Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
9., přeprac. vyd.
Praha : Prometheus, 2008
659 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7196-356-1 (váz.)
Obsahuje rejstřík
Dotisk 2012
000187527
Základní poznatky z logiky a teorie množin -- Matematická logika -- Množiny -- Číselné obory -- Základní aritmetické pojmy -- Obor přirozených čísel -- Obor celých čísel -- Obor racionálních čísel -- Obor reálných čísel -- Mocniny a odmocniny v oboru reálných čísel -- Zlomky -- Obor komplexních čísel, algebraický tvar komplexních čísel -- Základní poznatky z algebry -- Mnohočleny -- Algebraické výrazy a jejich úpravy -- Důkazy algebraických rovností a nerovností -- Funkce -- Základní pojmy -- Vlastnosti a druhy funkcí -- Elementární funkce -- Úlohy o funkcích -- Goniometrické funkce -- Užití goniometrických funkcí, goniometrický tvar komplexních čísel. Cyklometrické funkce a hyperbolické funkce -- Rovnice a nerovnice -- Rovnice a jejich řešení -- Lineární rovnice -- Kvadratické rovnice -- Iracionální rovnice -- Vlastnosti algebraických rovnic a některé speciální typy algebraických -- rovnic vyšších stupňů -- Exponenciální a logaritmické rovnice -- Goniometrické rovnice -- Nerovnice a jejich řešení -- Lineární nerovnice -- Kvadratické nerovnice -- Další druhy nerovnic -- Rovnice a soustavy rovnic s více neznámými -- Nerovnice a soustavy nerovnic s více neznámými -- Slovní úlohy vedoucí k řešení rovnic a nerovnic -- Posloupnosti a řady -- Posloupnosti -- Limita posloupnosti -- Nekonečná řada a její součet -- Kombinatorika, počet pravděpodobnosti, statistika -- Základní
kombinatorická pravidla -- Variace, permutace -- Kombinace, binomická věta -- Počet pravděpodobnosti -- Statistika -- Matematická analýza -- Limity a spojitost funkce -- Derivace funkce -- Užití diferenciálního počtu k vyšetřování průběhu funkcí -- Primitivní funkce, neurčitý integrál -- Určitý integrál a jeho aplikace -- Geometrie (planimetrie a stereometrie) -- Základní geometrické pojmy a základní věty planimetrie -- Úhly, trojúhelník -- Kružnice -- Vlastnosti trojúhelníku -- Trigonometrie -- Mnohoúhelníky, kruh a jeho části -- Množiny všech bodů dané vlastnosti v rovině -- Geometrická zobrazení v rovině -- Konstrukční planimetrické úlohy -- Obsahy geometrických obrazců -- Základní pojmy a věty stereometrie -- Metrické vlastnosti v prostoru -- Geometrická tělesa -- Množiny všech bodů dané vlastnosti v prostoru -- Geometrická zobrazení v prostoru -- Objemy a povrchy těles -- Analytická geometrie -- Analytické vyjádření geometrického útvaru -- Soustavy souřadnic v rovině a v prostoru -- Souřadnicové vyjádření vzdálenosti dvou bodů, středu úsečky a těžiště -- trojúhelníku -- Transformace pravoúhlé soustavy souřadnic v rovině -- Orientované úsečky, vázané vektory -- Volné vektory -- Souřadnice vektorů -- Velikost vektoru a úhel dvou vektorů, skalární a vektorový součin -- vektorů -- Rovnice přímky, polopřímky, úsečky -- Analytické vyšetřování vzájemné polohy
dvou přímek v rovině -- a v prostoru -- Rovnice roviny, poloroviny, poloprostoru -- Analytické vyšetřování vzájemné polohy přímky a roviny, dvou rovin. Analytická vyjádření metrických vlastností v rovině a v prostoru -- Kuželosečky a jejich rovnice -- Analytické vyšetřování vzájemné polohy přímky a kuželosečky, dvou -- kuželoseček -- Analytické vyjádření kulové plochy a koule -- Analytické vyšetřování množin všech bodů dané vlastnosti -- Analytické vyšetřování vlastností geometrických těles
(OCoLC)316297799
cnb001797322

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC