Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009
159 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-8083-810-2 (brož.)
Nad názvem: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a krajinnej ekológie
Obsahuje bibliografii na s. 153-155
Anglické resumé
000180906
OBSAH // ÚVOD ...5 // 1 CIELE PRÁCE A METÓDY SPRACOVANIA ...7 // 2 VYMEDZENIE ÚZEMIA A ADMINISTRATÍVNY VÝVOJ ...13 // 3 OSÍDĽOVANIE ÚZEMIA ...16 // 4 VÝVOJ POČTU OBYVATEĽSTVA ...21 // 4.1 Hlavné etapy vývoja obyvateľstva ...22 // 4.1.1 Obdobie rokov 1869- 1921 ...23 // 4.1.2 Obdobie rokov 1921 -1950 ...25 // 4.1.3 Obdobie rokov 1950 - 1991 ...28 // 4.1.4 Obdobie po roku 1991 ...33 // 5 ROZMIESTNENIE OBYVATEĽSTVA ...37 // 5.1 Rozloženie sídiel ...37 // 5.2 Rozmiestnenie obyvateľstva podľa krajinných celkov ...41 // 5.2.1 Rozmiestnenie obyvateľstva podľa typov reliéfu ...42 // 5.3 Hustota zaľudnenia i ...43 // 5.3.1 Intenzita koncentrácie, Lorenzov diagram, Giniho index koncentrácie // a geografický medián ...45 // 5.4 Redistribúcia obyvateľstva v období rokov 1961 - 2001 ...48 // 6 PRIRODZENÝ POHYB OBYVATEĽSTVA ...51 // 6.1 Pôrodnosť a plodnosť ...51 // 6.2 Sobášnosť ...58 // 6.3 Rozvodovosť ...60 // 6.4 Potratovosť ...62 // 6.5 Úmrtnosť ...63 // 6.6 Charakteristika prirodzeného pohybu na úrovni obcí v období // rokov 2003 - 2007 ...68 // 7 PRIESTOROVÝ POHYB OBYVATEĽSTVA ...73 // 7.1 Migrácia ...73 // 7.2 Dochádzka (odchádzka) do zamestnania ...84 // 8 ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA (VYBRANÉ ZNAKY) ...88 // 8.1 Štruktúra podľa pohlavia ...88 // 8.2 Štruktúra podľa veku ...90 // 8.2.1 Vývoj vekovej skladby ...90 // 8.2.2 Typológia vekových štruktúr ...94 // 8.3 Socioekonomická štruktúra ...101 // 8.3.1 Nezamestnanosť a chudoba ...107 // 8.4 Národnostná štruktúra ...111 // 8.4.1 Rómske obyvateľstvo ...117 // 3 // 8.5 Religiózna štruktúra ...119 // 8.5.1 Charakteristika vybraných znakov religiozity ...119 // 8.5.2 Činitele, ovplyvňujúce religiozitu ...121 // 8.5.3 Formovanie sa religióznych pomerov ...121 // 8.5.4 Diverzifikácia religióznej štruktúry na úrovni obcí ...127 // 8.6 Vzdelanostná štruktúra ...128 //
9 ŠPECIFIKÁ REGIONÁLNEJ ŠTRUKTÚRY A DEMOGEOGRAFICKÁ REGIONAJLIZÁCIA ... 132 // 9.1 Brezniansky subregión ...134 // 9.2 Heľpiansky subregión ...136 // 9.3 Sihliansky subregión ...138 // 10 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA ...139 // ZÁVER ...145 // SUMMARY ...150 // Literatúra // Štatistické, kartografické a iné pramene // Zoznam tabuliek // Zoznam grafov a obrázkov // Zoznam máp // Mapy (príloha na CD) // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC