Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.5) Půjčeno:204x 
BK
3. vyd.
Praha : Karolinum, 2009
377 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-246-1688-9 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje rejstřík
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000187508
1 ÚVOD -- 1.1 Definice patologické fyziologie -- 1.2 Cíle patologické fyziologie ve výuce lékařství -- 1.3 Stručná historie oboru a zdroje poznatků v patofyziologii -- 1.4 Nemoc versus zdraví -- 1.5 Symptom (příznak nemoci) a patologický syndrom versus nemoc -- 1.6 Definice nemoci -- 1.7 Členění patologické fyziologie -- 1.8 Závěrem -- 2 ETIOLOGIE A PATOGENEZE NEMOCÍ NA ORGÁNOVÉ, TKÁŇOVÉ, BUNĚČNÉ A MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI -- 2.1 Příklady demonstrující úrovně poznání etiologie a patogeneze nemocí -- 2.1.1 Alzheimerova nemoc -- 2.1.2 Paroxyzmální noční hemoglobinurie -- 2.1.3 Tvorba nádorových metastáz -- 3 FYZIOLOGICKÁ REGULACE ZA PATOLOGICKÝCH STAVŮ -- 3.1 Teorie regulace -- 3.2 Příklady patofyziologicky významných funkčních závislostí -- 3.3 Funkční rezerva kompenzace a dekompenzace patologického stavu funkční nedostatečnost a selhání -- 3.4 Význam času a biologických rytmů (chronobiologie) v patogeneze nemocí ---
4 GENETICKY PODMÍNĚNÉ NEMOCI -- 4.1 Základní pojmy genetiky -- 4.2 Podstata a vlastnosti genově podmíněných nemocí -- 4.2.1 Monogenní nemoci -- 4.2.1.1 Hereditární (dědičná) onemocnění -- 4.2.1.1.1 Autozomálně recesivní typ dědičnosti -- 4.2.1.1.2 Autozomálně dominantní typ dědičnosti -- 4.2.1.1.3 Dědičné onemocnění vázané na X-chromozom -- 4.2.1.1.4 Kongenitální a dědičná onemocnění způsobená mutací mitochondriální DNA -- 4.2.1.1.5 Komplexnost geneticky podmíněných onemocnění -- 4.2.1.2 Získané genově podmíněné onemocnění vzniklé v důsledku mutace jednoho genu (jedné nebo obou alel) nepřenosné na potomky -- 4.2.2 Multifaktoriální nemoci -- 4.2.3 Genetická predispozice -- 4.3 Genové manipulace -- 4.3.1 Genová terapie -- 4.3.2 Vyřazování genů (gene knock-out) -- 5 ZEVNÍ FAKTORY VZNIKU A ROZVOJE NEMOCI. PATOGENNÍ PODNĚTY -- 5.1 Faktory fyzikální povahy -- 5.1.1 Mechanické faktory ---
5.1.1.1 Traumatický šok. Crush syndrom -- 5.1.1.2 Barotrauma -- 5.1.1.3 Pohyb a nedostatek pohybu -- 5.1.2 Přetížení a beztíže -- 5.1.2.1 Vliv přetížení -- 5.1.2.2 Beztížný stav -- 5.1.3 Elektromagnetické pole -- 5.1.3.1 Účinky elektrického proudu -- 5.1.3.2 Účinky magnetického pole -- 5.1.3.3 Elektromagnetické vlnění -- 5.1.4 Účinky světla, laseru -- 5.1.4.1 Fyziologické a škodlivé účinky světla -- 5.1.4.2 Účinky laseru -- 5.1.5 Ionizující záření -- 5.1.5.1 Akutní radiační syndrom -- 5.1.5.2 Lokální působení záření -- 5.1.5.3 Pozdní následky záření -- 5.1.5.4 Vliv záření na funkci pohlavních žláz -- 5.1.5.5 Vliv ionizujícího záření na embryo a fétus -- 5.1.6 Vliv tepla a chladu na organismus -- 5.1.6.1 Regulace tělesné teploty -- 5.1.6.2 Vliv chladu -- 5.1.6.3 Vliv zvýšené okolní teploty -- 5.1.7 Působení vibrací, hluku a ultrazvuku -- 5.1.8 Vliv nízkého a vysokého tlaku vzduchu ---
5.2 Vliv chemických látek -- 5.2.1 Dávka a účinek, LD50 -- 5.2.2 Vstup xenobiotik do organismu, biotransformace -- 5.2.3 Mechanismus účinku xenobiotik -- 5.2.4 Biotransformace xenobiotik, cytochrom P450 -- 5.2.5 Příklady působení specifických xenobiotik -- 5.2.5.1 Dusičnany (nitráty) a dusitany (nitrity) -- 5.2.5.2 Škodlivé látky v ovzduší -- 5.2.5.3 Tabákový kouř -- 5.2.5.4 Drogy -- 5.3 Biologické patogenní podněty -- 5.3.1 Priony -- 5.3.2 Viry -- 5.3.2.1 Mechanismy, kterými viry poškozují či zabíjejí hostitelskou buňku -- 5.3.2.2 Způsoby, kterými virové infekce ohrožují hostitelský organismus -- 5.3.3 Bakterie -- 5.3.3.1 Vztah bakterií a makroorganismu -- 5.3.3.2 Reakce organismu na bakteriální infekci -- 5.3.3.3 Únik bakterií před obrannými mechanismy hostitele -- 5.3.3.4 Superantigeny -- 5.3.3.5 Imunopatologické důsledky bakteriální infekce -- 5.3.4 Živočichové jako biologické patogenní podněty -- 5.3.4.1 Úvod ---
5.3.4.2 Jedovatí živočichové -- 6 BUŇKA A BUNĚČNÉ INTERAKCE V PATOGENEZE TKÁŇOVÉHO POŠKOZENÍ -- 6.1 Strukturní a funkční integrita buňky -- 6.2 Mechanismy komunikace buněk s okolím -- 6.2.1 Poruchy transportu iontů a nízkomolekulárních látek buněčnou membránou -- 6.2.1.1 Transport iontů -- 6.2.1.1.1 Iontové kanály -- 6.2.1.1.2 Membránový potenciál -- 6.2.1.1.3 Poruchy funkce iontových kanálů -- 6.2.1.2 Přestup látek buněčnou membránou prostou difúzí -- 6.2.1.3 Přestup látek buněčnou membránou facilitovanou difúzí -- 6.2.1.4 Sekundární aktivní transport formou synportu nebo antiportu -- 6.2.1.5 Aktivní přenos specifickými transportéry -- 6.2.2 Komunikace buněk navzájem a s extracelulární hmotou, prostřednictvím adhezivních proteinů -- 6.2.2.1 Integriny -- 6.2.2.2 Adhezivní proteiny podobné imunoglobulinům -- 6.2.2.3 Kadheriny -- 6.2.2.4 Selektiny ---
6.2.2.5 Patologické děje, při kterých se významně uplatňují adhezivní proteiny -- 6.2.3 Degradace molekul mezibuněčné hmoty plazminem a aktivovanými metaloproteinázami -- 6.2.4 Receptorové struktury buňky a nitrobuněčné přenosové mechanismy -- 6.2.4.1 Přenos signálu z receptorové struktury k výkonným strukturám buňky -- 6.2.4.2 Úloha transkripčních faktorů v adaptačních reakcích buňky a v patogeneze nemocí -- 6.3 Poškození buňky a smrt buňky -- 6.3.1 Buněčná smrt v tkáňových reakcích na poškození -- 6.3.1.1 Nekróza buňky -- 6.3.1.2 Apoptóza buňky -- 6.4 Náhrada zaniklých buněk. Hyperplazie. Regenerační schopnost tkání -- 6.4.1 Regenerace tkání se stálou proliferační aktivitou -- 6.4.2 Regenerace tkání s nízkou proliferační aktivitou -- 7 HOJENÍ RÁNY -- 7.1 Druhy tkáňového poškození -- 7.2 Schopnost regenerace (restitutio ad integrum) -- 7.3 Reparace tkáňového poškození ---
7.3.1 Krvácení a vytvoření krevní sraženiny -- 7.3.2 Invaze zánětových buněk -- 7.3.3 Epitelizace rány -- 7.3.4 Tvorba granulační tkáně -- 7.3.5 Fibrotizace a tvorba jizvy -- 7.4 Patologický průběh hojení rány -- 8 ZÁNĚT JAKO OBRANNÝ A AUTO AGRESIVNÍ FENOMÉN -- 8.1 Úvod -- 8.2 Definice zánětu -- 8.3 Systémy realizující zánětovou odpověď -- 8.3.1 Endotel -- 8.3.1.1 Vazodilatační a antitrombotický potenciál vaskulárního endotelu -- 8.3.1.2 Protrombotický/hemostatický potenciál endotelu -- 8.3.1.3 Endoteliální adhezivní receptory -- 8.3.1.4 Rozpustné endoteliální receptory -- 8.3.1.5 Stimulace, aktivace a poškození endotelu -- 8.3.2 Krevní destičky -- 8.3.3 Leukocyty -- 8.3.3.1 Polymorfonukleární leukocyty (PMN, neutrofilní granulocyty) -- 8.3.3.2 Mononukleární fagocyty -- 8.3.3.3 Žírné buňky a bazofily -- 8.3.3.4 Eozinofily -- 8.3.3.5 Lymfocyty a NK-buňky -- 8.3.3.6 Regulační funkce leukocytů ---
8.3.4 Plazmatický koagulační systém (PKS) -- 8.3.5 Komplement -- 8.4 Lokální zánětová odpověď, akutní a chronický zánět -- 8.5 Celotělová zánětová odpověď -- 8.5.1 Reakce akutní fáze -- 8.6 Multiorgánová dysfunkce při systémovém zánětu -- 8.6.1 Systémový zánět v kritickém stavu -- 8.6.2 Poruchy mikrocirkulace jako příčina multiorgánové dysfunkce -- 8.6.3 Vznik poruch mikrocirkulace při systémovém zánětu -- 8.7 Horečka -- 8.7.1 Účinek mediátorů horečky a horečky samé na některé funkce organismu -- 9 PATOFYZIOLOGIE NÁDOROVÉHO BUJENÍ -- 9.1 Etiologie nádorového bujení -- 9.1.1 Zevní etiologické faktory nádorového bujení -- 9.1.1.1 Záření UV a ionizující záření v etiologii nádorového bujení -- 9.1.1.2 Chemické kancerogeny -- 9.1.1.3 Viry schopné způsobit nádorovou transformaci buňky -- 9.1.2 Vrozené a získané faktory zvyšující pravděpodobnost vzniku nádoru ---
9.1.2.1 Zděděné faktory, které zvyšují náchylnost organismu ke vzniku nádoru (genetická predispozice) -- 9.1.2.2 Získané stavy organismu, které zvyšují náchylnost organismu ke vzniku nádoru -- 9.2 Mechanismy nádorové transformace buňky -- 9.2.1 Změna uspořádání genomu v chromozomech -- 9.2.2 Amplifikace části genomu -- 9.2.3 Bodová mutace onkogenu nebo nádorového supresorového genu -- 9.2.4 Ztráta, delece části genetického aparátu buňky -- 9.2.5 Shrnutí genetických změn buňky, které působí její maligní transformaci -- 9.3 Vznik klonu nádorově transformovaných buněk -- 9.3.1 Buněčný cyklus -- 9.3.2 Kinetika růstu patologického nádorového klonu -- 9.3.2.1 Stádia růstu nádoru -- 9.3.2.2 Počet nádorových buněk -- 9.3.2.3 Vznik vlastního stromatu v nádoru -- 9.3.3 Vlastnosti nádoru. Vznik druhotných nádorových klonů. Změny vlastností nádorů -- 9.3.3.1 Malignizace nádoru ---
9.3.3.2 Genetická nestabilita nádorových buněk a narušená funkce p53 -- 9.3.3.3 Vznik rezistence nádorů k lékům -- 9.4 Interakce nádoru s organismem hostitele -- 9.4.1 Anatomická lokalizace nádoru -- 9.4.2 Paraneoplastický syndrom -- 9.4.2.1 Endokrinní projevy nádorů -- 9.4.2.2 Kachexie při nádorových onemocněních -- 9.4.2.3 Jiné paraneoplastické projevy -- 9.4.3 Interakce nádoru s imunitním systémem organismu -- 9.4.4 Invazivní růst nádorů. Tvorba metastáz -- 9.5 Příčiny smrti při nádorových onemocněních -- 10 PORUCHY FUNKCE IMUNITNÍHO SYSTÉMU -- 10.1 Immunitní systém organismu, jeho složky, regulace a funkce -- 10.1.1 Buňky imunitního systému -- 10.1.1.1 Makrofágy (histiocyty) a monocyty -- 10.1.1.2 Dendritické buňky -- 10.1.1.3 Přirození zabíječi, NK-buňky -- 10.1.1.4 T-lymfocyty (T-buňky) -- 10.1.1.5 B-lymfocyty (B-buňky) -- 10.1.1.6 Další buňky -- 10.1.2 Cytokiny a jejich receptory ---
10.1.3 Adhezivní molekuly, integriny, selektiny -- 10.1.4 Protilátky -- 10.1.5 Komplementový systém -- 10.1.6 Transplantační antigeny: MHC třídy I a II -- 10.2 Nedostatečná činnost imunitního systému imunodeficience -- 10.2.1 Primární imunodeficience, vrozená imunodeficience -- 10.2.1 .1 Izolovaný n

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC