Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
Příručka
1. české vyd.
Praha : Grada, 2010
xxiv, 456 s. ; 24 cm

ISBN 978-80-247-3423-1 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografie na s. 438-439 a rejstřík
000187496
Část 1 Úvod do ošetřovatelských diagnóz: Přesnost, aplikace napříč umístěním a předkládání -- ošetřovatelských diagnóz NANDA-I 2009-2011 -- Hodnocení, klinické posouzení a ošetřovatelské diagnózy: -- jak určit přesnou diagnózu -- Margaret Lunney, RN, PhD -- Sestry jsou diagnosticky -- Intelektuální, interpersonální a technické kompetence -- Osobní schopnosti: tolerance nejednoznačnosti a reflexivní praxe -- Hodnocení a ošetřovatelská diagnóza -- Struktura pro hodnocení -- Validace [potvrzení, ověření] diagnóz -- Příklad případové studie -- Reference -- Příloha: Struktura hodnocení podle Funkčních vzorců zdraví -- Ošetřovatelská diagnóza v edukaci -- Martha Craft-Rosenberg, PhD, RN, FAAN, Kelly Smith, MSN, RN -- Hodnocení a identifikace určujících znaků -- Anamnéza a typické související faktory -- Výběr názvu ošetřovatelské diagnózy -- Rizikové diagnózy -- Diagnózy k podpoře zdraví ---
Diagnózy wellness -- Stanovení priorit diagnóz -- Spojování ošetřovatelských diagnóz s výsledky a intervencemi -- Reference -- Hodnota ošetřovatelských diagnóz v elektronických zdravotnických -- záznamech -- Jane Brokel, PhD, RN, Crystal Heath, MSN, RN -- Reference -- Ošetřovatelská diagnóza a výzkum -- Margaret Lunney, PhD, RN -- Analýzy základních pojmů -- Validace obsahu -- Validita spojená s pojmy a kritérii -- Validace shody -- Studie přesnosti diagnóz stanovených sestrami -- Implementační studie -- Shrnutí -- Reference -- Ošetřovatelská diagnóza v administrativě -- Dickon Weir-Hughes, EdD, RN, FRSH -- Proč implementovat ošetřovatelskou diagnózu -- do klinického prostředí? -- Praxe založená na důkazech (Evidence-Based Practice): -- Integrace teorie a praxe -- Ošetřovatelství v éře elektronických záznamů o pacientech -- Vedení implementace ošetřovatelské diagnózy v klinické praxi -- Závěr -- Reference ---
Proces vedoucí ke schválení ošetřovatelské diagnózy NANDA-I -- Leann M. Scroggins, MS, RN, CRRN-A, APRN BC -- Osa 1: Základní pojem diagnózy -- Osa 2: Předmět diagnózy -- Osa 3: Posouzení [judgment] -- Osa 4: Umístění -- Osa 5: Věk -- Osa 6: Čas -- Osa 7: Stav diagnózy -- Určující znaky versus rizikové faktory -- Reference -- Část 2 Ošetřovatelské diagnózy NANDA-I 2009-2011 -- Doména 1 -- Podpora zdraví -- Neefektivní udržování zdraví (00099) -- Neefektivní péče o vlastní zdraví (00078) -- Zhoršená schopnost péče o domácnost (00098) -- Snaha zlepšit stav imunizace (00186) -- Zanedbávání sebe sama (00193) -- Snaha zlepšit výživu (00163) -- Neefektivní řízení léčebného režimu v rodině (00080) -- Snaha zlepšit péči o vlastní zdraví (00162) -- Doména 2 -- Výživa -- Neefektivní vzorec výživy kojence (00107) ---
Nevyvážená výživa: méně, než je potřeba organizmu (00002) Nevyvážená výživa: více, než je potřeba organizmu (00001) -- Riziko nevyvážené výživy: více, než je potřeba organizmu (00003) -- Porucha polykání (00103) -- Riziko nestabilní glykemie (00179) -- Novorozenecká žloutenka (00194) -- Riziko zhoršené funkce jater (00178) -- Riziko dysbalance elektrolytů (00195) -- Snaha zlepšit rovnováhu tekutin (00160) -- Snížený objem tekutin v organizmu (00027) -- Zvýšený objem tekutin v organizmu (00026) -- Riziko sníženého objemu tekutin v organizmu (00028) -- Riziko nevyváženého objemu tekutin v organizmu (00025) -- Doména 3 -- Vylučování a výměna -- Funkční inkontinence moči (00020) -- Močová inkontinence s přetékáním (00176) -- Reflexní inkontinence moči (00018) -- Stresová inkontinence moči (00017) -- Urgentní inkontinence moči (00019) -- Riziko urgentní inkontinence moči (00022) ---
Zhoršené vylučování moči (00016) -- Snaha zlepšit vylučování moči (00166) -- Retence moči (00023) -- Inkontinence stolice (00014) -- Zácpa (00011) -- Uvědomovaná zácpa (00012) -- Riziko zácpy (00015) -- Průjem (00013) -- Dysfunkční gastrointestinální motilita (00196) -- Riziko dysfunkční gastrointestinální motility (00197) -- Porucha výměny plynů (00030) -- Doména 4 -- Aktivita/odpočinek -- Nespavost (00095) -- Narušený vzorec spánku (00198) -- Nedostatek spánku (00096) -- Snaha zlepšit spánek (00165) -- Riziko syndromu nepoužívání (00040) -- Nedostatek zájmových aktivit (00097) -- Sedavý způsob života (00168) -- Zhoršená pohyblivost na lůžku (00091) -- Zhoršená tělesná pohyblivost (00085) -- Zhoršená pohyblivost na vozíku (00089) -- Prodloužení pooperačního zotavení (00100) -- Zhoršená schopnost přemísťování se (00090) -- Zhoršená chůze (00088) -- Porucha energetického pole (00050) -- Únava (00093) ---
Intolerance aktivity (00092) -- Riziko intolerance aktivity (00094) -- Riziko krvácení (00206) -- Neefektivní vzorec dýchání (00032) -- Snížený srdeční výdej (00029) -- Neefektivní periferní tkáňová perfuze (00204) -- Riziko snížené srdeční tkáňové perfuze (00200) -- Riziko neefektivní cerebrální tkáňové perfuze (00201) -- Riziko neefektivní gastrointestinální perfuze (00202) -- Riziko neefektivní renální perfuze (00203) -- Riziko šoku (00205) -- Zhoršená spontánní ventilace (00033) -- Negativní reakce organizmu na odpojení od ventilátoru (00034) -- Snaha zlepšit sebepéči (00182) -- Deficit sebepéče při koupání (00108) -- Deficit sebepéče při oblékání (00109) -- Deficit sebepéče při stravování (00102) -- Deficit sebepéče při vyprazdňování (00110) -- Doména 5 -- Percepce/kognice -- Opomíjení jedné strany (00123) -- Syndrom zhoršené interpretace okolí (00127) -- Potulka (00154) ---
Narušené smyslové vnímání (specifikovat: vizuální, auditivní, -- kinestetické, gustatorické, taktilní, olfaktorické) (00122) -- Akutní zmatenost (00128) -- Chronická zmatenost (00129) -- Riziko akutní zmatenosti (00173) -- Nedostatečné znalosti (00126) -- Snaha zlepšit znalosti (00161) -- Zhoršená paměť (00131) -- Snaha zlepšit rozhodování (00184) -- Neefektivní plánování aktivit (00199) -- Zhoršená verbální komunikace (00051) -- Snaha zlepšit komunikaci (00157) -- Doména 6 -- Sebepercepce -- Riziko oslabení lidské důstojnosti (00174) -- Beznaděj (00124) -- Narušená osobní identita (00121) -- Riziko osamělosti (00054) -- Snaha zlepšit zdatnost (00187) -- Bezmocnost (00125) -- Riziko bezmocnosti (00152) -- Snaha zlepšit sebepojetí (00167) -- Situačně snížená sebeúcta (00120) -- Chronicky snížená sebeúcta (00119) -- Riziko situačně snížené sebeúcty (00153) -- Narušený obraz těla (00118) -- Doména 7 ---
Vztahy mezi rolemi -- Zátěž v roli pečovatele (00061) -- Riziko zátěže v roli pečovatele (00062) -- Narušené rodičovství (00056) -- Snaha zlepšit rodičovství (00164) -- Riziko narušení rodičovství (00057) -- Riziko narušení vztahu (00058) -- Dysfunkční procesy v rodině (00063) -- Narušené procesy v rodině (00060) -- Snaha zlepšit procesy v rodině (00159) -- Efektivní kojení (00106) -- Neefektivní kojení (00104) -- Přerušené kojení (00105) -- Konflikt rodičovských rolí (00064) -- Snaha zlepšit vztah (00207) -- Neefektivní plnění rolí (00055) -- Zhoršená sociální interakce (00052) -- Doména 8 -- Sexualita -- Sexuální dysfunkce (00059) -- Neefektivní vzorec sexuality (00065) -- Snaha o lepší průběh porodu (00208) -- Riziko narušení vztahu matky k plodu (00209) -- Doména 9 -- Zvládání/tolerance zátěže -- Posttraumatický syndrom (00141) ---
Riziko posttraumatického syndromu (00145) Traumatický syndrom po znásilnění (00142) -- Stresový syndrom z přemístění (00114) -- Riziko stresového syndromu z přemístění (00149) Úzkost (00146) -- Úzkost ze smrti (00147) -- Chování náchylné ke zdravotním rizikům (00188) -- Oslabené zvládání zátěže v rodině (00074) -- Obranné zvládání zátěže (00071) -- Neschopnost zvládat zátěž v rodině (00073) -- Neefektivní zvládání zátěže (00069) -- Neefektivní zvládání zátěže v komunitě (00077) -- Snaha zefektivnit zvládání zátěže (00158) -- Snaha zefektivnit zvládání zátěže v komunitě (00076) Snaha zefektivnit zvládání zátěže v rodině (00075) -- Neefektivní popírání (00072) -- Strach (00148) -- Truchlení (00136) -- Komplikované truchlení (00135) -- Riziko komplikovaného truchlení (00172) -- Zhoršená odolnost jedince (00210) -- Snaha zvýšit odolnost (00212) -- Riziko snížené odolnosti (00211) ---
Chronický smutek (00137) -- Stresové přetížení (00177) -- Autonomní dysreflexie (00009) -- Riziko autonomní dysreflexie (00010) -- Narušené chování kojence (00116) -- Riziko narušeného chování kojence (00115) -- Snaha zlepšit organizaci chování kojence (00117) Snížení nitrolební adaptivní kapacity (00049) -- Doména 10 -- Životní principy -- Snaha zvýšit naději (00185) -- Snaha zlepšit duchovní well-being (00068) -- Konflikt při rozhodování (00083) -- Morální strádání (00175) -- Noncompliance (00079) -- Zhoršená religiozita (00169) -- Snaha zlepšit religiozitu (00171) -- Riziko zhoršené religiozity (00170) -- Duchovní strádání (00066) -- Riziko duchovního strádání (00067) -- Doména 11 -- Bezpečnost/ochrana -- Riziko infekce (00004) -- Neefektivní průchodnost dýchacích cest (00031) Riziko aspirace (00039) -- Riziko syndromu náhlého úmrtí kojence (00156) -- Poškozená dentice (00048) -- Riziko pádů (00155) ---
Riziko poškození (00035) -- Riziko perioperačního poškození (00087) -- Poškozená sliznice ústní (00045) -- Riziko periferní neurovaskulární dysfunkce (00086) -- Neefektivní ochrana (00043) -- Narušená integrita kůže (00046) -- Riziko narušení integrity kůže (00047) -- Riziko udušení (00036) -- Narušená integrita tkáně (000

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC