Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:13x 
BK
Martin : Osveta, 2009
155 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-8063-326-4
Obsahuje bibliografie
000180545
OBSAH // Predhovor ... 7 // 1. Úvod do pedagogiky ... 9 // 1.1. Definícia a predmet pedagogiky ... 10 // 1.2. Systém pedagogických vied ... 11 // 1.3. Výchova ako predmet pedagogiky ... 11 // 1.3.1. Ciele a princípy výchovy ... 13 // 1.3.1.1. Triedenie a Wasifikácia výchovných cieľov ... 15 // 1.3.2. Formy, prostriedky, podmienky a obsah výchovy... 15 // 1.3.3. Vymedzenie a klasifikácia výchovných metód ... 16 // 1.4. Sebavýchova a sebapoznanie ... 21 // 1.5. Výchovno-vzdelávací proces a základné vzdelávacie pojmy ... 21 // 2. Potreba roly sestry-edukátorky v ošetrovateľskej praxi ... 28 // 2.1. Osobnosť edukátora ... 31 // 2.2. Legislatíva a edukácia v praxi... 32 // 2.3. Význam výchovy k zdraviu v profesii sestry ... 33 // 2.3.1. Vymedzenie pojmu zdravie ... 33 // 2.3.2. Zdravie a jeho dimenzie ... 35 // 2.3.3. Modely zdravia ... 35 // 2.3.4. Komunita a zdravie ... 36 // 2.3.5. Faktory ovplyvňujúce zdravie ... 38 // 2.4. Zdravotná výchova a výchova k zdraviu v práci sestiy ... 39 // 2.4.1. Vymedzenie základných pojmov... 39 // 2.4.2. Ciele výchovy k zdraviu a zdravotnej výchovy ... 41 // 2.4.3. Taxonómie výchovných cieľov ... 42 // 2.5. Edukácia v primárnej, sekundárnej a terciárnej starostlivosti ... 44 // 2.5.1. Primárna zdravotná výchova ... 44 // 2.5.2. Sekundárna zdravotná výchova ... 45 // 2.5.3. Terciárna zdravotná výchova ... 45 // 3. Špecifiká edukácie v ošetrovateľstve ... 48 // 3.1. Základné pojmy v
edukácii ... 48 // 3.2. Faktory a zásady ovplyvňujúce edukáciu... 49 // 3.3. Edukačná realita - základné pojmy, vzťahy a ich aplikácia v ošetrovateľstve ... 51 // 3.4. Obsah vzdelávania ... 51 // 3.5. Edukačné metódy ... 53 // 3.6. Pomôcky, prostriedky a podmienky edukačného procesu ... 56 // 3.7. Organizačné formy edukácie v ošetrovateľstve ... 61 // 3.8. Druhy edukácie v ošetrovateľstve ... 63 // 3.9. Špecifické skupiny edukantov v edukácii ... 64 // 3.9.1. Špecifiká edukácie z hľadiska veku ... 65 // 3.9.2. Špecifiká edukácie edukantov s chronickým ochorenim ... 68 // 3.9.3. Špecifiká edukácie edukantov so senzorickými poruchami ... 69 // 3.9.4. Špecifiká edukácie psychicky chorého edukanta a jeho rodiny ... 70 // 3.9.5. Špecifiká edukácie pacienta iného etnika ... 71 // 3.9.5.1. Špecifiká edukácie edukantov rómskeho etnika ... 73 // 3.10. Terapeutická komunikácia a jej využitie v ošetrovateľskom a edukačnom procese ... 74 // 3.11. Etika pri edukácii v ošetrovateľstve ... 77 // 4. Edukačný proces v kontexte s ošetřovatelskou praxou ... 81 // 4.1. Potreba učenia v ošetrovateľstve ... 81 // 4.2. Edukačný proces v ošetrovateľstve ... 82 // 4.2.1. Metodický postup v jednotlivých fázach edukačného procesu ... 84 // 4.2.1.1. Posudzovanie - 1. fáza edukačného procesu ... 84 // 4.2.1.2. Diagnostika - 2. fáza edukačného procesu ... 91 // 4.2.1.3. Plánovanie - 3. fáza edukačného procesu ... 94
4.2.1.4. Realizácia - 4. fáza edukačného procesu ... 95 // 4.2.1.5. Vyhodnotenie - 5. fáza edukačného procesu... 97 // 4.3. Faktory podmieňujúce úspešnosť a neúspešnosť edukácie ... 98 // 4.4. Záznam o edukácii ... 99 // 5. Aplikácia a ukážky jednotlivých fáz edukačného procesu v edukácii ... 103 // 5.1. Posudzovanie v rámci edukačného procesu ... 103 // 5.2. Diagnostikovanie v edukácii ... 106 // 5.3. Plánovanie v edukácii ... 108 // 5.4. Realizácia ako 4. fáza edukačného procesu ... 112 // 5.5. Ukážky konkrétnych edukačných plánov ... 116 // 6. Aplikácia ošetrovateľských teórií a modelov v edukačnej praxi... 135 // 6.1. Gordonovej ošetrovateľský model - model funkčných vzorcov zdravia - a jeho aplikácia // v edukácii ... 135 // 6.2. Penderovej model zdravia - ošetrovateľský model upevňovania zdravia ... 138 // 6.3. Koncepčný model D. E. Oremovej ... 140 // 6.4. Kingovej ošetrovateľský model ... 143 // 6.5. Leiningerovej model „vychádzajúceho slnka" v multikultúrnom ošetrovateľstve ... 145 // 6.6. Koncepčný model V. Hendersonovej ... 149 // 6.7. Využitie modelu Hildegardy Peplauovej... 151 // Zoznam obrázkov ... 154 // Zoznam tabuliek ... 155

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC