Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Metody pedagogického výzkumu (@@20121114-08:35:23@@) --  e-kniha (@@20180213-13:36:17@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(15.6) Půjčeno:265x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2010
435 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 
   Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-679-7 (váz.)
ISBN 9788026202769 (ebook)
ISBN 8026202767 (ebook)
ISBN 978-80-262-0276-9 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000180932
I. OBECNÁ ČÁST -- 1 Inkluzivní pedagogika základní vymezení (Viktor Lechtá) -- 1.1 Dítě s postižením, narušením, ohrožením versus intaktní dítě -- 1.2 Platformy přístupu k dětem s PNO a jejich limitující faktory -- 1.3 Inkluzivní pedagogika, její cíle a možnosti -- 1.3.1 Inkluzivní pedagogika jako edukační koncept -- 1.3.2 Cíle inkluzivní edukace -- 1.4 Komponenty inkluzivní pedagogiky -- 1.4.1 Etický komponent -- 1.4.2 Sociologický komponent -- 1.4.3 Profesní komponent -- 1.4.4 Politický komponent -- 1.4.5 Aplikační komponent -- 1.5 Trendy/perspektivy inkluzivní edukace -- Literatura -- 2 Proměny paradigmatu od segregace k inkluzi (Peter Zászkaliczky) -- 2.1 Tradiční pojetí postižení jako individuální kvalita jedince -- 2.2 Interakční model postižení -- 2.3 Postižení jako administrativní kategorie -- 2.4 Sociální dimenze postižení -- Literatura -- 3 Antropologická východiska přístupů k lidem s postižením v evropském kontextu (od represe po inkluzi) (Blanka Kudláčová) -- 3.1 Antropologická východiska historických modelů přístupu k lidem -- s postižením -- 3.1.1 Represivní přístup k lidem s postižením v antice -- 3.1.2 Židovsko-křesťanská tradice jako počátek akceptování lidí s postižením -- 3.1.3 Počátky institucionalizované péče o lidi s postižením v novověku -- 3.1.4 Počátky organizované a cílené péče o lidi s postižením v 19. století a v první polovině 20. století
-- 3.1.5 Postmoderna jako hledání nového přístupu k jedincům s PNO -- 3.2 Historický vývoj speciální edukace ve vztahu k obecné edukaci -- 3.3 Antropologická východiska přístupu k člověku s PNO v současnosti -- 3.4 Inkluzivní pedagogika ve vztahu k obecné a speciální pedagogice -- Literatura -- 4 Sociálněpsychologická východiska inkluzivní pedagogiky (Ladislav Požár) -- 4.1 Problém socializace -- 4.2 Zvláštnosti socializace jedinců s různým druhem postižení -- 4.2.1 Socializace lidí se sluchovým postižením -- 4.2.2 Socializace lidí se zrakovým postižením -- 4.3 Postoje společnosti k lidem s rozličným druhem postižení -- Literatura -- 5 Neurobiologická východiska inkluzivní pedagogiky (Daniela Ostatníková) -- 5.1 Lidský mozek ve světle poznatků současné vědy -- 5.1.1 Vývoj mozku -- 5.1.2 Pohlavní dimorfismus mozkových funkcí -- 5.1.3 Hierarchická výstavba mozkových struktur -- 5.2 Perspektivy dalšího rozvoje -- 5.2.1 Inkluzivní edukace na neurobiologické bázi -- Literatura -- 6 Některé kontexty inkluzivní a léčebné pedagogiky (Marta Horňáková) -- 6.1 Příspěvek léčebné pedagogiky do diskuse o inkluzi -- 6.2 Principy léčebné pedagogiky a jejich aplikace na inkluzivní edukaci -- 6.2.1 Výchova člověka si žádá úctu -- 6.2.2 Člověk existuje jen ve své jednotě-jakožto bytí -- 6.2.3 Pochopení situace jedince na základě vztahu a spolupráce -- 6.2.4 Podpora zdraví -- 6.2.5 Naplnění
bytí -- Literatura -- 7 Východiska inkluzivní didaktiky (Ondřej Matuška Tomáš Jablonský) -- 7.1 Inkluzivní didaktika základní vymezení (Ondřej Matuška) -- 7.2 Aktéři inkluzivní edukace (Ondřej Matuška) -- 7.3 Proces inkluzivní edukace (Ondřej Matuška) -- 7.3.1 Strategické cíle inkluzivní edukace (Ondřej Matuška) -- 7.3.2 Didaktické zásady, modely, koncepce, programy (Ondřej Matuška) -- 7.3.3 Kooperativní učení jako jeden z výchozích principů inkluzivní edukace (Tomáš Jablonský) -- Literatura -- 8 Výchova dítěte s postižením, narušením, ohrožením ve volném čase -- (Naďa Lohynová) -- 8.1 Hodnotový rozměr výchovy ve volném čase -- 8.2 Funkce inkluzivní výchovy ve volném čase -- 8.3 Principy inkluzivní výchovy ve volném čase -- 8.4 Specifika výchovy dítěte s PNO ve školní družině v inkluzivních podmínkách -- 8.5 Perspektivy výchovy dítěte s PNO ve volném čase -- Literatura -- 9 Srovnání konceptů inkluzivní pedagogiky v různých zemích -- (Annette Leonhardt) -- 9.1 Historický vývoj -- 9.2 Statistické údaje -- 9.3 Formy školní integrace -- 9.4 Školní integrace na vybraných příkladech z jednotlivých zemí -- 9.4.1 Skupinová integrace -- 9.4.2 Preventivní integrace -- Literatura -- 10 Realizace inkluzivní edukace (Marie Vítková Viktor Lechtá) -- 10.1 Specifika realizace inkluzivní edukace v České republice (Marie Vítková) -- 10.1.1 Pedagogicko-psychologické poradenské služby
v ČR -- 10.1.2 Inkluzivní/integrativní a speciální edukace v CR -- 10.1.3 Příprava učitelů a speciálních pedagogů pro inkluzivní školu v CR -- 10.2 Specifika realizace inkluzivní edukace na Slovensku (Viktor Lechtá) -- 10.2.1 Poradenství v procesu inkluzivní/integrativní edukace v SR (Margita Schmidtové Viktor Lechtá) -- 10.2.2 Inkluzivní/integrativní a speciální edukace v SR (Viktor Lechtá) -- 10.2.3 Příprava učitelů a speciálních pedagogů pro inkluzivní edukaci v SR Literatura -- II. SPECIÁLNÍ ČÁST -- 11 Zrakové postižení (Jozef Simko Marián Simko) -- 11.1 Zrakové postižení jako pedagogický fenomén -- 11.2 Zvláštnosti inkluzivní edukace dětí se zrakovým postižením -- 11.2.1 Podmínky úspěšné inkluze dětí se zrakovým postižením -- 11.2.2 Edukace dítěte se zrakovým postižením v MS -- 11.2.3 Edukace žáků se zrakovým postižením naZS -- 11.2.4 Edukace žáků se zrakovým postižením naSS -- 11.2.5 Korekční a kompenzační pomůcky využívané v edukaci dětí se zrakovým postižením -- Literatura -- 12 Sluchové postižení (Magdaléna Romančíková Margita Schmidt o vá) -- 12.1 Sluchové postižení jako pedagogický fenomén (Magdaléna Romančíková) -- 12.2 Zvláštnosti inkluzivní edukace dětí se sluchovým postižením (Margita Schmidtová) -- 21.2.1 Charakteristika dětí se sluchovým postižením -- 22.2.2 Specifické formy komunikace dětí se sluchovým postižením -- 12.2.3 Role odezírání
v edukaci dětí se sluchovým postižením -- 12.2.4 Problémy se Čtením, psaním a matematikou -- 12.3 Materiální a personální podmínky úspěšné edukace -- Literatura -- 13 Tělesné postižení, nemoc a zdravotní oslabení (Ema Kollárová) -- 13.1 Tělesné postižení, nemoc a zdravotní oslabení jako pedagogický fenomén -- 13.2 Zvláštnosti inkluzivní edukace žáků s tělesným postižením a žáků nemocných a zdravotně oslabených -- 13.2.1 Inkluzivní edukace žáků s tělesným postižením -- 23.2.2 Inkluzivní edukace nemocných a zdravotně oslabených žáků -- Literatura -- 14 Mentální postižení (Ján Hučík) -- 14.1 Mentální postižení jako pedagogický fenomén -- 14.2 Zvláštnosti inkluzivní edukace žáků s mentálním postižením -- Literatura -- 15 Autismus a další pervazivní vývojové poruchy (Andrea Šedibová Katarína Vladová) -- 15.1 Autismus a další PVP jako pedagogický fenomén -- 15.1.1 Terapie a edukace dětí/žáků s autismem nebo dalšími PVP -- 15.2 Zvláštnosti inkluzivní edukace žáků s autismem nebo dalšími PVP -- 15.2.1 Zvláštnosti inkluzivní edukace žáků s autismem nebo dalšími PVP (bez mentálního postižení) -- 15.2.2 Zvláštnosti inkluzivní edukace žáků s autismem nebo dalšími PVP (s mentálním postižením) -- Literatura -- 16 Narušená komunikační schopnost (Viktor Lechtá Aurélia Kerekrétiová Barbara Králíková) -- 16.1 NKS jako pedagogický fenomén (Viktor
Lechtá) -- 16.2 Zvláštnosti inkluzivní edukace žáků s NKS (Viktor Lechtá) -- 16.2.1 Poruchy hlasu (Aurélie Kerekrétiová) -- 16.2.2 Koktavost (Viktor Lechtá) -- 26.2.3 Dyslalie (Barbara Králíková) -- Literatura -- 17 Specifické poruchy učení (Olga Zápotočná) -- 17.1 Specifické poruchy učení jako pedagogický fenomén -- 17.1.1 SPU z pohledu sociokulturního modelu učení -- 17.2 Zvláštnosti inkluzivní edukace žáků se specifickou poruchou učení -- Literatura -- 18 Poruchy chování a emoční poruchy (Marta Horňáková) -- 18.1 Poruchy chování a emoční poruchy jako pedagogický fenomén -- 18.1.1 Vývojově podmíněné výchovné obtíže ve školním věku -- 18.1.2 Výchovně podmíněné obtíže ve školním věku -- 18.1.3 Jiné příčiny výchovných obtíží ve školním věku -- 18.2 Zvláštnosti inkluzivní edukace dětí s poruchami chování -- Literatura -- 19 Poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) (Viera Andreánska) -- 19.1 ADHD jako pedagogický fenomén -- 19.1.1 Diagnostika ADHD -- 19.1.2 Terapie ADHD -- 19.1.3 Výchova dítěte s ADHD -- 19.2 Zvláštnosti inkluzivní edukace žáků s ADHD -- Literatura -- 20 Nadprůměrné nadání (Jolana Laznibatová Daniela Ostatníková) -- 20.1 Nadprůměrné nadání jako pedagogický fenomén -- 20.2 Zvláštnosti inkluzivní edukace intelektově nadaných žáků -- Literatura -- 21 Bilingvismus (Jozef Štefánik) -- 21.1 Bilingvnost jako pedagogický fenomén -- 21.2 Zvláštnosti
inkluzivní edukace bilingvních žáků -- Literatura -- 22 Romské etnikum (Ladislav Horňák) -- 22.1 Romské etnikum jako pedagogický fenomén -- 22.2 Zvláštnosti inkluzivní edukace romských žáků -- Literatura -- 23 Multikulturní prostředí (Kateřina Vitásková) -- 23.1 Multikulturní prostředí / prostředí imigrantů jako pedagogický fenomén -- 23.2 Zvláštnosti multikulturní inkluzivní edukace -- Literatura -- Příloha -- Oficiální dokumenty -- Mezinárodní dokumenty -- Zákony a další oficiální dokumenty České republiky -- Zákony a další oficiální dokumenty Slovenské republiky
(OCoLC)607527007
cnb002028983

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC