Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Leges, 2009
895 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-87212-24-0 (váz.)
Praktik
Student
"1. vyd. podle nové právní úpravy účinné od 1.1.2010"--Obálka
Obsahuje bibliografii na s. 865-871 a rejstřík
Souběžný anglický a německý obsah
000179998
Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY -- TRESTNÍHO PRÁVA -- § 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního -- práva hmotného -- § 2 Účel a funkce trestního práva hmotného -- § 3 Základní zásady trestního práva -- § 4 Trestní právo hmotné a jiná odvětví práva -- Kapitola II. PRAMENY TRESTNÍHO PRÁVA A VÝKLAD -- TRESTNÍCH ZÁKONŮ -- § 1 Prameny trestního práva -- § 2 Význam judikatury v trestním právu -- § 3 Struktura norem trestního práva hmotného -- § 4 Výklad trestních zákonů a analogie -- Kapitola III. PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ -- § 1 Působnost časová -- § 2 Působnost místní -- § 3 Působnost věcná -- § 4 Působnost osobní -- § 5 Vydávání pachatelů -- Kapitola IV. TRESTNÍ PRÁVO EVROPSKÉ TRESTNÍ PRÁVO -- V EVROPSKÝCH SOUVISLOSTECH -- §1 Úvod -- § 2 Trestní právo a Rada Evropy -- § 3 Trestní právo v rámci Evropské unie -- Kapitola V. TRESTNÝ ČIN ---
§ 1 Pojem trestného činu a jeho znaky -- § 2 Druhy trestných činů -- § 3 Třídění trestných činů -- § 4 Doba a místo trestného činu, pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné, trestné činy trvající -- Kapitola VI. SKUTKOVÁ PODSTATA TRESTNÉHO ČINU -- § 1 Pojem skutkové podstaty trestného činu -- § 2 Znaky skutkové podstaty trestného činu -- § 3 Třídění skutkových podstat trestných činů -- Kapitola VII. OBJEKT TRESTNÉHO ČINU -- § 1 Pojem objektu trestného činu -- § 2 Třídění objektů trestných činů -- § 3 Předmět útoku -- Kapitola VIII. OBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU -- § 1 Pojem objektivní stránky trestného činu -- § 2 Obligatorní znaky objektivní stránky trestného činu -- § 3 Fakultativní znaky objektivní stránky trestného činu -- Kapitola IX. PACHATEL TRESTNÉHO ČINU -- § 1 Pojem pachatele trestného činu -- § 2 Příčetnost -- § 3 Věk ---
§ 4 Deliktní způsobilost mladistvého -- § 5 Znaky skutkové podstaty trestného činu charakterizující -- pachatele -- § 6 Trestní odpovědnost právnických osob -- Kapitola X. SUBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU -- § 1 Subjektivní stránka trestného činu -- § 2 Zavinění, společné otázky úmyslu a nedbalosti -- § 3 Úmysl -- § 4 Nedbalost -- § 5 Konstrukce skutkových podstat trestných činů -- z hlediska zavinění -- § 6 Fakultativní znaky subjektivní stránky trestného činu -- §7 Omyl -- Kapitola XI. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST -- § 1 Obecný výklad -- § 2 Krajní nouze -- § 3 Nutná obrana -- § 4 Svolení poškozeného -- § 5 Přípustné riziko -- § 6 Oprávněné použití zbraně -- § 7 Další okolnosti vylučující protiprávnost -- Kapitola XII. VÝVOJOVÁ STADIA TRESTNÉ ČINNOSTI -- § 1 Úvodem -- § 2 Příprava k trestnému činu -- § 3 Pokus trestného činu -- § 4 Nezpůsobilý pokus a nezpůsobilá příprava ---
§ 5 Zánik trestnosti přípravy a pokusu -- § 6 Trestání přípravy a pokusu -- Kapitola XIII. ÚČASTENSTVÍ -- § 1 Součinnost a účastenství -- § 2 Pachatel, nepřímý pachatel, spolupachatel -- § 3 Organizátorství, návod, pomoc -- § 4 Zásada akcesority účastenství a ostatní zásady platné pro organizátorství, návod a pomoc -- § 5 Trestání účastenství -- Kapitola XIV SOUBĚH TRESTNÝCH ČINŮ -- § 1 Pojem a druhy souběhu -- § 2 Jednota skutku -- § 3 Jednočinný souběh a případy vyloučení jednočinného souběhu -- § 4 Účinky souběhu -- Kapitola XV. ZÁNIK TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI -- §1 Úvod -- § Účinná lítost -- § 3 Promlčení trestního stíhání -- Kapitola XVI. POJEM A ÚČEL TRESTU, SYSTÉM TRESTŮ -- § 1 Pojem a účel trestu , -- § 2 Systém trestů -- Kapitola XVII. DRUHY TRESTŮ -- § 1 Trest odnětí svobody -- § 2 Podmíněné odsouzení -- §3 Domácí vězení -- § 4 Obecně prospěšné práce ---
§ 5 Trest propadnutí majetku -- § 6 Peněžitý trest -- § 7 Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty -- § 8 Trest zákazu činnosti -- § 9 Zákaz pobytu -- § 10 Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. § 11 Ztráta čestných titulů a vyznamenání a ztráta -- vojenské hodnosti -- § 12 Vyhoštění -- Kapitola XVIII. UKLÁDÁNÍ TRESTNĚPRÁVNÍCH SANKCÍ -- (TRESTÁNÍ DOSPĚLÝCH) -- § 1 Úvodní výklad -- § 2 Ukládání trestů -- § 3 Upuštění od uložení trestu -- § 4 Ukládání ochranných opatření -- Kapitola XIX. ZÁNIK TRESTNĚPRÁVNÍCH SANKCÍ A ZÁNIK -- JEJICH PRÁVNÍCH NÁSLEDKŮ -- § 1 Předpoklady a důvody zániku trestněprávních sankcí -- § 2 Odstranění právních důsledků odsouzení -- (zahlazení odsouzení) -- Kapitola XX. UKLÁDÁNÍ SANKCÍ ZA PROVINĚNÍ A ČINY JINAK TRESTNÉ SPÁCHANÉ OSOBAMI MLADŠÍMI 18 LET (SANKCIONOVÁNÍ MLADISTVÝCH) -- § 1 Pojem, podstata a účel sankcí ---
§ 2 Výchovná opatření -- § 3 Ochranná opatření -- § 4 Trestní opatření -- § 5 Opatření ukládaná dětem mladším patnácti let -- § 6 Zánik trestněprávních sankcí a zánik jejich právních -- následků -- ZVLÁŠTNÍ ČÁST -- Kapitola XXI. TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ -- §1 Úvod -- § 2 Trestné činy proti životu -- § 3 Trestné činy proti zdraví -- § 4 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví -- § 5 Trestné činy proti těhotenství ženy -- § 6 Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem -- Kapitola XXII. TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ -- A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ -- §1 Úvod -- § 2 Trestné činy proti svobodě -- § 3 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství -- Kapitola XXIII. TRESTNÉ ČINY PROTI DŮSTOJNOSTI -- V SEXUÁLNÍ OBLASTI -- §1 Úvod ---
§ 2 Jednotlivé trestné činy -- Kapitola XXIV. TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM -- §1 Úvod -- § 2 Jednotlivé trestné činy -- Kapitola XXV TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU -- § 1 Úvod -- § 2 Jednotlivé trestné činy -- Kapitola XXVI. TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ -- § 1 Úvod -- § 2 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům -- § 3 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové -- § 4 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky -- a oběhu zboží ve styku s cizinou -- § 5 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému -- právu -- Kapitola XXVII. TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ -- §1 Úvod -- § 2 Obecné ohrožení a ostatní obecně ohrožující trestné činy -- § 3 Tzv. drogové trestné činy -- § 4 Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu -- Kapitola XXVIII. TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU -- PROSTŘEDÍ -- §1 Úvod ---
§ 2 Jednotlivé trestné činy -- Kapitola XXIX. TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ -- ORGANIZACI -- §1 Úvod -- § 2 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu -- a mezinárodní organizace -- § 3 Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu -- a mezinárodní organizace -- § 4 Trestné činy proti obraně vlasti -- Kapitola XXX. TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH -- VEŘEJNÝCH -- §1 Úvod -- § 2 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci -- a úřední osoby -- § 3 Trestné činy úředních osob -- § 4 Úplatkářství -- § 5 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci -- § 6 Trestné činy narušující soužití lidí -- § 7 Jiná rušení veřejného pořádku -- § 8 Organizovaná zločinecká skupina -- § 7 Některé další formy trestné součinnosti -- Kapitola XXXI. TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI -- §1 Úvod ---
§ 2 Trestné činy proti branné povinnosti -- Kapitola XXXII. TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ -- §1 Úvod -- § 2 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti -- § 3 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu -- § 4 Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo -- jiné služby -- § 5 Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil -- § 6 Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů -- Kapitola XXXIII. TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY -- §1 Úvod -- § 2 Trestné činy proti lidskosti -- § 3 Trestné činy proti míru a válečné trestné činy

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC