Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
4. vyd.
Praha : Prometheus, 2007
206 s. : il. ; 26 cm

ISBN 978-80-7196-345-5 (brož.)
Pomocné knihy pro žáky
Obsahuje rejstřík
Popsáno podle dotisku z r. 2009, rok původního vyd. ohlášen, ale v pub. neuveden
000187540
MATEMATICKÉ TABULKY -- 1 Matematické značky -- 1.1 Užití typů latinské abecedy -- 1.2 Řecká abeceda -- 1.3 Logika, množiny -- 1.4 Aritmetika a algebra -- 1.5 Geometrie -- 2 Přehled nejdůležitějších vzorců a vztahů školské matematiky -- 2.1 Úvod do matematické logiky a teorie množin -- 2.2 Aritmetika a algebra -- 1 Vlastnosti rovnosti čísel -- 2 Vlastnosti operací sčítání a násobení -- 3 Komplexní čísla -- 4 Reálná čísla -- 5 Mocniny a rozklad mnohočlenů -- 6 Rovnice s jednou neznámou -- 7 Posloupnosti -- 8 Kombinatorika -- 9 Statistika a pravděpodobnost -- 10 Goniometrické funkce -- 2.3 Planimetrie a trigonometrie -- 2.4 Stereometrie -- 2.5 Vektorová algebra -- 2.6 Analytická geometrie -- 1 Lineární útvary v rovině a v prostoru -- 2 Kvadratické útvary v rovině a v prostoru -- 2.7 Diferenciální a integrální počet -- 1 Derivace funkce -- 2 Primitivní funkce -- 3 Určitý integrál -- 3 O tabulkách funkci ---
3.1 Tabelování hodnot funkce -- 3.2 Lineární interpolace funkcí -- 3.3 Vyhledání hodnoty proměnné -- 3.4 Aproximace čísel a výpočty s nimi -- 3.5 Grafy funkcí a jejich užití -- 3.6 Úprava tabulek -- 4 Různá čísla -- 4.1 Rozklad čísel v součin prvočísel -- 4.2 Hodnoty a logaritmy hodnot některých konstant -- 4.3 Faktoriály -- 4.4 Binomičtí součinitelé -- 4.5 Mocniny čísla 2 -- 4.6 Pravidelné mnohoúhelníky -- 4.7 Formáty papíru -- 5 Funkce x2, x3 -- 5.1 Druhá mocnina a odmocnina -- 5.2 Třetí mocnina a odmocnina -- 6 Převody jednotek velikostí úhlů -- 6.1 Převod stupňů na radiány -- 6.2 Převod stupňů na grady -- 6.3 Převod stupňů na dílce -- 6.4 Převod minut a vteřin na desetinné zlomky stupně -- 7 Goniometrické funkce -- 7.1 sin a, cos a -- 7.2 tg a, cotg a -- 7.3 sin x (x v radiánech) -- 7.4 cos x (x v radiánech) -- 7.5 tg x (xv radiánech) -- 7.6 cotg x (xv radiánech) -- 8 Funkce e*3 c~x -- 9 Logaritmy ---
9.1 Přirozené logaritmy čísel -- 9.2 Logaritmy dekadické -- FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ TABULKY -- Úvod -- Některé státní normy (ČSN) důležité pro fyziku a chemii -- 1 Základní jednotky -- 2 Zákonné měřicí jednotky -- 3 Definice některých jednotek -- 4 Přehled veličin, značek a hlavních jednotek -- 5 Násobky a díly jednotek -- 6 Vedlejší jednotky -- 7 Jiné jednotky -- 8 Mezinárodní praktická teplotní stupnice (1968) -- 9 Řady vyvolených čísel -- 10 Acidobazické neutralizační indikátory -- 11 Disociační konstanty kyselin a zásad ve vodných roztocích při 25 °C -- 12 Součiny rozpustnosti látek při teplotě 25 °C ve vodných roztocích -- 13 Prvky a jejich vlastnosti -- 14 Obsazení elektronových podslupek v atomech -- 15 Stabilní nuklidy a jejich výskyt -- 16 Nejdůležitější elementární částice -- 17 Hmotnostní schodky jader některých prvků -- 18 Radioaktivní přeměnové řady ---
19 Hustota, součinitel teplotní délkové roztažnosti a měrná tepelná kapacita některých prvků při teplotě 20 °C -- 20 Vlastnosti důležitých anorganických sloučenin -- 21 Vlastnosti důležitých organických sloučenin -- 22 Hustoty pevných látek -- 23 Mechanické vlastnosti pevných látek -- 24 Tvrdost některých látek -- 25 Tepelná vodivost některých pevných látek -- 26 Složení některých slitin -- 27 Rozpustnost pevných látek ve vodě -- 28 Měrné spalné teplo a výhřevnost paliv -- 29 Termochemické údaje -- 30 Délky, úhly a disociační entalpie vazeb v některých jednoduchých molekulách -- 31 Hustota, dynamická viskozita, tepelná vodivost, objemová roztažnost a povrchové napětí kapalin při 20 °C -- 32 Závislost tlaku a hustoty sytých vodních par na teplotě -- 33 Závislost teploty varu vody na tlaku -- 34 Tepelné konstanty kapalin -- 35 Molární hmotnosti, normální hustoty a měrné plynové konstanty plynů ---
36 Tepelné konstanty plynů • • • -- 37 Rozpustnost plynů ve vodě za normálního tlaku -- 38 Střední volná dráha molekul a jiné konstanty plynů -- 39 Střední kvadratická rychlost pohybu molekul plynů -- 40 Vzduch -- 41 Rychlost šíření zvuku v různých látkách -- 42 Přehled hladin akustického tlaku -- 43 Temperované ladění -- 44 Součinitelé smykového tření -- 45 Ramena valivého odporu -- 46 Měrný elektrický odpor vodičů -- 47 Elektrické vlastnosti izolantů -- 48 Termoelektromotorická napětí -- 49 Polovodivé prvky a látky -- 50 Elektrochemické ekvivalenty -- 51 Standardní elektrodové potenciály při 25 °C vztahující se ke standardní vodíkové elektrodě -- 52 Měrný elektrický odpor vodných roztoků při 18 °C -- 53 Závislost magnetické indukce a poměrné permeability na intenzitě magnetického pole -- 54 Magnetické permeability neferomagnetických látek -- 55 Přehled televizních pásem ---
56 Přehled elektromagnetického záření -- 57 Doporučená osvětlení -- 58 Vlnové délky některých intenzivních čar ve spektrech -- 59 Index lomu různých látek -- 60 Ionizační práce volných atomů -- 61 Výstupní práce elektronů z kovů; mezní vlnové délky fotoelektric-jcéhojevu , -- 62 Závislost hmotnosti částice, hmotnosti a energie elektronu na rychlosti -- 63 Energie a hmotnosti fotonů -- 64 Slunce, Země, Měsíc -- 65 Elementy trajektorií planet -- 66 Fyzikální charakteristiky planet -- 67 Měsíce planet -- 68 Údaje o některých významných planetkách -- 69 Některé komety a meteorické roje -- 70 Paralaxy a vzdálenosti blízkých hvězd -- 71 Spektrální klasifikace hvězd -- 72 Základní fyzikální charakteristiky hvězd -- 73 Galaxie (galaktická soustava) -- 74 Místní skupina galaxií -- 75 Vesmír -- 76 Některé důležité astronomické konstanty -- 77 Přehled důležitých fyzikálních konstant ---
78 Přehled důležitých fyzikálních vzorců -- 79 Přehled vzorců pro chemické výpočty -- 80 Značky pro elektrotechnická schémata
(OCoLC)551375583
cnb001725686

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC