Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.7) Půjčeno:14x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Filosofia, 2009
298 s. ; 20 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7007-306-3 (váz.)
Filosofie a sociální vědy ; sv. 33
Obsahuje bibliografii na s. 267-276, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
Vydavatel: Filosofický ústav AV ČR
000180734
Nicolai Hartmann etik a estetik -- Pojetí svobody u Nicolaie Hartmanna a jeho kantovské východisko -- I. Kantovský půdorys Hartmannových interpretací -- II. Ontologický kontext problematiky svobody u N. Hartmanna -- a) Svoboda a záměrnost -- b) Duchovní bytí a jeho podoby -- III. Eticko-axiologický kontext problému svobody -- a) Axiologická oblast a její konfliktnost -- b) Indicie svobody v eticky relevantních jevech -- c) Svoboda v rozporné pluralitě kontextů -- IV. Závěr -- Jevící se hodnoty -- K estetické koncepci Nicolaie Hartmanna -- I. Hartmann jako fenomenolog -- II. Místo hodnot v Hartmannové filosofické koncepci -- a) Hodnoty mezi ideálním a reálným -- b) Estetické hodnoty „symfonie vnímání" -- c) Objektivace a hloubková struktura estetického předmětu -- III. Umění a jeho druhy -- a) Vrstvy uměleckého díla -- b) Umělecká tvorba -- IV. Základní hodnotové predikáty -- V. Eticko-existenciální souvislost estetické perspektivy -- Intuitivismus v hodnotové etice -- Jedna z podob fenomenologické etiky Dietrich von Hildebrand -- I. Úvod -- II. Hodnotová povaha skutečnosti -- a) Imanentní transcendence -- b) Rozčlenění hodnot -- c) Mravní hodnoty -- III. Setkání s hodnotami -- a) Vstup do světa hodnot -- b) Mravní život jako odpověď na výzvu -- c) Člověk jako pluralita center -- d) Mravní význam lidské svobody -- IV. Sféry a zdroje mravnosti -- a) Mravní vztahy člověka ke světu. Ctnosti -- b) Motivační
zdroje mravnosti -- V. Podnětnost i úskalí Hildebrandovy etické koncepce -- Brentanova škola a etika -- Oskar Kraus pražský představitel brentanovské školy -- I. Krausovo místo v brentanovské škole -- II. Brentanovský půdorys Krausovy eticko-axiologické koncepce -- III. Krausův vztah k Benthamovi a rakouské ekonomické škole -- IV. Dějiny hodnotových teorií v brentanovské perspektivě -- V. K významu O. Krause Hodnoty jako vztah -- K etické koncepci Christiana von Ehrenfelse I. Úvod -- II. Hodnoty jako vztah. Rozpaky nad absolutní hodnotou -- III. Dispozice a jednání; paralelistické pojetí etické problematiky -- IV. Kontexty etické problematiky: sex a rasa -- V. Závěr -- Aspekty univerzalismu v Patočkově filosofii -- Duchovní člověk a „majitelé rozumu" I. Úvod -- II. Filosofické předpoklady Patočkových historicko-politických úvah -- III. Filosofický význam Evropy a zážitek frontového „otřesu" -- IV. Význam a podoby racionality v „poevropské" době -- V. Souvislosti racionality: moralita a existence -- VI. Filosof jako „duchovní člověk" -- VII. Odpovědnost a filosoficko-politické souvislosti Patočkova myšlení -- VIII. Závěrečná úvaha -- Impuls ekologické filosofie -- Klaus Michael Meyer-Abich filosofie rozšířeného komunitarismu -- I. Úvod -- II. Fyziocentrismus proti antropocentrismu -- III. Koncepce rozšířeného komunitarismu -- a) Svět jako společenství -- b) Odpovědnost za souvislost --
IV. Bytí člověka a mimolidských bytostí -- a) Člověk v přírodě: uvnitř, nebo v odstupu? -- b) Pokračování přírody v kultuře -- V. Emocionalita jako způsob setkávání se světem -- VI. Obecnější aspekty Meyer-Abichovy ekologické koncepce -- VII. Rozšířený komunitarismus jako politický úkol státu -- VIII. Závěr -- Univerzalismus jako problém zdůvodnění i aplikace -- K problému univerzalistických pretenzí v etice. Formalismus a některé pokusy o založení hodnotové etiky -- I. Kantovské východisko univerzalismu II. Materiální hodnotová etika -- III. Postmetafyzické pokusy -- a) Doznění hodnotové etiky; ctnosti místo hodnot -- b) Ctnosti jako ztráta a znovunalezení -- IV. Obnova univerzalismu u Habermase. Morální a etická rovina -- V. Pokusy o překročení intersubjektivních mezí -- Univerzalismus a globalizace -- K obsahu základních lidských práv -- I. Univerzalismus jako základ lidských práv -- II. Základní lidská práva jako problém: spor o priority -- III. Politická práva a demokracie -- a) Univerzalismus a partikularismus -- b) Demokracie v systému lidských práv; hranice tolerance -- c) „Postkomunistická specifika" -- IV. Specifická kolektivní práva; kolektivní identity -- V. „Partikulární univerzalismus" v hodnotové „legitimizaci" Evropy -- VI. Perspektivy prosazení univerzálního pojetí lidských práv -- Literatura Summary Jmenný rejstřík Věcný rejstřík -- 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC