Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

rozhodovací metody (@@20121121-11:25:34@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:30x 
BK
2., aktualiz. vyd.
Praha : Management Press, 2009
734 s. : il. ; 25 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7261-200-0 (váz.)
Anglicko-český terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000180063
ČÁSTI: ZÁKLADY MANAGEMENTU -- [ 1 ] Úvod do managementu -- 1.1 Pojetí managementu -- 1.1.1 Základní pojmy -- 1.1.2 Pojetí managementu -- 1.1.3 Postavení manažera v organizaci -- 1.1.4 Úrovně managementu a jejich úloha -- 1.1.5 Prostředí managementu -- 1.1.6 Management a podnikání -- 1.2 Profil manažera -- 1.2.1 Základní pojmy -- 1.2.2 Základní kompetence manažera -- 1.2.3 Obecné principy manažerské práce -- 1.2.4 Styl manažerské práce -- 1.2.5 Vztah manažera k podřízeným -- 1.2.6 Sebeřízení a řízení času -- 1.2.7 Leader a leadership -- 1.3 Společenské chování manažerů -- 1.3.1 Základní pojmy -- 1.3.2 Nerovné postavení ve společnosti -- 1.3.3 Typické situace při společenské styku -- [ 2 ] Manažerské funkce 2.1 Rozhodování -- 2.1.1 Základní pojmy -- 2.1.2 Teoretická východiska rozhodování -- 2.1.3 Rozhodovací proces -- 2.1.4 Rozhodovací problémy -- 2.1.5 Klasifikace rozhodovacích problémů ---
2.1.6 Struktura rozhodovacích procesů a používané přístupy -- 2.1.7 Rozhodování za rizika a nejistoty -- 2.1.8 Praxe rozhodování -- 2.2 Plánování -- 2.2.1 Základní pojmy -- 2.2.2 Místo plánování v manažerských činnostech -- 2.2.3 Postup při sestavování plánů -- 2.2.4 Členění plánů -- 2.3 Řízení implementace -- 2.3.1 Základní pojmy -- 2.3.2 Motivování -- 2.3.3 Ovlivňování -- 2.3.4 Vedení lidí -- 2.3.5 Koordinace -- 2.4 Kontrola -- 2.4.1 Základní pojmy -- 2.4.2 Pojetí kontroly -- 2.4.3 Projektování kontrolního systému organizace -- 2.4.4 Formování vnitřního kontrolního systému -- 2.5 Řízení lidí -- 2.5.1 Základní pojmy -- 2.5.2 Význam a funkce řízení lidí -- 2.5.3 Náplň řízení lidí -- 2.5.4 Rozhodující personální aktivity -- 2.5.5 Personální audit -- 2.6 Komunikace -- 2.6.1 Základní pojmy -- 2.6.2 Obecné zásady úspěšné komunikace -- 2.6.3 Komunikace v řízení ---
2.6.4 Projektování komunikačních systémů uvnitř organizace -- 2.7 Informatika v manažerské práci -- 2.7.1 Základní pojmy -- 2.7.2 Informace a znalosti jako konkurenční výhoda -- 2.7.3 IS/ICT a jejich globální architektura v organizacích -- 2.7.4 Dílčí aplikační architektury IS/ICT a jejich inovační rozvoj -- 2.7.5 Základní manažerský přístup k tvorbě IS/ICT -- [ 3 ] Organizování a správa společnosti -- 3.1 Organizování a organizační architektura -- 3.1.1 Základní pojmy -- 3.1.2 Organizační architektura -- 3.1.3 Organizační formy -- 3.1.4 Činitele a ukazatele organizační architektury -- 3.1.5 Vývojové tendence v organizační architektuře -- 3.1.6 Využití teorie životního cyklu v organizační architektuře -- 3.2 Projektové řízení -- 3.2.1 Základní pojmy -- 3.2.2 Podstata projektů a projektového řízení -- 3.2.3 Struktura projektového řízení -- 3.2.4 Vliv projektového řízení na organizační strukturu ---
3.2.5 Rizika projektů -- 3.2.6 Počítačová podpora projektového řízení -- 3.3 Správa společností -- 3.3.1 Základní pojmy -- 3.3.2 Základy správy společností -- 3.3.3 Nástroje pro tvorbu, regulaci a hodnocení úrovně správy společností -- 3.3.4 Odpovědnost statutárních orgánů a manažerů za chod firmy -- [ 4 ] Management ve vývoji -- 4.1 Stoletá historie managementu -- 4.1.1 Klasické období managementu -- 4.1.2 Management čtyřicátých až sedmdesátých let -- 4.1.3 Vývoj managementu v posledním čtvrtstoletí -- 4.2 Globalizační trendy -- 4.2.1 Pojetí globalizace -- 4.2.2 Vliv globalizace na podnikání, ekonomiku a management -- 4.3 Manažer v mezinárodním prostředí -- 4.3.1 Mezinárodní prostředí -- 4.3.2 Příprava manažerů, koučink přes hranice kultur Shrnutí části I -- Literatura k části I -- ČÁST II: PROVOZNÍ MANAGEMENT -- [ 5 ] Základy provozního managementu -- 5.1 Základní pojmy ---
5.2 Management produktového portfolia -- 5.2.1 Diagnostika produktového portfolia -- 5.2.2 Úvahy nad strukturou produktového portfolia -- 5.2.3 Výrobková strategie -- 5.2.4 Management nových produktů -- 5.3 Provozní management a jeho místo v řízení firmy -- 5.3.1 Vztah strategického a provozního managementu -- 5.3.2 Vztah taktického a provozního managementu -- 5.3.3 Vztah provozního a operativního managementu -- 5.3.4 Profil manažera první linie -- 5.4 Typologie a struktura provozních činností -- [ 6 ] Normativní základna provozního managementu -- 6.1 Základní pojmy -- 6.2 Základy standardizace -- 6.2.1 Národní a mezinárodní úroveň -- 6.2.2 Podniková úroveň -- 6.2.3 Standardizace na vstupu -- 6.2.4 Standardizace ve výrobě -- 6.2.5 Standardizace na výstupu -- [ 7 ] Přístupy k řízení provozních činností -- 7.1 Základní poj my -- 7.2 Vnímání provozních činností jako hodnototvorného řetězce ---
7.2.1 Analýza provozních činností -- 7.2.2 Správné provozní praktiky -- 7.3 Tradiční versus moderní přístupy k organizaci provozních činností -- 7.3.1 Výrobní systémy založené na ekonomii množství -- 7.3.2 Výrobní systémy založené na ekonomii času -- 7.3.3 Postup zavádění štíhlé výroby do firemní praxe -- [ 8 ] Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce -- 8.1 Základní poj my -- 8.2 Přístupy k zabezpečování kvality, environmentu a bezpečnosti práce -- 8.3 Charakteristické rysy normativních přístupů -- 8.3.1 Pořádek, disciplína -- 8.3.2 Dodržování legislativních požadavků -- 8.3.3 Důraz na dokumentaci a záznamy -- 8.3.4 Záběr na celou firmu a všechny pracovníky -- 8.4 Klíčové normativní požadavky na provozní činnosti -- 8.4.1 Obchodní činnosti -- 8.4.2 Příprava výrobku/služby -- 8.4.3 Nákupní činnosti -- 8.4.4 Vlastní produkční (realizační) procesy ---
8.4.5 Požadavky ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce ve vazbě na produkční procesy -- 8.4.6 Havarijní situace 8.5 Produkce bez vad -- 8.5.1 Program práce bez vad Shrnutí části II Literatura k části II -- ČÁST III: VYBRANÉ SOUDOBÉ MANAŽERSKÉ PŘÍSTUPY -- [ 9 ] Management změn -- 9.1 Základní pojmy -- 9.2 Východiska managementu změn -- 9.2.1 Zakladatelé teorie inovací -- 9.2.2 Od invence k inovaci -- 9.2.3 Ochrana duševního vlastnictví -- 9.3 Dimenze změn -- 9.4 Management změn -- 9.4.1 Určení potřeby změn -- 9.4.2 Příprava a realizace změn -- 9.4.3 Přijetí a stabilizace změn -- 9.5 Vybrané přístupy managementu změn -- 9.5.1 Přístupy trvalého zlepšování -- 9.5.2 Reengineering -- [ 10 ] Řízení vztahů se zákazníky -- 10.1 Základní pojmy -- 10.2 Pojetí CRM -- 10.2.1 Vývojová stadia CRM -- 10.2.2 Přínosy CRM -- 10.3 Strategie vztahů se zákazníky -- 10.3.1 Stratifikace ---
10.3.2 Typy strategických přístupů CRM -- 10.4 Akční plány CRM -- 10.4.1 Orientace na zákazníky -- 10.4.2 Komunikace se zákazníky -- 10.4.3 Informační zabezpečení CRM -- [ 11 ] Strategický management 11.1 Základní poj my -- 11.2 Východiska strategického managementu -- 11.3 Přehled strategických přístupů -- 11.3.1 Hierarchické pojetí strategie -- 11.3.2 Model S-C-P -- 11.3.3 Analýza strategických skupin -- 11.3.4 Model R-C-P -- 11.3.5 Odvětvové strategie -- 11.3.6 Soudobé přístupy ke strategickému řízení -- 11.4 Typologie strategií -- 11.4.1 Aspekt agresivity strategií -- 11.4.2 Porterovy generické strategie -- 11.4.3 Rozvojové strategie -- 11.4.4 Aspekt úrovní strategií -- 11.5 Metody a techniky strategického managementu -- 11.5.1 Tržně výrobková matice -- 11.5.2 Benchmarking -- 11.5.3 Matice růst tržní podíl, matice BCG -- 11.5.4 Matice General Electric -- 11.5.5 Analýza SWOT -- 11.5.6 Metoda SPACE -- 11.5.7 Analýza PEST ---
11.5.8 Metoda VRIO -- 11.5.9 Balanced Scorecard (BSC) -- 11.5.10 Target costing (cílové náklady) -- 11.5.11 Finanční analýza -- 11.6 Strategický cyklus -- 11.6.1 Určení základních premis -- 11.6.2 Situační analýzy -- 11.6.3 Analýza rozvojového potenciálu -- 11.6.4 Určení strategie -- 11.6.5 Realizace strategie -- 11.6.6 Kontrola plnění strategických záměrů -- 11.7 Podnikatelské plány -- 11.7.1 Zásady pro zpracování podnikatelského plánu -- 11.7.2 Příprava podnikatelského plánu -- [12] Procesní přístup -- 12.1 Základní pojmy -- 12.2 Východiska procesního přístupu -- 12.2.1 Identifikace procesů -- 12.2.2 Nové formování procesů -- 12.2.3 Stabilizace procesů -- 12.2.4 Zlepšování procesů -- 12.3 Pojetí přidané hodnoty z pohledu managementu procesů -- 12.4 Důsledky procesního řízení v oblasti organizační architektury -- 12.4.1 Koncepce procesní horizontální organizační struktury -- [ 13 ] Management znalostí ---
13.1 Základní pojmy -- 13.2 Explicitní a tacitní znalosti -- 13.2.1 Proces konverze jedné dimenze znalosti ve druhou -- 13.3 Trh znalostí -- [ 14 ] Management rizika -- 14.1 Základní pojmy -- 14.2 Pojetí rizika a managementu rizika -- 14.2.1 Pojetí rizika -- 14.2.2 Management rizika -- 14.3 Proces managementu rizika -- 14.3.1 Vymezení kontextu a cílů managementu rizika -- 14.3.2 Stanovení významnosti rizika -- 14.3.3 Přístupy ke snižování rizika -- 14.3.4 Monitorování a prověřování systému managementu rizika -- 14.4 Implementace managementu rizika do podnikové praxe 14.4.1 Organizační zabezpečení managementu rizika -- 14.5 Soudobá praxe managementu rizika -- [15] Identita firmy -- 15.1 Základní pojmy -- 15.2 Od identity k image firmy -- 15.3 Složky firemní identity -- 15.3.1 Firemní design -- 15.3.2 Firemní (podniková) kultura -- 15.3.3 Firemní komunikace -- 15.3.4 Firemní chování -- 15.3.5 Produkt firmy -- 15.3.6 Image firmy ---
15.4 Etika v managementu -- 15.5 Společenská odpovědnost firem 15.5.1 Certifikace CSR -- ČÁST IV: MANAGEMENT V ÚSILÍ O VÝKONNOST A PROSPERITU -- [ 16 ] Výkonnost a prosperita firmy -- 16.1 Základní poj my -- 16.2 Vnitřní a vnějš

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC