Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.2) Půjčeno:46x 
BK
Publikace z konference
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2009
399 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-688-8 (váz.)
Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity ; č. 202/2009
Obsahuje bibliografické odkazy
Anglické a německé resumé
000180592
Obsah -- 7 Slovo úvodem -- 13 Co je to modernizace? MILAN HLAVAČKA -- 20 Město a městská společnost v českých zemích v 19. století JANA MACHAČOVÁ JIŘÍ MATĚJČEK -- I. Prameny a metodika -- 45 Vzájemné vztahy měšťanstva a dělnictva na místní a regionální úrovni (Metodické podněty z německé a rakouské literatury) LUKÁŠ FASORA -- 56 Smetanova Plzeň? Poznámky k roli místních elit v konstrukci lokální, regionální a nadregionální identity během 19. století JIŘÍ ŠTAIF -- 71 Haličské imigrační vlny do Moravské Ostravy a jejich odraz -- na stránkách českého denního tisku a krásné literatury na počátku 20. století HANA ŠÚSTKOVÁ -- 80 Ostravské dělnické kolonie optikou krásné literatury: -- od obžaloby kapitalistického systému po obhajobu starých časů MARTIN JEMELKA -- 103 Senzační masový tisk jako pramen k studiu městského prostoru a jeho obyvatelstva JAKUB MACHEK -- 114 Měšťanské vrstvy ve Stavovském divadle na přelomu 18. a 19. století HANA ZIMMERHAKLOVÁ -- 119 Umělecké spolky a jejich funkce při formování občanských kultur 19. století (Možnosti středoevropského srovnání) TOMÁŠ KAVKA -- II. Společensko-ekonomické procesy -- 133 Některé problémy slezských měst v procesu modernizace (1740-1914) DAN GAWRECKI -- 147 Národnostní problémy slezských měst v době modernizace 1740-1918 MARIE GAWRECKÁ -- 160 Modernizace „po velkopolsku". Pokus o charakteristiku modernizačních
procesů ve Velkoknížectví poznaňském ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století DAMIAN SZYMCZAK -- 168 Proselytismus jako modernizační fenomén -- (na příkladu Moravské Ostravy v letech 1850-1920) MARTIN JEMELKA -- 179 XIX. století, století okrašlovacích spolků (strakonický Spolek Renner) JIŘÍ KUPKA -- 187 Státní úřednictvo a jeho vliv na rozvoj venkovských měst MARIE MACKOVÁ -- 198 Liebiegové a jejich vliv na utváření městského prostředí v procesu industrializace severních Čech JIŘÍ BAREŠ -- 205 Obecná charakteristika vlivu stávkového hnutí na život v předlitavských městech na přelomu 19. a 20. století STANISLAV KNOB -- 229 Hrušov jako příměstská sídelní jednotka industriálního typu -- (Charakteristika některých zvláštností života a zániku této specifické lokality z antropologického hlediska) -- VLADIMÍR J. HORÁK NICOLE HIRSCHLER-HORÁKOVÁ ALEŠ ZÁŘICKÝ -- 237 Sv. Patrik versus sv. Vít: sociální strategie a instituční změna při dostavbě katedrály sv. Víta v Praze a výstavbě katedrál v Melbourne a New Yorku PAVEL KALINA -- III. Konkrétní problémy městské samosprávy -- 251 Reálný dopad stavebního práva na podobu města v druhé polovině 18. století a v 19. století MARTIN EBEL -- 257 Praktické projevy modernizace města v oblasti stavebnictví na příkladu Moravské Ostravy a jejích předměstských obcí RADOSLAV DANĚK -- 275 Asanace a Velká Praha symboly modernizace Prahy
v posledním desetiletí 19. a v prvním desetiletí 20. století BLANKA SOUKUPOVÁ -- 293 Kotěrova kolonie v Lounech MARTIN VOSTŘEL -- 308 Zájmové skupiny a způsoby jejich interakce v komunální politice na konci 19. století: Příklad Libně u Prahy JAN VOBOŘIL -- 331 Transformace měst v hygienicky nezávadná místa k životu ANDREA POKLUDOVÁ -- 342 Elektrifikace municipalit na Moravě a v Rakouském Slezsku do I. světové války PAVEL KLADIWA -- 359 Jmenný rejstřík 363 Místní rejstřík 367 Zusammenfassung 385 Summary

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC