Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:21x 
BK
Příručka
3., rozš. a aktualiz. vyd.
Praha : Grada, c2010
354 s. : il. ; 25 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-3051-6 (váz.)
Expert
Obsahuje bibliografii na s. 343-348, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000180158
1. Zobrazení života firmy -- 1.1 Jaké j sou příčiny neúspěchu v podnikání? -- 1.2 Krize firmy -- 1.2.1 Základní příznaky krize ve firmě -- 1.2.2 Jak se tedy ochránit před krizí? -- 1.2.3 Doporučení managementu v boji s krizí -- 1.3 Některé kritické momenty rozvoje úspěšné firmy -- 2. Charakteristické znaky úspěšné firmy -- 2.1 Úvod do problému -- 2.2 Kritické faktory úspěchu firmy -- 2.3 Rozbor 7S faktorů, které podmiňují úspěch firmy -- 2.3.1 Strategie firmy -- 2.3.2 Základní typy strategií firmy -- 2.3.3 Organizační struktura firmy -- 2.3.4 Informační systémy -- 2.3.5 Styl řízení -- 2.3.6 Spolupracovníci -- 2.3.7 Mistři změn -- 2.3.8 Sdílené hodnoty (kultura) firmy -- 2.3.9 Schopnosti -- 2.3.10 Další současné přístupy k hodnocení úspěšnosti firmy -- 2.4 Vliv relevantního prostředí na firmu -- 3. Změny ve firmě a riziko -- 3.1 Modely změny ve firmě -- 3.1.1 Vybrané typy modelů řízené změny firmy ---
3.1.2 Technokratický přístup k řízení změny -- 3.1.3 Lewinův model -- 3.1.4 Analýza situace -- 3.1.5 Agent změny -- 3.1.6 Intervenční oblasti plánované firemní změny -- 3.1.7 Intervence vlastní změna -- 3.1.8 Verifikace dosažených výsledků -- 3.1.9 Kritika Lewinova modelu -- 3.2 Změna strategie firmy -- 3.3 Metodika provedení změny strategie ve firmě -- 3.3.1 První etapa -- 3.3.2 Druhá etapa -- 3.3.3 Třetí etapa -- 3.4 Změna organizační struktury firmy -- 3.5 Chápání změny jako cesty -- 3.5.1 Jaké jsou hlavní faktory úspěchu ve firmě? -- 3.5.2 Změna a emoce nadstavba k stávající teorii řízené změny -- 4. Riziko definice, měření, klasifikace a praktické přístupy k řízení rizika ve firmě -- 4.1 Co to je riziko? -- 4.2 Analýza rizik -- 4.3 Základní pojmy analýzy rizik -- 4.3.1 Aktivum -- 4.3.2 Hrozba -- 4.3.3 Zranitelnost -- 4.3.4 Protiopatření -- 4.3.5 Riziko -- 4.4 Vztahy v analýze rizik ---
4.5 Obecný postup analýzy rizik -- 4.5.1 Stanovení hranice analýzy rizik -- 4.5.2 Identifikace aktiv -- 4.5.3 Stanovení hodnoty a seskupování aktiv -- 4.5.4 Identifikace hrozeb -- 4.5.5 Analýza hrozeb a zranitelností -- 4.5.6 Pravděpodobnost jevu -- 4.5.7 Měření rizika -- 4.6 Určení statistických charakteristik rizika -- 4.7 Metody analýzy rizik -- 4.7.1 Kvalitativní metody -- 4.7.2 Kvantitativní metody -- 4.7.3 Kombinované metody -- 4.7.4 Volby strategie analýzy rizik -- 4.7.5 Nejužívanější metody analýzy rizik -- 4.8 Řízení rizik -- 4.8.1 Obecné zákonitosti řízení rizik -- 4.8.2 Technologické riziko -- 4.8.3 Projektová rizika -- 4.9 Management podnikatelských rizik -- 4.10 Výpočet míry rizik a hodnocení rizik -- 4.10.1 Cíle řízení rizika -- 4.10.2 Stanovení míry rizik -- 4.10.3 Postup podle ČSN ISO/IEC 27005:2008 -- 4.11 Klasifikace rizik -- 4.11.1 Finanční a nefinanční riziko -- 4.11.2 Statické a dynamické riziko ---
4.11.3 Čistá a spekulativní rizika -- 4.12 Některé praktické přístupy k řízení rizika ve firmě -- 4.12.1 Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit ztratit -- 4.12.2 Uvažuj o pravděpodobnostech -- 4.12.3 Neriskuj mnoho pro málo -- 5. Metody snižování rizika -- 5.1 Jak volit nástroje pro snižování rizika -- 5.2 Metody snižování podnikatelského rizika -- 5.2.1 Ofenzivní řízení firmy -- 5.2.2 Retence rizik -- 5.2.3 Redukce rizika -- 5.2.4 Přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty (transfer rizika) -- 5.2.5 Diverzifikace -- 5.2.6 Pružnost firmy -- 5.2.7 Sdílení rizika -- 5.2.8 Pojištění -- 5.2.9 Vyhýbání se rizikům -- 5.2.10 Získávání dodatečných informací -- 5.2.11 Vytváření rezerv -- 5.2.12 Metody operační analýzy jako nástroje snižování podnikatelského rizika -- 5.2.13 Postoptimalizační analýza -- 5.2.14 Metody síťové analýzy -- 5.2.15 Jak snižovat riziko z nezaplacení pohledávek? ---
5.2.16 Modely hromadné obsluhy -- 5.2.17 Prognózo vání -- 5.2.18 Metody snižování rizika při rozhodování vrcholového managementu -- 6. Informační riziko -- 6.1 Riziko a informace -- 6.2 Informace, data, znalosti -- 6.3 Zpracování informací -- 6.3.1 Fuzzy informace -- 6.3.2 Další metody zpracování informací -- 6.4 Získávání dodatečných informací -- 6.5 Registry orgánů veřejné správy -- 6.5.1 Registr ekonomických subjektů -- 6.5.2 Obchodní rejstřík -- 6.5.3 Registr živnostenského podnikání -- 6.5.4 Daňové evidence a další informace MF ČR -- 6.5.5 Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) -- 6.5.6 Registry územní identifikace, adres a nemovitostí -- 6.5.7 Základní registry -- 6.5.8 Další veřejnoprávní informační zdroje -- 6.5.9 Ostatní veřejné zdroje informací -- 6.5.10 Vlastní aktivní získávání informací -- 6.6 Ochrana informací -- 6.6.1 Utajované informace ---
6.6.2 Jiné předpisy o ochraně tajemství -- 6.6.3 Ochrana důvěrných informací -- 6.6.4 Realizace informační bezpečnosti -- 6.6.5 Bezpečnost informačního systému organizace -- 6.6.6 Bezpečnostní normy -- 6.7 Úniky informací -- 7. Investiční rozhodování a riziko -- 7.1 Co to jsou investice? -- 7.2 Finanční analýza -- 7.2.1 Metody finanční analýzy -- 7.2.2 Postup při finanční analýze -- 7.2.3 Finanční analýza v případě krize podniku -- 7.3 Parametry investic -- 7.4 Likvidita -- 7.5 Finanční plánování investic -- 7.5.1 Plánování peněžních toků z investice -- 7.5.2 Časová hodnota investice -- 7.5.3 Kritéria založená na diskontování peněžních toků -- 7.5.4 Určení diskontní sazby -- 7.5.5 Vnitřní výnosové procento -- 7.5.6 Doba návratnosti -- 7.6 Další faktory investičního rizika -- 7.7 Hydroelektrárna v Mongolsku investovat, či ne? -- 7.7.1 Situační analýza -- 7.7.2 Možné metody řešení ---
7.7.3 Výpočet čisté současné hodnoty investice -- 7.7.4 Genetické algoritmy v procesu modelování velkých investičních celků -- 7.7.5 Praktická aplikace genetických algoritmů v investičním rozhodování -- 7.8 Parkoviště v Brně -- 7.9 Umělé neuronové sítě -- 8. Právní rizika a jejich prevence ’ -- 8.1 Právní rizika organizací -- 8.2 Právní ochrana subjektu -- 8.3 Právní rizika související s životním cyklem organizace -- 8.3.1 Právní rizika při zakládání organizací -- 8.3.2 Právní rizika při změnách v organizacích -- 8.3.3 Právní rizika při nákupu a prodeji firem -- 8.4 Právní rizika související s interními předpisy -- 8.4.1 Interní normy -- 8.4.2 Pracovní řád -- 8.4.3 Zajištění ochrany utajovaných informací -- 8.4.4 Obchodní tajemství -- 8.4.5 Další interní normy -- 8.5 Smlouva -- 8.5.1 Časté problémy ve smluvních dokumentech -- 8.5.2 Limitace náhrady škody -- 8.5.3 Outsourcing ---
8.5.4 Service Level Agreement -- 8.5.5 Jak postupovat při přechodu na outsourcing -- 8.6 Právní skutečnosti a právní úkony -- 8.7 Podmínky pro platnost právních úkonů -- 8.7.1 Dobré mravy -- 8.7.2 Forma právních úkonů -- 8.7.3 Elektronický versus vlastnoruční podpis -- 8.7.4 Zákon o elektronických právních úkonech a konverzi dokumentů -- 8.8 Informace o právním řádu a připravované legislativě -- 8.8.1 Judikatura -- 8.8.2 Sbírka zákonů -- 8.8.3 eLegislativa -- 8.9 Informace o činnosti soudů -- 8.9.1 infoSoud a infoJednání -- 8.9.2 infoDeska -- 8.9.3 eTrestní řízení -- 8.9.4 ePodatelna -- 8.10 Právní audit organizace -- 9. Zásady krizového plánování -- 9.1 Zvládání havarijních a tísňových situací -- 9.2 Základy účinného manažerského řízení krizových událostí -- 9.3 Fáze krize -- 9.4 Krizové plánování -- Závěr

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC