Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Legislativa
1. vyd. podle stavu k 1.1.2010
Praha : Leges, 2009
1216 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-87212-22-6 (váz.)
Glosátor
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže -- Zákon o výkonu vazby -- Zákon o výkonu trestu odnětí svobody -- Advokátní tarif
000180036
TRESTNÍ zákoník -- ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST (§ 1-139) -- HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ (§1-11) -- Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona (§1) -- Díl 2 Časová působnost (§ 2-3) -- Díl 3 Místní působnost (§4-11) -- HLAVA II TRESTNÍ ODPOVĚDNOST (§ 12-27) -- Díl 1 Základy trestní odpovědnosti (§ 12-14) -- Díl 2 Zavinění (§ 15-19) -- Díl 3 Příprava a pokus trestného činu (§ 20-21) -- Díl 4 Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu (§ 22-27) -- HLAVA III OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST ČINU (§ 28-32) -- HLAVA IV ZÁNIK TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI (§ 33-35) -- Díl 1 Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí (§33) -- Díl 2 Promlčení trestní odpovědnosti (§ 34-35) -- HLAVA V TRESTNÍ SANKCE (§ 36-104) -- Díl 1 Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání (§ 36-38) -- Díl 2 Tresty (§ 39-95) -- Oddíl 1 Obecné zásady pro ukládání trestů (§ 39-45) ---
Oddíl 2 Upuštění od potrestání (§ 46-48) -- Oddíl 3 Dohled (§ 49-51) -- Oddíl 4 Druhy trestů a výjimečný trest (§ 52-54) -- Oddíl 5 Ukládání a výkon jednotlivých trestů (§ 55-80) -- Oddíl 6 Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody (§ 81-87) -- Oddíl 7 Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody -- a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní -- a jiné společenské akce (§ 88-91) -- Oddíl 8 Započítání vazby a trestu (§ 92-93) -- Oddíl 9 Zánik výkonu trestu (§ 94-95) -- Díl 3 Ochranná opatření (§96-104) -- Oddíl 1 Obecné zásady pro ukládání ochranných opatření (§ 96-97) -- Oddíl 2 Ochranná opatření a jejich ukládání (§ 98-104) -- HLAVA VI ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ (§ 105-106) -- HLAVA VII ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PACHATELÍCH -- (§ 107-109) -- HLAVA VIII VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ (§ 110-139) ---
ČÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ ČÁST (§ 140-418) -- HLAVA I TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVl (§ 140-167) -- Díl 1 Trestné činy proti životu (§ 140-144) -- Díl 2 Trestné činy proti zdraví (§ 145-148) -- Díl 3 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví (§ 149-158) -- Díl 4 Trestné činy proti těhotenství ženy (§ 159-163) -- Díl 5 Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými -- tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem (§ 164-167) HLAVA II TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ -- (§ 168-184) -- Díl 1 Trestné činy proti svobodě (§ 168-179) -- Díl 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního -- tajemství (§ 180-184) -- HLAVA III TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI -- V SEXUÁLNÍ OBLASTI (§ 185-193) -- HLAVA IV TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM (§ 194-204) ---
HLAVA V TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU (§ 205-232) -- HLAVA VI TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ (§ 233-271) -- Díl 1 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům (§ 233-239) -- Díl 2 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové (§ 240-247) -- Díl 3 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu -- zboží ve styku s cizinou (§ 248-267) -- Díl 4 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu -- (§268-271) -- HLAVA VII TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ (§ 272-292) -- Díl 1 Trestné činy obecně ohrožující (§ 272-289) -- Díl 2 Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní -- plavidlo a pevnou plošinu (§ 290-292) -- HLAVA VIII TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ (§ 293-308) HLAVA IX TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU -- A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI (§ 309-322) -- Díl 1 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu ---
a mezinárodní organizace (§ 309-315) -- Díl 2 Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu -- a mezinárodní organizace (§ 316-318) -- Díl 3 Trestné činy proti obraně státu (§ 319-322) -- HLAVA X TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH -- (§ 323-368) -- Díl 1 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci -- a úřední osoby (§ 323-328) -- Díl 2 Trestné činy úředních osob (§ 329-330) -- Díl 3 Úplatkářství (§331-334) -- Díl 4 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci (§ 335-351) -- Díl 5 Trestné činy narušující soužití lidí (§ 352-356) -- Díl 6 Jiná rušení veřejného pořádku (§ 357-360) -- Díl 7 Organizovaná zločinecká skupina (§ 361-363) -- Díl 8 Některé další formy trestné součinnosti (§ 364-368) -- HLAVA XI TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI (§ 369-374) -- HLAVA XII TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ (§ 375-399) ---
Díl 1 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti (§ 375-383) -- Díl 2 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu (§ 384-387) -- Díl 3 Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby -- (§ 388-391) -- Díl 4 Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil (§ 392-397) -- Díl 5 Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních -- sborů (§ 398-399) -- HLAVA XIII TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU -- A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY (§ 400-418) -- Díl 1 Trestné činy proti lidskosti (§ 400-405) -- Díl 2 Trestné činy proti míru a válečné trestné činy (§ 406-417) -- Díl 3 Společné ustanovení (§418) -- ČÁST TŘETÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 419-421) -- TRESTNÍ ŘÁD -- ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ (§ 1-156) -- HLAVA PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (§ 1-12) -- HLAVA DRUHÁ SOUD A OSOBY NA ŘÍZENÍ ZÚČASTNĚNÉ (§ 13-51b) ---
Oddíl 1 Pravomoc a příslušnost soudů (§ 13-26) -- Oddíl 2 Pomocné osoby (§ 27-29) -- Oddíl 3 Vyloučení orgánů činných v trestním řízení (§ 30-3la) -- Oddíl 4 Obviněný (§ 32-34) -- Oddíl 5 Obhájce (§ 35-41) -- Oddíl 6 Zúčastněná osoba (§42) -- Oddíl 7 Poškozený (§ 43-49) -- Oddíl 8 Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného (§ 50-5la) -- Oddíl 9 Přístup k utajovaným informacím (§ 51b) -- HLAVA TŘETÍ OBECNÁ USTANOVENÍ O ÚKONECH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ (§ 52-66) -- Způsob provádění úkonů trestního řízení (§ 52) -- Oddíl 1 Dožádání (§ 53-54) -- Oddíl 2 Protokol (§ 55-58) -- Oddíl 3 Podání (§59) -- Oddíl 4 Lhůty (§60-61) -- Oddíl 5 Doručování (§ 62-64a) -- Oddíl 6 Nahlížení do spisů (§65) -- Oddíl 7 Pořádková pokuta (§66) -- HLAVA ČTVRTÁ ZAJIŠTĚNI OSOB, VĚCÍ A JINÝCH MAJETKOVÝCH -- HODNOT (§ 67-88a) -- Oddíl 1 Vazba (§ 67-74a) -- Oddíl 2 Zadržení (§ 75-77) ---
Oddíl 3 Vydání a odnětí věci, zajištění peněžních prostředků na účtu, zaknihovaných cenných papírů, nemovitosti a jiné majetkové hodnoty (§78-81b) -- Oddíl 4 Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor -- a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků (§ 82-85c) -- Oddíl 5 Zadržení a otevření zásilek, jejich záměna a sledování (§ 86-87c) -- Oddíl 6 Odposlech a záznam telekomunikačního provozu (§ 88-88a) -- HLAVA PÁTÁ DOKAZOVÁNÍ (§ 89-118) -- Obecná ustanovení (§89) -- Oddíl 1 Výpověď obviněného (§ 90-96) -- Oddíl 2 Svědci (§ 97-104) -- Oddíl 3 Některé zvláštní způsoby dokazování (§ 104a-104e) -- Oddíl 4 Znalci (§ 105-111) -- Oddíl 5 Věcné a listinné důkazy (§112) -- Oddíl 6 Ohledání (§ 113-118) -- HLAVA ŠESTÁ ROZHODNUTÍ (§ 119-140) -- Způsob rozhodování (§119) -- Oddíl 1 Rozsudek (§ 120-133) -- Oddíl 2 Usnesení (§ 134-138) ---
Oddíl 3 Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí (§ 139-140) -- HLAVA SEDMÁ STÍŽNOST A ŘÍZENÍ O NÍ (§ 141-150) -- HLAVA OSMÁ NÁKLADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ (§ 151-156) -- ČÁST DRUHÁ PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ (§ 157-158f) -- Obecné ustanovení (§ 157) -- Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce -- (§ 157a) -- HLAVA DEVÁTÁ POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM TRESTNÍHO STÍHÁNÍ -- (§ 158-158f) -- HLAVA DESÁTÁ ZAHÁJENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ, DALŠÍ POSTUP V NĚM A ZKRÁCENÉ PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ (§ 160-171) -- Oddíl 1 Zahájení trestního stíhání (§160) -- Oddíl 2 Vyšetřování (§ 161-167) -- Oddíl 3 Zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů -- (§ 168-170) -- Oddíl 4 Rozhodnutí v přípravném řízení (§ 171-173a) -- Oddíl 5 Dozor státního zástupce (§ 174-175) -- Oddíl 6 Obžaloba (§ 176-179) -- Oddíl 7 Zkrácené přípravné řízení (§ 179a-179h) ---
ČÁST TŘETÍ ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM (§ 180-365) -- HLAVA JEDENÁCTÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (§ 180-184) -- HLAVA DVANÁCTÁ PŘEDBĚŽNÉ PROJEDNÁNÍ OBŽALOBY (§ 185-195) HLAVA TŘINÁCTÁ HLAVNÍ LÍČENÍ (§ 196-231) -- Oddíl 1 Příprava hlavního líčení (§ 196-198a) -- Oddíl 2 Veřejnost hlavního líčení (§ 199-201) -- Oddíl 3 Zahájení hlavního líčení (§ 202-206) -- Oddíl 4 Dokazování (§ 207-215) -- Oddíl 5 Závěr hlavního líčení (§ 216-218) -- Oddíl 6 Odročení hlavního líčení (§219) -- Oddíl 7 Rozhodnutí soudu v hlavním líčení (§ 220-230) -- Oddíl 8 Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení (§231) -- HLAVA ČTRNÁCTÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ (§ 232-239a) -- HLAVA PATNÁCTÁ NEVEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ (§ 240-244) -- HLAVA ŠESTNÁCTÁ ODVOLÁNÍ A ŘÍZENÍ O NĚM (§ 245-265) -- HLAVA SEDMNÁCTÁ DOVOLÁNÍ (§ 265a-265s) -- HLAVA OSMNÁCTÁ STÍŽNOST PRO PORUŠENÍ ZÁKONA -- A ŘÍZENÍ O Ní (§ 266-276) ---
HLAVA DEVATENÁCTÁ OBNOVA ŘÍZENÍ (§ 277-289) -- HLAVA DVACÁTÁ ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŘÍZENÍ (§ 290-314n) -- Obecné ustanovení (§ 290) -- Oddíl 1 Řízení ve věcech mladistvých (§ 291-301) -- Oddíl 2 Řízení proti uprchlému (§ 302-306a) -- Oddíl 3 Podmíněné zastavení

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC