Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.8) Půjčeno:43x 
BK
Příručka
2., dopl. a přeprac. vyd.
Praha : Galén, 2010
xvii, 474 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7262-322-8 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000186911
1. LÉKAŘI A PRVNÍ POMOC (Jiří Pokorný) -- A. POSTUPY LÉKAŘSKÉ PRVNÍ POMOCI PŘI BEZPROSTŘEDNÍM OHROŽENÍ ŽIVOTA -- 2. NEODKLADNÁ RESUSCITACE (Jan Pokorný) -- 2.1. Základní neodkladná resuscitace -- 2.1.1. Řetězec přežití -- 2.1.2. Postup při základní neodkladné resuscitaci u dospělých -- 2.1.3. Diagnóza zástavy dýchání a oběhu -- 2.1.4. Ventilace -- 2.1.5. Komprese hrudníku -- 2.1.6. Obstrukce dýchacích cest cizím tělesem -- 2.1.7. Poznámky k resuscitaci dětí a utonulých -- 2.2. Elektrická defibrilace a kardioverze -- 2.2.1. Časná defibrilace -- 2.2.2. Provedení automatizované externí defibrilace -- 2.2.3. Univerzální postup při práci s automatizovaným externím defibrilátorem -- 2.2.4. Výsledek a postup po defibrilaci -- 2.2.5. Práce s automatizovaným externím defibrilátorem -- 2.2.6. Kardiopulmonální resuscitace zahájení a ukončení -- 2.3. Rozšířená neodkladná resuscitace -- 2.3.1. Arytmie reagující na defibrilaci -- 2.3.2. Arytmie nereagující na defibrilaci -- 2.3.3. Průchodnost dýchacích cest a ventilace -- 2.3.4. Zajištění průchodnosti dýchacích cest -- 2.3.5. Pomůcky k zajištění průchodnosti dýchacích cest -- 2.3.6. Přístupy do žilního řečiště během neodkladné resuscitace -- 2.3.7. Nejdůležitější farmaka pro rozšířenou -- neodkladnou resuscitaci -- 3. KONTROLA MASIVNÍHO KRVÁCENÍ (Jiří Pokorný) -- 3.1. Velká krevní ztráta -- 3.2. Patofyziologie a příznaky
velké krevní ztráty -- 3.3. Vnitřní krvácení -- 3.4. Zevní krvácení -- 3.5. Velké krvácení z přirozených tělních otvorů -- 3.6. Hypovolémie časné léčení -- 4. BEZVĚDOMÍ NEJASNÉHO PŮVODU (Jana Šeblová) -- 4.1. Zdroje informací -- 4.2. Schéma základního neurologického vyšetření -- 4.3. Celkové příznaky -- 4.4. Monitorování a paraklinická vyšetření -- 4.5. Terapie -- 4.6. Možné příčiny bezvědomí -- 4.7. Odeslání pacienta na příslušné oddělení -- 5. DUŠNOST (Jiří Knor) -- 5.1. Základní poj my -- 5.2. Dusnost důležité a časté klinické jednotky v přednemocniční neodkladné péči -- 6. ARYTMIE V PŘEDNEMOCNIČNÍ ETAPĚ (Jan Skoula) -- 6.1. Supraventrikulární arytmie -- 6.2. Komorové arytmie -- 6.3. Poruchy převodu vzruchu -- 7. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA BOLESTÍ NA HRUDI (Jan Skoula) -- 7.1. Anamnéza -- 7.2. Fyzikální vyšetření -- 7.3. Přístrojová diagnostika -- 7.4. Nej častější příčiny bolestí na hrudi -- 8. AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU (Jan Skoula) -- 8.1. Definice a patofyziologie -- 8.2. Výskyt akutního infarktu myokardu v podmínkách přednemocniční neodkladné péče -- 8.3. Diagnostika akutního infarktu myokardu v podmínkách přednemocniční neodkladné péče -- 8.4. Principy terapie akutního infarktu myokardu -- 8.5. Farmakoterapie akutního infarktu myokardu v rámci přednemocniční neodkladné péče -- 8.6. Obecně platné zásady terapie -- 8.7. Komplikace akutního
infarktu myokardu -- 8.8. Ostatní akutní formy ischemické choroby srdeční -- 8.9. Směrování nemocných -- 9. ŠOK (Jan Pokorný, Jan Skoula, Jiří Knor) -- 9.1. Obecná charakteristika a definice -- 9.2. Hypovolemický šok -- 9.2.1. Diagnostika v přednemocniční péči -- 9.2.2. Terapie v přednemocniční péči -- 9.3. Kardiogenní šok (Jan Skoula) -- 9.3.1. Diagnostika v podmínkách přednemocniční péče -- 9.3.2. Terapie v podmínkách přednemocniční neodkladné péče -- 9.4. Septický šok -- 9.5. Anafylaktický šok -- 9.6. Neurogenní šok -- 10. ÚRAZY POLYTRAUMA (Vladimír Pokorný, Jan Pokorný) -- 10.1. Hemoragicko-traumatický šok (Vladimír Pokorný) -- 10.2. Pomoc na místě nehody -- 10.3. Kraniocerebrální poranění (Jan Pokorný) -- 10.3.1. Prvotní vyšetření/ošetření -- 10.3.2. Resuscitace -- 10.3.3. Druhotné ošetření -- 10.4. Poranění páteře (Vladimír Pokorný) -- 10.5. Poranění hrudníku -- 10.6. Poranění břicha -- 10.7. Poranění končetin -- 10.8. Transport -- 10.9. Syndromy, které je nutné znát -- 11. PORANĚNÍ ÚST A OBLIČEJE (Karel Šťastný) -- 11.1 Poranění zubů -- 11.2. Poranění dolní čelisti -- 11.3. Poranění střední obličejové etáže -- 11.3.1. Zlomeniny centrální části střední obličejové etáže -- 11.3.2. Zlomeniny laterální části střední obličejové etáže -- 11.3.3. Kombinované zlomeniny střední obličejové etáže -- 11.4. Poranění měkkých tkání obličeje
-- 11.5. Přidružená poranění páteře -- 11.6. Traumatický šok a poranění obličeje -- 12. TERMICKÁ TRAUMATA (Ludomír Brož, Radana Königová) -- 12.1. První pomoc u termického traumatu -- 12.2. Elektrotrauma -- 13. NÁHLÉ PŘÍHODY V OTORINOLARYNGOLOGII -- (Ludmila Vyhnánková, Jaroslav Fajstavr, Zdeněk Voldřich, Pavel Voska) -- 13.1. Laryngitidy -- 13.2. Aspirace cizího tělesa -- 13.3. Edém laryngu -- 13.4. Epistaxe -- 13.5. Poleptání jícnu -- 13.6. Cizí tělesa v trávicích cestách -- 13.7. Úrazy -- 14. AKUTNÍ STAVY OHROŽUJÍCÍ OKO (Jarmila Boguszaková) -- 14.1. Oční infekce a záněty -- 14.2. Náhlé poruchy zraku -- 14.3. Úrazy -- 15. NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (Zbyněk Vobořil) -- 15.1. Obecná charakteristika -- 15.2. Rozdělení -- 15.3. Vyšetření -- 15.3.1. Hodnocení symptomatologie -- 15.3.2. Fyzikální vyšetření nemocného -- 15.3.3. Další důležité známky nitrobřišních zánětů -- 15.3.4. Další vyšetření -- 15.4. Akutní bolestivé syndromy -- 15.5. Nej častější chyby lékaře v terénu -- 16. NÁHLÉ PŘÍHODY UROLOGICKÉ (Rostislav Beneš) -- 17. NÁHLÉ PŘÍHODY GYNEKOLOGICKÉ A PORODNICKÉ -- (Jana Šeblová) -- 17.1. Lékařská první pomoc při porodu -- 17.2. Mimoděložní těhotenství -- 17.3. Ostatní patologické stavy v souvislosti s těhotenstvím a během těhotenství -- 17.4. Akutní gynekologické příhody -- 18. ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ (Ivan Novák) -- 18.1. Dušení
-- 18.1.1. Dušení při vdechu -- 18.1.2. Dušení při výdechu -- 18.1.3. Dušení při vdechu i při výdechu -- 18.2. Šok -- 18.3. Dehydratace a rehydratační terapie -- 18.4. Křeče a bezvědomí -- 18.5. Horečka -- 18.6. Neodkladná resuscitace u dětí -- 18.6.1. Indikace k zahájení resuscitace -- 18.6.2. Postup při základní neodkladné resuscitaci -- 18.7. Intoxikace -- 18.8. Hadí uštknutí -- 18.9. Působení tepla na celý organismus -- 18.10. Týrané dítě -- 19. KŘEČOVÉ STAVY V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI (Jana Šeblová) -- 19.1. Etiologie -- 19.2. Klinický obraz -- 19.3. Klasifikace křečových záchvatů -- 19.4. Vyšetření pacienta -- 19.5. Terapie -- 20. AKUTNÍ INTOXIKACE (Jana Šeblová) -- 20.1. Intoxikace obecně -- 20.2. Některé časté otravy -- 20.3. Intoxikace drogami problematika prvního kontaktu -- 21. AKUTNÍ STAVY V PSYCHIATRII (Alena Večeřová-Procházková) -- 21.1. Krátkodobé zvládnutí akutně neklidného pacienta s duševní poruchou -- 21.2. Stavy zmatenosti -- 21.3. Suicidální jednání -- 21.4. Urgentní zásah při hromadných haváriích, přírodních katastrofách a neštěstích, stresové poruchy -- 21.5. Panická porucha a somatické symptomy úzkosti -- 21.6. Akutní nežádoucí reakce vzniklé po aplikaci psychofarmak -- 22. ANALGEZIE A SEDACE PŘI POSKYTOVÁNÍ -- LÉKAŘSKÉ PRVNÍ POMOCI (Oto Masár, Antonín Malina) -- 22.1. Bolest a možnosti racionální terapie v přednemocniční péči
-- 22.2. Farmakologické vlastnosti opioidních analgetik -- 22.3. Analgetika 1. volby v přednemocniční péči -- 22.4. Analgetika 2. volby v přednemocniční péči -- 22.5. Méně vhodná analgetika pro PNP -- 22.6. Neopioidní analgetika -- 22.7. Terapie chronické bolesti -- 22.8. Terapie nádorové bolesti -- 22.9. Sedace -- B. APLIKACE LÉKAŘSKÉ PRVNÍ POMOCI -- 23. BIOLOGICKY TERORISMUS (Roman Chlíbek) -- 23.1. Obecná charakteristika -- 23.2. Bakteriální onemocnění -- 23.3. Virová onemocnění -- 23.4. Onemocnění vyvolaná toxiny -- 24. CHEMICKÝ TERORISMUS (Josef Fušek) -- 24.1. Obecná charakteristika bojových otravných látek -- 24.2. Nervově paralytické látky -- 24.3. Zpuchýřující otravné látky -- 24.4. Všeobecně jedovaté otravné látky -- 24.5. Dusivé otravné látky -- 24.6. První lékařská pomoc u kombinovaných poškození -- chemických mixtů -- 25. RADIAČNÍ TERORISMUS (Jan Österreicher) -- 25.1. Třídění a první lékařská pomoc zevně ozářeným pacientům -- 25.2. První lékařská pomoc u kontaminovaných pacientů -- 25.3. První lékařská pomoc u kombinovaných poškození -- 26. ZBRANĚ, KTERÉ NEZABÍJEJÍ (Ladislav Hess) -- 26.1 Dělení a charakteristika neletálních zbraní -- 26.2. Zasažení dráždivými látkami -- 26.3. Farmakologická imobilizace -- 26.4. Netradiční aplikace farmak -- 27. INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM -- HROMADNÝ VÝSKYT RANĚNÝCH (Josef Štorek) -- 27.1. Hromadný výskyt
postižených -- 27.2. Integrovaný záchranný systém -- 27.3. Úkoly lékaře za mimořádných podmínek -- 27.4. Bombový útok a následky exploze -- 27.5. Následky chemického napadení -- 27.6. Následky biologického napadení -- C. POSTUP LÉKAŘE PŘI ÚMRTÍ -- 28. OHLEDÁNÍ ZEMŘELÉHO V PŘEDNEMOCNIČNÍ ETAPĚ A DALŠÍ POSTUP (Jiří Knor)
(OCoLC)670479631
cnb002113622

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC