Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

organogenní sedimenty (@@20121003-16:10:27@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
BK
EB
Vyd. 1.
V Praze : Karolinum, 2009
351 s. : il., mapy ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Obsah 

objednat
ISBN 9788024631189 (ebook)
ISBN 8024631180 (ebook)
ISBN 978-80-246-1598-1 (brož.)
Obsahuje bibliografie
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
000180668
Jan Bednář -- 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ATMOSFÉŘE ZEMĚ -- 1.1 Složení a vertikální členění atmosféry -- 1.2 Sluneční a dlouhovlnné záření -- 1.3 Radiační a tepelná bilance zemského povrchu -- 1.4 Stabilitní podmínky v atmosféře -- 1.5 Teplotní inverze -- 1.6 Proudění vzduchu a pole atmosférického tlaku -- 1.7 Oblaky -- 1.7.1 Podmínky vzniku oblaků -- 1.7.2 Druhy oblaků -- 1.7.3 Mikrostrukturální procesy v oblacích -- 1.7.4 Teorie vzniku srážek -- 1.7.5 Znečištění oblačné a srážkové vody Literatura -- Rudolf Přibil -- 2. PŘIROZENÉ SLOŽKY ATMOSFÉRY -- Úvod -- 2.1 Historie zemské atmosféry -- 2.2 Dynamika atmosféry -- 2.3 Přirozené zdroje a propady látek v atmosféře -- 2.3.1 Biologické zdroje a propady -- 2.3.2 Geochemické zdroje a propady -- 2.3.3 Atmosférické zdroje a propady -- 2.4 Pohyb vybraných prvků v atmosféře -- 2.4.1 Dusík -- 2.4.2 Kyslík -- 2.4.3 Uhlík -- 2.4.4 Síra -- 2.4.5 Vodík -- 2.5 Závěr Literatura -- Václav Cílek, Jiří Filip -- 3 INTERAKCE ATMOSFÉRY S DALŠÍMI ČÁSTMI ZEMSKÉHO SYSTÉMU A OKOLNÍM VESMÍREM -- 3.1 Úvod -- 3.2 Základní pojmy a koncepce Box 1: Antropocén -- 3.3 Interakce atmosféry se Sluncem a okolním vesmírem -- Box 2: Sluneční cykly -- 3.4 Atmosféra a vnitřní síly Země -- 3.5 Sedimenty a půdy jako zdroje a propady atmosférických plynů -- 3.6 Vztah atmosféry a oceánu -- 3.7 Esence života: biogeochemické cykly -- 3.8 Tři klimatické úrovně
-- 3.9 Závěr: klima je víc než jenom stav atmosféry Box 3: Společnost, atmosféra a klimatické katastrofy Literatura -- Jana Moldanová -- 4 CHEMIE PLYNNÉ FÁZE -- 4.1 Důležité plyny absorbující záření v atmosféře a jejich fotolýza -- 4.1.1 Absorpce záření a fotochemické procesy v atmosféře -- 4.1.2 Důležité absorbující plyny a jejich fotolýza -- 4.2 Základy atmosférické chemie plynné fáze -- 4.2.1 Cyklus kyslíku (Ox) -- 4.2.2 Cyklus oxidů vodíku (HOx) -- 4.2.3 Cyklus oxidů dusíku (NOx) -- 4.2.4 Reakce CO a těkavých uhlovodíků (VOC) -- 4.2.5 Vznik troposférického ozonu -- 4.2.6 Cyklus halogenů -- 4.2.7 Stratosférický ozon -- Literatura -- Jan Hovorka -- 5 ATMOSFÉRICKÝ AEROSOL -- 5.1 Definice a formy atmosférického aerosolu -- 5.2 Velikostní distribuce částic aerosolu -- 5.3 Zdroje a propady atmosférického aerosolu, doba setrvání -- 5.4 Vertikální distribuce atmosférického aerosolu -- 5.5 Chemické složení atmosférického aerosolu Literatura -- Ivan Holoubek, Jan Hovorka -- 6. ORGANICKÉ LÁTKY V ATMOSFÉŘE -- 6.1 Organické sloučeniny v životním prostředí -- 6.2 Těkavé organické látky, úvod a definice -- 6.2.1 Zdroje VOCs -- 6.2.2 Základní chemické a fyzikální vlastnosti a reaktivita VOCs -- 6.2.3 Procesy odbourávání těkavých organických látek v troposféře -- 6.2.3.1 Alkany -- 6.2.3.2 Alkeny -- 6.2.3.3 Aromáty -- 6.2.3.4 Alkoholy -- 6.2.3.5 Karbonylové sloučeniny (aldehydy, ketony)
-- 6.2.3.6 Monokarboxylové kyseliny -- 6.2.3.7 Halogenované uhlovodíky -- 6.2.4 Toxické a karcinogenní účinky VOCs -- 6.2.5 Negativní účinky VOCs v atmosféře -- 6.3 Semivolatilní, persistentní organické polutanty -- 6.3.1 Zdroje POPs -- 6.3.2 Osud POPs v prostředí -- 6.3.3 Těkání pesticidů a dalších POPs z půd -- 6.3.4 Trendy v environmentální chemii persistentních, -- bioakumulativních a toxických látek (PBTs) -- 6.3.5 Trendy a environmentální koloběh PBTs -- Literatura -- Iva Hunova -- 7 ATMOSFÉRICKÁ DEPOZICE -- 7.1 Úvod -- 7.2 Historický pohled na atmosférickou depozici -- 7.3 Složky atmosférické depozice -- 7.3.1 Mokrá atmosférická depozice -- 7.3.1.1 Vertikální -- 7.3.1.2 Horizontální -- 7.3.2 Suchá atmosférická depozice -- 7.4 Atmosférická depozice v Evropě -- 7.5 Atmosférická depozice v České republice -- 7.6 Kritické zátěže -- 7.7 Účinky -- Literatura -- Martin Branis -- 8 ZNEČIŠŤOVÁNI OVZDUŠÍ -- 8.1 Proces znečišťování ovzduší -- 8.2 Emise a emisní zdroje -- 8.3 Imise -- 8.4 Primární a sekundární polutanty -- 8.5 Časová a prostorová variabilita -- 8.6 Venkovní prostředí lidských sídel -- 8.6.1 Redukční smog -- 8.6.2 Fotochemický smog -- 8.7 Vnitřní prostředí -- 8.7.1 Spalovací procesy -- 8.7.2 Pohyb osob a materiálu -- 8.7.3 Zdroje biogenní povahy -- 8.7.4 Zařízení, vybavení a prostředky údržby -- 8.7.5 Vliv vnějšího ovzduší -- 8.8 Znečištění ovzduší a
ekonomický rozvoj -- Literatura -- Jaroslav Fiala -- 9. MONITORING A HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ -- 9.1 Nástroje pro získávání objektivních podkladů pro hodnocení a řízení kvality ovzduší -- 9.2 Monitoring jako klíčový nástroj získávání objektivních podkladů -- 9.3 Imisní monitoring -- 9.3.1 Imisní monitorovací sítě -- 9.3.2 Přehled metod měření imisí -- 9.3.3 Přehled základních metod měření v síti manuálních stanic -- 9.3.4 Metody v sítích automatizovaného monitoringu -- 9.3.5 Spektroskopické techniky měření na dálku -- 9.3.6 Zajištění a kontrola kvality (QA/QC) naměřených dat -- 9.4 Informační systém kvality ovzduší ČR ISKO -- 9.4.1 Datové agendy ISKO -- 9.4.2 Zajišťování kvality a věrohodnosti dat v rámci ISKO -- 9.4.3 Výstupy a služby ISKO -- 9.5 Mezinárodní informační soustavy kvality ovzduší výměna dat -- 9.6 Principy hodnocení kvality ovzduší plynoucí ze směrnic EU 9.6.1 Problematika klasifikace zón z hlediska kvality ovzduší Literatura -- Josef Brechler -- 10. MODELOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ -- 10.1 Úvod -- 10.2 Fyzikální modelování -- 10.3 Prostorová měřítka -- 10.4 Typizace emisních zdrojů -- 10.5 Matematické modely znečištění ovzduší -- 10.5.1 Typy modelů -- 10.5.2 Základní vztahy -- 10.5.3 Rovnice difúze -- 10.5.4 Gaussovské disperzní modely -- 10.5.5 Vlečkové modely -- 10.5.6 Puff modely -- 10.5.7 Dynamické modely -- 10.5.8 Některé používané
parametrizace chemických procesů -- 10.5.9 Referenční modely -- 10.6 Závěr Literatura -- Alena Bartoňová -- 11 ÚČINKY ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ -- 11.1 Úvod -- 11.2 Klasifikace znečišťujících látek -- 11.3 Expozice -- 11.4 Modely expozice atmosférickým škodlivinám -- 11.5 Ovzduší a zdraví -- 11.6 Účinky na stavební materiály -- 11.7 Účinky znečištění ovzduší na ekosystémy Literatura -- Jaroslava Kalvová, Jiří Miksovský, Aleš Raidl 12. KLIMA A JEHO ZMĚNY -- 12.1 Počasí a klima -- 12.1.1 Rozdíl mezi počasím a klimatem -- 12.1.2 Co vytváří klima na naší planetě? -- 12.1.3 Změny klimatu v minulosti Země -- 12.1.4 Změna klimatu, možné příčiny klimatických změn -- 12.2 Pozorované změny v klimatickém systému -- 12.2.1 Pozorované změny teploty -- 12.2.2 Pozorované změny atmosférických srážek a vlhkosti vzduchu -- 12.2.3 Pozorované změny sněhové pokrývky, mořského ledu a změny hladiny oceánů -- 12.2.4 Pozorované změny atmosférické cirkulace a změny extrémů počasí -- 12.2.5 Změny teploty vzduchu a atmosférických srážek na území ČR -- 12.3 Zesilování skleníkového efektu atmosféry -- 12.3.1 Skleníkové plyny -- 12.3.2 Radiační účinek skleníkových plynů -- 12.4 Modelování klimatického systému a jeho změn -- 12.4.1 Klimatické modely -- 12.4.2 Výstupy klimatických modelů -- 12.4.3 Zvětšení rozlišení -- 12.4.4 Pokusy prováděné s klimatickými modely -- 12.5 Scénáře
budoucího vývoje klimatu -- 12.5.1 Definice klimatického scénáře -- 12.5.2 Konstrukce scénářů změny klimatu -- 12.5.3 Emisní scénáře -- 12.5.4 Změny teploty vzduchu a atmosférických srážek -- 12.6 Změny klimatu v ČR -- 12.6.1 Variantní scénáře založené na výstupech modelů HadCM2 a ECHAM4 -- 12.6.2 Scénáře založené na HadCM3 -- 12.6.3 Využití regionálních klimatických modelů -- 12.7 Shrnutí Literatura -- Bedřich Moldan -- 13. GLOBÁLNÍ ASPEKTY OCHRANY ATMOSFÉRY -- 13.1 Změna klimatu -- 13.2 Redukce stratosférické ozonové vrstvy -- 13.3 Změny chemického složení troposféry Box: Ženevská úmluva a její protokoly Literatura -- Vladislav Bízek -- 14 OTÁZKY SPOJENÉ SE SPRÁVOU OCHRANY OVZDUŠÍ -- 14.1 Úvod nová právní úprava ochrany ovzduší v České republice -- 14.1.1 Imisní limity a posuzování kvality ovzduší -- 14.1.2 Národní a krajské emisní stropy -- 14.1.3 Plány snížení emisí u zdroje -- 14.1.4 Programování v ochraně ovzduší -- 14.1.4.1 Národní program snižování emisí -- 14.1.4.2 Krajské programy snižování emisí a krajské programy ke zlepšení kvality ovzduší -- 14.1.5 Úloha integrované prevence (IPPC) v ochraně ovzduší -- 14.2 Stav ovzduší v České republice -- 14.3 Závěr Literatura
(OCoLC)551377204
cnb001857684

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC