Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 2 - doplněné.
Praha : Powerprint, 2009
336 s., xiii s. barev. obr. příl. : il. ; 25 cm

ISBN 978-80-904011-5-0 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 313-315 a rejstřík
000180393
Předmluva -- Úvod -- Vymezení systematické botaniky -- Klasifikace a pojmenování rostlin -- Rostlinná buňka -- Prokaryotní a eukaryotní rostlinná buňka -- Plazmatická membrána -- Cytoplazma -- Jádro (nucleus) -- Jadérko (nucleolus) -- Plastidy -- Mitochondrie -- Microbodies (mikrotělíska, membránové váčky, peroxizomy) -- Vakuola -- Oleózomy (lipidová tělíska, kapénky) -- Ribozomy -- Endoplazmatické retikulum -- Golgiho komplex (G. aparát, G. zóna) -- Cytoskelet -- Buněčná stěna -- Plazmodesmy -- Mezibuněčné prostory (interceluláry) -- Buněčné dělení -- Buněčné dělení u prokaryot -- Buněčné dělení u eukaryot -- Buněčný cyklus -- Buňky a pletiva rostlinného těla -- Soustavy pletiv a jejich vývoj -- Klasifikace pletiv -- Meristémy (dělivá pletiva) -- Apikální meristémy -- Laterální meristémy -- Interkalární meristémy -- Základní pletiva -- Parenchymatické pletivo -- Kolenchymatické pletivo ---
Sklerenchymatické pletivo -- Sklerenchymatická vlákna -- Sklereidy -- Vodivá pletiva -- Xylém (dřevní část vodivých pletiv) -- Tracheidy (cévice) -- Tracheální články a tracheje (cévy) -- Parenchym -- Dřevní vlákna (vláknité tracheidy a libriformní vlákna) -- Primární xylém (primární dřevo) -- Sekundární xylém (sekundární dřevo) -- Floém (lýková část vodivých pletiv) -- Sítkové elementy -- Sklerenchymatické buňky -- Parenchym -- Primární floém (primární lýko) a sekundární floém (sekundární lýko) -- Cévní svazky -- Stélé (střední válec) -- Krycí pletiva -- Epidermis (epiderm, pokožka prýtu) a rhizodermis (rizoderm, pokožka kořene) -- Kutikula -- Velamen -- Stomata (průduchy) -- Trichomy (chlupy) a emergence -- Periderm (druhotná kůra, sekundární krycí pletivo) -- Lenticely (čočinky) -- Rhytidoma (borka) -- Vylučovací (vyměšovací) pletiva -- Vnější vylučovací pletiva -- Solné žlázky -- Hydatody ---
Nektária (nectaria, nektarové žlázky, medníky) -- Slizové žlázky (collateria, kolatery) -- Vonné žlázky (osmophoro, osmofóry) -- Žláznaté trichomy -- Žlázky masožravých rostlin -- Vnitřní vylučovací pletiva -- Idioblasty -- Vylučovací nádržky a kanálky -- Mléčnice -- Pletiva asimilační, zásobní, provětrávací -- Rostlinné orgány -- Základní pojmy -- Vegetativní orgány -- Kořen (radix) -- Primární stavba kořene -- Sekundární stavba kořene (druhotné tloustnuto -- Větvení kořene -- Modifikace kořene (metamorfózy, specializace a přeměny) -- Hospodářský význam kořene -- Stonek (caulis, kaulom) -- Primární stavba stonku -- Listové stopy a listové mezery -- Primární tloustnutí stonku -- Sekundární stavba stonku (druhotné tloustnutí) -- Pupeny -- Větvení stonku -- Modifikace stonku (metamorfózy, specializace a přeměny) -- Hospodářský význam stonku -- Životní formy, habitus a délka života rostlin ---
List (phylloma, fylom) -- Vnější stavba asimilačního listu -- Vnitřní stavba listu -- Žilnatina listů (venatio) -- Složení listu v pupenu, vernace (vernatio) -- Listové formace -- Polymorfismus listů -- Postavení listů na stonku (fylotaxie) -- Trvaní listů na rostlině (opad listů) -- Modifikace listu (metamorfózy, specializace a přeměny) -- Hospodářský význam listů -- Reprodukční orgány semenných rostlin -- Květ (flos) -- Pohlavnost květů -- Uspořádání květních orgánů -- Květní vzorec a květní diagram -- Části květu -- Opylení -- Autogamie (samosprašnost), alogamie (cizosprašnost) -- Květenství, inflorescence (inflorescentia) -- Jednoduchá květenství (inflorescentia simplex) -- Složená květenství (inflorescentia composita) -- Současné názory na květenství -- Hospodářský význam květů a květenství -- Plod (fructus) -- Apokarpní plody -- Cenokarpní plody -- Plodenství (fructus congregatus) -- Semeno (semen) ---
Hospodářský význam plodů a semen -- Způsoby šíření plodů a semen -- Rozmnožování rostlin -- Nepohlavní rozmnožování -- Vegetativní rozmnožování -- Rozmnožování sporami -- Rozmnožování pohlavní -- Střídání jaderných fází -- Rodozměna (střídání generací, heterogeneze) -- Apomiktické rozmnožování (agamospermie) -- Pohlavní rozmnožování mechorostů -- Pohlavní rozmnožování kapraďorostů -- Rodozměna u plavuní -- Rodozměna u vranečků -- Rodozměna u přesliček -- Rodozměna u kapradin -- Pohlavní rozmnožování semenných rostlin -- Pohlavní rozmnožování nahosemenných -- Pohlavní rozmnožování krytosemenných (Magnoliophyta) -- Klíčení semen -- Soustava rostlin -- PROKARYA -- Říše: Bacteria (bakterie) -- Oddělení: Cyanobacteria (syn. Cyanoprokaryota, Cyanophyta) sinice -- Třída: Cyanophyceae -- Řád 1: Chroococcales -- Řád 2: Oscillatoriales -- Řád 3: Nostocales -- Řád 4: Stigonematales -- EUKARYA ---
Skupina Algae (řasy) -- Oddělení: Rhodophyta ruduchy -- Třída: Cyanidiophyceae -- Třída: Bangiophyceae 1 -- Třída: Florideophyceae 1 -- Oddělení: Dinophyta (syn. Dinoflagellata) obrněnky 1 -- Třída: Dinophyceae 1 -- Oddělení: Euglenophyta (syn. Euglenozoa, Euglenoida) krásnoočka 1 -- Třída: Euglenophyceae ] -- Oddělení: Chromophyta ’ -- Třída: Chrysophyceae zlaťivky ’ -- Třída: Bacillariophyceae (syn. Diatomae) rozsivky ’ -- Třída: Fucophyceae (syn. Phaeophyceae) hnědé řasy ’ -- Oddělení: Chlorophyta zelené řasy ’ -- Třída: Ulvophyceae * -- Třída: Cladophorophyceae -- Třída: Bryopsidophyceae ’ -- Třída: Trebouxiophyceae -- Třída: Chlorophyceae -- Oddělení: Charophyta parožnatky -- Třída: Charophyceae -- Třída: Zygnematophyceae (syn. Conjugatophyceae) -- Řád 1 : Zygnematales jařmatky -- Řád 2: Desmidlales krásivky -- Houby a houbám podobné organismy ’ -- Oddělení: Myxomycota hlenky ---
Třída: Myxomycètes vlastní hlenky -- Oddělení: Plasmodiophoromycota plazmodiofory, nádorovky -- Oddělení: Perenosporomycota (syn. Oomycota) oomycety, řasovky -- Řád 1: Peronosporales -- Řád 2: Pythiales -- Charakteristika říše Fungi (houby) -- Oddělení: Chytridiomycota chytridie, chytridiomycety -- Řád 1: Chytridiales -- Skupina oddělení: Eumycota vlastní houby -- Oddělení: Zygomycota spájivé houby -- Třída: Zygomycetes zygomycety -- Řád 1 : Mucorales -- Oddělení: Ascomycota vřeckovýtrusné houby, houby vřeckaté, askomycety -- Pododdělení: Saccharomycotina -- Třída: Saccharomycetes ; -- Řád 1: Saccharomycetales (syn. Endomycetales) „pravé kvasinky" -- Pododdělení: Taphrinomycotina -- Třída: Taphrinomycetes -- Řád 1 : Protomycetales -- Řád 2: Taphrinales -- Pododdělení: Pezizomycotina (syn. Ascomycotina) -- Řád 1: Eurotiales -- Řád 2: Pezizales -- Řád 3: Erysiphales (padlí) -- Řád 4: Helotiales -- Řád 5: Lecanorales ---
Řád 6: Hypocreales -- Pomocné oddělení: Deuteromycota (syn. Fungi imperfecti) konidiální houby, „houby nedokonalé" -- Oddělení: Basidiomycota stopkovýtrusné houby, houby stopkaté, bazidiomycety -- Třída: Urediniomycetes -- Řád 1: Uredinales -- Třída: Ustilagomycetes -- Řád 1: Ustilaginales -- Řád 2: Tilletiales -- Třída: Agaricomycetes (syn. Basidiomycetes) -- Podtřída: Tremellomycetidae -- Řád 1: Tremellales -- Řád 2: Auriculariales -- Podtřída: Agaricomycetidae -- Řád 1: Polyporales -- Řád 2: Agaricales -- Řád 3: Boletales -- Výběr zástupců z ostatních řádů (Cantharellales, Thelephorales, Russulales, Phallales) -- Lichenes lišejníky, lichenizované houby -- Vývojová větev: Bryophytae mechorosty -- Oddělení: Anthocerotophyta hlevíky -- Oddělení: Marchantiophyta játrovky -- Třída: Jungermaniopsida trsenky -- Třída: Marchantiopsida pravé játrovky -- Oddělení: Bryophyta mechy -- Třída: Bryopsida pravé mechy ---
Třída: Sphagnopsida rašeliníky -- Třída: Andreaeopsida štěrbovky -- Vývojová větev: Cormophytae (Trachaeophytae) vyšší rostliny -- Psilofytní rostliny -- Pteridophyta (pteridofytní rostliny, kapraďorosty) -- Oddělení: Lycopodiophyta plavuně -- Řád 1: Lycopodiales plavuňotvaré -- Řád 2: Selaginellales vranečkotvaré -- Řád 3: Isóetales šídlatkotvaré -- Oddělení: Equisetophyta přesličky -- Oddělení: Polypodiophyta kapradiny -- Řád 1: Ophioglossales hadilkotvaré -- Řád 2: Osmundales podezřeňotvaré -- Řád 3: Hymenophyllales blánatcotvaré -- Řád 4: Polypodiales osladičotvaré -- Řád 5: Marsileales marsilkotvaré -- Řád 6: Salviniales nepukalkotvaré -- Gymnospermické rostliny (nahosemenné) -- Oddělení: Pteridospermophyta kapraďosemenné -- Oddělení: Cycadophyta cykasy -- Oddělení: Ginkgophyta-jinany -- Oddělení: Gnetophyta gnetofyty -- Oddělení: Pinophyta-jehličnany -- Třída: Cordaitopsida kordaity ---
Třída: Pinopsida jehličnaté -- Řád 1: Pinales borovicotvaré -- Řád 2: Araucariales blahočetotvaré -- Řád 3: Cupressales cypřišotvaré -- Řád 4: Taxales tisotvaré -- Angiospermické rostliny (krytosemenné) -- Oddělení: Magnoliophyta -- Třída: Magnoliopsida (Dicotyledonae) dvouděložné -- Řád 1: Magnoliales šácholanotvaré (magnoliotvaré) -- Řád 2: Laurales vavřínotvaré -- Řád 3: Myricales vřesnotvaré -- Řád 4: Piperales pepřovníkotvaré -- Řád 5: Nepenthales láčkovkotvaré -- Řád 6: Aristolochiales podražcotvaré -- Řád 7: Nymphaeales leknínotvaré -- Řád 8: Ranunculales pryskyřníkotvaré -- Řád 9: Papaverales makotvaré -- Řád 10: Sarraceniales špirlicotvaré -- Řád 11: Hamamelidales vilínotvaré -- Řád 12: Urticales kopřivotvaré -- Řád 13: Lecythidales hrnečníkotvaré -- Řád 14: Fágales bukotvaré -- Řád 15: Betulales břřzotvaré -- Řád 16: Juglandales ořešákotvaré ---
Řád 17: Salicales vrbotvaré -- Řád 18: Casuarinales přesličníkotvaré -- Řád 19: Opuntiales opunciotvaré (nopálotvaré)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC