Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Brno : Ústav geoniky Akademie věd ČR, 2010
208s. : il. ; 24cm

ISBN 978-80-86407-84-5 (brož.)
Studia geographica, ISSN 0587-1247 ; 101
Anglické resumé
000180038
1 Historie a vývoj využívání větrné energie -- 1.1 Význam větrné energie jako obnovitelného zdroje -- 1.2 Využívání větrné energie na území ČR v minulosti -- 1.3 Vývoj větrné energetiky ve světě a ČR -- 1.3.1 Větrná energetika ve světě -- 1.3.2 Větrná energie v České republice -- 1.4 Technologie větrných elektráren a její vývoj Literatura -- 2 Větrný potenciál České republiky -- 2.1 Meteorologie ve větrné energetice -- 2.2 Proudění vzduchu v přízemní a mezní vrstvě atmosféry -- 2.3 Klimatologie proudění vzduchu na území České republiky -- 2.4 Situace příznivé pro vysokou výrobu elektrické energie z větru na území ČR s ohledem na plošný projev orografických deformací proudění -- 2.5 Časová variabilita rychlosti větru a předpověď výroby větrnými elektrárnami -- 2.5.1 Časová variabilita rychlosti větru a hustoty výkonu větru -- 2.5.2 Předpověď výroby větrnými elektrárnami ---
2.6 Měření rychlosti větru -- 2.6.1 Zjišťování větrných poměrů -- 2.6.2 Měření větru -- 2.6.3 Měření větru v bodě -- 2.6.4 Distanční metody měření větru -- 2.6.5 Stanice s dlouhodobým měřením větru -- 2.6.6 Měření na meteorologických stožárech -- 2.7 Modely pro výpočet pole větru -- 2.7.1 Interpolace větrných charakteristik -- 2.7.2 Lineární modely -- 2.7.3 Numerické modely proudění -- 2.7.4 Kombinace různých typů modelů -- 2.8 Větrný potenciál na území ČR -- 2.8.1 Energie větru a výroba větrných elektráren -- 2.8.2 Větrná mapa -- 2.8.3 Potenciál větrné energie -- 2.9 Meteorologické prvky a jevy ovlivňující činnost větrných elektráren 2.9.1 Vliv hustoty a teploty vzduchu na výkon větrné elektrárny -- 2.9.2 -- Vliv extrémních rychlostí větru na činnost větrných elektráren -- 2.9.5 -- 2.9.3 -- 2.9.4 ---
Vliv turbulence na výkon větrné elektrárny. Vliv námrazy na činnost větrných elektráren Vliv elektrických výbojů na větrné elektrárny -- Literatura -- 3 Legislativní rámec výstavby a provozu větrných elektráren v ČR ( -- 3.1 Úvod -- 3.2 Podpora výroby elektřiny ve VtE ve strategických dokumentech ČR -- 3.2.1 Strategie udržitelného rozvoje České republiky -- 3.2.2 Státní politika životního prostředí České republiky 2004-2010 -- 3.2.3 Státní energetická koncepce -- 3.2.4 Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007-2013 -- 3.3 Legislativní rámec výroby elektřiny ve VTE a její podpory -- 3.3.1 Smlouva o přistoupení ČR k Evropské unii -- 3.3.2 Zákon o hospodaření energií -- 3.3.3 Energetický zákon -- 3.3.4 Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů -- 3.3.5 Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě -- 3.3.6 Cenové rozhodnutí ERU, kterým se stanovuje podpora pro výrobu ---
3.4 Klíčové nástroje podpory výroby elektřiny ve VtE -- 3.4.1 Právo na přednostní připojení VtE k distribuční a přenosové soustavě -- 3.4.2 Výkupní povinnost provozovatele distribuční a přenosové soustavy -- 3.4.3 Přímá finanční podpora -- 3.4.4 Garantovaná návratnost investic -- 3.4.5 Garantovaná výše výnosů z prodeje jednotky elektrické energie -- 3.4.6 Garantovaná minimální výše výkupních cen -- 3.5 Vybrané problémy při implementaci projektů výstavby VtE -- 3.5.1 Souhlas k umístění stavby VtE z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz -- 3.5.2 Výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů -- 3.5.3 Připojení VtE k distribuční soustavě -- 4 Ekonomické hodnocení externalit větrné energie -- 4.1 Úvod -- 4.2 Externalita v ekonomii a její oceňování -- 4.2.1 Oceňování externalit v teorii -- 4.2.2 Oceňování externalit v praxi -- 4.3 Kvantifikace externalit v oblasti energetiky ---
4.4 Významné dopady větrných elektráren -- 4.5 Hodnocení externalit větrných elektráren -- 4.5.1 Dopady na estetickou hodnotu krajiny -- 4.5.2 Dopady hluku -- elektřiny z OZE -- 4.5.3 Dopady na ceny nemovitosti -- 4.5.4 Další dopady 4.6 Závěr Literatura -- 5 Hluk větrných elektráren -- 5.1 Úvod -- 5.2 Hygienické limity hluku A v noční době -- 5.3 „Hygienické limity" infrazvuku a nízkofrekvenčního hluku -- 5.4 Případové studie -- 5.5 Epidemiologické studie -- 5.6 Technické studie -- 5.7 Měření hluku -- 5.8 Fyziologické studie -- 5.9 Výpočtové akustické studie -- 5.10 Závěr Literatura -- 6 Větrné elektrárny a živá příroda -- 6.1 Úvod -- 6.2 Předpokládané vlivy -- 6.2.1 Rušení -- 6.2.2 Kolize -- 6.3 Srovnání rizik -- 6.4 Obecná doporučení Literatura -- 7 Větrné elektrárny a krajinný ráz -- 7.1 Úvod -- 7.2 Vliv větrných elektráren na krajinný ráz -- 7.3 Metody popisné („objektivní") ---
7.4 Metody vizuálních preferencí (subjektivní) -- 7.5 Nástroje GIS a 3D -- 7.6 Tvorba posudků -- 7.7 Krajinné plánování -- 7.8 Závěr Literatura -- 8 Percepce a image větrných elektráren -- 8.1 Výstavba větrných elektráren jako sociálně-prostorové dilema -- 8.2 Lokální opozice k větrným elektrárnám a NIMBY syndrom -- 8.3 Motivační faktory podpory a odmítnutí projektů VtE ze strany obcí -- 8.4 Vnímání a postoje k výstavbě a provozu VtE ze strany obyvatel -- 8.4.1 Metodika výzkumu -- 8.4.2 Vliv VtE na životní prostředí a kvalitu života -- 8.4.3 Sociálně-geografické determinanty postojů -- 8.4.4 Mezinárodní srovnání názorové hladiny -- 8.5 Závěry a diskuze Literatura -- 9 Větrné elektrárny a cestovní ruch -- 9.1 Úvod -- 9.2 Potenciál a předpoklady cestovního ruchu území -- 9.3 Vliv výstavby na krajinu a cestovní ruch -- 9.4 Případová studie: Slezská Harta a Krušné hory -- 9.4.1 Metodika výzkumu ---
9.4.2 Pohled turistů a návštěvníků -- 9.4.3 Pohled místních podnikatelů -- 9.5 Cestovní ruch jako důvod (či záminka) neuskutečnění projektů -- 9.6 Závěry a diskuze Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC