Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(1.1) Půjčeno:12x 
SE
Seriál, periodikum
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, [1962]-
sv. ; 21 cm
Externí odkaz    Online verze: http://dlib.lib.cas.cz/view/subjects/Studie_o_rukopisech_=2F_Manuscript_Studies/ 

2005-
0585-5691
Vychází nepravidelně
Popsáno podle: roč. 36 (2005/2006)
Některé svazky mají ISBN
Český, anglický, německý a latinský text
Vydavatelé Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR
978-80-87782-45-3 (45/2015 ; brož.) 978-80-87782-59-0 (46/2016 ; brož.)
000181206
SVAZEK XXXV / 2005 :  Petr, Stanislav: Bible Jana Záblackého ve Stefanykově knihovně ve Lvově // Wolf, Jiří: Diarium P.Václava Vojtěcha Berenklaua a některé další kněžské zápisky z barokních Čech // Vidmanová, Anežka: Kostnický Šimon od sv. Štěpána a Summa recreatorum // Smékalová, Anna: Osudy strahovského rukopisu DF III 1 // Zachová, Irena: Rukopis Knihy Tovačovské v Městském muzeu ve Strážnici a v Severočeském muzeu v Liberci. (Doplňky k soupisu rukopisů Knihy Tovačovské V.) // Hradilová, Marta: Rukopisy knihovny kapucínského konventu Panny Marie Andělské v Praze ve světle dochovaných knižních katalogů // Tošnerová, Marie: Rukopisy předbělohorského období (1526-1620) signatury DA - DE v knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově // Pečírková, Jaroslava: Určení redakce staročeské bible Záblackého
SVAZEK XXXVI / 2005-2006 :  Svobodová, Milada: „Zapomenuté“ breviáře z kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě a jejich kalendáře. (Rukopisy Národní knihovny ČR XXIII D 156, XXIII D 142, XXIII D 155 a XXIII D 138) // Vidmanová, Anežka: Bohemikální básník Vlachník z Weitmile // Jeránková, Martina: Erbovní galerie jako prostředek reprezentace raněnovověké šlechty. (Rekonstrukce zaniklé erbovní galerie na hradě Roupov na základě rukopisů z fondů Národní knihovny České republiky) // Brodský, Pavel: Iluminované rukopisy v Christian-Weise-Bibliothek v Žitavě // Zachová, Irena: Maurus Simonis a jeho katalog rukopisů kostela sv. Jakuba v Brně // Halama, Ota: Přípisky Václava Korandy ml. v krnovské bibli // Kejř, Jiří: Pronuntiatio // Wolf, Jiří: Rukopis P. Ivana a S. Ioanne Baptista “Rurale ivaniticum” jako pramen ke studiu lidové kultury v Čechách 18. století // Petr, Stanislav: Středověké rukopisy v Městském muzeu v Krnově // Tošnerová, Marie: Výzkum rukopisů v Žitavě
SVAZEK XXXVII-XXXVIII / 2007-2008 :  Zachová, Irena: "Strahovský druhý" rukopis Knihy Tovačovské DF V 11 // Marek, Jindřich: Husitský výklad Žalmů v rukopise Národní knihovny ČR XIII G 25 // Vaculínová, Marta: Památníky v Národní knihovně v Paříži // Petr, Stanislav: Středověký plenář z Načeradce // Kubík, Viktor: Studie k umělecko-historické terminologii středověké knižní malby (Úvodní poznámky a základní typy akantu) // Brodský, Pavel: Výzdoba Misálu z Načeradce
SVAZEK XXXIX / 2009 :  Vaculínová, Marta: Alba amicorum Pavla z Jizbice // Bláhová, Marie: Annales historiam regni Bohemiae et urbis Pragensis ab anno 1278 usque ad 1399 illustrantes // Krmíčková, Helena: Articulus pro communione sub utraque specie Jakoubka ze Stříbra // Petr, Stanislav; Zachová, Irena: „Urbář“ kláštera augustiniánů-eremitů v Pivoni v knihovně Angelica v Římě // Marek, Jindřich: Díla Johna Wyclifa v rukopisech vratislavské univerzitní knihovny // Coufal, Dušan: Dva neznámé rukopisy k počátkům Jednoty bratrské v benediktinské knihovně v Seitenstetten // Brodský, Pavel: Iluminované rukopisy v Stadtbibliothek v Budyšíně // Pátková, Hana: Jak hřešit psaním // Hejnic, Josef: K plzeňské knižní kultuře // Hradilová, Marta: K rukopisnému dochování Bonaventurova Breviloquia // Brodský, Pavel: K významu drolerií ve středověkých rukopisech // Hadravová, Alena: Ke středověké recepci řeckých mýtů o vzniku souhvězdí (Traktát o uspořádání stálic v rkp. Praha, NK XXVI A 3) // Tošnerová, Marie: Kronika města Kadaně v kontextu předbělohorského dějepisectví // Kubík, Viktor: Poznámky k původu stylu, dataci a lokalizaci vzniku Pařížského fragmentu latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila (NK XII E 17) // Budský, Dominik: Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem Mikuláše Puchníka (Rozbor dochovaných rukopisů) // Jiroušková, Lenka: Středověké učení o lásce v humanistickém hávu? Andreas Capellanus, jeho traktát De amore a rukopis pražské Národní knihovny XIV E 29 // Hledíková, Zdeňka: Tabulae, tabulae ecclesiae
SVAZEK XL / 2010 :  Tošnerová, Marie: Barokní sborník kronik ze zámecké knihovny v Mnichově Hradišti // Hledíková, Zdeňka: K autorství Komentáře na Apokalypsu doktora Heřmana // Stehlíková, Dana: Latinské rukopisy Herbáře Křišťana z Prachatic // Červenka, Stanislav; Hrbáčová, Jana; Kohout, Štěpán: Misál opatovický // Kubík, Viktor: Poznámky k „českým typům akantů“ (Studie k umělecko- historické terminologii středověké knižní malby 2) // Hradilová, Marta: Rukopisy a prvotisky českokrumlovských minoritů ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze // Dokoupil, Vladislav; Bar, Přemysl: Soupis rukopisů knihovny piaristické koleje v Mikulově uložených v Moravské zemské knihovně
SVAZEK XLI / 2011 :  Pečírková, Jaroslava: Historie vydání nejstaršího českého překladu bible // Hrbáčová, Jana; Červenka, Stanislav: Liturgické rukopisy italských dominikánů z akvizice olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna // Tošnerová, Marie: Narativní prameny k dějinám českých měst z období raného novověku ve Sbírce rukopisů Archivu Národního muzea // Šubrtová, Jana: Poznámky k podílu jednotlivých iluminátorů na výzdobě Antifonáře sedleckého // Petr, Stanislav: Rukopis kartuziánského kláštera v Tržku ve vatikánské knihovně Palatina a nové poznatky k osobě zakladatele tržecké kartouzy Alberta ze Šternberka // Kubík, Viktor: Typologie iniciál a základy systému výzdoby středověkých rukopisů I. Pozdně antické, předrománské, byzantské a románské rukopisy (Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby 3)
SVAZEK XLII / 2012 :   Dragoun, Michal: Kokůtkův odkaz (Příspěvek k dějinám knihovny kláštera augustiniánů kanovníků v Třeboni) // Boldan, Kamil: Písař a tiskař Martin z Tišnova // Tošnerová, Marie: Raně novověké narativní prameny k dějinám Jáchymova // Marek, Jindřich: Středověké latinské rukopisy z kláštera františkánů v Chebu // Gaudek, Tomáš: Zpráva ze studia českých iluminovaných rukopisů 14. století v Bodleian Library
SVAZEK XLIII / 2013 :  Halama, Ota: Kniha Job v husitském výkladu strahovského sborníku // Šumová, Martina: Miroslav Boháček, první redaktor Studií o rukopisech // Petr, Stanislav; Brodský, Pavel; Hradilová, Marta; Hrdinová, Martina; Tošnerová, Marie: Sbírka rukopisných zlomků ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře // Kubík, Viktor: Typologie iniciál a základy systému výzdoby středověkých rukopisů II. Gotické rukopisy a počátky renesanční iluminace (Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby 4)
SVAZEK XLIV / 2014 :  VAN DEN ABEELE, Baudouin: A success story in Central Europe: the Lumen anime, its manuscript tradition, its versions, its attribution. Studie o rukopisech // Vaculínová, Marta: Antonín Truhlář a jeho sbírka gelenian v Knihovně Národního muzea // Halama, Ota: Doplňky F. M. Bartoše k soupisu rukopisů Národního muzea v Praze // Vodrážková, Lenka: Johann Nepomuk Kelle a jeho soupisy rukopisů pražských knihoven z let 1859 – 1872 // Marek, Jindřich: Josef Truhlář a česká středověká literatura // Sulitková, Ludmila; Jordánková, Hana: K důležitosti zkoumání filiace právních rukopisů na příkladu Brna // Bok, Václav: K vyšebrodskému rukopisu Zlaté legendy // Tošnerová, Marie: Letopisecké záznamy z Litoměřic z první poloviny 17. století // Hadravová, Alena: Meteorologie v Knize dvacatera umění mistra Pavla Žídka // Brodský, Pavel: Misál krakovský v Arcidiecézním archivu ve Hnězdně // Šmahel, František: Nedoceněný objev neznámého Husova listu // Černý, Pavol: Nově objevená francouzská iluminovaná bible ze soukromého majetku v Olomouci // Kubík, Viktor: Poznámky ke gotické knižní malbě z jádra jihozápadních Čech // Coufal, Dušan: Pražský kapitulní kodex K 16: Netušený sborník M. Jana z Jesenice? Studie o rukopisech // Hledíková, Zdeňka: Rukopis listáře Jana z Jenštejna // Zachová, Irena: Salvete plus decies v rukopise 34/42 svatojakubské knihovny v Archivu města Brna // Homolková, Milada: Staročeský traktátek o křivé přísaze // Kohout, Štěpán: Vznik „Seznamu rukopisů olomoucké kapituly“ z roku 1961 // Ryantová, Marie: Z Čech až do Konstantinopole a Moskvy. Neznámý štambuch téměř neznámého šlechtice Jana Rejcharta ze Štampachu z let 1589 až 1610

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC