Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009
821 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm

ISBN 978-80-7106-971-3 (váz.)
Dějiny států
Chronologický přehled
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
000180395
Úvod k dějinám Egypta -- Rudolf Veselý -- I. NEJSTARŠÍ DĚJINY EGYPTA -- Ladislav Bareš -- Periodizace nejstarších dějin -- 1. Nejstarší obyvatelé nilského údolí -- Počátky lidské aktivity na území Egypta (13) Nejstarší neolitické kultury v Egyptě (15) Předdynastická doba a vznik sjednoceného státu (18) -- 2. Nejstarší stát v Africe -- Archaická doba a první vládci (25) Stará říše, 3-6. dynastie (30) Státní správa a hospodářství {4§) Náboženství a hmotná kultura (49) -- 3. Na houpačce dějin -- První přechodná doba: rozpad jednotného státu (54) Střední říše: nové sjednocení země (58) Druhá přechodná doba: historie se opakuje (62) Duchovní a hmotná kultura (68) -- 4. Impérium na dvou kontinentech: Nová říše -- Vznik impéria za 18. dynastie (71) Závěr 18. dynastie: zvraty amarnské doby (79) Obrana impéria za 19. dynastie (82) 20. dynastie: od impéria k bezmoci (87) Duchovní a hmotná kultura (90) ---
5. Od impéria k boji za nezávislost -- Třetí přechodná doba: čím dál více faraónů (97) Začátek Pozdní doby: jednotou k prosperitě (105) Od perských velkokrálů k Alexandrovi Velikému (110) Duchovní a hmotná kultura (117) -- 6. Pod nadvládou Řeků a Římanů -- Od Alexandra Velikého po arabské vítězství’{124) Duchovní a hmotná kultura ptolemaiovské doby (134) Římská doba první fáze (140) Druhá fáze po dobytí země Araby 642 (142) Duchovní a hmotná kultura římské doby (146) -- Poznámky -- II. EGYPT VE STŘEDOVĚKU -- Rudolf Veselý -- Charakteristické rysy středověké společnosti -- 7. Zrození islámu a dobytí Egypta muslimskými Araby -- Vznik obce muslimů vMedíně (166) První chalífové a počátky arabské expanze (170) OvládnutíEgypta (172) -- 8. Egypt jako součást říše chalífů, 641-969 ---
Vláda čtyř „chalífů vedených správnou cestou" (175) Umajjovci první muslimská dynastie (181) Poslušná provincie Egypt (185) Vnitřní krize umajjovského státu (186) Vznik nového kulturního a sociálního prostředí (189) Konec vlády Umajjovců a nástup Abbásovců (191) Rozpad říše ab-básovských chalífů (195) První úspěšné kroky k nezávislosti Egypta (199) Politický vzestup šťy a boj o Egypt (208) Ismá’ílíja a Ichšídovci, 935-968 (211) Vnitřní situace Egypta v 9. a 10. století (215) Počátky vlastního kulturního života (218) -- 9. Rozmach politické moci šf y v 10. století -- Budování fátimovské moci v Maghribu (221) Založení Káhiry jako sídla chalífátu (223) První období fátimovského chalífátu, 969-1036 (225) Ztráta Maghribu a ovládnutí Jemenu (235) -- 10. Neklidné 11. století ---
Migrace turkických kmenů do západní Asie (236) Obtížná léta vlády cha-lífy al-Mustansira, 1036-1076 (237) Sýrie a Palestina v rukou seldžuckých Turků (241) První křižácká výprava, 1096-1099 (243) -- 11. Svatá válka křižáků a džihád muslimů -- Trvalá krize fátimovského chalífátu (245) První úspěchy muslimského džihádu (248) Urputný zápas o Egypta nástup Ajjúbovců (249) -- 12. Egypt jako rozhodující síla ve východním Středomoří -- Vláda sultána Saláhuddína (258) Saláhuddínovo dědictví a jeho nástupci (263) Nové útoky křižáků a křižáci v Egyptě ((266) První vlny mongolské invaze, 1215-1241 (271) Křížová výprava Ludvíka IX. do Egypta (272) Společnost a kultura v ajjúbovském Egyptě (275) -- 13. Mamlúcký sultanát, 1250-1517 -- Příchod mamlúků k moci, 1250-1260 (281) Mongolská invaze a vznik „stínového chalífátu’ (283) -- 14. Sultanát tureckých mamlúků, 1260-1382 ---
Budování základů nového státu, 1260-1293 (287) Diplomacie a vojenské úspěchy sultána Bajbarse (289) Uvolnění pořádku a frakční boje, 1293-1310(297) Doba sultána an-Násira Muhammada, 1310-1341 (304) Růst vnitřního napětí a nástup Čerkesů, 1341-1390 (310) -- 15. Doba čerkeskych mamlúků, 1382-1500 -- Vratké základy státní moci a nebezpeční sousedé (314) Timurovy operace a jejich následky (316) Rostoucí hrozba z Anatolie (320) Dlouhý bojoAna-tolii (330) Mamlúcko-osmanská válka, 1485-1491 (333) Život a kultura ve středověké Káhiře (335) -- 16. Poslední léta mamlúckého sultanátu -- Léta anarchie (351) Návrat k pořádku a změny v armádě (352) Osman-sko-íránská válka a ztráta Sýrie (354) Příčiny a následky zániku mamlúckého sultanátu (360) -- 17. Egypt pod osmanskou vládou ---
Začlenění Egypta do Osmanské říše (361) Osmanská správa a konflikty vládních elit (362) Vzestup moci mamlúckých bejů (370) Ztráty a zisky v kultuře (372) Snahy o nezávislost a hospodářský úpadek (375) -- III. MODERNÍ EGYPT -- Eduard Gombár -- 18. Francouzská expedice a její důsledky -- Francie a Osmanská říše (383) Francouzská expedice do Egypta (384) Egyptská společnost v době francouzské okupace (391) Válka tříčlenné koalice, 1798-1802 (394) Vědecký význam Napoleonovy expedice (396) Egypt v letech 1801-1805 (398) -- 19. Egypt za vlády Muhammada cAlího -- MuhammadcAlíPaša u moci (401) Vnitřnípolitika (403) Reformy Muhammada cAlího (407) Agrární reforma (408) Vojenské reformy (410) Monopoly a rozvoj obchodu (411) Reformy vzdělání {415) Každodenníživot (416) -- 20. Egypt a východní otázka ---
Egypt jako lokální velmoc (418) Dobytí Arábie (418) Výprava do Súdánu (419) Egyptská expedice v Řecku (421) První osmansko-egyptský konflikt, 1831-1833 (422) Egyptská vláda v Sýrii, 1831-1840 (424) Východní otázka ve třicátých letech (426) Druhý osmansko-egyptský konflikt, 1839-1841 (428) Závěr vlády Muhammada cAlího (430) -- 21. Egypt vletech 1849-1876 -- Vláda cAbbáse Paši (432) Reformy za vlády SaHda Paši (434) Reformy che-dívalsmáHla (437) Chedívovy mocenské elity1439) Hospodářský rozmach Egypta (446) -- 22. Krize vletech 1876-1882 -- Britské pronikání do Egypta (450) Hospodářská zadluženost (451) Mezinárodní finanční dohled (452) Egyptská krize (455) cUrábího povstání (456) Egyptská vláda v Súdánu (460) -- 23. Období britské okupace, 1882-1914 -- Politický systém (463) Hospodářství Egypta (467) Národní hnutí v Egyptě (471) Revoluční hnutí a jeho následky (474) Anglo-egyptská vláda v Súdánu (476) ---
24. Pod britským protektorátem, 1914-1922 -- Vstup Turecka do první světové války (479) Nastolení britského protektorátu (480) Válečné operace na Blízkém východě (483) Egyptské hospodářstvíza prvnísvětové války (487) Vznik strany Wafd (489) Egyptské povstání, 1919(492) Formální nezávislost Egypta, 1922(494) -- 25. Monarchie za krále Fu’áda, 1922-1936 -- Trojúhelník egyptské politiky (497) Parlamentní život, 1923-1927 (500) Diktatura královského paláce (504) Nástup fašismu na Blízkém východě (508) -- 26. Monarchie za krále Fárúqa, 1936-1952 -- Britsko-egyptská smlouva a její následky (511) Válečné operace v severní Africe (516) Egypt za druhé světové války (519) Starý režim monarchie po druhé světové válce (524) Palestinská válka a její důsledky (528) Krize egyptské monarchie, 1951-1952 (531) -- 27. Hospodářství, společnost a kultura ---
Hospodářský život Egypta (533) Společnost a každodenní život (536) Egyptská duchovní kultura (539) -- IV. SOUDOBÝ EGYPT -- Eduard Gombár -- 28. Egyptská revoluce, 1952 -- „Červencová generace" Svobodných důstojníků (547) Egyptská revoluce z 23. července 1952 (551) Stabilizace revoluční moci, 1952-1953 (553) Prezident Nadžíb a první mocenská krize (557) -- 29. Násir a suezská krize, 1954-1956 -- Institucionalizace Násirova režimu (563) Násir a Bagdadský pakt, 1954-1955 (566) Suezská krize (573) Suezská válka, 1956 (578) -- 30. Násir a arabská jednota -- Konsolidace režimu po suezské válce (585) Zápas o dominanci v arabském světě, 1957-1958 (586) Sjednocená arabská republika, 1958-1961 (589) Červencové dekrety a socialistická orientace země (591) Opozice proti Násirovi (595) Násir a jemenská válka, 1962-1967 (596) Násir, arabský svět, Afrika a Hnutí nezúčastněných (601) ---
31. Násir a blízkovýchodní konflikt, 1964-1970 -- Násir a arabsko-izraelské napětí (604) Diplomatická předehra šestidenní války (607) Šestidenní válka, 1967 (609) Druhá mocenská krize „červencové elity", 1967(613) Krize socialistické orientace (614) „Vyčerpávacíválka", 1967-1970 (615) Politické řešení blízkovýchodního konfliktu (617) Násir a jordánská občanská válka, 1970 (619) -- 32. Sádátovský Egypt -- Třetí mocenská krize uvnitř „červencové elity" (621) Sádát a blízkovýchodní konflikt (624) Říjnová válka, 1973 (627) Sádát a mírový proces na Blízkém východě (631) Sádátova iniciativa a mírová smlouva s Izraelem (632) Hospodářská liberalizace a politika „otevřených dveří" (634) Politická liberalizace a nástup „říjnové elity" (635) Islamistická opozice a konec Sádátova režimu (638) -- 33. Egypt za vlády prezidenta Mubáraka ---
Mocenská struktura soudobého Egypta (642) Prezident Mubárak a jeho elita (643) Parlament, politické strany a velcí podnikatelé (647) Třetí mocenský kruh (650) Mubárakovský Egypt v mezinárodních vztazích (651) Proces transformace a demokratizace (652) Islamistický extremismus a terorismus (655) Muslimské bratrstvo islámský fundamentalismus (658) -- 34. Hospodářský a kulturní život -- Demografický vývoj a každodenní život (663) Hospodářský život Egypta (664) Kulturní život v soudobém Egyptě (669) -- 35. Česko-egyptské vztahy -- Kontakty ve středověku a raném novověku (674) Vztahy v 19. a počátkem 20. století (675) Československo a egyptská monarchie, 1920-1952 (678) Československo a násirovskýEgyp, 1952-1970(680) Československo

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC