- SPECIFICKÉ REPLIKAČNÍ POČÁTKY 255 OBOUSMĚRNÁ REPLIKACE 256 -- DNA-polymerázy a syntéza DNA in vitro 259 -- OBJEV DNA-POLYMERÁZY I V ESCHERICHIA COLI 259 DNA-POLYMERÁZY 260 -- DNA-POLYMERÁZA III: REPLIKÁZA U ESCHERICHIA COLI 261 KOREKČNÍ AKTIVITY DNA-POLYMERÁZ 262 -- Komplexní replikační aparát 264 -- PRŮBĚŽNÁ SYNTÉZA JEDNOHO VLÁKNA; PŘERUŠOVANÁ -- SYNTÉZA DRUHÉHO VLÁKNA 264 -- KOVALENTNÍ SPOJOVÁNÍ ZÁŘEZŮ VE STRUKTUŘE DNA -- PROSTŘEDNICTVÍM DNA-LIGÁZY 264 -- INICIACE ŘETĚZCŮ DNA PROSTŘEDNICTVÍM -- RNA-PRIMERŮ 265 -- ROZVINUTÍ DNA POMOCÍ HELIKÁZ, DNA-VAZEBNÝCH PROTEINŮ A TOPOIZOMERÁZ 266 -- REPLIKAČNÍ APARÁT: PŘEDPRIMEROVÉ PROTEINY, PRIMOZOMY -- A REPLIZOMY 269 -- REPLIKACE OTÁČEJÍCÍ SE KRUŽNICÍ 272 -- Jedinečné aspekty replikace eukaryotických chromozomů 273 -- BUNĚČNÝ CYKLUS 273 -- PARALELNÍ REPLIKONY NA CHROMOZOMU 273 DVĚ NEBO VÍCE POLYMERÁZ V JEDINÉ REPLIKAČNÍ VIDLICI 274 -- DUPLIKACE NUKLEOZOMŮ V REPLIKAČNÍCH VIDLICÍCH 275 TELOMERÁZY: REPLIKACE KONCŮ CHROMOZOMŮ 276 DÉLKA TELOMER A STÁRNUTÍ ČLOVĚKA 277 -- H MILNÍKY GENETIKY: DNA se replikuje semikonzervativně 278 -- Kapitola 11 Transkripce a úpravy RNA 286 -- Uchování a přenos informace jednoduchými
kódy 286 -- Přenos genetické informace: Centrální dogma 287 -- TRANSKRIPCE A TRANSLACE 287 PĚT TYPŮ MOLEKUL RNA 288 -- Proces genové exprese 290 -- MEDIÁTOROVÁ RNA 290 OBECNÉ RYSY SYNTÉZY RNA 290 -- H ZAOSTŘENO NA: Důkaz nestabilní mediátorové RNA 291 -- Transkripce u prokaryot 293 -- RNA-POLYMERÁZY: KOMPLEXNÍ ENZYMY 293 -- H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Charakteristika RNA přepisované z virové a hostitelské DNA 294 -- INICIACE ŘETĚZCŮ RNA 294 ELONGACE ŘETĚZCŮ RNA 295 -- TERMINACE ŘETĚZCŮ RNA 295 -- SOUBĚH TRANSKRIPCE, TRANSLACE A DEGRADACE -- mRNA 297 -- Transkripce a úpravy RNA u eukaryot 297 -- TŘI RNA-POLYMERÁZY TŘI SKUPINY GENŮ 299 INICIACE ŘETĚZCŮ RNA 299 -- ELONGACE ŘETĚZCE RNA A VAZBA 5’-METYLGUANOZINOVÝCH ČEPIČEK 301 -- TERMINACE ŠTĚPENÍM ŘETĚZCE A PŘIDÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ 3’-POLY(A) 302 -- EDITACE RNA: ZMĚNA INFORMAČNÍHO OBSAHU MOLEKUL mRNA 302 -- Přerušované geny u eukaryot: Exony a introny 303 -- NĚKTERÉ VELMI VELKÉ EUKARYOTICKÉ GENY 303 BIOLOGICKÝ VÝZNAM INTRONŮ 304 -- Odstranění intronových sekvencí sestřihem RNA 304 -- SESTŘIH PREKURZORŮ tRNA: SPECIFICKÉ NUKLEÁZOVÉ A LIGÁZOVÉ AKTIVITY 305 AUTOKATALYTICKÝ SESTŘIH 305 -- SESTŘIH PRE-mRNA: snRNA, snRNP A SPLICEOZOM 307 H MILNÍKY GENETIKY: Introny 308 -- Kapitola 12 Translace a genetický kód 316 -- Srpkovitá anémie: Závažné důsledky záměny jednoho páru bází 316 -- Struktura proteinů 317 -- POLYPEPTIDY: DVACET RŮZNÝCH AMINOKYSELINOVÝCH
PODJEDNOTEK 317 -- PROTEINY: SLOŽITÉ TROJROZMĚRNÉ STRUKTURY 317 Syntéza proteinů: Translace 320 -- PŘEHLED SYNTÉZY PROTEINŮ 320 NUTNÉ SLOŽKY PROTEOSYNTÉZY: RIBOZOMY 321 NUTNÉ SLOŽKY PROTEOSYNTÉZY: TRANSFEROVÉ RNA 322 TRANSLACE: SYNTÉZA POLYPEPTIDŮ S VYUŽITÍM TEMPLÁTŮ mRNA 325 -- Genetický kód 333 -- PŘEHLED VLASTNOSTÍ GENETICKÉHO KÓDU 333 TŘI NUKLEOTIDY V KODONU 333 ROZLUŠTĚNÍ KÓDU 335 INICIAČNÍ A TERMINAČNÍ KODONY 335 DEGENEROVANÝ A USPOŘÁDANÝ KÓD 335 TÉMĚŘ UNIVERZÁLNÍ KÓD 336 -- H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Predikce aminokyselinových záměn indukovaných mutageny 337 -- Interakce kodon-tRNA 338 -- ROZEZNÁNÍ KODONŮ tRNA: HYPOTÉZA KOLÍSÁNÍ 338 -- H MILNÍKY GENETIKY: Rozluštění genetického kódu 340 -- SUPRESOROVÉ MUTACE VEDOUCÍ KE VZNIKU tRNA SE ZMĚNĚNÝM ROZEZNÁVÁNÍM KODONU 342 -- Potvrzení podstaty genetického kódu in vivo 343 -- Kapitola 13 Mutace, oprava DNA a rekombinace 347 -- Xeroderma pigmentosum: Porucha opravy DNA u člověka 347 -- Mutace jako zdroj genetické variability nezbytný pro evoluci 348 -- Základní charakteristiky vzniku mutací 348 -- MUTACE SOMATICKÉ A GAMETICKÉ 348 MUTACE SPONTÁNNÍ A INDUKOVANÉ 349 MUTACE: OBVYKLE NÁHODNÝ A NEADAPTIVNÍ PROCES 350 -- ADAPTIVNÍ MUTAGENEZE NEBOLI MUTAGENEZE STACIONÁRNÍ FÁZE U BAKTERIÍ 351 MUTACE: REVERZIBILNÍ PROCES 352 -- Fenotypové účinky mutací 353 -- MUTACE S FENOTYPOVÝMI ÚČINKY: OBVYKLE ŠKODLIVÉ A RECESIVNÍ 354 -- ÚČINKY MUTACÍ
V GENECH KÓDUJÍCÍCH GLOBINY U ČLOVĚKA 355 MUTACE U ČLOVĚKA: BLOKÁDY METABOLICKÝCH DRAH 355 -- H ZAOSTŘENO NA: Tay-Sachsova choroba, dětská tragédie 356 -- PODMÍNĚNĚ LETÁLNÍ MUTACE JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ GENETICKÝCH STUDIÍ 357 -- Molekulární podstata mutací 358 -- INDUKOVANÉ MUTACE 359 -- MUTACE INDUKOVANÉ CHEMICKÝMI LÁTKAMI 359 MUTACE INDUKOVANÉ ZÁŘENÍM 363 -- H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Stanovení změn v pořadí aminokyselin po účinku chemických mutagenů 365 -- MUTACE INDUKOVANÉ TRANSPONOVATELNÝMI GENETICKÝMI ELEMENTY 366 -- EXPANDUJÍCÍ TRINUKLEOTIDOVÉ REPETICE A DĚDIČNÉ CHOROBY U ČLOVĚKA 367 -- Testování chemických látek na mutagenitu: Amesův test 367 -- Mechanizmy opravy DNA 369 -- FOTOREAKTIVACE 369 EXCIZNÍ OPRAVA 369 DALŠÍ MECHANIZMY OPRAVY DNA 370 -- Dědičné choroby u člověka způsobené poruchami opravy DNA 373 -- Mechanizmy rekombinace DNA 374 -- REKOMBINACE: ŠTĚPENÍ A ZNOVUSPOJENÍ MOLEKUL DNA 375 -- B MILNÍKY GENETIKY? Mullerův důkaz, že paprsky X jsou mutagenní 376 -- GENOVÁ KONVERZE: OPRAVNÁ SYNTÉZA DNA SPOJENÁ S REKOMBINACÍ 379 -- Kapitola 14 Definice genu 387 -- Co je život? 387 -- Vývoj pojetí genu: Přehled 388 -- Vývoj pojetí genu: Funkce 390 -- MENDEL: KONSTANTNÍ FAKTORY ŘÍDÍCÍ FENOTYPOVÉ ZNAKY 390 -- GARROD: JEDEN MUTANTNÍ GEN JEDEN METABOLICKÝ BLOK 390 -- BEADLE A TATUM: JEDEN GEN JEDEN ENZYM 391 JEDEN GEN JEDEN POLYPEPTID 391 -- fl ZAOSTŘENO NA: Lidský genom kolik má genů?
393 -- Vývoj pojetí genu: Struktura 393 -- POJETÍ KORÁLKŮ NA NITI PŘED ROKEM 1940 393 OBJEVENÍ REKOMBINACE UVNITŘ GENU 394 REKOMBINACE MEZI SOUSEDNÍMI NUKLEOTIDOVÝMI PÁRY 394 -- KOLINEARITA MEZI KÓDUJÍCÍ SEKVENCÍ GENU A JEHO POLYPEPTIDOVÝM ŘETĚZCEM 395 -- Genetická definice genu 398 -- KOMPLEMENTAČNÍ TEST JAKO FUNKČNÍ DEFINICE ALEL GENU 398 -- INTRAGENOVÁ KOMPLEMENTACE 400 -- B ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Přiřazování mutací genům 403 -- OMEZENÍ POUŽITÍ KOMPLEMENTAČNÍHO TESTU 404 -- Lokus rll bakteriofága T4 404 -- MUTANTI rll JSOU PODMÍNĚNĚ LETÁLNÍ 405 KOMPLEMENTAČNÍ TESTY UKÁZALY, ŽE LOKUS rll OBSAHUJE DVA GENY 405 -- MAPOVÁNÍ MUTACÍ rll DVOU FAKTOROVÝM KŘÍŽENÍM 405 DELEČNÍ MAPOVÁNÍ 405 -- LOKUS rll: MNOHO MUTAČNÍCH MÍST VE DVOU SOUSEDNÍCH GENECH 408 -- Geny uvnitř genů bakteriofága 3>X174 409 -- Složité vztahy mezi geny a proteiny 411 -- B MILNÍKY GENETIKY: Lewisův poziční efekt cis-trans 412 -- ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY SESTŘIHU TRANSKRIPTŮ: IZOFORMY PROTEINŮ 412 -- SESTAVOVÁNÍ GENŮ BĚHEM VÝVOJE: ŘETĚZCE LIDSKÝCH PROTILÁTEK 414 -- Kapitola 15 Metody molekulární genetiky 423 -- Léčba hypofyzárního nanizmu pomocí lidského růstového hormonu 423 -- Základní metody používané k identifikaci, amplifikaci a klonování genů 424 -- OBJEV RESTRIKČNÍCH ENDONUKLEÁZ 425 TVORBA REKOMBINANTNÍCH MOLEKUL DNA IN VITRO 427 AMPLIFIKACE REKOMBINANTNÍ DNA V KLONOVACÍCH VEKTORECH 427 -- AMPLIFIKACE SEKVENCÍ
DNA POLYMERÁZOVOU ŘETĚZOVOU REAKCÍ (PCR) 434 -- Zakládání a screening knihoven DNA 436 -- ZAKLÁDÁNÍ GENOMOVÝCH KNIHOVEN 436 ZAKLÁDÁNÍ KNIHOVEN cDNA 436 VYHLEDÁVÁNÍ STUDOVANÝCH GENŮ V KNIHOVNÁCH DNA 436 -- Rychlá cílená mutageneze založená na PCR 438 -- Molekulární analýza DNA, RNA a proteinů 440 -- ANALÝZA DNA POMOCÍ SOUTHERNOVY HYBRIDIZACE 440 ANALÝZA RNA POMOCÍ NORTHERNOVÉ HYBRIDIZACE 442 -- H ZAOSTŘENO NA: Detekce mutantního genu způsobujícího cystickou fibrózu 443 -- ANALÝZA RNA POMOCÍ ZPĚTNÉ PCR (REVERZNĚ TRANSKRIPČNÍ PCR, RT-PCR) 444 -- ANALÝZA PROTEINŮ WESTERNOVÝM PŘENOSEM 444 -- Molekulární analýza genů a chromozomů 446 -- FYZICKÉ MAPY MOLEKUL DNA ZALOŽENÉ NA ŠTĚPNÝCH -- MÍSTECH RESTRIKČNÍCH ENZYMŮ 446 -- NUKLEOTIDOVÉ SEKVENCE GENŮ A CHROMOZOMŮ 447 -- B MILNÍKY GENETIKY: Restrikční endonukleázy 448 -- H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Stanovení nukleotidové sekvence genetických elementů 454 -- Kapitola 16 Genomika 461 -- Průzkum lidských genů na Islandu 461 H ZAOSTŘENO NA: GenBank 464 -- Úvod do genomiky 466 -- Korelované genetické, cytologické a fyzické mapy chromozomů 467 -- MAPY ZALOŽENÉ NA RFLP A MIKROSATELITECH 468 -- CYTOGENETICKÉ MAPY 469 -- FYZICKÉ MAPY A BANKY KLONŮ 470 -- Poziční klonování genů 471 -- PROCHÁZENÍ CHROMOZOMEM 472 PŘESKAKOVÁNÍ PO CHROMOZOMU 473 -- Projekt lidského genomu The Human Genome Project 474 -- MAPOVÁNÍ LIDSKÉHO GENOMU 475 SEKVENOVÁNÍ LIDSKÉHO
GENOMU 476 LIDSKÝ PROJEKT HAPMAP 478 -- Analýza funkce genomu pomocí testů RNA a proteinů 480 -- EXPRIMOVANÉ SEKVENCE 481 -- HYBRIDIZACE NA MATRICÍCH A GENOVÉ ČIPY 481 -- VYUŽITÍ ZELENÉHO FLUORESKUJÍCÍHO PROTEINU KE SLEDOVÁNÍ -- PROCESU PROTEOSYNTÉZY 482 -- Komparativní genomika 485 * -- BIOINFORMATIKA 485 -- PROKARYOTICKÉ GENOMY 488 -- GENOMY CHLOROPLASTŮ A MITOCHONDRIÍ 489 -- MITOCHONDRIÁLNÍ GENOMY 489 -- GENOMY CHLOROPLASTŮ 491 -- EUKARYOTICKÉ GENOMY 492 -- H MILNÍKY GENETIKY: Dvě první verze sekvence lidského genomu 494 -- EVOLUCE GENOMU U OBILOVIN 495 EVOLUCE GENOMU SAVCŮ 496 -- H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Využití bioinformatiky ke zkoumání sekvencí DNA 498 -- Kapitola 17 Aplikace molekulární genetiky 504 -- Detekce alely pro Tay-Sachsovu chorobu v osmibuněčných embryích 504 -- Využití technologie rekombinantní DNA pro identifikaci lidských genů 505 -- HUNTINGTONOVA CHOROBA 505 CYSTICKÁ FIBRÓZA 507 -- H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Testování přítomnosti mutantní alely pro mentální retardaci způsobenou fragilním X 508 -- Molekulární diagnostika onemocnění člověka 511 Genová terapie u člověka 512 -- Profil DNA 517 -- TESTOVÁNÍ OTCOVSTVÍ 518 SOUDNÍ VYŠETŘOVÁNÍ 518 -- Výroba eukaryotických proteinů v bakteriích 519 -- LIDSKÝ RŮSTOVÝ HORMON 519 PROTEINY S PRŮMYSLOVÝM VYUŽITÍM 520 -- Transgenní živočichové a rostliny 521 -- TRANSGENNÍ ŽIVOČICHOVÉ: MIKROINJEKCE DNA DO OPLOZENÝCH VAJÍČEK A TRANSFEKCE
EMBRYONÁLNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK 521 -- TRANSGENNÍ ROSTLINY: Ti-PLAZMID Z ARGOBACTERIUM TUMEFACIENS 523 -- Reverzní genetika: Zkoumání biologických pochodů inhibicí genové exprese 525 -- PROTISMYSLNÁ RNA 526 KNOKAUT MUTACE U MYŠI 527 -- H ZAOSTŘENO NA: GM potraviny jsou bezpečné? 528 -- T-DNA A INZERCE TRANSPOZONŮ 528 -- B MILNÍKY GENETIKY: Trinukleotidové repetice a onemocnění u člověka 531 -- RNA INTERFERENCE 535 -- Kapitola 18 Transponovatelné genetické elementy 541 -- Kukuřice: Základní plodina s kulturním dědictvím 541 -- Transponovatelné elementy: Celkový přehled 542 Transponovatelné elementy u bakterií 543 -- IS-ELEMENTY 543 -- SLOŽENÉ TRANSPOZONY 544 -- TN3-ELE MENTY 545 -- VÝZNAM BAKTERIÁLNÍCH TRANSPOZONŮ V LÉKAŘSTVÍ 54i -- Transpozony „cut and paste" u eukaryot 547 -- AC A DS-ELEMENTY U KUKUŘICE 547 -- B ZAOSTŘENO NA: Barbara McCIintocková, objevitelka transponovatelných elementů 548 -- B ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Analýza aktivity transpozonů u kukuřice 550 -- P-ELEMENTY A DYSGENEZE HYBRIDŮ U DROZOFILY 550 MARINER PRASTARÝ A VELMI ROZŠÍŘENÝ TRANSPOZON 552 -- Retroviry a retrotranspozony 553 -- RETROVIRY 553 -- ELEMENTY PODOBNÉ RETROVIRŮM 557 RETROPOZONY 558 -- Transponovatelné elementy u člověka 559 -- Genetický a evoluční význam transponovatelných elementů 561 -- TRANSPOZONY A ORGANIZACE GENOMU 561 -- B MILNÍKY GENETIKY: Transformace drozofily pomocí P-elementů 562 -- TRANSPOZONY A MUTACE 563 -- VÝZNAM
TRANSPONOVATELNÝCH ELEMENTŮ -- V EVOLUCI 564 -- Kapitola 19 Regulace genové exprese u prokaryot a jejich virů 569 -- D’Hérelleho sen o léčbě lidské dyzentérie fágovou terapií 569 -- Genová exprese: Konstitutivní, inducibilní a represibilní geny 570 -- Pozitivní a negativní regulace genové exprese 572 -- Operony jako koordinovaně regulované jednotky genové exprese 574 -- Laktózový operon E. coli: Indukce a katabolická represe 576 -- INDUKCE 576 KATABOLICKÁ REPRESE 578 -- H ZAOSTŘENO NA: Interakce protein-DNA, které regulují transkripci /ac-operonu 580 -- Tryptofanový operon E. coli: Represe a atenuace 582 -- REPRESE 582 ATENUACE 582 -- H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Pochopili jste funkci /ac-operonu? 583 -- Bakteriofág lambda: Represe genů lytické dráhy fága lambda během lyzogenie 587 -- Časová posloupnost genové exprese během fágové infekce 589 -- Translační regulace genové exprese 589 -- B MILNÍKY GENETIKY: Jacob, Monod a model operonu 592 -- Posttranslační regulační mechanizmy 594 -- Kapitola 20 Regulace genové exprese u eukaryot 599 -- Africké trypanozomy: šatník molekulárních převleků 599 -- Přehled způsobů regulace genové exprese u eukaryot 600 -- ČASOPROSTOROVÁ REGULACE GENŮ U EUKARYOT 600 ŘÍZENÁ TRANSKRIPCE DNA 600 ALTERNATIVNÍ SESTŘIH RNA 601 CYTO PLAZ MATICKÁ REGULACE STABILITY MEDIÁTOROVÉ RNA 602 -- Indukce transkripční aktivity faktory prostředí a biologickými faktory 602 -- TEPLOTA: GENY TEPELNÉHO
ŠOKU 602 -- SVĚTLO: GENY PRO RIBULÓZO-1,5-BISFOSFÁT-KARBOXYLÁZU -- V ROSTLINÁCH 603 -- SIGNÁLNÍ MOLEKULY: GENY, KTERÉ REAGUJÍ NA HORMONY 603 -- Molekulární řízení transkripce u eukaryot 606 -- SEKVENCE DNA SPOJENÉ S REGULACÍ TRANSKRIPCE 606 PROTEINY ZAPOJENÉ DO REGULACE TRANSKRIPCE: TRANSKRIPČNÍ FAKTORY 608 -- H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Charakterizace sekvencí potřebných pro expresi genu 609 -- Posttranskripční regulace genové exprese RNA interferencí 610 -- DRÁHY RNAi 610 -- H ZAOSTŘENO NA: GAL4, transkripční faktor kvasinek 612 -- ZDROJE KRÁTKÝCH INTERFERUJÍCÍCH RNA A mikroRNA 612 -- Genová exprese a organizace chromozomů 615 -- TRANSKRIPCE VE SMYČKÁCH ŠTĚTKOVITÝCH CHROMOZOMŮ 615 -- TRANSKRIPCE V PUFFECH POLYTENNÍCH CHROMOZOMŮ 615 -- MOLEKULÁRNÍ USPOŘÁDÁNÍ TRANSKRIPČNĚ -- AKTIVNÍ DNA 616 -- REMODELACE CHROMATINU 617 -- EUCHROMATIN A HETEROCHROMATIN 617 -- UMLČOVÁNÍ GENŮ 618 -- METYLACE DNA A IMPRINTING 622 -- AMPLIFIKACE GENŮ 623 -- Aktivace a inaktivace celých chromozomů 624 -- IN AKTIVACE CHROMOZOMU X U SAVCŮ 624 HYPERAKTIVACE CHROMOZOMU X U DROZOFILY 625 -- B MILN (KY G E N ETIKY: Objev RNA interference 626 -- HYPOAKTIVACE CHROMOZOMŮ X U CAENORHABDITIS ELEGANS 628 -- Kapitola 21 Genetické řízení vývoje -- ZlVOCIChu 633 -- Terapie pomocí kmenových buněk 633 -- Modelové organizmy pro genetickou analýzu vývoje 634 -- CHARAKTERISTIKA VÝVOJE DROZOFILY 634 CHARAKTERISTIKA VÝVOJE HLÍSTICE C. ELEGANS 635 --
Genetická analýza vývojových drah 636 -- DETERMINACE POHLAVÍ U DROZOFILY 637 -- DETERMINACE POHLAVÍ U CAENORHABDITIS ELEGANS 640 -- Aktivita maternálních genů ve vývoji 641 -- GENY S MATERNÁLNÍM ÚČINKEM 641 -- H ZAOSTŘENO NA: fruitless 642 -- DETERMINACE DORZO-VENTRÁLNÍ A ANTERIO-POSTERIORNÍ OSY EMBRYA DROZOFILY 643 -- Aktivita zygotických genů ve vývoji 646 -- ČLÁNKOVÁNÍ TĚLA 646 TVORBA ORGÁNŮ 648 SPECIALIZACE BUNĚČNÝCH TYPŮ 649 -- Genetická analýza vývoje obratlovců 651 -- I ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Analýza drah buněčné diferenciace s využitím mutací 652 -- HOMOLOGIE GENŮ OBRATLOVCŮ A BEZOBRATLÝCH 652 NÁHODNÉ MUTACE A GENOVĚ SPECIFICKÉ „KNOKAUT" MUTACE U MYŠÍ 653 -- MORFOLINOVÉ „KNOKDAUN" MUTACE U RYBY ZEBŘIČKY 654 -- STUDIE NA SAVČÍCH KMENOVÝCH BUŇKÁCH 654 REPRODUKČNÍ KLONOVÁNÍ 656 -- GENETICKÉ ZMĚNY V DIFERENCIACI IMUNITNÍCH BUNĚK OBRATLOVCŮ 656 -- B MILNÍKY GENETIKY: Mutace, které narušují segmentaci těla drozofily * 658 -- Kapitola 22 Genetická podstata rakoviny 665 -- Molekulární pojítko rodiny 665 Rakovina: Genetické onemocnění 666 -- MNOHO TYPŮ RAKOVINY 666 -- RAKOVINA A BUNĚČNÝ CYKLUS 667 -- RAKOVINA A PROGRAMOVANÁ BUNĚČNÁ SMRT 667 -- GENETICKÁ PODSTATA RAKOVINY 668 -- Onkogeny 668 -- RETROVIRY INDUKUJÍCÍ NÁDORY A VIROVÉ ONKOGENY 669 BUNĚČNÉ HOMOLOGY VIROVÝCH ONKOGENŮ: PROTOONKOGENY 670 -- MUTANTNÍ BUNĚČNÉ ONKOGENY A RAKOVINA 671 CHROMOZÓMOVÉ PŘESTAVBY A RAKOVINA
673 -- Nádorové supresorové geny 674 -- DĚDIČNÉ NÁDORY A KNUDSONOVA HYPOTÉZA DVOU ZÁSAHŮ 674 -- BUNĚČNÉ FUNKCE NÁDOROVÝCH SUPRESOROVÝCH PROTEINŮ 675 -- B ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Odhad mutační rychlosti u retinoblastomu 677 -- Genetické dráhy vedoucí k rakovině 682 -- B ZAOSTŘENO NA: Nádory a genetické poradenství 683 -- B MILNÍKY GENETIKY: Identifikace genu BRCA1 685 -- Kapitola 23 Dědičnost komplexních znaků 690 -- Kardiovaskulární onemocnění: kombinace genetických faktorů a faktorů prostředí 690 -- Komplexní znaky 691 -- KVANTIFIKACE KOMPLEXNÍCH ZNAKŮ 691 GENETICKÉ FAKTORY A FAKTORY PROSTŘEDÍ OVLIVŇUJÍ KVANTITATIVNÍ ZNAKY 691 -- VĚTŠÍ POČET GENŮ OVLIVŇUJE KVANTITATIVNÍ ZNAKY 691 PRAHOVÉ ZNAKY 693 -- Statistický popis kvantitativních znaků 693 -- DISTRIBUCE ČETNOSTÍ 694 PRŮMĚR A MODÁLNÍ TŘÍDA 694 -- ROZPTYL (VARIANCE) A SMĚRODATNÁ ODCHYLKA 695 -- Analýza kvantitativních znaků 696 -- MULTIFAKTORIÁLNÍ HYPOTÉZA 696 ROZKLAD FENOTYPOVÉ VARIANCE 696 HERITABILITA V ŠIRŠÍM SMYSLU 697 HERITABILITA V UŽŠÍM SMYSLU 697 PREDIKCE FENOTYPU 698 UMĚLÁ SELEKCE 699 -- LOKUSY PRO KVANTITATIVNÍ ZNAKY 700 H ZAOSTŘENO NA: Umělá selekce 701 -- Korelace mezi příbuznými 705 -- VYJÁDŘENÍ KORELACE KVANTITATIVNÍCH FENOTYPŮ MEZI PŘÍBUZNÝMI 705 -- H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Zjišťování dominance v lokusu QT 706 -- INTERPRETACE KORELACÍ MEZI PŘÍBUZNÝMI 707 -- Kvantitativní genetika znaků lidského chování
709 -- INTELIGENCE 709 -- H MILNÍKY GENETIKY: Minnesotská studie dvojčat vyrůstajících odděleně 710 -- OSOBNOST 711 -- Kapitola 24 Genetika populací 715 -- Odlehlá kolonie 715 Teorie alelových četností 716 -- STANOVENÍ ALELOVÝCH ČETNOSTÍ 716 -- VZTAH MEZI ČETNOSTMI GENOTYPŮ A ALEL: -- HARDYHO-WEINBERGŮV ZÁKON 717 -- POUŽITÍ HARDYHO-WEINBERGOVA PRINCIPU 717 -- VÝJIMKY Z HARDYHO-WEINBERGOVA PRINCIPU 718 -- POUŽITÍ ALELOVÝCH ČETNOSTÍ V GENETICKÉM -- PORADENSTVÍ 720 -- Přírodní výběr (selekce) 721 -- PŘÍRODNÍ VÝBĚR NA ÚROVNI GENU 721 PŘÍRODNÍ VÝBĚR NA ÚROVNI FENOTYPU 723 -- Náhodný genetický posun (drift) 724 -- NÁHODNÉ ZMĚNY ALELOVÝCH ČETNOSTÍ 725 VLIV VELIKOSTI POPULACE 725 -- H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Genetický drift na ostrově Pitcairn 726 -- Populace v genetické rovnováze 727 -- ZVÝHODNĚNÍ HETEROZYGOTŮ 727 ROVNOVÁHA MEZI MUTACÍ A VÝBĚREM 728 ROVNOVÁHA MEZI MUTACÍ A DRIFTEM 729 -- B MILNÍKY GENETIKY: Hardyho-Weinbergův princip 730 -- Kapitola 25 Evoluční genetika 736 -- Odkud pocházíme? Kdo jsme? Kam jdeme? 736 -- Evoluční teorie 737 -- DARWINOVA EVOLUČNÍ TEORIE 737 EVOLUČNÍ GENETIKA 738 -- Genetická variabilita v přírodních populacích 739 -- FENOTYPOVÁ VARIABILITA 739 VARIABILITA STRUKTURY CHROMOZOMŮ 740 VARIABILITA STRUKTURY BÍLKOVIN 741 VARIABILITA NUKLEOTIDOVÝCH SEKVENCÍ 742 -- Molekulární evoluce 743 -- MOLEKULY JAKO „DOKUMENTY EVOLUČNÍ HISTORIE" 743 MOLEKULÁRNÍ FYLOGENEZE
744 RYCHLOST MOLEKULÁRNÍ EVOLUCE 746 -- H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Využití mitochondriální DNA ke studiu fylogeneze 747 -- MOLEKULÁRNÍ HODINY 748 VARIABILITA EVOLUČNÍ RYCHLOSTI 749 -- H ZAOSTŘENO NA: Evoluční rychlost 750 -- NEUTRÁLNÍ TEORIE MOLEKULÁRNÍ EVOLUCE 751 MOLEKULÁRNÍ EVOLUCE A FENOTYPOVÁ EVOLUCE 753 -- Speciace čili Vznik druhů 755 -- CO JE TO DRUH? 755 ZPŮSOBY SPECIACE 756 GENETIKA SPECIACE 758 -- Evoluce člověka 759 -- LIDÉ A LIDOOPI 759 -- EVOLUCE ČLOVĚKA VE FOSILNÍCH NÁLEZECH 759 -- B MILNÍKY GENETIKY: Neutrální teorie molekulární evoluce 760 -- VARIABILITA SEKVENCÍ DNA A PŮVOD ČLOVĚKA 762
(OCoLC)505915397
cnb002025830

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC