Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.3) Půjčeno:25x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha [i.e. Brno] : Computer Press, 2008
x, 240 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-251-2316-4 (dotisk ; brož.)
Obálkový podnázev: role interpersonální, informační, rozhodovací, organizační, motivační
Popsáno podle dotisku 2008, rok původního vyd. neuveden
Obsahuje bibliografii na s. 231-232 a rejstřík
000180162
Kapitola 1 -- OSOBNOST MANAŽERA -- 1.1 Rysy osobnosti manažera -- Schopnosti -- Inteligence Znalosti, dovednosti a zkušenosti Vlastnosti osobnosti Motivy a potřeby Postoje Hodnoty -- Zvláštní dimenze osobnosti -- 1.2 Model pracovního chování -- Rady pro chování typu A Rady pro chování typu B -- 1.3 Manipulační pověry -- Workholismus -- Testová příloha -- Kapitola 2 -- KOMPETENCE MANAŽERA -- 2.1 Přehled manažerských kompetencí -- Potřebná úroveň kompetencí -- 2.2 Osobní potenciál manažera -- Typy profesionální osobnosti Kariérové kotvy -- 2.3 Osobní rozvoj manažera -- Analýza vzdělávacích (rozvojových) potřeb Plán rozvoje -- Realizace osobního rozvoje Hodnocení výsledků rozvoje -- 2.4 Image manažera -- Vztah mezi image firmy a jejích manažerů -- Dominantní typy muži -- Typ pro syté barvy -- Typ pro světlé barvy -- Typ pro teplé barvy -- Typ pro studené barvy -- Typ pro jasné barvy -- Typ pro tlumené barvy Barevné ladění ženy -- Tmavé, výrazné zeny -- Světlé ženy -- Ženy hřejivého typu -- Ženy chladného typu -- Ženy jasného typu -- Ženy jemného typu -- Testová příloha -- TEST PROFESIONÁLNÍHO TYPU vyhodnocení -- Kapitola 3 -- ORGANIZACE PRÁCE MANAŽERA -- 3.1 Základní koncept řízení -- Stanovování cílů Plánování -- úkoly -- Kontrola -- 3.2 Plánování času -- Využívání času -- Klasické znaky špatného řízení času -- Bariéry plánování času -- Postup plánování
času -- Zásady plánování úkolů -- Překonávání bariér při dosahování cílů -- Interní hodiny -- 3.3 Techniky organizování času Paretovo pravidlo Eisenhowerův princip -- ABC analýza -- Analýza hospodaření s časem Jak bránit svůj čas Jak říkat „ne" -- Jak zvládnout krizovou situaci -- 3.4 Obnova sil -- Projevy selhání manažerů Pocit nepostradatelnosti Nedostatek empatie Pesimismus Stresová mánie Deprese -- Syndrom vyhoření Dimenze obnovy sil Zásady obnovy sil Testová příloha -- Kapitola 4 -- INTERPERSONÁLNÍ ROLE -- 4.1 Styly vedení lidí -- Teorie X a teorie Y Manažerská mřížka (GRIO) Situační vedení -- 4.2 Týmová práce Přínosy týmové práce Stádia vývoje týmu Synergický efekt Role v týmu -- 4.3 Komunikační techniky -- Komunikační styly -- Taktiky jednání s jednotlivými typy Komunikační dovednosti Řeč těla -- Empatická komunikace Řízení diskuse -- Pravidla nekonfliktní diskuse Usměrňování dotazů Zvládání nepříjemných dotazů Pravidla úspěšné komunikace -- 4.4 Řešení konfliktů -- Příčiny konfliktů -- Přístup ke konfliktům -- Styly řešení konfliktů -- Asertivní přístup ke konfliktním situacím -- Transakční analýza -- Techniky zvládání agrese ve skupině -- 4.5 Vyjednávání -- Tři základní prvky vyjednávání -- 1. Moc (síla) -- 2. Čas -- 3. Informace Typy vyjednávání -- A. Konfrontační (kompetitivní) vyjednávání -- B. Kooperativní vyjednávání
-- C. Virtuální vyjednávání -- D. Principiální vyjednávání Vyjednávací strategie -- 1. Otevřená hra -- 2. Přesilové hry -- 3. Falešné hry -- 4. Zrcadlové hry -- Testová příloha -- TEST MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Vyhodnocení testu manažerského stylu: TEST TÝMOVÝCH ROLÍ Vyhodnocení testu týmových rolí: Taktika zvládání konfliktů -- Kapitola 5 -- INFORMAČNÍ ROLE -- 5.1 Manažer a informace -- Hodnota informace Informace pro rozhodování -- Efektivní shromažďování informací Stanovení rozsahu informací Interpretace informací -- 5.2 Poskytování zpětné vazby -- Chyby zpětné vazby -- Principy úspěšné zpětnovazební komunikace Pravidla přijímání zpětné vazby Pravidla poskytování zpětné vazby Důvody pro konání zpětné vazby Pozitivní zpětná vazba Negativní zpětná vazba Výsledky negativní zpětné vazby -- 5.3 Vedení porad Přínosy porad Příprava porady Sestavení programu porady -- Zásady vedení porady -- 5.4 Prezentování -- Stavba projevu Úvod -- Hlavní část (stať) -- Závěr Techniky projevu -- Techniky překonávání trémy: -- Jak zlepšit svůj hlas: Typy sebeprezentace Analýza projevu -- Testová příloha -- Kapitola 6 -- ROZHODOVACÍ ROLE -- 6.1 Analytické techniky -- Vypracování teze Ověřování teze -- Eliminování klamných argumentů -- 6.2 Kreativní techniky -- Kreativní proces Bariéry kreativity Brainstorming Brainwriting -- Think Tank (zásobárna nápadů) Delfská technika
-- 6.3 Rozhodování -- Typy manažerských rozhodnutí -- Proces rozhodování -- Rozhodování za rozdílných podmínek -- Kvalita rozhodování -- Individualita při rozhodování -- Styly rozhodování -- Model Vrooma a Yettona pro volbu -- úspěšného stylu rozhodování -- Přednosti skupinového rozhodování -- Nevýhody skupinového rozhodování -- Bariéry skupinového rozhodování -- Konsensus -- Skupinové instrukce dosažení konsensu -- 6.4 Řešení problémů -- Definování problému Analýza problému Produkce alternativ Hodnocení a výběr Implementace rozhodnutí Sledování a vyhodnocení -- Testová příloha -- Raundseppův test kreativity -- Kapitola 7 -- ORGANIZAČNÍ ROLE -- 7.1 Organizační cíle -- Typy cílů -- Přenášení cílů -- Význam cílů pro organizaci -- Pravidlo SMART -- Řízení podle cílů -- Proces řízení podle cílů -- Přednosti řízení podle cílů -- Nedostatky v řízení podle cílů -- 7.2 Plánování Význam plánování -- Zvyšování efektivity -- Snižování rizika -- Úspěšné organizační změny -- Integrace úsilí -- Rozvoj manažerů -- Vývoj standardů výkonnosti Proces plánování Bariéry plánování Zásady efektivního plánování -- Podpora top managementem -- Efektivní komunikace -- Participace -- Integrace -- Srozumitelnost -- Flexibilita -- Sledování a kontrola Variantnost -- 7.3 Kontrolování -- Význam kontroly Kontrolní proces -- Funkce kontrolního procesu Průběh kontrolního
procesu Úrovně kontroly Činnosti v kontrolním procesu Slabiny kontrolních procesů Zásady efektivní kontroly 7.4 Řízení změn -- Síly vyvolávající potřebu změny Proces změny Bariéry změn Proaktivita -- Chyby realizace změn Taktiky zavádění změn Kroky realizace změny TEST -- JSTE DOSTATEČNĚ PROAKTIVNÍ? -- Kapitola 8 -- MOTIVAČNÍ ROLE -- 8.1 Motivování -- Hierarchie potřeb Motivy různých lidí Modifikace chování -- 8.2 Hodnocení výkonu -- Význam hodnocení Typy hodnocení Kritéria hodnocení -- Postup hodnocení Průběh hodnotícího rozhovoru Zásady vedení hodnotícího rozhovoru -- 8.3 Ukázňování -- Důvody ukázňování -- Typy disciplinárních pohovorů -- Chyby kázeňských pohovorů Přehlížení porušování disciplíny Odkládání na pozdější dobu „Seřvání" před ostatními Ironie -- Kritizování člověka Subjektivita Manipulace Monolog -- Spokojenost se snahou Příprava pohovoru Průběh pohovoru -- Zásady vedení pohovoru -- Postup ukázňování -- 8.4 Delegování -- Výhrady vůči delegování Příčiny odporu vůči delegování Postup delegování -- Analýza práce Plánování delegování Výběr vhodného pracovníka Jak delegovat Podpora delegování -- 8.5 „Koučování" -- Přínosy koučování -- Přínosy koučování pro manažera Přínosy koučování pro pracovníky Přínosy koučování pro organizaci -- Typy koučování -- Typy koučovaných a koučů -- Charakteristika dobrého
kouče -- Bariéry koučování -- Proces koučování -- Struktura rozhovoru kouče a pracovníka -- 8.6 Mentoring -- Srovnání koučingu a mentoringu Role mentora Podmínky mentoringu Zásady mentoringu -- Testová příloha -- TEST POTŘEB
(OCoLC)316680886
cnb001849903

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC