Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.2) Půjčeno:31x 
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
Vyd. 1.
Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě ; Praha : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2010
521 s. : il., mapy ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7368-779-3 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Část. anglický, polský, německý a slovenský text, anglická resumé
000186796
POZDRAV KONFERENCI OD PROF. RUDOLFA ŠRÁMKA K ŽIVOTNÍM VÝROČÍM NADĚŽDY BAYEROVÉ A IVANA LUTTERERA Milan Harvalík (Praha) NAZWY WLASNE JAKO TWORZYWO WSPÓLCZESNYCH EUFEMIZMÓW POLSKICH Beata Afeltowicz (Szczecin) HYBRYDOWE SPOLECZEŇSTWO.-
O PROCESACH IMIGRACYJNYCH NA PODSTAWIE ONIMÓW HISTORYCZNYCH MIESZKAŇCÓW POZNANIA Kinga Banderowicz (Poznaň) VÝSKŮM PREZÝVOK V SLOVENSKO-MAĎARSKOM DVOJJAZYČNOM PROSTŘEDÍ Ján Bauko (Nitra) NĚKOLIK POZNÁMEK K LEXIKOLOGII HYPOKORISTIK Naděžda Bayerová (Ostrava) ON THE SLAVIC TYPE OF PLACE NAMES WITH THE SUFFIX-JAN-IN THE SLA VIA SUBMERSA OF AUSTRIA Angela Bergermayer (Wien) ELECTRONIC COMPUTING OF ENGLISH PROPER NAMES IN THE SLOVAK LANGUAGE (CHARACTERISTICS OF THE RESEARCH PROJECT) Magdaléna Bilá Martin Ološtiak (Prešov) NAJNOWSZE DERYWATY ODNAZEWNICZE (NA MATERIÁLE PRASOWYM) Elžbieta Bogdanowicz (Bialystok) NĚMECKÁ PŘÍJMENÍ V OLOMOUCI ROKU 1880 Marek Bohuš (Olomouc) SPECIFYING IDENTICAL SETTLEMENT NAMES IN THE HUNGARIAN LANGUAGE: THE SPECIFIC NAME CONSTITUENT IN HUNGARIAN HISTORICAL SETTLEMENT NAMES Andrea Bolcskei (Budapest) MODELE NAZEWNICZE W HISTORYCZNEJ URBONIMII PODLASIA Lilia Citko (Bialystok) PROPER NAMES AS A HIGH TRANSITIVITY FEATURE: TESTING OF THE-
TRANSITIVITY HYPOTHESIS Radek Čech (Ostrava) 107 ODRAZ SÍDELNÍCH POMĚRŮ NA JIŽNÍ MORAVĚ VE VLASTNÍCH JMÉNECH Michaela Čornejová (Brno) 114 NAZEWNICTWO NIESLOWIAŇSKICH MNIEJSZOŠCI NARODOWYCH W POLSCE PÓLNOCNO-WSCHODNIEJ W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ Leonarda Dacewicz (Bialystok) 120 HONORIFIKACE JAKO URČUJÍCÍ RYS MODERNÍ URBANONYMIE Jaroslav David (Ostrava) 131 ASOCIAČNÍ FUNKCE VLASTNÍCH JMEN V LITERATUŘE Žaneta Dvořáková, roz.-
Procházková (Praha) 138 ONOMASTISCHER VERGLEICH DEUTSCH/TSCHECHISCH Ernst Eichler (Leipzig) 146 WARENNAMEN (UND IHR AMBIMODALER CHARAKTER) Lenka Garančovská (Banská Bystrica) 150 IMIONA MIESZKAŇCÓW POZNANIA W NAJSTARSZYCH DOKUMENTACH MIEJSKICH Magdalena Graf (Poznaň) 158 VLASTNÍ JMÉNA V E-MAILOVÝCH MODLITBÁCH Marcela Grygerková (Ostrava) 165 JMÉNA PRO ČESKÉ „DOMÁCÍ MAZLÍČKY" Eva Hájková (Praha) 172 NOVÉ TENDENCE V ROZVOJI SOUČASNÉ ČESKÉ ONYMIE Milan Harvalík (Praha) 179 REGIONÁLNĚ ASPEKTY VO VÝSKUME VLASTNÝCH MIEN Juraj Hladký (Trnava) 187 VLASTNÍ JMÉNA A ČESKÝ JAZYKOVÝ ATLAS Zuzana Hlubinková (Brno) 195 K HYDRONYMII POVODIA TORYSY (K VARIANTNOSTI A POLYONYMII V POMENOVANÍ TOKOV Z POVODIA TORYSY) Alexandra Chomová (Banská Bystrica) 198 ANALIZA DYSKURSYWNA A ONOMASTIKA (NA PRZYKLADZIE MATERIÁLU ANTROPONIMICZNEGO ZAWARTEGO W „SLOWNIKU JAZYKA POLSKIEGO XVIII 1.-
POLOWY XVIII WIEKU") Malgorzata Jaracz (Bydgoszcz) 206 WSPÓLCZESNE NAZWY MIEJSCOWE I NAZWISKA MOTYWOWANE SEMANTYCZNIE LEKSEMEM BARTNIKI JEGO SYNONIMAMI W POLSZCZYŽNIE Violetta Jaroš (Cz stochowa) 215 CATEGORIES OF PROPER NAMES IN THE POLISH PRESS Maria Kabáta (Szczecin) 226 ŽIVÉ OSOBNÉ MENÁ V TRIEDE VYDATÝCH ŽIEN V SÚŠI Miroslav Kazík (Bratislava) 233 PRESTIŽNÍ ASPEKTY POJMENOVÁNÍ V ČESKU Miloslava Knappová (Praha) 242 PROPRIA V NĚKOLIKA GRAMATIKÁCH ČEŠTINY DOBY NÁRODNÍHO OBROZENÍ Vladimír Koblížek (Hradec Králové) 249 NAZEWNICTWO OSOBOWE NA POGRANICZU POLSKO-UKRAIŇSKIM W XVII WIEKU.-
ZESTAWIENIA ANTROPONIMICZNE (FORMULY IDENTYFIKACYJNE) WYKORZYSTYWANE NA OKREŠLENIE OSOB Marcin Kojder (Lublin) 257 SPOSOBY IDENTYFIKACJI KOBIET W XVIII-WIECZNYCH KSI GACH METRYKALNYCH Aneta Kolodziejczyk-Trawiňska (Poznaň) 265 SPECIFIKA NEÚRADNEJ ANTROPONYMICKEJ SÚSTAVY Ivana Kopásková (Banská Bystrica) 274 DER MOTIVATIONSWANDEL BEI DER ENTSTEHUNG VON EIGENNAMEN Jaromír Krško (Banská Bystrica) 283 VÝZKUM ZOONYM Naděžda Kvítková (Liberec) 292 ČESKÁ POMÍSTNÍ JMÉNA V JIZERSKÝCH HORÁCH PŘED ROKEM 1950 Václav Lábus (Liberec) 298 NAZWY PTAKÓW W POLSKIEJ TOPONIMII (PRZYCZYNEK DO ONOMASTYKI KULTUROWEJ) Danuta Lech-Kirstein (Opole) 304 PROBLEMATIKA PREZÝVKOVÝCH OBYVATELSKÝCH MIEN Miroslava Ližbetinová (Banská Bystrica) 313 CHREMATONIMY JAKO TWORZYWO GIER REKLAMOWYCH Izabela Luc (Cieszyn) 320 SLOVNÍK JEZERNÍCH JMEN BELOZERJA Anna Makarova (Jekaterinburg) 330 „POLSKÁ OSTRAVA NÁRODA MORAVSKÉHO".-
O KONOTATIVNÍCH FUNKCÍCH TOPONYM (NEJEN) VE SLEZSKÝCH PÍSNÍCH PETRA BEZRUCE Jaroslaw Malicki (Wroclaw) 339 ZMĚNY NÁZVŮ MĚST V BÝVALÉM SSSR Jiří Martínek (Praha) 348 WARTOSCIOWANIE ESTETYCZNE UTRWALONE W NAZWISKACH POLSKICH I NIEMIECKICH NA WARMII. REKONESANS Iza Matusiak-Kempa (Olsztyn) 355 AUTOIDENTYFIKATORY W INTERNETOWYCH GRUPÁCH DYSKUSYJNYCH Alina Naruszewicz-Duchliňska (Olsztyn) 364 LITERÁRNĚ VLASTNĚ MENÁ V ROMÁNE MAXIMA E. MATKINA MEXICKÁ VLNA Pavol Odaloš (Banská Bystrica) , 373 MIKROTOPONIMIA NA POGRANICZU POLSKO-UKRAINSKIM Marek Olejnik (Lublin) 381 POMÍSTNÍ JMÉNA A JMÉNA MÍSTNÍCH ČÁSTÍ V ČECHÁCH VZNIKLÁ Z ČESKÝCH EXONYM SPJATÝCH S VÁLEČNÝMI UDÁLOSTMI Libuše Olivová-Nezbedová (Praha) 389 VLASTNÍ JMÉNA OSOBNÍ VE STARÉ ČEŠTINĚ Jana Pleskalova (Brno) 397 NERUSKÉ PRVKY V RUSKÝCH ERGONYMÁCH Vlastimil Pulčár (Nitra) 405 KILKA UWAG O SLOWNIKU METAFOR I KONOTACJI NAZW WLASNYCH.-
ZEWN TRZNE ASPEKTY OPISU SLOWNIKOWEGO Mariusz Rutkowski (Olsztyn) 411 SLOVANSKÁ PŘÍJMENÍ V NĚMECKU NA PŘÍKLADU NĚMECKÝCH ÚČASTNÍKŮ MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEHKÉ ATLETICE BERLÍN 2009 Tatjana Schoffer (Hradec Králové) 418 ANTROPONIM JAKO PODSTATA GRUPY NOMINALNEJ W POZNAŇSKICH KSI GACH ZLOCZYŇCÓW Z XVI WIEKU Andrzej Sieradzki (Poznaň) 424 WIELOKULTUROWA EUROPA W MATERIÁLE ONOMASTYCZNYM WYBRANYCH KSI ŽEK DLA DZIECI Edy ta Skoczylas-Krotla (Cz stochowa) 431 PRZETRWAJ4 NAJPI KNIEJSI NAZWY KOSMETYKÓW IICH SOCJOBIOLOGICZNE (EWOLUCYJNE) UWARUNKOWANIA Katarzyna Skowronek (Kraków) 437 OSOBNÍ JMÉNO CYRIL A JEHO ODVOZENINY V POMÍSTNÍCH JMÉNECH NA MORAVĚ A VE SLEZSKU Stanislava Spinková, roz.-
Kloferová (Brno) 446 ŽENSKÉ PODOBY NEČESKÝCH PŘÍJMENÍ Diana Svobodová (Ostrava) 454 KLASIFIKACE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH URBANONYM Jaromíra Šindelářová (Ústí nad Labem) 463 KOMPOZITA TYPU KOZOHLODY, ŽABOKŘIKV TOPONYMII ČECH Pavel Štěpán (Praha) 473 OSOBNÍ JMÉNA V PRÓZÁCH JANA DRDY Veronika Štěpánová, roz. Homolková (Praha) 478 MOTIVACE NÁZVŮ SOUČASNÝCH ČESKÝCH PIV Michala Tomanová (Praha) 487 W POSZUKIWANIU NAZWY DLA POCI GU Piotr Tomasik (Bydgoszcz) 495 DEKLINAČNÍ TYPY ČESKÝCH TOPONYM Jana Marie Tušková (Brno) 501 SPECIFIKA PŘEKLADU LITERÁRNYCH MIEN Klaudia Váchová (Nitra) 510 ETNICKÉ VPLYVY NA HYDRONYMIU ZÁHORSKÉHO REGIÓNU Andrej Závodný (Trnava) 515

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC