Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.4) Půjčeno:40x 
BK
Vyd. 2.
Brno : Masarykova univerzita, 2009
149 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-210-5015-0 (brož.)
Nad názvem: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 141-143 a rejstřík
000187940
Obsah // ÚVODEM...’ľ...9 // Prameny k poznání historického vývoje češtiny...10 // Základní rozdělení českých nářečí...12 // Vývoj českého pravopisu - české pravopisné systémy..?...13 // Vývoj interpunkce...19 // Transliterace a transkripce...22 // HLÁSKOSLOVÍ // Pračeské vokály... 25 // Pračeské konsonanty...27 // HLÁSKOVÉ ZMĚNYVCHRONOLOGICKÉM POŘADÍ // Změna dz’>z’...28 // Pračeská depalatalizace ...28 // Změna g>y>h...30 // Změna ’a>’ä>éa’ä>é...30 // Staročeské asibilace ť> c’, ď> dz’, r’ > ř...32 // Přejetí konsonantu f...33 // Slabikotvorné hlásky r, 1...33 // Vývoj pobočných slabik...35 // Změna ’o>ě...36 // Změna u>i...37 // Hlavní historická depalatalizace...38 // Změna é>e...39 // Změna ó> uo...40 // Vývoj konsonantu v...40 // Hlásky v proudu řeči...41 // Protetické hlásky...41 // Asimilace znělosti ...41 // Neutralizace znělostních protikladů...42 // Disimilační změny...43 // Další hláskové změny v proudu řeči ...44 // Druhá historická depalatalizace...44 // Změna ý > ej...45 // Změna ú>ou...45 // Změnay>i ...46 // Změna ie>í ... 47 // Změna uo>ů...47 // Změnaé>i ...48 // 5 // Změna aj > ej...48 // Náŕeční diferenciace...49 // TVAROSLOVÍ // Skloňování...50 // Deklinacejmenná...52 // Deklinace vokalická...52 // Mužské o-kmeny...52 // Mužské jo-kmeny...54 // Mužské bjo-kmeny...56 // Kolísání mezi o-kmeny a jo-kmeny...57 // Substantiva na -janin, -teľ,
-ar ...58 // Mužské u-kmeny...59 // Strední o-kmeny...59 // Strední jo-kmeny...60 // Prechod od jo-kmenům k nt-kmenům...61 // Strední bjo-kmeny...61 // A-kmeny...62 // Ja-kmeny...63 // Kolísání a prechody mezi a-kmeny a ja-kmeny...64 // bja-kmeny...65 // I-kmeny...66 // Ženské u-kmeny...68 // Deklinace konsonantické...69 // Mužské n-kmeny...70 // Strední n-kmeny...70 // Strední nt-kmeny...71 // S-kmeny...72 // R-kmeny...72 // T-kmeny...73 // Jmenné sklonění adjektiv a slov adjektivní povahy...73 // 0- kmenová a a-kmenová deklinace...73 // Jo-kmenová a ja-kmenová deklinace...74 // bjo-kmenová a bja-kmenová deklinace ...74 // 1- kmenová deklinace...74 // U-kmenová deklinace...75 // Konsonantické sklonění...75 // Deklinace zájmenná...77 // Zájmena bezrodá ...77 // Zájmena rodová...78 // Deklinace složená ...82 // Časování...83 // Staročeské konjugační typy...88 // 6 // 1. třída // Vzor vedu, vésti ...88 // Vzor peku, péci...90 // Vzor mru, mřieti...91 // Vzor pnu, pieti...92 // Vzor mažu, mazati...93 // Vzor beru, bráti...95 // 2. třída * // Vzor tisknu, tisknúti...96 // Vzor minu, minúti ...98 // 3. třída // Vzor kryju, krýti...99 // Vzorkupuju, kupovati...100 // 4. třída // Vzor prosu, prositi...102 // Vzortrpu, trpěti...103 // 5. třída // Vzordělaju, dělati...105 // Vzorsázěju, sázěti ...106 // Slovesa atematická...109 // Přechody mezi třídami...110 // Tvoření slovesných tvarů...113 // Indikativ prézenta...113
// Imperativ...115 // Participium nt-ové...116 // Imperfektum...117 // Aorist...118 // Infinitiv...120 // Supinum...120 // Participium I-ové...121 // Participium s-ové...121 // Participium n-ové a t-ové...122 // Opisné tvary slovesné...122 // Préteritum...122 // Plusquamperfektum ...122 // Futurum...123 // Kondicionál ...123 // Složené neboli opisné tvary pasivní...123 // Spojení typu jsem nesa, jsem nes...123 // SKLADBA...124 // Jednoduchá věta...125 // Vyjadřování záporu...126 // Věty s významem možnosti, nutnosti a záměru ...127 // Větné členy // Podmět...127 // Přísudek...128 // Předmět...128 // Příslovečné určení... 129 // Přívlastek...130 // Doplněk...130 // Polovětné útvary s participii...131 // Souvětí...132 // Neobvyklé spojovací prostředky (v abecedním pořadí)...133 // Syntaktická specifika humanistického období...138 // Seznam základní literatury...141 // Seznam nejdůležitějších zkratek starších písemných památek...144 // Zkratky a symboly...146 // Rejstřík odborných termínů...148 // 8
(OCoLC)607528345
cnb002032853

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC